Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak Personel ve Ücret Belirleme Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığından
……………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2009 / 32
İlgi: a) Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 05/06/2008 tarihli ve 2008/42 Sıra Nolu Genelgesi.
b) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 01/09/2005 tarihli ve 2005/135 Sıra Nolu Genelgesi.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 29/12/2005 tarihli ve 2005/187 Sıra Nolu Genelgesi.
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlar, döner sermaye kaynaklarından yapacakları hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları işçi sayısının tespitinde; hizmet alımının konusuna göre ilgi Genelgeler veya Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen kriterler (Sağlık Müdürlüklerince uygulanan) doğrultusunda hareket etmektedirler.
İlgi genelgelerde, standart kadro yönetmelikleri esas alınarak çeşitli hesaplama yöntemleri ile çalıştırılacak azami işçi sayısı tespit edilmektedir. Standart kadro yönetmeliklerinde kurumlar yatak sayısına göre sınıflandırıldığından, kapalı alanı büyük olmasına rağmen bir yataklı, iki yataklı veya üç yataklı odalarla hizmet verme şeklinde dizayn edildiği için toplam yatak sayısı az olan kurumlarımız bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca şuanda uygulanan yöntemde aynı yatağa sahip olup hasta potansiyeli diğerinden fazla olan iki kurum arasında da herhangi bir farklılık gözetilmemektedir.
Diğer taraftan Bakanlığımıza bağlı kurumların, personel çalıştırmasına dayalı benzer hizmet alımlarında, işçilere farklı ücretler öngörmek suretiyle hizmet satın aldıkları görülmektedir. Söz konusu durum kurumların mali yapılarını bozduğu gibi kurumlar arasında da dengesizlik oluşturmaktadır.
Sonuç olarak, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarımız döner sermayeli işletme niteliğinde olduğundan ve tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kar amacı gözetmeden genel işletmecilik esasları doğrultusunda yönetildiğinden hareketle, hizmet alımı kapsamında çalıştırılabilecek işçi sayısının tespitinde; sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde geliştirilen yeni sağlık hizmeti sunumu modeline (koğuş sisteminden tek yataklı veya iki yataklı odalara) uygun, gelire, hizmet sunumuna, hasta potansiyeline, hizmet sunulan mekânın büyüklüğüne, kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan mevcut personel sayısına göre değişebilen yeni kriterlerin belirlenmesi ihtiyacı ile yine hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerde kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı standartların geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bu bağlamda hizmet alımı kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısının tespitinde ve bu kişilere asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin belirlenmesinde bundan sonra aşağıda belirlenen usul ve esaslar ile geliştirilen yeni hesaplama yöntemi çerçevesinde hareket edilecektir.
(Asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla belirlenen usul ve esaslar tüm döner sermayeli kurumlarımızı kapsamaktadır.)

I. HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ
A. Genel Esaslar
1. Getirilen bu düzenleme Sağlık Müdürlükleri ile Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri hariç olmak üzere diğer tüm döner sermayeli kurumlarımızı kapsamaktadır. Ancak Sağlık Müdürlükleri ile Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri hizmet genişlemesi, hizmet aksaması gibi zorunlu haller dışında hizmet alımı yöntemiyle mevcut çalıştırdıkları işçi sayısını artırmayacaklardır.
2. Yeni hesaplama yöntemine göre hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak azami işçi sayısı, hizmet alımının konusuna göre ayrı ayrı belirlenmemekte, kurumların tüm hizmet alımlarında (temizlik, koruma ve güvenlik, yemek pişirme ve dağıtım, bilgi sistemleri kullanımına ilişkin hizmet alımları vb.) çalıştırabileceği toplam azami işçi sayısı belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle çalıştırılabilecek işçi havuzu belirlenmektedir.
3. Kurumlarımız ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri sayıda kişiyi istedikleri hizmet alımında, işçi havuzunda belirlenen azami sayıyı aşmamak şartıyla çalıştırabilirler. Örnek; Bir kurumun hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği azami işçi sayısını 200 olarak kabul edersek, kurum bunun 100 tanesini temizlik ihalesi kapsamında, 50 tanesini koruma ve güvenlik ihalesi kapsamında geri kalanını da yemek pişirme ve dağıtım ihalesi veya diğer hizmet alımları kapsamında çalıştırabilecektir.
4. Sözleşme kapsamında iş artışı ve iş eksilişi birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında mümkün olduğundan, kurumların yeni hizmetlere veya ihtiyaca göre diğer hizmetlere işçi sayısını kaydırabilmeleri için hizmet alımlarını mutlaka birim fiyat teklif almak suretiyle yapmaları gerekmektedir.
5. Koruma ve güvenlik hizmetlerinde bilindiği üzere 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde hareket edilmektedir. Anılan Kanuna istinaden çıkartılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Özel Güvenlik İzni” başlıklı 8 inci maddesinde; “Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir. Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir…” hükmü yer almaktadır. Anılan hükümden anlaşılacağı üzere komisyon kurumların talebi üzerine çalıştırılacak azami personel sayısını ve niteliğini belirlemektedir. Bu çerçevede kurumlarımız, komisyonca belirlenen azami sayıyı geçmemek üzere kurum ihtiyaçları, ihtiyaç duyulacak diğer hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak kişi sayısı ve mali durumlarını da dikkate alarak koruma ve güvenlik hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları kişi sayısını (işçi havuzunda belirlenen kişi sayısını geçmemek üzere) belirleyeceklerdir.
6. Yeni hesaplama yöntemi ile bulunan sayı, hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısıdır. Kurumlarımızın hesaplama sonucu bulunacak işçi sayısının tamamını çalıştıracaklarına dair bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Kurumun gelir-gider dengeleri ve hizmet ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. İleride doğabilecek hizmet ihtiyaçları düşünülerek azami işçi sayısının daha altında işçi sayısının belirlenmesinin faydalı olacağı unutulmamalıdır.
7. Kamu İhale Kurumunca yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda;
a. Temizlik, koruma ve güvenlik, malzemesiz yemek pişirme, dağıtım ve sonrası, bilgi sistemi kurulum ve/veya kullanımına ve/veya bakım destek ve işletimine ilişkin hizmet alım ihaleleri gibi, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin (mesai’sinin) tamamının kurumlarımız için kullanıldığı hizmet alımları kapsamında çalıştıran işçilerin hepsi havuza dâhil edilecektir.
b. Malzeme dâhil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dâhil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti alımı kapsamında çalıştırılan işçiler, eğer ihale dokümanında personel sayısı belirleniyorsa ve bu personel haftalık çalışma saatlerinin (mesai’sinin) tamamını kurumumuz için kullanıyorsa havuza dâhil edilecektir.
c. Bakım ve onarım hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçiler, eğer ihale dokümanında personel sayısı belirleniyorsa ve bu personel haftalık çalışma saatlerinin (mesai’sinin) tamamını kurumumuz için kullanıyorsa havuza dâhil edilecektir.
d. Tıbbi cihaz hizmet alımları (görüntüleme, laboratuar hizmet alımları gibi) ve diğer sağlık hizmeti alımları çerçevesinde çalıştırılan sağlık personeli (tıbbi dokümantasyon/sekreterlik mezunları hariç) havuza dâhil edilmeyecektir.
e. Sadece dışardan hazır yemek alımı (öğlen personel yemeği gibi) şeklinde bir hizmet alımı yapılıyor ve bu hizmet alımı kapsamında çalışan kişiler yemeği dağıttıktan sonra kurumumuzdan ayrılıp, yüklenicinin diğer işlerinde çalışıyorlarsa bu kişiler havuza dâhil edilmeyecektir.
f. Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yukarıdaki bentlerde ifade edilmeyen diğer hizmet alımları kapsamında çalıştırılan kişiler havuza dahil edilecektir.
B. Hesaplama Yöntemi
Yeni hesaplama yönteminde çalıştırılacak azami işçi sayısı, aşağıdaki tabloda detaylı şekilde gösterilen kurumun hizmet sunumuna ilişkin çeşitli göstergelerinin belirli katsayılarla bölünmesi/çarpılması sonucu ortaya çıkan rakamların toplamından, kurum bünyesinde kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan sağlık hizmetleri sınıfında (doktor, diş hekimi, eczacı, psikolog, diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, laboratuar teknisyenleri gibi) yer alan personeller hariç olmak üzere, fiilen çalışan diğer tüm personelin (hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, mühendis, memur, aşçı, teknisyen, hizmetli gibi) çıkartılması sonucu ortaya çıkan rakamdır. Ancak her ne kadar sağlık hizmeti sınıfında yer alsalar da, Tıbbi Sekreterler fiilen çalışan personel sayısına dâhil edilecektir.

KURUMUN YILLIK GÖSTERGELERİ KATSAYI İŞÇİ SAYISI Çarpan AÇIKLAMA
Kurumun Yatak Sayısı 4 Yatak 1 Kurumun Yatak İşgal Oranı Her 4 yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacak, bulanan değer yatak işgal oranı ile çarpılarak nihai değer bulunacaktır.
Kurumun Kapalı Alanı 500 m2 1 Her 500 m2' ye 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun Geliri 500.000-TL 1 Kurumsal Performans Katsayısının (KPK) Yarısı Toplam gelirin KPK’nın yarısı ile çarpılması sonucu bulunan değerin, toplam gelirle toplanması sonucunda bulanan değer 500.000-TL'ye bölünerek hesaplama yapılacaktır.
Kurumun Yatan Hasta Sayısı 500 1 Her 500 yatan hastaya 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumda Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı 10.000 1 Her 10.000 poliklinik muayenesine 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumda Yapılan Acil Poliklinik Muayene Sayısı 7.500 1 Her 7.500 acil poliklinik muayenesine 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun Poliklinik Oda Sayısı 2 1 Her 2 poliklinik odasına 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun A Grubu Ameliyat Sayısı 500 1 Her 500 A Grubu Ameliyata 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun B-C Grubu Ameliyat Sayısı 1000 1 Her 1000 B-C Grubu Ameliyata 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun D-E Grubu Ameliyat Sayısı 2000 1 Her 2000 D-E Grubu Ameliyata 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı 7 1 Her 7 (yedi) 1.Basamak YB yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı 5 1 Her 5 (beş) 2.Basamak YB yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı 3 1 Her 3 (üç) 3.Basamak YB yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumda Yapılan Doğum Sayısı 1000 1 Her 1.000 doğuma 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 67% -- Eksi yönde bir göstergedir. Yukarıda belirtilen göstergelere göre bulunacak toplam rakamdan, fiili çalışan personel sayısının %67'si düşürülerek hesaplama yapılacaktır.

Örnek Hesaplama:
GÖSTERGELER ÖRNEK KURUMUN BİR YILLIK RAKAMLARI KATSAYI FORMÜL ÇALIŞTIRABİLECEĞİ İŞÇİ SAYISI
Kurumun Yatak Sayısı 204 4 (204/4) X (0,89) = 45,39
Kurumun Yatak İşgal Oranı 89%
Kurumun Kapalı Alanı 6.000 500 m2 6000 / 500 = 12,00
Kurumun Geliri 20.224.346,00-TL. 500.000-TL [(20.224.346 x 0,48) + (20.224.346)] / 500.000 = 59,86
Kurumsal Performans Katsayısı (KPK) 96 Yarısı 48
Kurumun Yatan Hasta Sayısı 11.737 500 11.737 / 500 = 23,47
Kurumda Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı 510.291 10.000 510.291 / 10.000 = 51,02
Kurumda Yapılan Acil Poliklinik Muayene Sayısı 176.264 7.500 176.264 / 7.500 = 23,50
Kurumun Poliklinik Oda Sayısı 37 2 37 / 2 = 18,50
Kurumun A Grubu Ameliyat Sayısı 0 500 0 / 500 = 0,00
Kurumun B-C Grubu Ameliyat Sayısı 2.524 1000 2.524 / 1000 = 2,52
Kurumun D-E Grubu Ameliyat Sayısı 3.919 2000 3.919 / 2000 = 1,96
Kurumun 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı 17 7 17 / 7 = 2,43
Kurumun 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı 0 5 0 / 5 = 0,00
Kurumun 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı 0 3 0 / 3 = 0,00
Kurumda Yapılan Doğum Sayısı 1.000 1.000 1.000 / 1.000 = 1,00
ARA TOPLAM 241,65
Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 44 Yüzde 67'si 29,48 241,65 - 29,48 = 212,17
KURUMUN HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRABİLECEĞİ AZAMİ İŞÇİ SAYISI 212

B.1. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastaneleri İçin Hesaplama Yöntemi
KURUMUN YILLIK GÖSTERGELERİ KATSAYI İŞÇİ SAYISI Çarpan AÇIKLAMA
Kurumun Diş Üniti Sayısı 3 Ünit 1 Her 3 ünite 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun Kapalı Alanı 500 m2 1 Her 500 m2' ye 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun Geliri 500.000-TL 1 Kurumsal Performans Katsayısının (KPK) Yarısı Toplam gelirin KPK’nın yarısı ile çarpılması sonucu bulunan değerin, toplam gelirle toplanması sonucunda bulanan değer 500.000-TL'ye bölünerek hesaplama yapılacaktır.
Kurumda Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı 7.500 1 Her 7.500 poliklinik muayenesine 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumda Mesai Harici Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı 5.000 1 Her 5000 mesai harici yapılan poliklinik muayene sayısı 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapılacaktır.
Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 67% -- Eksi yönde bir göstergedir. Yukarıda belirtilen göstergelere göre bulunacak toplam rakamdan, fiili çalışan personel sayısının %67'si düşürülerek hesaplama yapılacaktır.
Örnek Hesaplama
GÖSTERGELERİ ÖRNEK KURUMUN BİR YILLIK GÖSTERGELERİ KATSAYI FORMÜL Çalıştırabileceği İşçi Sayısı
Kurumun Diş Üniti Sayısı 20 3 20 / 3 = 6,66
Kurumun Kapalı Alanı 1400 500 m2 1.400 / 500 = 2,80
Kurumun Geliri 2.818.244,00-TL. 500.000-TL [(2.818.244 x 0,45) + (2.818.244)] / 500.000 = 8,17
Kurumsal Performans Katsayısı (KPK) 90 Yarısı 45
Kurumda Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı 22.845 7.500 22.845 / 7.500 = 3,05
Kurumda Mesai Harici Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı 1.800 5.000 1.800 / 5.000 = 0,36
ARA TOPLAM 21,04
Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 10 Yüzde 67'si 6,70 21,04 – 6,70 = 14,30
KURUMUN HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRABİLECEĞİ AZAMİ İŞÇİ SAYISI 14


C. Hesaplama Yönteminde Dikkat Edilecek Hususlar
1. Kurumlar her yıl 01-31 Ocak ile 01-31 Temmuz tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa hesaplama yapacaklardır. Hesaplamada tüm veriler yıllık olarak esas alınacaktır. Ocak ayında yapılacak hesaplamada bir önceki yılın (01 Ocak / 31 Aralık tarihlerini kapsayan) verileri, Temmuz ayında yapılacak hesaplamada ise bir önceki yılın son altı ayı ile yeni yılın ilk altı ayını kapsayan bir yıllık (01 Temmuz / 30 Haziran tarihleri kapsayan) veriler esas alınacaktır. (2009 yılı için bu genelgenin (I-E) maddesi hükümleri uygulanacaktır.)
2. Yılda iki defa yapılacak hesaplamalar, Başhekimin başkanlığında ve Başhekim tarafından oluşturulacak en az 5 - en fazla 7 kişiden oluşan bir komisyon (ilgili Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhemşire komisyonun doğal üyeleridir.) marifetiyle yapılacaktır. Anılan komisyon marifetiyle yapılacak hesaplama sonucunda kurumun hizmet alımları ihaleleri kapsamında çalıştıracağı azami işçi sayısı belirlenerek komisyon üyelerince tutanak altına alınacaktır. Bu tutanağın bir nüshası o yıl içinde çıkılan kapsam dâhilindeki tüm hizmet alımı ihaleleri dosyasında bulundurulacaktır. Söz konusu tutanak (I-C.4) üncü madde de belirtilen sisteme aktarılacak veriler çerçevesinde sistemden çıktı olarak alınabilecektir.
3. Yılın 01 Şubat/31 Temmuz tarihleri arasında ilana çıkılacak ve ihalesi yapılacak hizmet alımlarında Ocak ayında yapılacak hesaplamalar sonucunda çıkan sayı, 01 Ağustos/31 Ocak tarihleri arasında ilana çıkılacak ve ihalesi yapılacak hizmet alımlarında ise Temmuz ayında yapılacak hesaplamalar sonucunda çıkan sayı esas alınacaktır.
4. Kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması, hesaplamalarda hata yapılmaması, Bakanlık merkezinden gerekli takiplerin yapılabilmesi için Bakanlığımızca web tasarımlı ve on-line çalışacak “Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan Azami İşçi Sayısının Tespiti Sistemi” adı altında yeni bir sistem geliştirilmiştir. Kurumlar bu sisteme Bakanlığımızın resmi web sayfası olan www.saglik.gov.tr adresinin “Web Uygulamaları” bölümünden “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçesi Programı” için kendilerine daha önce verilen şifreler ile giriş yapacaklardır.
5. Sistem yılda iki defa, kurumların hesaplama yapmaları için bu genelgenin (I-C.1) inci maddesinde belirtilen tarihler arasında kurumlarımızın kullanımına açılacaktır. Anılan tarihlerden sonra sisteme veri girilmesi ve girilen verilerin değiştirilmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır.
6. Kurumun hizmet verdiği tüm kapalı alanlarda yeni inşaat, ek bina veya kiralama yolu ile temin edilen bina gibi faktörlere bağlı olarak önemli bir artış söz konusu ise veya bu kapalı alan artışına paralel olarak yatak sayısı ve poliklinik oda sayılarında da önemli bir artış olması durumunda, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte konu Bakanlığımıza (Strateji Geliştirme Başkanlığı) bildirildiği takdirde sistemde sadece belirtilen parametrelerin verilerinin değiştirilmesine izin verilecektir.
7. Hesaplamada kullanılan verilerin doğruluğundan bu genelgenin (I-C.2) nci maddesinde belirtilen komisyon sorumludur.
8. Yıl içinde yeni açılacak olan kurumlar ise Bakanlığımıza (Strateji Geliştirme Başkanlığı), yatak sayısı, poliklinik oda sayısı, toplam kapalı alanı, tahmini bütçe rakamlarını gösterir bilgi ve belgelerle birlikte müracaat ederek hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak azami işçi sayısının belirlenmesini talep edeceklerdir. Bakanlıkça kurumun yatak sayısı, poliklinik oda sayısı, toplam kapalı alanı, tahmini bütçe rakamlarına emsal olan Bakanlığımıza bağlı benzer kurumların bir önceki yıl verileri ortalamaları üzerinden hareket edilerek müracaat eden kurumun hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği azami işçi sayısı belirlenecektir.
9. Kurumun kapalı alanına, sağlık hizmeti sunmak amacıyla kullanılan tüm hizmet binalarının (kiralama yoluyla temin edilen binalar da dâhil) kapalı alanları dâhil edilecektir. Kapalı alan hesapları mimari projelerde kat planlarında yer almaktadır. Şayet plan üzerinde bu bilgiler yer almıyorsa, belediyelerden alınan ruhsat ya da yapı kullanım izin belgelerinden binalara ait kapalı alan bilgilerine ulaşmak mümkün olabilecektir. Söz konusu bu belgelerden gerekli alan bilgileri elde edilememişse, binaya ait kat planlarında yer alan en-boy ölçülerinin binanın geometrik şekline uygun olarak çarpımı, iç bahçe ve galeri boşluk alanlarının bu çarpımdan düşülmesinden sonra binanın kat adedinin çarpımı ile binanın kapalı alan bilgisi elde edilebilir.
10. Kurumun gelirine bağışlar, Bakanlık merkezden gönderilen ödenekler ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlardan alınan karşılıksız kaynak aktarımları dâhil edilmeyeceğinden, toplam gelirden bu tutarlar düşülerek kalan tutar kurum geliri olarak yazılacaktır. (Kurum geliri olarak TDMS verileri esas alınacaktır.)
11. Kurumsal performans katsayısı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecektir.
12. Hesaplama yönteminde geçen yatak sayısı, yatan hasta sayısı, acil veya normal poliklinik muayene sayısı, yoğun bakım yatak sayıları, ameliyat sayıları, doğum sayısı ve poliklinik oda sayısı göstergelerin tanımlanmasında ve bu sayıların belirlenmesinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen esaslar doğrultusunda hareket edilecektir.
13. Yukarıda da açıklandığı üzere kurum bünyesinde kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı, kurumun sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelleri hariç diğer tüm personel ile tıbbi sekreterlerin toplamından oluşmaktadır.
14. Kurumun toplam poliklinik muayene sayısı belirlenirken acil poliklinik muayene sayısı (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için mesai harici yapılan poliklinik muayene sayısı) mutlaka çıkartılacaktır.
15. Kurumun toplam yatak sayısı belirlenirken, yoğun bakım yatak sayıları düşülmeyecektir.
16. Hesaplama yönteminde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Lepra Hastanesi, Meslek Hastalıkları ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi olanlar her 3 yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapacaklardır.
D. Mevcut Durum ve Mevcut Sözleşmeler
Yeni hesaplama yöntemine göre bulunacak hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısının mevcut çalışan işçi sayısından eksi veya artı yönünde farklılık arz etmesi beklenen bir sonuçtur. Bu bağlamda;
1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve imza altına alınan sözleşme hükümleri çerçevesinde mevcut sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşme süresinin bitimine kadar aynen devam edilecektir.
2. Sözleşmesi devam eden ve birim fiyat teklif alınarak yapılan hizmet alımları bağlamında çalışan işçilerin kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılması durumunda; mevcut sözleşmeler kapsamında çalışan işçi sayılarının toplamı, kurumun yeni hesaplama yöntemine göre hesapladığı havuzdaki işçi sayısından fazla ise, iş eksilişine gidilerek yükleniciden ayrılan işçinin yerine yeni işçi istihdam etmesi istenmeyecektir.
3. Yeni yönteme göre hesaplayarak bulacakları havuzdaki işçi sayısı, bu genelge kapsamında yer alan ve genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla halen sözleşmesi devam eden mevcut hizmet alımları kapsamında çalışan toplam işçi sayısının altında olan kurumlar;
a) Yeni çıkacakları hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılacak toplam işçi sayısının tespitinde, genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla sözleşmesi devam eden mevcut hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları toplam işçi sayısını (sözleşme sürecinde kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılan işçi sayısı düşülerek) dikkate alabilecekler ancak kesinlikle bu sayıyı artırıcı işlem tesis etmeyeceklerdir.
b) Yeni çıkılacak hizmet alım ihaleleri, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek ve birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. İmzalanan bu yeni sözleşme süreleri içinde de kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılan işçinin yerine, iş eksilişine gidilerek yüklenicilerden ayrılan işçinin yerine yeni işçi istihdam etmesi istenmeyecektir. Yeni imzalanacak olan bu sözleşmelerin bitiminden sonra çıkılacak olan hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılacak toplam işçi sayısının tespitinde de mutlaka sözleşme sürecinde içinde kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılan işçi sayısı düşülecektir.
4. Mevcut çalışan işçi sayısı yeni hesaplanan işçi sayısının altında kalan kurumlarımız, kurumun gelir-gider dengesi uygun olmadıkça işçi artırımına gitmeyeceklerdir.
E. Veri Girişi ve 2009 Yılı İçin Hesaplama
1. Kurumlarımız bu genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde 2008 yılı verilerini (I-C.4) üncü madde de belirtilen sisteme gireceklerdir.
2. Bu genelgenin yayımlandığı tarihten 31.07.2009 tarihine kadar ilana çıkılacak yeni hizmet alım ihalelerinde (I-E.1) inci madde çerçevesinde girilen veriler doğrultusunda belirlenen işçi sayısı esas alınacaktır.
3. 2009 yılı 01-31 Temmuz tarihleri aralığında ikinci kez hesaplama yapılarak, 01 Ağustos 2009/31 Ocak 2010 tarihleri arasında ilana çıkılacak yeni hizmet alım ihalelerinde bu sayı dikkate alınacaktır.

II. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERE ÖNGÖRÜLECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ
1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanmakta ve hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere brüt asgari ücret üzerinden bir ödeme yapılmaktadır. Ancak alınan hizmetin niteliği gereği asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülmesi (ekte gönderilen “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirtilen oranlarda), ihale dokümanı ve sözleşmelere gerekli hükümlerin konulması kaydıyla idarelerin takdirine bırakılmıştır.
2. “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirlenen oranlar azami oranlar olup, belirlenen oranların üzerine çıkmamak şartıyla idareler asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörebilirler.
3. “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda görüleceği üzere bazı hizmet alımlarında ilgisine göre sertifika, belge ve/veya ilgili okul mezunu olmak ifadeleri yer almaktadır. Kurumlarımız hizmet alımının konusuna göre gerekli araştırmaları yaparak çalıştırılacak işçilerle ilgili isteyecekleri belgeleri (sertifika, belge ve/veya okul durumu) kendileri belirleyeceklerdir.
4. Kurumlarımız, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirtilen ve asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen ekip sorumlularının tespitinde; temizlik, bilgi sistemleri kullanım elemanı, koruma ve güvenlik hizmet alımları, malzemesiz yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımları ve diğer hizmet alımlarının her birinde ayrı ayrı uygulanmak üzere; 50 ile 200’e kadar işçi çalıştırılan alımlarda her 50 kişiye 1 (bir), 200’den yukarı işçi çalıştırılan alımlarda ise 200 kişiden sonra ilave her 100 kişi için 1(bir) ekip sorumlusu belirleyebileceklerdir. Ancak kurumlar, ihtiyaç durumuna göre fazla ücret öngörmeksizin bu madde de belirlenen sayılardan daha fazla ekip sorumlusu belirleyebilirler. Belirlenecek tüm ekip sorumluları mevcut sözleşme kapsamında çalıştırılacak işçi sayısı içerisinde değerlendirilecektir.
5. Sözleşme süresi devam eden hizmet alımlarında sözleşme hükümleri ve ihale dokümanları doğrultusunda hareket edilmeye devam edilecektir.
6. Asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin tespiti hususunda bu genelge ile getirilen düzenlemeler tüm döner sermayeli kurumlarımızı kapsamaktadır.

III. HİZMET ALIMLARINDA DİĞER HUSUSLAR
1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin iş başında bulunması” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar. Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaklardır.” şeklinde yer alan hükmün, uygulamalarda dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.
2. Kurumlarımız, yüklenicilerden çalıştıracakları kişileri belirlerken birinci derece şehit yakınlarını da dikkate almaları yönünde (ihale dokümanında yer verilmemek kaydıyla) tavsiyede bulunacaklardır.
3. Kamu İhale Kurumu’nca yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” şeklinde yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere işin niteliği dikkate alınarak kar oranını belirleme yetkisi %20’yi geçmemek üzere idarelerin takdirine bırakılmıştır. Anılan hüküm gereği Bakanlığımıza bağlı kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması açısından, kurumlarımız tarafından yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kar oranı %8’i geçmeyecektir. Bu doğrultuda %8’i geçmemek üzere kar oranını belirlemek işin niteliğine göre idarelerin takdirindedir.
4. Kurumların sözleşme konusu ihtiyaçları sözleşme imzalandıktan sonra artabilmekte veya eksilebilmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra bu durumla karşılaşabilecek idarelerin nasıl hareket edeceğine dair hükümler, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde yer almıştır. Anılan hükümler çerçevesinde mal ve hizmet alımlarında aynı sözleşme kapsamında hem iş artışının hem de iş eksilişinin uygulanabilmesi için ihalelerin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kurumlarımız bundan sonra bu genelge kapsamındaki hizmet alımları ihalelerini birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekler ve birim fiyat üzerinden sözleşme imzalayacaklardır.

IV. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Bu genelge ile ilgi (a)’da kayıtlı genelgenin bu genelgeye aykırı hükümleri ile ilgi (b) ve (c)’de kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Yapılan tüm açıklamalara bağlı olarak;
a) Döner sermaye kaynaklarından yapılacak alımlarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket edilmesine azami dikkat gösterilmesi,
b) Bu genelge ile getirilen yeni düzenlemelerin sözleşmeye bağlanmış ihaleleri kapsamadığının bilinmesi,

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU
Hizmet Alım İhalesinin Konusu Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçi Verilebilecek Ücret Fazla Ödeme Yapılabilmesi İçin Aranacak Şartlar (Sertifika-Okul vb.)
En Fazla
Temizlik Hizmet Alımı İhalesi Temizlik Elemanı Brüt Asgari Ücret Yok
Temizlik Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücetin %35 Fazlası Ev Ekonomisi, Otelcilik, Turizm, Sağlık İdaresi, İşletme vb. lisans ve önlisans mezunları ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ünvanlara ilişkin alanlarda lise, önlisans ve lisans mezunları
Malzemesiz (Sadece İşçilik Alımı Yapılan) Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İhalesi Dağıtım- Garsoniye Hizmetlerinde Çalışan İşçi Brüt Asgari Ücret Yok
Dağıtım- Garsoniye Hizmetleri Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücetin %35 Fazlası En az ilgili önlisans mezunu olanlar.
Aşçıbaşı- -Aşçı- Aşçı Yardımcısı İdarece Piyasa Şartları Dahilinde Belirlenecek Brüt Asgari Ücretin Üzerinde Bir fiyat İlgili sertifika sahibi veya ilgili okul mezunu olmalıdır.
Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Koruma ve Güvenlik Elemanı Brüt Asgari Ücret En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak.
Brüt Asgari Ücretin %5 Fazlası En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak.
Brüt Asgari Ücretin %10 Fazlası Ez az 2 yıllık üniversite mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak
Brüt Asgari Ücretin %15 Fazlası En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak
Koruma ve Güvenlik Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlası En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak.
Bilgi Sistemi Kurulum ve/veya Kullanımına ve/veya Bakım Destek ve İşletimine İlişkin Yapılan Hizmet Alım İhaleleri Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Brüt Asgari Ücretin %5 Fazlası En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %10 Fazlası Ez az 2 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %15 Fazlası En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası Tıbbi Sekreterlik veya Tıbbi Dokümantasyon mezunu olanlar.
Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası Hastane işletmeciliği, sağlık yönetimi, sağlık idaresi lisans mezunları ile hastane işletmeciliği, sağlık yönetimi, sağlık idaresi, işletme, iktisat vb. alanlarda yüksek lisans yapanlar.
Bilgi Sistemi Kullanım Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası En az lise veya dengi okul mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım-bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma sahibi olmalıdır.
Hastane Bilgi Sistemi Sistem Yöneticisi İdarece Piyasa Şartları Dahilinde Belirlenecek Brüt Asgari Ücretin Üzerinde Bir fiyat En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, idarede kullanılan veri tabanı, işletim sistemleri kurulum ve kullanımı konusunda üreticisinden alınmış belge sahibi olmak,ayrıca idarede kullanılacak yazılımın kaynak kodlarına müdahale edebilecek deneyim ve belgeye sahip olmalıdır.
Bakım - Onarım Hizmet Alımları Teknik eleman Brüt Asgari Ücretin %20 Fazlası Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası En az 2 yıllık ilgili meslek yüksek okulu mezunu ve mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %75 Fazlası En az 4 yıllık ilgili üniversite mezunu ve mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır.
Diğer Hizmet Alım İhaleleri Diğer Hizmet Alım Elamanı Brüt Asgari Ücret Yok
Brüt Asgari Ücretin %5 Fazlası En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %10 Fazlası Ez az 2 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Brüt Asgari Ücretin %15 Fazlası En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.
Diğer Hizmet Alımları Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi olmalıdır.

Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak Personel ve Ücret Belirleme Hakkında Genelge yorumları

 • Image Description
  misafir
  21.06.2009

  çok güzel strateji geliştirmişsiniz bravo...çalışanın ekmeği ile oynamak ancak sizin işiniz olur zaten. hastanelerin giderini azaltmayı planlıyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. hastanelerin önce idaresinden hesap sorun aynı yeri 9 defa yıkıp 9 defa daha yeniden yaparak rant elde edenlerden sorun hesabı asgari ücretle evini geçindiren çalışandan değil eleman azaltın diyorsunuz yazık değilmi bu insanlara ondan sonra oy bekleyin sizin ne zihniyette olduğunuzu şimdi anladım. bir daha akpariye oy mu? siz dahada ne iktidar yüzü nede bakanlık yüzü görebilirsiniz bu genelge sizin yokoluş fermanınız olur yazıklar olsun size verdiğim oy haram olsun...size muahelefet olanlara kızardım ama ne kadar haklılarmış..artık ne ben nede aile fertlerimden ak partiye oy çıkmayacak zaten belkide barajı bile aşamayacaksınız. artık bittiniz giderayak bu insanların ekmekleri ile de oynadız bravo...

 • Image Description
  misafir44
  25.06.2009

  yukardaki yoruma bende katılıyorum yazık gercekten yazık insanda viçdan olur pkklılar mecliste yer içer gününü gün eder bizde allahımıza şükrederizki bir parca ekmekle bir ay idare etmeye çalışırız bunu allah sorar kul hakkı ödenmez allah belanızı versin

 • Image Description
  misafir
  02.07.2009

  Zaten çok Maaş veriyordunuz ya onuda kesin bizim gibi dar gelirli insanların maaşlarını keseceğinize neden millet vekillerinin maaşlarından kesmiyorsunuz ayıp değilmi ne veriyorsunuz ki onuda keseceksiniz zaten haklrımız yok taşoronluk bence bitmeli haklarımız verilmeli ne biçim sistem bu ya hiç bir garantimiz yok ak parti yi desdekliyordum ama ailece ben artık bu partiden bıktım cünkü göründüğü gibi değilmiş haklarımızı korumuyor ve aksine bizleri ezdiriyor ak parti böle devam ederse haklarımızıda vermese ona artık oy yok bilsin adaletli olmak gerek.

 • Image Description
  misafirQ
  03.07.2009

  yukardaki mesajlara aynen katılıyorum insanların ekmeğiyle oynadınız. zaten kaşıkla verip kepçeyle alıyorsunuz boş şeyler için buluyorsunuz parayı belediye hergün bir yolu söküp tekrar yapıyor sözde bir park yaptırıyor bir sene önce bitmesi gereken park hala aynı yerinde sayıyor öte yandan öğrenciye verdiği üç kuruş bursu geri alıyor lanet olsun sizede stratejinizede diyecek laf bulamıyorum gerçekten size...

 • Image Description
  misafir
  25.08.2009

  çok güzel şeyler diyorsunuzda halkı hiç düşünmüyormusunuz senelerce hastanede çalışıp emek vermiş insanlar ortaokul mezunu diye işine son veriyorsunuz peki bu insanlar nasıl geçinecek hiç düşünmüyormusunuz napsınlar ölsünlermi tamam işten çıkarıyorsunuz da neden onlara çalışacak yeni işler vermiyorsunuz bu insanlar ekmek yerine taşmı yesin tabi atalarımız tok açın halinden ne anlardemiş bizleri anlamanız için aç kalmanız gerekir

 • Image Description
  misafir
  09.09.2009

  Yazık size Hastanelerin büssürü dertleri varken resmen milletin çalışanın boş ceplerine elinizi atıp kariştiriyorsunuz, Hasta haklarını çok artırdınız Güvenlik Hastanelerde zaten zor şartlarda çalışıyor, Güvenlik olarak Diğer Kuruluşlarda işler Devlet Hastanelerine göre daha kolay hemde maaşları bir nebzede olsa yüksek, ücretler düşerse kim çalışacak Devlet Hastanelerinde, KALİTELİ HİZMETİ UCUZA ALAMAZSINIZ... Strateji Ekibinizin hazırladığı bu genelgeden Güvenlikte kalitesizliği amaçladığınız anlaşılmaktadır ve Seçim zamanı bu kalitesizlik karşınıza çıkacaktır.

 • Image Description
  MİSAFİR
  11.09.2009

  Hastanelerde çalışan kadrolu ve söleşmeli devlet güvencesi olan memurların aldıkları maaşlar sizi rahatsız etmiyor da, bizim aldığımız üç beş kuruş para mı sizin canınızı sıkıyor. Bir sağlık personeli bazen 2500 Lira, doktor v.s. 10.000 Lira' ya yakın para alırken bizim adlığımız ücrete bakıyorsanız yazıklar olsun demekten çok şey gelyor içimden ama ben daha fazla konuşursam ağzımı bozmaktan korkuyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum!!!

 • Image Description
  misafir
  24.09.2009

  yazıklar olsun size yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum ve SİZİ ALLAHA havale ediyorum.çoluk çocuğunuzdan çıkar inş.yukardaki arkadaşlarıma katılıyorum bu insanlara yaptıklarınızı oy la ödetiriz size inş.

 • Image Description
  misafir
  24.09.2009

  AKP YE BUNDAN SONRA OY DEĞİL, SU VERMEM AİLEME DE VERDİRMEM SEVENLERİMEDE VERDİRTTİRMEM, OY ALMAMASI İÇİNDE ÇALIŞIRIM, BENİM EKMEĞİMLE OYNAYANIN BEN GÜCÜM NE KADARINA YETERSE O KADAR OYU İLE OYNARIM

 • Image Description
  misafir
  24.09.2009

  AKP YE BUNDAN SONRA OY DEĞİL, SU VERMEM AİLEME DE VERDİRMEM SEVENLERİMEDE VERDİRTTİRMEM, OY ALMAMASI İÇİNDE ÇALIŞIRIM, BENİM EKMEĞİMLE OYNAYANIN BEN GÜCÜM NE KADARINA YETERSE O KADAR OYU İLE OYNARIM

 • Image Description
  misafir
  24.09.2009

  AKP YE BUNDAN SONRA OY DEĞİL, SU VERMEM AİLEME DE VERDİRMEM SEVENLERİMEDE VERDİRTTİRMEM, OY ALMAMASI İÇİNDE ÇALIŞIRIM, BENİM EKMEĞİMLE OYNAYANIN BEN GÜCÜM NE KADARINA YETERSE O KADAR OYU İLE OYNARIM

 • Image Description
  misafir
  24.09.2009

  AKP YE BUNDAN SONRA OY DEĞİL, SU VERMEM AİLEME DE VERDİRMEM SEVENLERİMEDE VERDİRTTİRMEM, OY ALMAMASI İÇİNDE ÇALIŞIRIM, BENİM EKMEĞİMLE OYNAYANIN BEN GÜCÜM NE KADARINA YETERSE O KADAR OYU İLE OYNARIM

 • Image Description
  misafir
  24.09.2009

  AKP YE BUNDAN SONRA OY DEĞİL, SU VERMEM AİLEME DE VERDİRMEM SEVENLERİMEDE VERDİRTTİRMEM, OY ALMAMASI İÇİNDE ÇALIŞIRIM, BENİM EKMEĞİMLE OYNAYANIN BEN GÜCÜM NE KADARINA YETERSE O KADAR OYU İLE OYNARIM

 • Image Description
  misafir
  09.10.2009

  hastanelerde asıl işi yapan firma perspnelleridir arkamı devlete yasladım diye yatan memurlar döneriyle beraber 2.000 lira maaş alırken hastanelerİN İŞLERİNİ YÜRÜTEN BU PERSONELLERİN ÜÇ KURUŞ MAAŞINIDA ELLERİNDEN ALIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN BÖYLE HÜKÜMETE ekonomi iyiye gidiyor şu iyiye gidiyor bunu yaptık bunu ettik derken mangalda kül bırakmıyorsunuz ama milletin elinde yok hergün daha kötüye sürüklüyorusunuz bu milleti daha kendi cebinizi dolduramadınız mı bu kadar zamandır yazıklar olsun bu kadar insanın hakkı tek tek hepinizin bogazında kalır öteki dünyada nasıl hesabını vereceksiniz bakalım..

 • Image Description
  misafir
  10.03.2010

  -HASTANELERİ AYAKTA TUTAN BİZ ŞİRKET ELEMANLARI
  -HASTALARLA MUATAP EDİLEN, 7 SULALEMİZE KÜFÜR EDİLEN
  -ÜSTERDEN FIRÇA YİYEN
  -ÇIKİŞ VERİLMEKLE TEHDİT EDİLEN
  -3 KURUŞ MAAŞ ALAN
  -ALDIĞI MAAŞI 10,15 GÜN GECİKMELİ ALAN BAZEN HİÇ ALAMAYAN
  -SSK PİRİMLERİ YATMAYAN
  -HER PERSONEL AÇIĞINDA TAMPON OLAN
  -YILLIK İZNİNİ BİLE KULLANAMAYAN
  ---BİZ ŞİRKET ELEMANLARI----