ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

4 Haziran 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27248

YÖNETMELİK


Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesinde (Hukuk Fakültesi hariç) İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü veya yüksekokulların yönetim kurullarını,

b) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

d) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amacı, Esasları ve Derslerin Açılması

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amacı şunlardır;

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda, Üniversite dışından gelecek öğretim elemanlarını da istihdam ederek öğretim kadrosunu geliştirmek ve öğrencilerin farklı öğretim üyelerinin görüş ve birikimlerinden yararlanmalarını sağlamak,

c) Yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede zaman kazandırmak,

ç) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle, başarısız öğrencilere imkan sağlamak ve bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmalarını önleyerek verimin artırılmasını sağlamak.

Yaz öğretimi ile ilgili esaslar

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi yedi haftadır. Bu süre yaz öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulu onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamalarında açılabilir. Yaz öğretiminde açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar (İngilizce hazırlık sınıfında haftada 25 saat) ders yapılır. Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

(2) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli öğrenci sayıları; İngilizce hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında en az onbeş, lisansüstü programlarında ise en az üç kişidir. Ancak ilgili Yönetim Kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılması ilan edilmiş olan derslerin bazıları ön lisans ve lisans programlarında en az yedi, lisansüstü programlarında ise iki öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı kırk kişiyi aşmadıkça yeni grup açılmaz.

(3) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler ise, ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü ve ilgili yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar dönemi sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen iki gün içerisinde belirlenir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Ders Alma, Dersten Çekilme ve Devam Zorunluluğu

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık sınıfınca yürütülen İngilizce hazırlık programı için açılacak yaz öğretimi, Hazırlık Sınıfı Müdürlüğünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Yaz öğretimine katılan öğrencilerin başarı durumları, 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak koşulu ile akademik yıl sonundaki genel başarı notu 100 üzerinden en az 40 ve üstü olan hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce hazırlık programı yaz öğretimine katılabilir.

(3) İngilizce hazırlık sınıfınca düzenlenen yaz öğretiminde derslerin %85’ine devam etme zorunluluğu vardır.

(4) İngilizce hazırlık sınıfınca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak İngilizce yeterlik sınavını başaran öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programlardaki normal öğretimlerine başlarlar. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler ile İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olup da yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, yeni akademik yılın başında yeni gelen öğrencilere verilen ilk yeterlik sınavına girerler.

Ders alma ve dersten çekilme

MADDE 9 – (1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam kredisi 12’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

(2) Yaz öğretiminde ders ekleme veya ders bırakma işlemi yapılmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam süresine ilişkin olarak, 11/5/2008 tarihli ve 26873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden alınan dersler

MADDE 11 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç, öğrenciler bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, Üniversitece uygun görülen diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 6/7/2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Programları, Ücretler ve Mezun Olma Hakkı

Öğrenim programları ve ücretler

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanları sadece bir ders verebilir. Ancak ilgili yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ders sayısı ikiye yükseltilebilir. Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır (0) kabul edilir. Yaz öğretimi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mezun olma hakkı ve ilişik kesme

MADDE 13 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların son döneminde olan ve Çankaya Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre durumları elverişli olan öğrenciler, ek süre elde ettikleri ders veya dersleri yaz öğretiminde alarak mezuniyet için gereken koşulları sağlayabilirler. Yaz öğretiminde alınan derslerden dolayı ayrıca ek süre hakkı kullanılmaz.

(2) Durumları, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin hükümlerine uygun olan öğrenciler, yaz öğretimine katılarak, almaları gereken dersleri, başarı ile tamamlamaları halinde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

(3) Yaz öğretimi sonunda; akademik yetersizlik uyarısı yapılmaz, önceki dönemlerde yapılmış olan akademik yetersizlik uyarısı kaldırılmaz, ilişik kesme işlemi yapılmaz.

(4) Normal dönemler sonrasında ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

(5) Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğretimindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 27/10/2006 tarihli ve 26329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.