YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

4 Haziran 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27248

YÖNETMELİK


Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Başhekim): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

e) Tıp Fakültesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini,

f) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hastaneye başvuran hastalara çağdaş sağlık hizmeti sunmak, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesinde sağlık hizmeti alanında eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek,

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,

c) Merkezin bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

f) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Başhekim); Üniversitede tam zamanlı statüde çalışan Tıp Fakültesindeki öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresinden önce değiştirebilir.

(2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde tam zamanlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok altı öğretim üyesini Merkez Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Rektörün onayı ile kendisine vekalet eder. Merkez müdür yardımcılarının süresi, Merkez Müdürünün süresi ile beraber sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastanenin stratejik plan ve hedefler doğrultusunda gelişmesi için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Hastane birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmasını ve bunun için gerekli insan kaynakları ve fiziki şartların oluşturulmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Hastanenin gerekçeli bütçe-ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

d) Hastane hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü mal ve hizmet ile cihaz ve diğer demirbaş malzemenin temini, bakım-onarım ihtiyacının tespiti, bakım ve onarımın yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

e) Tıp Fakültesi ve Hastane birimlerinin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile harcamaların rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Dekan (Başkan),

b) Başhekim,

c) Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

ç) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

d) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

e) Hastane Başmüdürü.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan, gerekli hallerde olağanüstü olarak Dekanın başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

(3) Yönetim Kurulu; Hastane Danışma Kurulunca alınan prensip kararlarını da dikkate alarak, Hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bu konularda gerekli kararları almaktan sorumludur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri; Başhekim ve Hastane Başmüdürünce veya gündeme göre ilgili birimlerce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistikî verileri görüşmek ve yapılan çalışmaları denetlemek, tüm hastane birimlerinin verimli bir işletmecilik anlayışı içinde çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, yeni hedefleri belirlemek ve gelişme planlarını onaylamaktır.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya rektör yardımcılarından birinin başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Başhekim,

c) Tıp Fakültesi anabilim dalı başkanları ile diğer ünitelerin sorumluları,

ç) Araştırma görevlisi temsilcisi,

d) Hastane Başmüdürü,

e) Döner Sermaye İşletme Müdürü,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü,

g) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az iki kez veya gerektiğinde Rektör veya görevlendireceği Rektör yardımcısının daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirerek, bunlar arasından Merkezin amaçları doğrultusunda Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda prensip kararları almaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Merkez Müdürüne, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludurlar.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli; bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanlarının sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde, Hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunması gerekir.

(3) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Merkez Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Hastanenin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar kurulabilir. Komite ya da komisyonların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.