try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

DOKUZEYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ SÜREÇ SUNUMU

Denizli, Denizli, Şubat 2009
DO DOĞRU(SOUND) MAL RU(SOUND) MALİ
YÖNET NETİMİN İLKELER LKELERİ
? HESAP VEREB HESAP VEREBİLİR VE MAL R VE MALİ AÇIDAN IDAN ŞEFFAF, EFFAF,
? UZUN VE ORTA VADEL UZUN VE ORTA VADELİ PLANLAMA VE PLANLAMA VE ÖNG NGÖRÜNÜN
TES TESİS ED S EDİLD LDİĞİ İĞİ
? KAMU FAAL KAMU FAALİYETLER YETLERİNİN ETK N ETKİNL NLİĞİ İĞİNİN VE N VE
VER VERİML MLİLİĞİ İĞİN TEM N TEMİN ED N EDİLD LDİĞİ İĞİ, ÖLÇÜ ÇÜLD LDÜĞÜ VE VE
RAPORLANDI RAPORLANDIĞI
MAL MALİ İŞ İŞLET LETİM S M SİSTEMLER STEMLERİDİR. R.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 5
HESAP VERME SORUMLULU HESAP VERME SORUMLULUĞU
HER T HER TÜRL RLÜ KAMU KAYNA KAMU KAYNAĞININ ELDE ED ININ ELDE EDİLMES LMESİ VE VE
KULLANILMASINDA KULLANILMASINDA GÖREVL REVLİ VE YETK VE YETKİLİ OLANLAR, OLANLAR,
KAYNAKLARIN; ETK KAYNAKLARIN; ETKİLİ, EKONOM , EKONOMİK, VER K, VERİML MLİ VE VE
HUKUKA UYGUN OLARAK HUKUKA UYGUN OLARAK:
? Elde Edilmesinden, Elde Edilmesinden,
? Kullan Kullanılmas lmasından, ndan,
? Muhasebele Muhasebeleştirilmesinden, tirilmesinden,
? Raporlanmas Raporlanmasından ndan
? Kötüye kullan ye kullanılmamas lmaması için gerekli in gerekli önlemlerin al nlemlerin alınmas nmasından ndan
SORUMLUDUR SORUMLUDUR ve ve HESAP VERMEK ZORUNDADIR HESAP VERMEK ZORUNDADIR.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 6
HESAP VERME SORUMLULU HESAP VERME SORUMLULUĞU
SİSTEMDE YER ALAN AKT STEMDE YER ALAN AKTÖRLER RLERİN SÜRE REÇ KONTROL KONTROLÜ
ÇER ERÇEVES EVESİNDE SORUMLULU NDE SORUMLULUĞA SAH A SAHİP OLMALARI, P OLMALARI,
ÜST Y ST YÖNET NETİCİ: Mali Sistemin Tesisi, G Mali Sistemin Tesisi, Gözetim ve Uygulanmas zetim ve Uygulanmasını
İzleme Sorumlulu zleme Sorumluluğu, u,
HARCAMA YETK HARCAMA YETKİLİLER LERİ: Ön mali kontrol n mali kontrol-Süre reç kontrol kontrolü,Uygulama ,Uygulama
ve Belgelendirme Sorumlulu ve Belgelendirme Sorumluluğu, u,
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ: İç Kontrol Sisteminin Kontrol Sisteminin
Kurulmas Kurulması-Standartlar Standartların Uygulanmas n Uygulanması konusunda konusunda çal alış ışmalar yapmak, malar yapmak,
Ön Mali Kontrol, Muhasebe ve Raporlama, n Mali Kontrol, Muhasebe ve Raporlama,
MUHASEBE YETK MUHASEBE YETKİLİSİ: Kay Kayıtlar tların Usul n Usulüne Uygunlu ne Uygunluğu ve Saydaml u ve Saydamlık
GER GERÇEKLE EKLEŞTİRME G RME GÖREVL REVLİSİ: Uygulama Sorumlulu Uygulama Sorumluluğu
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 7
MAL MALİ SAYDAMLIK SAYDAMLIK
HER T HER TÜRL RLÜ KAMU KAYNA KAMU KAYNAĞININ ELDE ED ININ ELDE EDİLMES LMESİ VE VE
KULLANILMASINDA KAMUOYUNUN ZAMANINDA KULLANILMASINDA KAMUOYUNUN ZAMANINDA
BİLG LGİLEND LENDİRİLMES LMESİ AMACIYLA: AMACIYLA:
?GÖREV, YETK REV, YETKİ, SORUMLULUKLARIN TANIMLANMASI, , SORUMLULUKLARIN TANIMLANMASI,
? KAMUOYUNUN POL KAMUOYUNUN POLİTİKA, PLAN, PROGRAM, B KA, PLAN, PROGRAM, BÜTÇE
HAZIRLI HAZIRLIĞI, G I, GÖRÜŞÜLMES LMESİ, UYGULANMASI VE SONU , UYGULANMASI VE SONUÇLARINA LARINA
ULA ULAŞILAB ILABİLİR OLMASI, R OLMASI,
? KAMU HESAPLARININ STANDART B KAMU HESAPLARININ STANDART BİR MUHASEBE S R MUHASEBE SİSTEM STEMİNE NE
GÖRE OLU RE OLUŞTURULMASI, TURULMASI, İZLENMES ZLENMESİ
? KAMU DESTEK VE TE KAMU DESTEK VE TEŞVİKLER KLERİNİN D N DÖNEMLER NEMLER İTİBAR BARİYLE YLE
KAMUOYUNA A KAMUOYUNA AÇIKLANMASI IKLANMASI
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 8
UZUN VE ORTA VADEL UZUN VE ORTA VADELİ PLANLAMA PLANLAMA
STRATEJ STRATEJİK Y K YÖNET NETİM
BÜTÇELER ELERİN: N:
? UZUN VADEL UZUN VADELİ STRATEJ STRATEJİK PLANLAR K PLANLAR ÇER ERÇEVES EVESİNDE ORTA VADEL NDE ORTA VADELİ
OLARAK HAZIRLANMASI , OLARAK HAZIRLANMASI ,
? PERFORMANS G PERFORMANS GÖSTERGELER STERGELERİNE G NE GÖRE DE RE DEĞERLEND ERLENDİRİLMES LMESİ
? DENET DENETİMLER MLERİNİN PERFORMANS G N PERFORMANS GÖSTERGELER STERGELERİ ÇER ERÇEVES EVESİNDE NDE
GER GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMES LMESİ
? SONU SONUÇLARININ KAMUYUNA RAPORLANMASI LARININ KAMUYUNA RAPORLANMASI
? KURUMSAL MAL KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENT DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU LER RAPORU
? İDAR DARİ FAAL FAALİYET RAPORU YET RAPORU
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 9
ÜÇ ÜÇ YILLIK UYGULAMANIN YILLIK UYGULAMANIN
ARDINDAN ARDINDAN…
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 10 10
…DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN Y N YÖNET NETİMİ
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 11 11
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN DO N DOĞRU Y RU YÖNET NETİMİ
TASARLANAN YEN TASARLANAN YENİ SİSTEM STEM İLE ULA LE ULAŞILMAK ILMAK
İSTENEN STENEN HEDEFLER HEDEFLERİN NET TANIMLANMASI VE NET TANIMLANMASI VE
BUNLARA ULA BUNLARA ULAŞMAK MAK İÇİN ATILMASI GEREKEN N ATILMASI GEREKEN
ADIMLARIN T ADIMLARIN TİTİZL ZLİKLE TESP KLE TESPİT ED T EDİLMES LMESİ
GEREKMEKTED GEREKMEKTEDİR. R.
“Nereye Gidece Nereye Gideceğini Bilmeyen Bir Gemi ini Bilmeyen Bir Gemi İçin in
Hi Hiçbir R bir Rüzgardan Fayda Yoktur zgardan Fayda Yoktur”
(Montaigne) (Montaigne)
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 12 12
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN DO N DOĞRU Y RU YÖNET NETİMİ
? Yasal d Yasal düzenlemelerde(resmi kurallar) yap zenlemelerde(resmi kurallar) yapılan lan
de değişim resmi olmayan kurallar(kabul, aidiyet, im resmi olmayan kurallar(kabul, aidiyet,
kurum k kurum kült ltürü) taraf ) tarafından kabul edildi ndan kabul edildiği oranda i oranda
ba başar arıdan s dan söz edilebilir, bunun yolu z edilebilir, bunun yolu de değişimin imin
anlat anlatılmas lmasından ndan ve ve sahiplenilmesini sahiplenilmesini
sa sağlamaktan lamaktan ge geçmektedir. mektedir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 13 13
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN
UYUMLA UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
? REFORMUN YASAL REFORMUN YASAL ÇER ERÇEVES EVESİNİN ÇİZİLMES LMESİNİN
ARDINDAN DE ARDINDAN DEĞİŞİ ĞİŞİMİN BA N BAŞARISI ARISI UYGULAMA UYGULAMA
TARAFINDAN BEL TARAFINDAN BELİRLENMEKTED RLENMEKTEDİR. R.
? UYUMLA UYUMLAŞTIRMADAN SORUMLU K TIRMADAN SORUMLU KİŞİ İŞİ VE KURUMLARIN VE KURUMLARIN
GÜÇ ÜÇLÜ VE NET YAPILANMI VE NET YAPILANMIŞ,TASARLANMI ,TASARLANMIŞ,
TANIMLANMI TANIMLANMIŞ OLMASI UYUMLA OLMASI UYUMLAŞTIRMANIN TIRMANIN
BA BAŞARISINI ARTIRACAK EN ARISINI ARTIRACAK EN ÖNEML NEMLİ ETKEND ETKENDİR
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 14 14
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
MAL MALİ SİSTEM STEMİN: N:
? ÜST Y ST YÖNET NETİM VE UYGULAYICILAR TARAFINDAN M VE UYGULAYICILAR TARAFINDAN
SAH SAHİPLEN PLENİLMES LMESİ TEM TEMİN ED N EDİLEMEZ LEMEZ İSE DE SE DEĞİŞİ ĞİŞİM
İLE AMA LE AMAÇLANAN HEDEFE ULA LANAN HEDEFE ULAŞMAK MAK
ÖNG NGÖRÜLENDEN DAHA FAZLA VAK LENDEN DAHA FAZLA VAKİT ALACAKTIR T ALACAKTIR
Kurumsal sahiplenilme a Kurumsal sahiplenilme açısından ndan şansl anslı olan olan
Üniversiteler? niversiteler?
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 15 15
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN
UYUMLA UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
? Yeni Mali Sistemin Kurumsal D Yeni Mali Sistemin Kurumsal Düzeyde zeyde
Uyumla Uyumlaştırılma Sorumlulu lma Sorumluluğu A u Ağı ğırl rlıkl klı
Olarak Olarak Strateji Geli Strateji Geliştirme Birimlerinde tirme Birimlerinde
Olmak Olmak Üzere Tasarlanm zere Tasarlanmış ıştır
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 16 16
YASAL YASAL ÇER ERÇEVEDE EVEDE
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
ORGAN ORGANİZASYON YAPISI: ZASYON YAPISI:
? stratejik planlama, stratejik planlama,
? bütçe ve performans program e ve performans programı,
? muhasebe muhasebe-kesin hesap ve raporlama kesin hesap ve raporlama
? İç kontrol fonksiyonlar kontrol fonksiyonlarının
ayr ayrı alt birimler taraf alt birimler tarafından y ndan yürütülebilmesini lebilmesini
sa sağlayacak layacak şekilde belirlenir. ekilde belirlenir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 17 17
YASAL YASAL ÇER ERÇEVEDE EVEDE
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
GÖREV TANIMLARI: REV TANIMLARI:
? İdarenin Stratejik Plan ve Performans Program darenin Stratejik Plan ve Performans Programının Haz n Hazırlanmas rlanmasını
Koordine Etmek, Koordine Etmek,
? Bütçeyi Haz eyi Hazırlamak ve Faaliyetlerinin Bunlara Uygunlu rlamak ve Faaliyetlerinin Bunlara Uygunluğunu unu
İzlemek, De zlemek, Değerlendirmek, erlendirmek,
? Ayr Ayrınt ntılı Harcama Program Harcama Programı Haz Hazırlamak ve Hizmet Gereksinimleri rlamak ve Hizmet Gereksinimleri
Dikkate Al Dikkate Alınarak narak Ödene deneğin in İlgili Birimlere G lgili Birimlere Gönderilmesini Sa nderilmesini Sağlamak. lamak.
? Bütçe Kay e Kayıtlar tlarını Tutmak, B Tutmak, Bütçe Uygulama Sonu e Uygulama Sonuçlar larına na İli lişkin kin
Verileri Toplamak, De Verileri Toplamak, Değerlendirmek ve B erlendirmek ve Bütçe Kesin Hesab e Kesin Hesabı ile Mal ile Malî
İstatistikleri Haz statistikleri Hazırlamak. rlamak.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 18 18
YASAL YASAL ÇER ERÇEVEDE EVEDE
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
? Di Diğer er İdareler Nezdinde Takibi Gereken Mal dareler Nezdinde Takibi Gereken Malî İş İş ve ve
İş İşlemleri Y lemleri Yürütmek, tmek,
? Mal Malî Kanunlarla Kanunlarla İlgili lgili Üst Y st Yöneticiye ve Harcama neticiye ve Harcama
Yetkililerine Gerekli Bilgileri Sa Yetkililerine Gerekli Bilgileri Sağlamak ve Dan lamak ve Danış ışmanl manlık
Yapmak. Yapmak.
? Ön Mal n Malî Kontrol Faaliyetini Y Kontrol Faaliyetini Yürütmek. tmek.
? İç Kontrol Sisteminin Kurulmas Kontrol Sisteminin Kurulması Konusunda Konusunda Çal alış ışmalar malar
Yapmak. Yapmak.
? Mal Malî Konularda Konularda Üst Y st Yönetici Taraf netici Tarafından Verilen Di ndan Verilen Diğer er
Görevleri Yapmak revleri Yapmak
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 19 19
YASAL YASAL ÇER ERÇEVEDE EVEDE
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
GÖREV TANIMLARI: REV TANIMLARI:
? İdare Gelirlerini Tahakkuk Ettirmek ve Zaman dare Gelirlerini Tahakkuk Ettirmek ve Zamanında Tahsilini nda Tahsilini
Sa Sağlamak, lamak,
? Muhasebe Hizmetlerini Y Muhasebe Hizmetlerini Yürütmek tmek
? İdarenin Faaliyet Raporunu Haz darenin Faaliyet Raporunu Hazırlamak, rlamak,
? Ta Taşı şınır ve Ta r ve Taşı şınmazlara nmazlara İli lişkin kin İcmal Cetvellerini cmal Cetvellerini
Düzenlemek. zenlemek.
? Yat Yatırım Program m Programının Haz n Hazırlanmas rlanmasını Koordine Etmek, Koordine Etmek,
Uygulama Sonu Uygulama Sonuçlar larını İzlemek, zlemek,
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 20 20
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İLK YIL NELER YAPILDI? LK YIL NELER YAPILDI?
2006 2006 Şubat ubat –Mart aylar Mart aylarında; nda;
? Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi,
? İç Kontrol ve Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi, n Mali Kontrol Birimi,
? Stratejik Plan, Performans Program Stratejik Plan, Performans Programı ve B ve Bütçe Birimi, e Birimi,
olmak olmak üzere alt m zere alt müdürl rlükler/birimler olu kler/birimler oluşturulmu turulmuş,
SGDB Birim. SGDB Birim.tif tif SGDB Birim2. SGDB Birim2.tif tif
Strateji Geli Strateji Geliştirme Daire Ba tirme Daire Başkanl kanlığı ığının misyonu misyonu,
vizyonu vizyonu ve ve de değerleri erleri tespit edilmi tespit edilmiştir. tir. SGDB Misyon& SGDB Misyon&degerler degerler.tif tif
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 21 21
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İLK YIL NELER YAPILDI? LK YIL NELER YAPILDI?
? Sistemi Tan Sistemi Tanıtıp, Sahiplenilmeyi Temin Etmek Ad p, Sahiplenilmeyi Temin Etmek Adına E na Eğitim, itim,
Bilgilendirme Toplant Bilgilendirme Toplantılar ları Düzenlenmi zenlenmiştir, tir, EğitimT itimT.xls xls ,
? Eğitimlerde; uygulama birli itimlerde; uygulama birliği sa i sağlamak i lamak için pratikte in pratikte
kar karşı şıla laşı şılan sorunlar lan sorunların “bir bi bir biçimde imde” çö çözümlenmesi yerine mlenmesi yerine
mutlaka mutlaka SGDB SGDB’na na iletilmesinin gere iletilmesinin gereği ve i ve önemi belirtilmi nemi belirtilmiştir, tir,
? Yıll llık E k Eğitim planlamas itim planlaması harcama birimlerinin harcama birimlerinin gereksinimleri gereksinimleri
ve ve yeni uygulamalar yeni uygulamalar çer erçevesinde tespit edilmektedir. evesinde tespit edilmektedir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 22 22
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İLK YIL NELER YAPILDI? LK YIL NELER YAPILDI?
? Kurumsal d Kurumsal düzeyde do zeyde doğru mali sistemi olu ru mali sistemi oluşturup, turup,
devaml devamlılığı ığını sa sağlamak lamak üzere harcama birimleri ile SGDB zere harcama birimleri ile SGDB
aras arasında tesis edilen nda tesis edilen ileti iletişimin s imin süreklili rekliliği çer erçevesinde evesinde
normal seyri d normal seyri dışı ışına na çıkan mali i kan mali işlemlerde ilgili harcama lemlerde ilgili harcama
birimi ile koordinasyon sa birimi ile koordinasyon sağlanarak nedeni ara lanarak nedeni araştırılmakta lmakta
ve d ve düzenleyici zenleyici önlem al nlem alınıp, sonu p, sonuç izlenmektedir. izlenmektedir.
? Mali d Mali düzenlemeleri ilgililere duyurmak zenlemeleri ilgililere duyurmak üzere olu zere oluşturulan turulan
e-posta grubu posta grubu Formal Formal Mail Mail arac aracılığı ığıyla d yla düzenli takip edilen zenli takip edilen
mevzuat de mevzuat değişiklikleri, yeni d iklikleri, yeni düzenlemeler ve ivedi zenlemeler ve ivedi
hususlar gecikme olmaks hususlar gecikme olmaksızın üst y st yönetim, harcama netim, harcama
yetkilileri ve ger yetkilileri ve gerçekle ekleştirme g tirme görevlilerine bildirilmektedir. revlilerine bildirilmektedir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 23 23
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İLK YIL NELER YAPILDI? LK YIL NELER YAPILDI?
? 5018 say 5018 sayılı Mali Anayasa Mali Anayasa ve ikincil mevzuat ve ikincil mevzuat
çer erçevesinde; talimat, y evesinde; talimat, yönerge ve i nerge ve iş ak akış ış
şemalar emaları haz hazırlanm rlanmış ıştır. r. On mali kontrol. On mali kontrol.doc doc
? 2006 y 2006 yılında nda Kurum Stratejik Plan Kurum Stratejik Planı (2006 (2006-2010) 2010)
haz hazırlanarak Devlet Planlama Te rlanarak Devlet Planlama Teşkilat kilatı ile Maliye ile Maliye
Bakanl Bakanlığı ığına g na gönderilmi nderilmiştir. tir. DEU DEU- Stratejik Plan. Stratejik Plan.pdf pdf
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 24 24
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
NELER YAPILDI? NELER YAPILDI?
? Stratejik Planda yer alan hedefler Stratejik Planda yer alan hedefler çer erçevesinde haz evesinde hazırlanan rlanan
Performans Program Performans Programı 2008 B 2008 Bütçe teklifi ile birlikte Maliye e teklifi ile birlikte Maliye
Bakanl Bakanlığı ığına g na gönderilmi nderilmiş, 2008 , 2008 Şubat ay ubat ayında ise nihai nda ise nihai şekli ekli
verilerek web sayfas verilerek web sayfası arac aracılığı ığı ile Kamuoyuna a ile Kamuoyuna açıklanm klanmış ış ve ve
Maliye Bakanl Maliye Bakanlığı ığı, DPT, Say , DPT, Sayış ıştay Ba tay Başkanl kanlığı ığı ile Y ile YÖK’e
gönderilmi nderilmiştir. tir.
? 2007 Y 2007 Yılı Kurum Kurum Faaliyet raporu Faaliyet raporu haz hazırlanarak 2008 Nisan ay rlanarak 2008 Nisan ayında nda
kamuoyuna a kamuoyuna açıklanm klanmış ış ve ilgili Kurum ve kurulu ve ilgili Kurum ve kuruluşlara lara
gönderilmi nderilmiştir. tir. 2007 Faaliyet Raporu. 2007 Faaliyet Raporu.pdf pdf
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 25 25
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İş İş Planlamas Planlaması Örne rneği: i:
2008 Performans Program 2008 Performans Programı Haz Hazırl rlığı ığı(1) (1)
? 2006 G 2006 Güz d z döneminde, neminde, Üniversite niversite çal alış ışanlar anlarına e na eğitim itim
düzenlenmi zenlenmiştir. tir.
? 2007 K 2007 Kış ış döneminde, Performans Program neminde, Performans Programı Rehberi Rehberi
(BUMKO) (BUMKO) Üniversite faaliyetlerine y niversite faaliyetlerine yönelik olmak nelik olmak üzere zere
SGDB taraf SGDB tarafından yeniden haz ndan yeniden hazırlanm rlanmış ış ve Dokuz Eyl ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Bili niversitesi Bilişim Sistemi(DEB im Sistemi(DEBİS) arac S) aracılığı ığı ile ilgililerinin ile ilgililerinin
eri erişimine a imine açılm lmış ıştır. r.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 26 26
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İş İş Planlamas Planlaması Örne rneği: i:
2008 Performans Program 2008 Performans Programı Haz Hazırl rlığı ığı(2) (2)
? 2007 Bahar d 2007 Bahar döneminde neminde Üniversite niversite çal alış ışanlar anlarına ikinci na ikinci
eğitim ve e itim ve eğitim sonras itim sonrasında workshop nda workshop çal alış ışmas ması
düzenlenmi zenlenmiştir, tir,
? Workshop Workshop çal alış ışmas ması esnas esnasında Fizik Tedavi Y nda Fizik Tedavi Yüksek ksek
Okulu Okulu pilot uygulama pilot uygulama olarak tespit edilmi olarak tespit edilmiş ve ilgili ve ilgili
Yüksekokul ve Strateji Geli ksekokul ve Strateji Geliştirme Dairesinin i tirme Dairesinin işbirli birliği ile i ile
2007 b 2007 bütçe ödenekleri baz al denekleri baz alınarak narak FTYO FTYO’nun nun
performans program performans programı haz hazırlanm rlanmış ıştır. r.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 27 27
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İş İş Planlamas Planlaması Örne rneği: i:
2008 Performans Program 2008 Performans Programı Haz Hazırl rlığı ığı(3) (3)
? BUMKO taraf BUMKO tarafından haz ndan hazırlanan rehbere ilaveten SGDB rlanan rehbere ilaveten SGDB
taraf tarafından ndan üniversite i niversite için haz in hazırlanan rehber ile rlanan rehber ile FTYO FTYO’nun nun
Performans Program Performans Programı 2007 may 2007 mayıs ay s ayında t nda tüm harcama m harcama
birimlerine iletilerek, birimlerin 2007 birimlerine iletilerek, birimlerin 2007 ödenekleri ve stratejik denekleri ve stratejik
plan temelinde performans programlar plan temelinde performans programlarını tespit etmeleri tespit etmeleri
belirtilmi belirtilmiş ve harcama birimleri haziran ay ve harcama birimleri haziran ayında haz nda hazırlad rladıklar kları
performans program performans programını SGDB SGDB’ye ye iletmi iletmişlerdir. lerdir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 28 28
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İş İş Planlamas Planlaması Örne rneği: i: 2008 Performans 2008 Performans
Program Programı Haz Hazırl rlığı ığı(4) (4)
? Haz Hazırlanm rlanmış ış Performans Programlar Performans Programları SGDB taraf SGDB tarafından ndan
Orta Vadeli Mali plan Orta Vadeli Mali plan çer erçevesinde g evesinde güncellenerek 2008 ncellenerek 2008
Bütçe haz e hazırl rlık s k sürecinde Maliye Bakanl recinde Maliye Bakanlığı ığına iletilmi na iletilmiştir. tir.
? 2008 Ocak ay 2008 Ocak ayında Performans Program nda Performans Programı nihai nihai şeklini eklini
alarak kamuoyuna a alarak kamuoyuna açıklanm klanmış ış ve ilgili kurum ve ve ilgili kurum ve
kurulu kuruluşlara g lara gönderilmi nderilmiştir. tir.2008 2008 PerformansP PerformansP.doc doc
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 29 29
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
İş İş Planlamas Planlaması Örne rneği: i:
2008 Performans Program 2008 Performans Programı Haz Hazırl rlığı ığı(5) (5)
? Performans program Performans programının kurum d n kurum düzeyinde anlat zeyinde anlatılmas lması, çal alış ışanlara e anlara eğitim itim
sa sağlanmas lanması ve a ve aşamal amalı olarak performans program olarak performans programının haz n hazırlanmas rlanması için in
SGDB taraf SGDB tarafından 2006 Kas ndan 2006 Kasım-Aral Aralık aylar k aylarında ba nda başlat latılan lan çal alış ışmalar 2008 malar 2008
Ocak d Ocak döneminde sonu neminde sonuçlanm lanmış ıştır. r.
? Bütçe çal alış ışmalar maları da benzer da benzer şekilde planlanmakta, s ekilde planlanmakta, süreci y reci yönlendirecek nlendirecek
açıklamalar, standartlar ve notlar haz klamalar, standartlar ve notlar hazırlanmakta ve harcama birimlerine rlanmakta ve harcama birimlerine
iletilmektedir. Harcama birimleri taraf iletilmektedir. Harcama birimleri tarafından haz ndan hazırlanan teklifler Rehbere rlanan teklifler Rehbere
uygun hale getirilerek Kurum B uygun hale getirilerek Kurum Bütçe teklifi haz e teklifi hazırlanmakta ve Bakanl rlanmakta ve Bakanlık ile k ile
DPT DPT’na na iletilmektedir. iletilmektedir. Butce Haz Butce Hazırl rlık
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 30 30
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
NELER YAPILDI? NELER YAPILDI?
? 2009 Performans Program 2009 Performans Programı haz hazırlanm rlanmış ış ve b ve bütçe haz e hazırlama rlama
süreci reci çer erçevesinde Maliye Bakanl evesinde Maliye Bakanlığı ığına iletilmi na iletilmiştir. tir.
? Üniversitemizde 2008 ocak ay niversitemizde 2008 ocak ayında ba nda başlayan layan İç Kontrol Kontrol
Standartlar Standartları Yol Haritas Yol Haritası çal alış ışmas ması Osmangazi Osmangazi Üniversitesi niversitesi
SGDB ile yaz aylar SGDB ile yaz aylarında ortak nda ortak çal alış ışmaya d maya dönüşmüş ve ve
haz hazırlanan yol haritas rlanan yol haritası Maliye Bakanl Maliye Bakanlığı ığına iletilmi na iletilmiştir. tir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 31 31
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
NELER NELER YAPILDI? YAPILDI?
? Sistemin s Sistemin süreklili rekliliğini temin etmek ini temin etmek üzere ve zere ve
yeni uygulama olarak alt birim d yeni uygulama olarak alt birim düzeyinde zeyinde
ayl aylık ve ve yıll llık i k iş planlar planları haz hazırlanmaktad rlanmaktadır
(BUMKO mali takvim) (BUMKO mali takvim)
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 32 32
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
NELER YAPILAMADI? NELER YAPILAMADI?
Yönetim bilgi sistemlerinin geli netim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi konusunda herhangi bir geli tirilmesi konusunda herhangi bir gelişme me
sa sağlanamam lanamamış ış olup, veriler olup, veriler manuel manuel olarak derlenmekte en alt d olarak derlenmekte en alt düzeyde zeyde
izlenmekte ve de izlenmekte ve değerlendirilmektedir. erlendirilmektedir.
Kamu mali y Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi netim ve kontrol sistemi çer erçevesinde yap evesinde yapılmas lması gereken gereken
uyumla uyumlaştırma rma çal alış ışmalar maları Kurumsal d Kurumsal düzeyde hen zeyde henüz %100 i z %100 içselle selleştirilmemi tirilmemiş
ve zamana ihtiya ve zamana ihtiyaç duyulmaktad duyulmaktadır. r.
Bu alg Bu algı nedeniyle yap nedeniyle yapılmas lması gereken i gereken işler zaman zaman ler zaman zaman SGDB SGDB’nın
işgüzarl zarlığı ığı olarak de olarak değerlendirilmekte ve yap erlendirilmekte ve yapılmas lması gerekenleri yapabilmek gerekenleri yapabilmek
için in “ikna s ikna süreci reci” gerekmektedir. gerekmektedir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 33 33
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
NELER YAPILAMADI? NELER YAPILAMADI?
? SGDB SGDB’ nın iş tan tanımında yer alan ve yap nda yer alan ve yapılmas lması gereken yo gereken yoğun bir i un bir iş yükü
mevcutken tan mevcutken tanımda yer almayan mda yer almayan ikna s ikna sürecinin recinin varl varlığı ığı iş tan tanımının
tamam tamamına bedel olmakta ve na bedel olmakta ve çal alış ışanlar anların motivasyonunu azaltmaktad n motivasyonunu azaltmaktadır. r.
? Sahiplenilmeyi temin etmek ve ikna s Sahiplenilmeyi temin etmek ve ikna sürecini k recini kısaltabilmek i saltabilmek için SGDB in SGDB
taraf tarafından; mali sistemde yer alanlara s ndan; mali sistemde yer alanlara sürekli e rekli eğitim sa itim sağlanmakta, fakat lanmakta, fakat
Üniversite personeli niversite personeli özl zlük haklar k hakları bak bakımından kamuda en az g ndan kamuda en az gözetilen zetilen
kesim olmas kesim olması nedeniyle personel hareketi fazla olmakta ve nedeniyle personel hareketi fazla olmakta ve uzun s uzun süreli reli
bilgi bilgi birikimi birikimi sa sağlanamamaktad lanamamaktadır. r.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 34 34
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
Personel yap Personel yapısı:
? Donan Donanıml mlı Maliye Bakanl Maliye Bakanlığı ığı personeli 2007 y personeli 2007 yılının sonuna kadar n sonuna kadar SGDB SGDB’de de
görevlerine devam ederek, uyumla revlerine devam ederek, uyumlaştırma rma çal alış ışmalar malarına b na büyük katk k katkı
sa sağlam lamış ışlard lardır. r.
? Maliye Bakanl Maliye Bakanlığı ığı personelinin ayr personelinin ayrılmas lması ile ya ile yaşanan nitelikli personel kayb anan nitelikli personel kaybı
hala telafi edilememi hala telafi edilememiştir. tir.
? Ayr Ayrıca Maliye Bakanl ca Maliye Bakanlığı ığına d na dönen personelin tamam nen personelin tamamı mesai fark mesai farkının telafi n telafi
edilmesi durumunda kurumda kalmaya istekli olduklar edilmesi durumunda kurumda kalmaya istekli olduklarını belirtmi belirtmişlerdir. lerdir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 35 35
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
Personel yap Personel yapısı:
? 2006 y 2006 yılında 32 olan personel say nda 32 olan personel sayısı bug bugün 25 olmu n 25 olmuştur. tur.
? 10 ki 10 kişi olan toplam mali hizmetler uzman kadrosuna yap i olan toplam mali hizmetler uzman kadrosuna yapılan iki lan iki
sınavla 6 ki navla 6 kişi atanm i atanmış ış ve y ve yönetmelik de netmelik değişikli ikliği üzerine iki ki zerine iki kişi
hemen ayr hemen ayrılm lmış ıştır. r.
? Kalan d Kalan dört mali hizmetler uzman rt mali hizmetler uzmanından birisi Maliye Bakanl ndan birisi Maliye Bakanlığı ığına na
dönmek nmek üzere muvafakat alm zere muvafakat almış ış, di , diğerinin erinin muvafakat muvafakatı beklemede, beklemede,
kalan iki ki kalan iki kişi ise i ise üç üç yıllar llarını doldurduklar doldurdukları anda naklen tayin anda naklen tayin
talebinde bulunacaklar talebinde bulunacaklarını belirtmi belirtmişlerdir lerdir
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 36 36
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
Personel yap Personel yapısı:
? Gerek farkl Gerek farklı kurumlar aras kurumlar arasında gerekse kurum i nda gerekse kurum içinde i inde iş yo yoğunlu unluğu ve u ve
ta taşı şınan sorumluluk ile dengelenmeyen nan sorumluluk ile dengelenmeyen özl zlük haklar k hakları/maa /maaş adaletsizli adaletsizliği
sürekli personel kayb rekli personel kaybına yol a na yol açmaktad maktadır. r.
? Sürekli artan i rekli artan iş yükünü telafi etmeyen maa telafi etmeyen maaş nedeniyle nedeniyle Üniversite i niversite içinde inde
Strateji Geli Strateji Geliştirme Daire Ba tirme Daire Başkanl kanlığı ığı “sürg rgün” yeri olmu yeri olmuştur. tur.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 37 37
DOKUZ EYL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERS VERSİTES TESİ
ÖRNE RNEĞİ Ğİ
Personel yap Personel yapısı:
Yıll llık 38.000 k 38.000-40.000 aras 40.000 arası ödeme belgesi, kesin hesap, b deme belgesi, kesin hesap, bütçe, performans e, performans
program programı, faaliyet raporu, , faaliyet raporu, ahp ahp haz hazırl rlığı ığı, b , bütçenin y enin yıll llık uygulamalar k uygulamaları, ön mali n mali
kontrol kontrol çal alış ışmalar maları, y , yönerge, talimat vs. haz nerge, talimat vs. hazırlama y rlama yüküml mlülüğü, T , TÜBİTAK, TAK,
AB, San AB, San-Tez Projeleri, ta Tez Projeleri, taşı şınır mal i r mal işlemleri, gelirlerin takibi, giderler ve yasal lemleri, gelirlerin takibi, giderler ve yasal
yüküml mlülüklerin zaman klerin zamanında yerine getirilmesi, mali sistemin uyumla nda yerine getirilmesi, mali sistemin uyumlaştırma rma
çal alış ışmalar maları, koordinasyon ve yap , koordinasyon ve yapılmas lması gereken onca i gereken onca işe kar e karşı şılık toplam 25 k toplam 25
personel personel
25 personel ile 25 personel ile SGDB SGDB’ler ler için tan in tanımlanan i mlanan işlerin yeti lerin yetişmesi g mesi günl nlük mesai k mesai
saatini 18.30, 19.00, 20.00 saatini 18.30, 19.00, 20.00’lere lere çekmi ekmiştir, t tir, tüm bunlar nedeniyle m bunlar nedeniyle SGDB SGDB’nIn nIn
neden neden sürg rgün yeri n yeri oldu olduğu izahtan varestedir. u izahtan varestedir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 38 38
ÜÇ ÜÇ YILIN SONUNDA YILIN SONUNDA
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
? BÜTÇE DA E DAİRES RESİ BA BAŞKANLI KANLIĞININ N ININ NÜVES VESİNİ
OLU OLUŞTURDU TURDUĞU SGB U SGB’LER LER ÜNİVERS VERSİTELERDE TELERDE
MAL MALİYE BAKANLI YE BAKANLIĞINDAN INDAN RÖVAN VANŞ ALMA ALMA ARACI ARACI
OLARAK G OLARAK GÖRÜLM LMÜŞLERD LERDİR. R.
? ÜNİVERS VERSİTEN TENİN YAKLA N YAKLAŞIMI IMI İLE MAL LE MALİYE YE
BAKANLI BAKANLIĞININ YAKLA ININ YAKLAŞIMI A IMI AÇISINDAN ISINDAN
SGB SGB’LERE LERE “ALAMANCI ALAMANCI” ALGISI GEL ALGISI GELİŞ İŞMİŞ İŞTİR, R,
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 39 39
ÜÇ ÜÇ YILIN SONUNDA YILIN SONUNDA
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
ÜNİVERS VERSİTELER TELERİN YAPILANMASINI D N YAPILANMASINI DÜZENLEYEN YASAL ZENLEYEN YASAL
ÇER ERÇEVEDE(124 SAYILI KANUN H EVEDE(124 SAYILI KANUN HÜKM KMÜNDE KARARNAME) NDE KARARNAME)
HEN HENÜZ YER ALMAMAKTA VE BU NEDENLE Z YER ALMAMAKTA VE BU NEDENLE “YA YAŞAR NE YA AR NE YAŞAR NE AR NE
YA YAŞAMAZ AMAZ” ESER ESERİNDEK NDEKİ VATANDA VATANDAŞ YA YAŞAR KONUMUNDADIR AR KONUMUNDADIR
ÜNİVERS VERSİTELER TELERİN ORGAN N ORGANİZASYON ZASYON ŞEMASINDA KONUMUNUN EMASINDA KONUMUNUN
NET OLMAYI NET OLMAYIŞI VE FARKLI UYGULAMALARIN VARLI I VE FARKLI UYGULAMALARIN VARLIĞI
? Do Doğrudan Rekt rudan Rektöre ba re bağlı çal alış ışma, ma,
? Rekt Rektör yard r yardımc mcısına ba na bağlı çal alış ışma, ma,
? Genel Sekretere ba Genel Sekretere bağlı çal alış ışma ma…vs vs
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 40 40
ÜÇ ÜÇ YILIN SONUNDA YILIN SONUNDA
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
? KADRO KADRO İHDASININ HER YIL KISITLANMASI VE HDASININ HER YIL KISITLANMASI VE ÜNİVERS VERSİTELERDE TELERDE
KRON KRONİK YA K YAŞANAN PERSONEL SIKINTISI NEDEN ANAN PERSONEL SIKINTISI NEDENİYLE YLE İŞ İŞLER LERİN SAYICA N SAYICA
YETERS YETERSİZSAYIDA PERSONEL ZSAYIDA PERSONEL İLE Y LE YÜRÜTÜLMEYE LMEYE ÇALI ALIŞILMASI, ILMASI,
? ÜNİVERS VERSİTE TE İDAR DARİ PERSONEL PERSONELİNİN ÖZL ZLÜK HAKLARININ KAMUDA EN K HAKLARININ KAMUDA EN
ALT SEV ALT SEVİYEDE OLMASI PERSONEL YEDE OLMASI PERSONELİN İLK FIRSATTA KURUMDAN LK FIRSATTA KURUMDAN
AYRILMASINA VE DOLAYISIYLA B AYRILMASINA VE DOLAYISIYLA BİLG LGİ BİRİKİMİNİN
SA SAĞLANAMAMASINA YOL A LANAMAMASINA YOL AÇMAKTADIR. MAKTADIR.
? DONANIMLI PERSONEL DONANIMLI PERSONELİN KAYBI N KAYBI İSE KURUMSAL D SE KURUMSAL DÜZEYDE SGDB ZEYDE SGDB
TARAFINDAN VER TARAFINDAN VERİLEN E LEN EĞİ ĞİTİMLER SONUCUNDA S MLER SONUCUNDA SİSTEME Y STEME YÖNEL NELİK
KATED KATEDİLEN GEL LEN GELİŞİ İŞİMİN “ELL ELLİ İLK LK ÖPÜCÜK” FİLM LMİNDE OLDU NDE OLDUĞU G U GİBİ
YEN YENİDEN VE YEN DEN VE YENİDEN HATIRLANMASINA YARDIMCI OLUNMASI DEN HATIRLANMASINA YARDIMCI OLUNMASI
GEREKMEKTED GEREKMEKTEDİR
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 41 41
ÜÇ ÜÇ YILIN SONUNDA YILIN SONUNDA
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
? MEVCUT PERSONEL MEVCUT PERSONELİN TA N TAŞINILAN INILAN İŞ İŞ YÜKÜNÜ
KAR KARŞILAMAYAN ILAMAYAN ÖZL ZLÜK HAKLARI NEDEN K HAKLARI NEDENİYLE YLE
“HAVLU ATMASI HAVLU ATMASI” İSE PERSONEL SE PERSONEL
KONUSUNDA SGB KONUSUNDA SGB’LER LERİN KAR N KARŞILA ILAŞTI TIĞI B I BİR
DİĞ İĞER ER ÇÖ ÇÖZÜMS MSÜZ SORUNDUR Z SORUNDUR
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 42 42
ÜÇ ÜÇ YILIN SONUNDA YILIN SONUNDA
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİ
? ÜÇ ÜÇ YILLIK UYGULAMA VE DENEY YILLIK UYGULAMA VE DENEYİMİN
ARDINDAN ARDINDAN…
Reformun ba Reformun başar arısı için in önko nkoşul olan ul olan
de değişimin sahiplenilmesi beklenen seviyede imin sahiplenilmesi beklenen seviyede
ger gerçekle ekleşmemi memiş olup, sistemin kurum olup, sistemin kurum
düzeyinde tesisi ve uygulanmas zeyinde tesisi ve uygulanması sadece sadece
SGB SGB’ler ler taraf tarafından ndan üstlenmi stlenmiş görünmektedir. nmektedir.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 43 43
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
SÜREC RECİNDEN BEKLENT NDEN BEKLENTİLER LER
? Yeni mali sistemin Yeni mali sistemin geni geniş bir perspektiften bir perspektiften
sahiplenilmesinin sahiplenilmesinin sa sağlanmas lanması konusunda konusunda
Maliye Bakanl Maliye Bakanlığı ığı taraf tarafından kapsaml ndan kapsamlı giri girişimlerde imlerde
bulunmas bulunması,
? Üniversite niversite üst y st yönetimine, yeni mali sistemin netimine, yeni mali sistemin
do doğru tesis edilmesinin ru tesis edilmesinin öneminin ayn neminin aynı gemide gemide
olan olan SGDB SGDB’lerin lerin yan yanı sıra Bakanl ra Bakanlık taraf k tarafından da ndan da
aktar aktarılmas lması SGDB SGDB’lerin lerin ya yaşad adığı ığı günl nlük ikna ikna
sürecini recini kısaltacak ve eforun do saltacak ve eforun doğru yerlerde ru yerlerde
kullan kullanılmas lmasını sa sağlayacakt layacaktır. r.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 44 44
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
SÜREC RECİNDEN BEKLENT NDEN BEKLENTİLER LER
? 124 say 124 sayılı KHK KHK’de Strateji Geli de Strateji Geliştirme Daire tirme Daire
Ba Başkanl kanlıklar klarının yer almas n yer alması kurumsal aidiyeti kurumsal aidiyeti
kolayla kolaylaştıracakt racaktır. r.
? Strateji Geli Strateji Geliştirme Daire Ba tirme Daire Başkanl kanlıklar klarının
konumunun konumunun Üniversite idari te niversite idari teşkilat kilat şemas emasında nda
tespit edilmesi ise farkl tespit edilmesi ise farklı uygulamalara son uygulamalara son
vererek uygulama birli vererek uygulama birliğini sa ini sağlayacakt layacaktır. r.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 45 45
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
SÜREC RECİNDEN BEKLENT NDEN BEKLENTİLER LER
Uyumla Uyumlaştırmadan sorumlu olan SGDB rmadan sorumlu olan SGDB çal alış ışanlar anlarının i n iş
yüküne e ne eşde değer er özl zlük haklar k hakları ile donat ile donatılarak, nitelikli larak, nitelikli
personel kayb personel kaybının önüne ge ne geçilmesi ve ilmesi ve eşit i it işe e e eşit it ücret cret
yakla yaklaşı şımı çer erçevesinde: evesinde:
? Daire Ba Daire Başkanlar kanlarının sistemde ta n sistemde taşı şıdıklar kları sorumlulu sorumluluğu
dengelemeye y dengelemeye yönelik nelik ücret iyile cret iyileştirilmesinin yap tirilmesinin yapılmas lması ve ve
makam tazminat makam tazminatı konusunun konusunun çö çözüme kavu me kavuşturulmas turulması,
? Muhasebe Yetkilerinin g Muhasebe Yetkilerinin görevlendirme ile de revlendirme ile değil kadro il kadro
unvan unvanı ile y ile yürütülmesi ve buna paralel lmesi ve buna paralel ücret cret
iyile iyileştirilmesi, tirilmesi,
? İş İş hacmine ba hacmine bağlı olarak muhasebe yetkili yard olarak muhasebe yetkili yardımc mcısı
kadro unvan kadro unvanının olu n oluşturulmas turulması,
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 46 46
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
SÜREC RECİNDEN BEKLENT NDEN BEKLENTİLER LER
? Farkl Farklı kurumlarda kurumlarda çal alış ışan mali hizmetler uzmanlar an mali hizmetler uzmanların
ücret farkl cret farklılıklar klarının giderilmesi n giderilmesi
? SGDB SGDB’ler ler için ola in olağan hale gelen ge an hale gelen geç saatlere kadar saatlere kadar
süren ren çal alış ışman manın fazla mesai ile telafi edilmesi, n fazla mesai ile telafi edilmesi,
? Ta Taşı şınır konsolide g r konsolide görevlisi, kay revlisi, kayıt g t görevlisi g revlisi görevlerinin revlerinin
kadro unvan kadro unvanına d na dönüştürülmesi lmesi
? Deneyim payla Deneyim paylaşı şımı toplant toplantılar larının Maliye Konferans n Maliye Konferansı
gibi d gibi düzenli olarak ger zenli olarak gerçekle ekleştirilmesi tirilmesi
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 47 47
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
SÜREC RECİNDEN BEKLENT NDEN BEKLENTİLER LER
İş İşlemler D lemler Düzeyinde: zeyinde:
? Bütçe ve Performans Program e ve Performans Programının tek dok tek doküman man haline getirilmesi, haline getirilmesi,
? Öz gelirlerin z gelirlerin ödenek/gelir kayd denek/gelir kaydının ger n gerçekle ekleştirilip, izlenmesi mevcut tirilip, izlenmesi mevcut
sistemde b sistemde bütçe i e işlem say lem sayısını art artırd rdığı ığından, sistemin ndan, sistemin sadele sadeleştirilmesi, tirilmesi,
? TÜBİTAK Projelerinin iki ayr TAK Projelerinin iki ayrı sistem (TTS ve SAY2000i) yerine sistem (TTS ve SAY2000i) yerine
entegre bir sistem entegre bir sistem ile takip edilmesi, ile takip edilmesi,
? E-butce butce ve Say2000i otomasyonlar ve Say2000i otomasyonlarının da entegre tek sistem olmalar n da entegre tek sistem olmaları
bütçe ve muhasebe i e ve muhasebe işlemleri kay lemleri kayıt s t sürecini k recini kısaltacakt saltacaktır
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 48 48
DE DEĞİŞİ ĞİŞİMİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRILMASI TIRILMASI
SÜREC RECİNDEN BEKLENT NDEN BEKLENTİLER LER
İş İşlemler D lemler Düzeyinde: zeyinde:
? SGDB taraf SGDB tarafından emanet hesaplar ndan emanet hesaplarında takip edilen nda takip edilen projelerin projelerin
(T (TÜBİTAK, AB, San TAK, AB, San-Tez Tez) muhasebele ) muhasebeleştirilmesi s tirilmesi sürecinde yer alan recinde yer alan
personele projede yer alan di personele projede yer alan diğer personel gibi er personel gibi ücret cret ödenmesi (yasak denmesi (yasak
düzenlemesi mevcuttur), zenlemesi mevcuttur),
? Toplumsal k Toplumsal kült ltürümüzün bir par n bir parças ası olan ve mali sistemde mevcut olan ve mali sistemde mevcut
bulunan olumsuz bulunan olumsuz fark farkındal ndalığı ığın olumlu olumlu fark farkındal ndalık olarak d olarak dönüşümü
için in çeşitli mekanizmalar itli mekanizmaların geli n geliştirilmesi ( tirilmesi (örn:raporlar ve SGDB rn:raporlar ve SGDB
Ba Başkan kanına verilecek ceza, vs..) na verilecek ceza, vs..)
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 49 49
SON S SON SÖZ…
REFORM KAPSAMINDA; REFORM KAPSAMINDA;
YEN YENİ YASAL D YASAL DÜZENLEMELER ZENLEMELER İLE MEVCUT S LE MEVCUT SİSTEMLER STEMLERİN
GE GEÇİRD RDİKLER KLERİ DÖNÜŞÜMDEK MDEKİ KES KESİNL NLİK VE HIZ, K VE HIZ,
KEND KENDİLİĞİ İĞİNDEN NDEN VE VE AYNI SEV AYNI SEVİYEDE YEDE TOPLUM/KURUMSAL TOPLUM/KURUMSAL
KÜLT LTÜRÜNÜN DE N DEĞİŞİ ĞİŞİMİNE YOL A NE YOL AÇMADI MADIĞINDAN, GEREK INDAN, GEREK
SİSTEM DE STEM DEĞİŞİ ĞİŞİKL KLİĞİ İĞİNİN KURUMSAL K N KURUMSAL KÜLT LTÜRDE YERLE RDE YERLEŞMES MESİ
VE GEREKSE KAR VE GEREKSE KARŞILA ILAŞILAN SORUNLARIN D ILAN SORUNLARIN DÜZELT ZELTİLEB LEBİLMES LMESİ
İÇİN “UZUN UZUN İNCE YOLUN NCE YOLUN” ALINMASI GEREKMEKTED ALINMASI GEREKMEKTEDİR. R.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 50 50
SON S SON SÖZ…
ÜÇ ÜÇ YILDA ED YILDA EDİNİLEN DENEY LEN DENEYİM VE G M VE GÖZLEMLER ZLEMLER
SONUCUNDA, B SONUCUNDA, BÜYÜK ÖLÇÜ ÇÜDE STRATEJ DE STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME RME
DA DAİRE BA RE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN ALINMASI KANLIKLARI TARAFINDAN ALINMASI
GEREKEN BU UZUN GEREKEN BU UZUN İNCE YOLDA HARCANAN NCE YOLDA HARCANAN ÇABA, ABA,
MAL MALİYE BAKANLI YE BAKANLIĞININ TAM DESTE ININ TAM DESTEĞİ Ğİ OLMADI OLMADIĞI
SÜRECE UFUK RECE UFUK ÇİZG ZGİSİNE DO NE DOĞRU DURMAKSIZIN RU DURMAKSIZIN
YÜRÜYÜPTE ASLA ULA PTE ASLA ULAŞILAMAYAN ILAMAYAN GÖKKU KKUŞAĞINA INA
VARMA VARMA ÇABASINA D ABASINA DÖNÜŞMEKTED MEKTEDİR. R.
Denizli, Denizli, Şubat 2009 ubat 2009 51 51
SON S SON SÖZ…
? DO DOĞRU MAL RU MALİ SİSTEM STEM İLKELER LKELERİNİN KAMU N KAMU
KURULU KURULUŞLARINDA TES LARINDA TESİS ED S EDİLİP, S P, SÜREKL REKLİLİĞİ İĞİNİN
SA SAĞLANMASI LANMASI İÇİN UYUMLA N UYUMLAŞTIRMADAN SORUMLU TIRMADAN SORUMLU
STRATEJ STRATEJİ GEL GELİŞ İŞTİRME B RME BİRİMLER MLERİNİN SADECE YEN N SADECE YENİ
GÖREV TANIMLARI REV TANIMLARI İLE DE LE DEĞİ ĞİL, MAL L, MALİ SİSTEMDE SAH STEMDE SAHİP
OLUNAN SORUMLULUK VE G OLUNAN SORUMLULUK VE GÖREV TANIMLARINA E REV TANIMLARINA EŞ
HAKLAR HAKLAR İLEDE DONATILMASI GEREKMEKTED LEDE DONATILMASI GEREKMEKTEDİR. R.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar