ATILIM ÜNİVERSİTESİ

18 Haziran 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27262

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atılım Üniversitesi Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Atılım Üniversitesi Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atılım Üniversitesi Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan stratejik planları hazırlamak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek, aksaklıkları tespit etmek, çözmek ve performans ölçümlerini maddi ve gayri maddi aktiflere dayalı ölçüp stratejik planların etkin uygulanmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Stratejik yönetim, performans yönetimi, süreç yönetimi, entegre kurumsal sistemler ile ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, inceleme ve uygulamaya yönelik projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek ve bu gibi çalışmaları desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konuyla ilgili konferanslar, kongreler, kurslar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek,

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde performans yönetimi ile ilgili ders ve seminerler vermek,

ç) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek çalışma alanı ile ilgili isteklere göre araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

d) Çalışma alanı ile ilgili araştırma ve yayınlar yapmak ve yapmaya teşvik etmek,

e) Stratejik planlama, operasyonel mükemmeliyet, performans yönetimi ve benzeri konularla ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak,

f) Merkezin amacıyla ilgili konularda ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından bir yıllık süre için görevlendirilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak, yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görev süresi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

d) Yıl sonlarında Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor hazırlamak,

e) Merkezin personelini yönetmek ve denetlemek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapar. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

b) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe faaliyet programını ve diğer önerileri görüşmek ve karara bağlamak,

c) Merkez çalışmalarının yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından bir yıl süre ile görevlendirilen üyeler ile Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanlarından oluşur. Danışma Kurulu en çok on kişiden oluşur. Kurul yılda en az bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin bilimsel çalışmaları ile faaliyetleri hakkında görüş, düşünce ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.


24 yorum

what is average paxil dosage

Safety and of axert

08.05.2011 - archibalddes