İstanbul Kültür Üniversitesi

31 Mayıs 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27244
YÖNETMELİK
İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
ĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına, hazırlık sınıfları dahil kayıtlı öğrencilerin önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya program başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,
c) Bahar yarıyılı: İkinci, dördüncü ve benzeri çiftli yarıyılları,
ç) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,
d) Fakülte: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) Genel sınav: Yarıyıl veya yılsonu sınavını,
f) Güz yarıyılı: Birinci, üçüncü ve benzeri tekli yarıyılları,
g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
h) Meslek Yüksekokulu: Üniversite bünyesinde önlisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını,
ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen diğer dersleri,
j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
k) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
l) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Seçimlik ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,
n) Senato : İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
o) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
ö) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ile İlgili Esaslar
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversitenin eğitim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tespit eder ve bu kontenjanlar Rektörlük aracılığı ile gerekli yerlere bildirilir.
(2) Üniversitenin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına veya Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yapılır.
İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler, ÖSYM tarafından ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilir. Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar ile belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilir. Süresi içinde kayıt yaptıramayanların belge ile kanıtlanmış mazeretlerinin kabulüne Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlükçe uygun görülen öğrenciler, ders alma süresi içinde kayıt yaptırabilir. İki yarıyıl üst üste kaydını yaptırmayan öğrenci, bu yarıyılları takip eden yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydını yenilemediği takdirde ilişiği kesilir. Kaydını yaptırmadığı iki yarıyıl eğitim süresinden düşülmez. Kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt ve intibak
MADDE 8 – (1) Yatay ve dikey geçişler için yapılacak başvuruların ön incelemesini yapmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu bir komisyon kurar.
(2) Komisyon, yatay geçiş için başvuran adayın yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans veya eşdeğerdeki bir programında en az bir yarıyıl veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans veya eşdeğerdeki bir programında en az iki yarıyıl başarı ile öğrenim görüp görmediğine, disiplin cezası durumuna, yabancı dil düzeyine göre uygun gördüğü adayları ilgili fakülte veya yüksekokullara yönlendirir.
(3) İlgili yönetim kurulları, adayların transkriptlerinde gösterilen programlarda almış oldukları derslerden, geçiş için başvurdukları programa uygun olanların başarıyla tamamlanma düzeylerini, kabul edilecekleri yarıyıla kadar okumuş oldukları kredili dersleri başarıyla tamamlamış olup olmadıklarını belirler ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, adayın Üniversiteye kabulü ve intibakı hakkındaki önerisini hazırlar. Kesin kayıt, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
(4) Üniversite içindeki yatay geçişler için de bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
(5) Dikey geçişlerde kabul ve kayıt; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılır.
(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölüm/programına yerleştirilip, ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından değerlendirilip, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır.
(7) Yukarıdaki fıkralara göre intibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni eğitim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile ilgili Esaslar
Ücretler

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Değişik programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık ücret ve alınacak diğer ücretler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 10 – (1) Üniversitenin yabancı dilde veya yabancı dil destekli eğitim-öğretim programları ile hazırlık sınıfları dahil Türkçe eğitim yapan programlarında izlenecek yabancı dil eğitimi esasları, Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl); en az ondört, en fazla onaltı haftalık iki yarıyıldan, güz yarıyılı ve bahar yarıyılından oluşur. Dersler genel olarak yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece öğretim programları açılabilir. Bu durumda eğitim süresi, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayladığı esaslar çerçevesinde değiştirilebilir.

(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir. Yaz öğretimi, 5/8/1999 tarihli ve 23777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre düzenlenir.

(4) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleriyle ilgili hususlar, Senatonun onayladığı akademik takvimde belirtilir. Öğrenciler ve diğer ilgililer, bu takvime uymak zorundadır.

Eğitim-öğretim programları, dersler ve danışmanlık

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim programları; ilgili programdan mezun olabilmek için başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak derslerin kredi saat değerleri, fakültelerde bölüm başkanlığınca, meslek yüksekokullarında ilgili okul müdürlüğünce fakülte veya yüksekokul kuruluna önerilir. Program, ilgili kurulda kabul edildikten sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir. Bu programların içeriklerinde yapılacak değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak dersler hakkında aynı yöntem uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler, zorunlu ve seçimlik olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu bölümün programındaki zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla, beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bu dersler, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

(4) Seçimlik dersler, her eğitim-öğretim programında ayrı ayrı ya da gruplar halinde belirlenmiş, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan, genel kültür veya değişik ilgi alanlarında verilen derslerdir. Bir akademik yılda açılacak seçimlik derslerden öğrencinin alacağı dersler, kendi ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak akademik danışmanının yardımıyla belirlenir.

(5) Yabancı dil derslerinin, zorunlu ve seçimlik olarak, programların hangi yarıyıllarında ve hangi ağırlıkta okutulacağı Senato kararı ile belirlenir.

(6) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarı ile tamamlanması gereken derse önşart dersi denilir. Önşart dersleri, bölüm başkanlığınca ilgili fakülte kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir.

(7) Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığınca bir akademik danışman görevlendirilir. Her yarıyıl başında öğrencinin o yarıyılda izleyeceği dersler, akademik danışmanının önerisiyle belirlenir ve ilgili bölüm başkanının onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.

Ders yükü, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme

MADDE 13 – (1) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin kredi saatleri toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. Öğrencinin izleyeceği dersler; bu Yönetmelik hükümlerine göre akademik danışmanı yardımıyla belirlenir ve ilgili bölüm başkanının onayı ile kesinleşir.

(2) Herhangi bir yarıyılda, bir öğrencinin kredi saat yükü, mezuniyetine onbir kredi saatten az dersi kalmış durumda olanların dışında, onbir krediden az olamaz. Normal ders yükünden fazla kredi almak isteyen başarılı öğrencilerin durumu, ilgili fakülte kararları çerçevesinde, akademik danışmanın önerisi ile ilgili bölüm başkanı tarafından değerlendirilir.

(3) Öğrenciler; ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koşulu ile, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kendi istekleri ve akademik danışmanlarının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile, yarıyıl kayıtları sırasında aldıkları derslerden bazılarını bırakabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.

(4) Öğrenci; yarıyıl başından itibaren, derslerin bitiminden en geç dört hafta önce, danışmanının önerisi, ilgili öğretim elemanının oluru ve bölüm başkanının onayı ile her yarıyıl en çok bir dersten çekilebilir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 14 – (1) Öğrenciler; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Raporlu olan, yüksek öğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Ancak, sınav tarihlerini kapsayan raporları kabul edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve ortak zorunlu dersler hariç, bir yarıyıl sonu sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili birim başkanlığına bilgi verir.

(2) Ortak zorunlu dersler, yabancı dil hariç, kredi sağlamayan derslerdir. Bu derslerde öğrencilere yeterli veya yetersiz notu verilir. Ortak zorunlu derslerin değerlendirilmesinde öğretim elemanı, ara sınavlarda alınmış notları, derse devamı, derse karşı gösterilen ilgiyi ve yarıyıl içindeki ilerlemeyi dikkate alarak takdir hakkını kullanır.

Başarı notları ve ilgili semboller

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:Notlar Katsayı

A 4.0

A- 3.7

B+ 3.3

B 3.0

B- 2.7

C+ 2.3

C 2.0

C- 1.7

D+ 1.3

D 1.0

D- 0.7

F 0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Y: Yeterli Z: Yetersiz

P: Ders devam ediyor T: Transfer

R: Tekrar V: Dersten çekilmiş

N: Kredisiz ders(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır.

(4) Herhangi bir dersten F notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye Y, başarısız öğrenciye Z notu verilir.

(6) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrencinin notu kendiliğinden F’ye dönüşür.

(7) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili birim başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir; tamamlayamayan öğrencinin notu ise kendiliğinden F’ye dönüşür.

(8) V notu, dersten çekilen öğrenciye verilir.

(9) R notu, tekrar edilen dersler için kullanılır.

(10) N notu, ders programı uyarınca veya akademik danışmanın onayı ile kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredileri ve başarı notları ortalama hesaplarına katılmaz.

(11) Bir yarıyıldan daha fazla süren kredili ve kredi sağlamayan derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P notu; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir.

(12) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere T notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, T notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.

Notların açıklanması

MADDE 17 – (1) Başarı notları, her yarıyıl sonunda ilgili bölüm tarafından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar, ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne topluca teslim edilir. İlgili dekanlık veya yüksekokul müdürlükleri, sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Başarı notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Her yarıyıl sonunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, her öğrenci için, Üniversite içi kullanıma yönelik yarıyıl sonu not çizelgesi hazırlar.

(3) Notlarda, bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci, notların ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilgili birim başkanlığı tarafından en geç iki hafta içinde değerlendirilir. Sonuç, öğrenciye ve dekanlık kanalıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Not ortalamaları ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen yarıyıl not ortalaması (YNO) ve kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen genel not ortalaması (GNO) ile izlenir.

(2) YNO, öğrencinin o yarıyıl izlediği derslerin her birinden aldığı başarı notlarına karşılık gelen katsayılar ile derslerin kredi saat değerlerinin çarpılmasıyla bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. GNO ise, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programına başlamasından itibaren aldığı derslerin tümü gözönüne alınarak hesaplanır. YNO ve GNO, virgülden sonra iki hane yürütülerek hesap edilir.

(3) Not ortalamalarının hesabında, A’dan F’ye kadar olan notlar hesaba katılır. Y, Z, T, P, G, E ve V notları hesaba katılmaz. GNO’nın hesaplanmasında, tekrar edilen derslerde alınan en yüksek not dikkate alınır.

(4) Herhangi bir yarıyıl sonunda, GNO’ları 2.00 ve daha yüksek olan öğrenciler başarılı öğrenci sayılır. GNO’ları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi, GNO’ları 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir.

(5) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’dan düşük olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Bu öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Ancak, önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında olan öğrencilere, program veya bölüm başkanının önerisi ve fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı ile fazla ders yükü verilebilir.

Yarıyıl tekrarı

MADDE 19 – (1) Bir akademik yıl sonunda, GNO’su 2.00’den düşük olan öğrencilerden, YNO’su iki yarıyıl üst üste 2.00’dan düşük olan öğrenciler yarıyıl tekrarı durumuna girer. Bu öğrenciler, son iki yarıyılda C’nin altında not aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Bu dersleri bırakamaz ve bu derslerden çekilemezler. Bu durumdaki öğrenciler için en az ders yüküne ilişkin hükümler uygulanır. Bu öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri en fazla ders yükü ise, tekrarladıkları yarıyılın ders programında yer alan ders yüküdür.

(2) Yarıyıl tekrarı durumunda olan ve tekrar ettikleri yarıyılda aldıkları tüm derslerden YNO’su veya GNO’su 2.00 ve daha üzerinde olan öğrenciler yarıyıl tekrarı durumundan çıkarlar.

(3) Her akademik yıl başında yarıyıl tekrarı durumu, yaz öğretimi sonundaki not ortalamalarına göre belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, F, Z ve V notu aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Özel durumlarda, akademik danışmanın olumlu görüşü ve ilgili bölüm başkanının onayı ile ders tekrarı ertelenebilir.

(2) Başarı sağlanamayan veya V notu alınan seçimlik ders yerine, programda yer alan eşdeğer bir seçimlik ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hükümler saklı kalmak koşulu ile, daha önceki yarıyıllarda C-, D+, D ve D- notu aldıkları dersleri tekrarlayabilir. Mezun olma şartlarını gerçekleştiren öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

(4) Tekrar edilen dersler, akademik kayıtlarda R notu ile gösterilir. GNO’nun hesaplanmasında, tekrarlanan derslerde alınan en yüksek not geçerlidir.

Öğretim süresi

MADDE 21 – (1) Üniversitede önlisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi dört, lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfları bu sürelere dahil değildir.

(2) Üniversitede, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, iki yıllık önlisans için dört yıl, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu fakülte veya yüksekokuldan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan; uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan başvurmaları halinde, her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Yukarıda belirtilen sınav haklarını kullanmak için ödenmesi gereken ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar, Kayıt Sildirme, Kayıt Dondurma ve Mazeretler

Diplomalar

MADDE 22 – (1) Kayıtlı oldukları önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler önlisans veya lisans diploması almaya hak kazanır. Bunlardan;

a) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları fakülte ve bölümlerde yerine getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir lisans diploması verilir.

b) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları meslek yüksekokulu programlarında yerine getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir önlisans diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara; GNO’larını, devam ettikleri bölüm ya da programda aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, staj, atölyeler ve bunlardan sağladıkları başarıyı gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Ayrıca, ilgili Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilir.

(3) GNO’su 3.00-3.49 olan mezunlara, onur başarı belgesi; GNO’su 3.50 ve üstü mezunlara, yüksek onur başarı belgesi diplomaları ile birlikte verilir.

Kayıt sildirme

MADDE 23 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. İlgili yönetim kurulu önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kayıt sildirme işlemi tamamlanır. Bu öğrencilerin kayıt sildirdikleri tarihe kadar olan eğitim ücretleri iade edilmez. İlgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü, öğrencinin kaydının silindiğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 24 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, kendi fakülte dekanlıklarına, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurarak kayıtlarını dondurmak isteyebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir. Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır. Bu süreler öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak öğrenci kaydını dondurduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır. Zorunlu nedenler dışında kayıt dondurma istekleri; gerekçeleri ve mazeretlerini kanıtlayan belgeleri ile birlikte her yarıyıl ders alma süresinin son gününe kadar yapılır. Kaydı dondurulan öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Öğrencinin kaydını dondurabilmesi için, belirlenecek ücretini ödemiş ve kaydını yaptırmış olması gerekir. Daha sonra bu ücret kaydını açtığı yarıyıla sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler ile genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali bulunan öğrencilerin kayıtları dondurulmaz.

(3) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadır.

(4) İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde bir dilekçe ile ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvururlar.

(5) Hastalık nedeniyle, bir sağlık kuruluşundan rapor alan öğrenci, rapor süresinin bitimini izleyen üç iş günü içinde raporunu bölüm başkanlığına veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve durum ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Sağlık raporu alan öğrenci; raporlu olduğu süre içinde yapılan çalışmaları tamamlama veya girmediği ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavı yerine, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen şartlarda, ilgili bölüm tarafından belirlenen günde yapılacak mazeret sınavına girebilir. Ancak, raporlu olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(6) Kayıt dondurma dışında haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılan, tutukluluğu takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren veya sağlık raporu alan öğrenciler, raporlu veya izinli geçen süreler için eğitim-öğretim ücreti öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 7/8/1999 tarihli ve 23779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin intibakına ilişkin iş ve işlemler, Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

İstanbul Kültür Üniversitesi yorumları

  • Image Description
    archibalddes
    12.05.2011

    5, and 6