try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME
[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

İhale Kayıt Numarası:
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta..........(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:...............................................................................................................................
b) Adresi :.......................................................................................................................
c) Telefon numarası: ........................................................................................................
ç) Faks numarası:………………………………………………………………………..
d) Elektronik posta adresi (varsa): .…………………………………………………….
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………
b) T.C. Kimlik No: …………………………………………………………………….
c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..
d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….
e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen [İşin adı yazılacaktır.], ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak [mal / malların] miktarı:
5.1.1.1...........................................................................................................................................
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek [mal/mallar], sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1.................................................................................................................................................
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ..................................sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ..................................sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname
2) Teknik şartname
3) Sözleşme tasarısı
4) Yazılı açıklamalar
5) ……………………………………………………………………………………..
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren ..............................gündür /aydır.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1...........................................................................................................................................
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1.…………………………………………………………………………………………...
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1……………………………………………………………………………………………
10.4. Teslim programında değişiklik
10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
11.2. Ek kesin teminat:
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler ……….’de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi …[Para birimi cinsi yazılacaktır.]’dir.
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç …….. gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. ………………………………………………………………………………………...
12.3. Akreditif
12.3.1…………………………………………………………………………………………….
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans ……………………………...
13.2.……………………………………………………………………………………………...
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1.……………………………………………………………………………………………...
14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. …………………………………………………………………………………………...
15.2. Alt Yüklenicinin/Yüklenicilerin;
a) Adı ve soyadı/ Ticaret unvanı: .....................................................................................
b) Adresi :.......................................................................................................
c) Faks No :......................................................................................................
ç) Elektronik Posta Adresi (Varsa):..................................................................................
d) Üstlendiği İşler :......................................................................................................
15.3. İdarenin yetkisi
15.3.1. Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların sözleşmeye uygun hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir.
15.4. Alt yüklenici ile yüklenicinin sorumluluğu
15.4.1. Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye [yaptırdığı/temin ettirdiği] malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç ) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici, alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin her türlü fiil ve ihmalleri ile temerrüde düşmelerinden İdareye karşı sorumludur.
15.4.2 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
16.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir.
16.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.
16.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.
16.3. İş programı
16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.
16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,
d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,
ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1.Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
16.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari ................................. ay/yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
16.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [İdareye/kendine] ait olmak üzere gerçekleştirecektir.
16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini
16.7.2.1. Malın tamir süresi en fazla …… iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının ….. iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder. (Son cümle mülga: 3/7/2009-27277 R.G/40. md.)
16.7.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın …[İdare tarafından ikiden az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla tekrarlanması veya farklı arızaların …[İdare tarafından dörtten az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının …[İdare tarafından altıdan az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/40. md.) Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.
16.7.3.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.
16.7.4. …………………………………………………………………………………………
Madde 17 - Eğitim
17.1. ………………….…………………………………………………………………………
Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon
18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır.
18.1.1. …………………………………………………………………………………………
Madde 19 - Yeni model
19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 20 - Ambalajlama
20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
Madde 21 - Reklam yasağı
21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
22.5. …………………………………………………………………………………………...
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
24.1. …………………………………………………………………………………………….

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar