try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Makina Mühendisleri Odası Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği

13 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27227
YÖNETMELİK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/2/2002 tarihli ve 24675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Ek-1 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Teknik Görevli Hizmet Sözleşmesi” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.

“Ek -1

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI TEKNİK GÖREVLİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin amacı

MADDE 1 – Bu sözleşmenin amacı, Odada düzenli ve verimli çalışmayı, üretimi ve üretkenliği arttırmayı, işveren ve teknik görevlilerin hak ve çıkarlarını dengelemeyi, teknik görevlilerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çağın gereklerine uygun ücretlendirmeyi, sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Sözleşme, Odada çalışan tüm teknik görevlileri kapsar. Oda birimlerinde Müdür olarak çalışan Oda üyesi mühendisler teknik görevli kabul edilir.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu sözleşme metni içinde,

a) TMMOB Makina Mühendisleri Odası “İşveren”,

b) İşverenin, Merkezi, Şube, İl ve İlçe Temsilciliği ve Mesleki Denetim Büroları ve benzeri eklenti ve bağlantılarına “Oda Birimi”,

c) Oda birimlerinin tümü “Oda”,

d) Oda düzeyinde hazırlanan işbu sözleşme “Sözleşme” diye adlandırılırlar.

Taraflar

MADDE 4 – Bu Sözleşmede, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, işveren, Oda birimlerinde tam zamanlı çalışan Oda üyesi mühendisler teknik görevlidir.

İŞİN DÜZENLENMESİNE VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA AİT HÜKÜMLER

Deneme süresi

MADDE 5 – Deneme süresi 2 aydır. Bu süre içinde teknik görevli ve işveren iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak teknik görevlilerin çalıştığı günler için ücret ve sosyal hakları saklıdır.

Çalışma süreleri

MADDE 6 – Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre haftanın 5 gününe 8’er saat olarak bölünür.

Geçici görevlendirme

MADDE 7 – İşveren; Oda birimleri’nin oluru ile teknik görevliyi bir Oda biriminden diğer bir Oda birimine geçici olarak görevlendirebilir. Bu görevlendirme süresi yılda en fazla 30 işgünüdür. Bu durum teknik görevliye yazılı olarak bildirilmelidir. Bildirimde, görevlendirilecek oda birimi, geçici görev başlangıç ve bitim tarihleri bulunmalıdır. Ancak, bitimi önceden saptanamayan işlerde, geçici görev süresi uzatılabilir.

Yıllık ücretli izin

MADDE 8 – Teknik görevlilerin yıllık izinleri aşağıdaki gibidir;

1 – 10 yıl arası (10. yıl dahil); 22 iş günü,

10 yıl üzeri 26 iş günüdür.

İzinler genelde 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında kullanılır. İzin tarihleri teknik görevli istekleri ve Oda veya Şube yönetim kurullarının onayı ile belirlenir. Teknik görevli izninin bir bölümünü 1 işgününden az olmamak kaydıyla bölebilir. Yıllık iznin 14 günlük bölümünden vazgeçilemez. Kalan bölümü için zorunluluk durumunda teknik görevlinin yazılı oluru alınmak koşuluyla normal ücreti ödenerek çalıştırılabilir.

Diğer izinler

MADDE 9 – Ücretli mazeret izinleri;

a) Teknik görevlinin evlenmesi halinde 7 gün,

b) Erkek teknik görevlinin karısının doğum yapması halinde 5 gün,

c) Teknik görevlinin anasının, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün,

d) Teknik görevlinin çocuğunun evlenmesi halinde 2 gün,

e) Teknik görevlinin isteğine bağlı olarak ayda bir günü geçmemek koşuluyla yılda 7 gün, ücretli izin verilir. Bu izinler yarımşar gün şeklinde kullanılabilir.

Ücretsiz izin

MADDE 10 – Teknik görevlinin yıllık izinlerinin dışında ve yazılı istemi halinde Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu onayı ile 60 (altmış) güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süreler teknik görevlinin kıdeminden sayılmaz. Yıllık ücretli izin uygulamasında, ücretsiz izin süresi hizmet süresinden düşülür.

Doğum izni

MADDE 11 – Doğum yapan teknik görevliye doğum öncesi ve sonrası toplam 120 gün ücretli izin verilir. Doğum izni sonunda göreve başlayan teknik görevliye 6 ay süre ile günde iki kez 1,5 saatlik süt izni verilir. Teknik görevlinin istemi halinde bu izin bir defada günde 3 saat olarak kullanılabilir.

Ödeme

MADDE 12 – Teknik görevlilere ücretleri tam ve işlenmiş olarak aylık ödenir. Ödeme ile birlikte teknik görevliye ücret kesintilerini gösterir ücret ödeme belgesi verilir. Teknik görevliye isteği halinde ücretlerinden kesilmek üzere 15 gün önce aldığı net ücretin %50’sini geçmemek kaydıyla her ayın 15’inden itibaren ücret avansı verilir.

İşin son bulması ve ihbar önelleri

MADDE 13 – İş Kanunu hükümleri geçerlidir.

MALİ HÜKÜMLER

Ücret ve ücret artışları

MADDE 14 – a) Teknik görevli taban ücretleri Oda birimlerinin kademelerine göre Oda Yönetim Kurulu (OYK) tarafından belirlenir. Taban ücret ve halen uygulanmakta olan ücretlerdeki artışlar, Oda Genel Kurulunun OYK’na verdiği yetki çerçevesinde şube yönetim kurullarının önerisi doğrultusunda 6’şar aylık periyotlarda OYK tarafından yeniden belirlenir.

1. Kademe Oda Birimi: Oda merkezi, Ankara, İstanbul ve İzmirdeki şube statüsündeki Oda birimleri,

2. Kademe Oda Birimi: Diğer şube statüsündeki Oda birimleri,

3. Kademe Oda Birimi: İşverenin il ve ilçe temsilciliği statüsündeki Oda birimleridir.

b) Odaya yeni istihdam edilecek bir teknik görevli, en az istihdam edileceği Oda birimindeki taban ücret ile işe başlatılacaktır.

c) İstihdam edilecek teknik görevlinin taban ücretine;

1. Aşağıda formülle hesap edilen deneyim puanı (%) oranında ücret ilave edilir.

Deneyim Puanı = Mühendislik Yaşı * 0,25

2. Yabancı dil bilmesi ve Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 70 ve üzerinde puan alarak belgelemesi durumunda her dil için taban ücretine %10 oranında ücret ilave edilir. Halen çalışmakta olan teknik görevli de bu maddede belirtilen koşulları sağlar ise ücretine yukarıda belirtilen oranda ilave yapılır.

3. Akademik olarak yüksek lisans yapan teknik görevlinin taban ücretine %5, doktora yapan teknik görevlinin taban ücretine %10 oranında ücret ilave edilir. Halen çalışmakta olan teknik görevli de yüksek lisans veya doktora yapar ise bu teknik görevlinin ücretine yukarıda belirtilen oranda ilave yapılır.

4. Yapacağı işin niteliğine uygun niteliklere sahip olan teknik görevlinin taban ücretine, Şube Yönetim Kurulunun önerisi Oda Yönetim Kurulunun onayı ile %30’u geçmeyecek oranlarda ücret ilavesi yapılır. Halen çalışmakta olan bir teknik görevliye, yaptığı işin niteliğine uygun nitelikleri sağlaması ve geliştirmesi durumunda bu madde uygulanır.

İkramiye

MADDE 15 – İşveren, teknik görevlileri yılda 4 maaş tutarında ikramiye vermeyi kabul eder. İkramiyeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda ödenir.

Taşıt yardımı

MADDE 16 – İşveren, teknik görevlileri işe geliş-gidişlerini sağlamak amacı ile her ay toplu taşım kartını veya bedelini vermeyi kabul eder. İşyerinin bulunduğu kentte toplu taşım uygulaması bulunmaması durumunda, Ankara T.T.K. rayiç bedeli üzerinden net ödeme yapılır.

Aylık gıda yardımı

MADDE 17 – İşveren, teknik görevlilere Sözleşme süresince her ay için, 3. kademe Oda biriminin taban ücretinin %20’si tutarında brüt gıda yardımı öder.

İzin yardımı

MADDE 18 – İşveren, yıllık izne çıkan teknik görevliye yılda bir kez haziran ayında bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %10’u tutarında brüt izin yardımı öder.

Giyim yardımı

MADDE 19 – İşveren, teknik görevliye yılda bir kez ocak ayında bulunduğu oda biriminin taban ücretinin %10’u tutarında brüt giyim yardımı öder.

Çocuk yardımı

MADDE 20 – İşveren, teknik görevlinin çocukları için Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen esaslar tutarında çocuk yardımı öder.

Hastalık yardımı

MADDE 21 – İşveren; raporlu teknik görevlinin SSK’dan alacağı iş göremezlik ödeneğini teknik görevliden tahsil ederek, o aya/güne ait ücretini tam olarak öder.

Evlenme yardımı

MADDE 22 – İşveren, teknik görevlinin evlenmesi durumunda belgelemek koşuluyla evliliğinin ilk yılında teknik görevliye bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %20’si tutarında brüt evlenme yardımı öder.

Doğum yardımı

MADDE 23 – İşveren, teknik görevlinin veya eşinin doğum yapması ve belgelemesi koşuluyla teknik görevliye doğumdan sonraki ilk ay bulunduğu oda biriminin taban ücretinin %20’si tutarında net doğum yardımı öder.

Kreş yardımı

MADDE 24 – İşveren, teknik görevlinin etüde ve kreşe verdiği her çocuk için belgelemek koşuluyla, her ay teknik görevliye bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %5’i tutarında brüt kreş yardımı öder.

Ölüm yardımı

MADDE 25 – 1. İşveren, teknik görevlinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasının ölümü halinde ve belgelemek koşuluyla teknik görevliye ölümden sonraki ilk ay bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %20’si tutarında net ölüm yardımı öder.

2. İşveren, teknik görevliler için brüt ücretin bir yıllık toplamı kadar iş kazası ve ölüm durumları için genel kaza sigortası yaptırır.

Mesleki risk ve sorumluluk tazminatı

MADDE 26 – İşveren, teknik görevliye ücretinin %10’u oranında mesleki sorumluluk tazminatı ödenir.

Kıdem teşvik ikramiyesi

MADDE 27 – İşveren, yetişmiş teknik görevlilerin Odadaki sürekliliğini sağlamak amacıyla,

a) 5 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

b) 10 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

c) 15 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

d) 20 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

e) 25 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

çıplak ücretleri tutarında kıdem teşvik ikramiyesini hak kazanma süresinin dolduğu ay başında öder. Bu Sözleşme öncesinde bunu almaya hak kazanan teknik görevlilere Sözleşme öncesi aylık çıplak ücretleri ödenir.

Sözleşme ekleri

MADDE 28 – Oda bünyesinde kurulan ve kurulabilecek MİEM, PBK, Ege Kalmem, AKM, Merkez Laboratuvarı, Periyodik Kontrol Muayene Kuruluşu ve benzeri alt birimlerin işleyişi gereği teknik görevliler ile yapılan sözleşmeler bu sözleşmenin ekidir.

Sözleşmenin yorumu ve uygulanması

MADDE 29 – Bu Sözleşmede yer alan sosyal haklar, ücretsiz izinler dışında ödenir. Bu sözleşmeyi yürütmekle işveren sorumludur.

MADDE 30 – Bu sözleşme 30 maddeden oluşmuş olup, işveren ve her bir teknik görevlice ayrı ayrı imzalanarak yürürlüğe girer. Bu sözleşmede yer alamayan tüm konularda 4857 sayılı İş Kanunu ve TMMOB MMO Personel Yönetmeliği geçerli olup, bu sözleşme TMMOB MMO Personel Yönetmeliğinin ekidir.”

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar