ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

4 Haziran 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27248

YÖNETMELİK


Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2001 tarihli ve 24450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 kredi saatini aşmayacak veya 10 kredi saati aşan derslerde en fazla bir ders olacak şekilde açılan derslere yazılabilir. Ancak, mezun olma durumunda olan öğrenciler 12 krediye kadar veya 12 kredi saati aşan derslerde en fazla bir ders olacak şekilde derse yazılabilir. Öğrenci, açıldığı takdirde, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız derslerini almak üzere derslere yazılabilir. GANO’su 1.80’in altında olan öğrenciler dersin açılıp açılmadığına bakılmadan başarısız oldukları dersler dışında hiçbir derse yazılamazlar.

Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan öğrenciler, kayıtlı bulundukları yarıyılın, en çok iki üst yarıyılında açılan dersleri alabilir.

Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

Bölüm veya programların öğretim planlarında yer alan zorunlu dersler, verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır, yaz öğretimine ertelenmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.