PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

31 Mayıs 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27244
YÖNETMELİK
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2007 tarihli ve 26661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Merkez laboratuarları ile yoğun bakımlar koordinatörlüğünün ve diğer merkez birimlerinin çalışma düzeni ve prensipleri Merkez Müdürlüğünce hazırlanıp, Senato tarafından belirlenir. Merkez laboratuarları ve yoğun bakımlar koordinatörü, diğer merkez birim sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi
Sayısı

2/10/2007
26661

31 Mayıs 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27244

YÖNETMELİK
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2001 tarihli ve 24390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.