Memurların yönetmeliği değişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın merkez ve taşra kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan memurları kurum içi atama ve yer değiştirmeleri ile geçici süreli görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları, yönetmelik kapsamı dışında tutuluyor.

Yönetmeliğe göre, "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda atama Usulüne İlişkin Kanun"a ekli cetvellerde sayılanlar dışında kalan personelin atamaları bakan tarafından yapılacak. Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama ve yer değiştirme yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, il içerisinde yapılacak atama ve yer değişikliklerini illerde valilere devredebilecek.

İller; sosyal, kültürel, ulaşım imkanları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle dört hizmet bölgesine ayrılacak. Merkez teşkilatı birinci hizmet bölgesi kapsamında yer alacak. Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7, ikinci bölgede 5, üçüncü bölgede 4, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenirken, personelin tüm bölgelerde sırasıyla görev yapması esas olacak.

Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde belirlenen süre kadar fiilen çalışması zorunlu tutulacak. Hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, mazeretler ve durumlar hariç doğrudan bir üst hizmet bölgesine atamaları yapılamayacak.

Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu veya azami çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunan personelin atamaları her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında toplu olarak yapılacak.

Ancak sağlık ve eş durumu mazereti ile can güvenliği, eş veya çocuğun vefatı, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama durumunun ortaya çıkması gibi durumlarda her zaman atama yapılabilecek.
İ
lk atamada öncelikle dördüncü ve üçüncü hizmet bölgelerinde bulunan kadrolara yerleştirme yapılması esas tutulacak.

Aday memurların adaylık süresi içerisinde başka bir yere ataması yapılamayacak.

Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde bulundukları yer ya da birimde kalmalarında sakınca görülmüş olan veya görev performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından bakanlığa teklif edilebilecek.

Yer değişikliği teklifleri bakanlıkça değerlendirilecek. Teklifin uygun görülmesi halinde personelin görev yeri, atama zamanına bakılmaksızın bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölgede bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak suretiyle değiştirilecek.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde en az 3 yıl görev yapmak zorunda olacak.
Bakanlığa kurumlar arası nakil yolu ile atamalar, Ocak ve Temmuzda iki dönem halinde topluca yapılacak.

Kurum içi geçici süreli görevlendirme, yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin işlemler, atama onayının tebliği, göreve başlamama halinde yapılacak işlemler gibi konuları da düzenleyen yönetmelikle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

https://atama.beyan.org/node/63