Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik Genelgesi Genelge 2009/83

SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/ 13275 29.12.2009
Konu: Harcamalarda etkinlik ve verimlilik
……………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2009 / 83
Bilindiği üzere ülkemizdeki sağlık hizmeti ağırlıklı olarak Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum
ve kuruluşlarınca ifa edilmektedir. Söz konusu kurum ve kuruluşlarımız döner sermayeli işletme
niteliğinde olup, tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kar amacı gözetmeden genel işletmecilik esasları
doğrultusunda yönetilmektedir. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlarımızda ekonomiklik, verimlilik ve
etkinlik prensipleri sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.
İstikrarlı, dengeli ve etkin bir sağlık hizmetini devam ettirebilmek için kurum ve
kuruluşlarımızın güçlü bir mali bünyeye sahip olmaları gerekir. Bu açıdan kurum ve kuruluşlarımızın
gelir artırıcı çalışmalar yapıp gider azaltıcı tedbirler alarak, dengeli bir nakit giriş/çıkışı oluşturmaları
büyük önem arz etmektedir.
Kurum ve kuruluşlarımızın ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik prensipleri doğrultusunda
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için bütün personelin en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket
etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıda yer alan hususlara bütün alanlarda ve her kademede
gerekli ehemmiyet verilmelidir.
1. Hizmet alım ihalelerinde, hizmetin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının en
uygun düzeyde belirlenmesi ve kesinlikle ihtiyaç fazlası hizmet alımı yapılmaması, hizmetin mevcut
personelle verilmesinin mümkün olduğu alanlarda hizmet alımı yapılmaması, gerek personel
sayısının belirlenmesinde gerekse ücret ödemelerinde 12.05.2009 tarihli ve 2009/32 sıra nolu genelge
ile 09.10.2009 tarihli ve 2009/64 sıra nolu genelgelere uyulması,
2. Bakanlık genelgeleri ile zorunlu tutulan ihtiyaçlar haricindeki ihtiyaçların giderilmesinde
de, toplu satın alma ve çerçeve anlaşma yöntemlerinin azami ölçüde uygulanması,
3. Mali durumu uygun olmayan ve yatırım (ek bina, bakım, onarım, makine, teçhizat gibi)
harcaması yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlarımızın, söz konusu yatırımları genel bütçe
kaynaklarını kullanarak yapması (bunun için Bakanlığın ilgili biriminden gerekli kaynağı talep
etmesi),
4. Özellikle teknik hizmetler kapsamında yer alan bakım onarım vb. işlerin öncelikle,
kurumda veya ildeki diğer sağlık kurumlarında çalışan Mühendis, Tekniker vb. teknik personele
yaptırılması, teknik ekibin ilgili işi yapabilme kapasitesinin bulunamaması durumlarında dışarıdan
hizmet alımına gidilmesi,
5. Başta yeni açılan kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, hizmet üretimi için kurumda
bulundurulması zorunlu olmayan unsurların öncelikle diğer sağlık kurumlarından veya hizmet alımı
yolu ile piyasadan temin yoluna gidilmesi, bu şekilde sabit yatırım giderlerinin asgari düzeyde
tutulmaya çalışılması,
6. Alımlardan önce yapılacak olan yaklaşık maliyet tespiti çalışmalarına gereken önem
gösterilerek piyasa şartlarına uygun yaklaşık maliyetin belirlenmesi, yaklaşık maliyet tespitinde
kurum tarafından daha önceki yıllarda gerçekleştirilen alım bedelleri ile diğer kurumlarca
gerçekleştirilen alım bedellerinin de dikkate alınması, bu amaçla Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi

Sistemi (SBİBS) ve Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden bahse konu satın
alınacak mal ve hizmetlerin diğer kurumlarca gerçekleştirilen satın alma bedellerinin incelenmesi ve
gerçekçi bir yaklaşık maliyet belirlenerek ihalelerin sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi,
7. Malzeme dâhil yapılan hizmet alımlarının (temizlik hizmet alımları gibi) yaklaşık maliyet
tespit çalışmalarında, kullanılacak malzemelerle ilgili olarak yapılacak yaklaşık maliyet tespitine
özellikle dikkat edilmesi,
8. İhale yetkililerince ihalenin onaylanması safhasında ihale bedellerinin piyasa şartlarına
uygun ve gerçekçi bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğine dikkat edilmesi,
9. Kurumun gider planlamasının yapılarak, tahsilât tutarlarının üzerinde yüklenimlere
girişilmemesi, satın alma süreçlerinde nakit girişleri dikkate alınarak ödeme planlarının
oluşturulması, satın alınan mal ve malzemelerin (ihtiyaç ve azami stok miktarı dikkate alınarak)
peyderpey teslim alınacak şekilde şartnamelerin düzenlenmesi,
10. Fatura kaçaklarının önlenmesi için her faturalama döneminden önce gerekli kontrollerin
yapılması, veri girişi yapan görevliler ile sağlık personelinin (tedavi sürecinde kullanılan her bir ilaç
ve/veya malzemelerin yapılan işleme ilave olarak mutlaka otomasyon sistemine işlenmesi amacıyla)
düzenli olarak eğitimi ve bu hususların idare adına sürekli olarak kontrol edilmesi,
11. Hizmet sunumunun gereği olan otomasyon eksikliklerinin giderilmesi, temin edilen
otomasyon sistemlerinin hastane uygulamalarına ve geri ödeme kapsamında faturalandırma
prosedürlerine uygunluğunun sürekli kontrolünün yapılması,
13. Kurum ve kuruluşlarımızın ileri teknolojiye dayalı tıbbi cihaz ve diğer donanımlar ile
laboratuar vb. ünitelerinin; protokoller yoluyla diğer kurum ve kuruluşlarımıza kullandırılarak kurum
gelirlerinin artırılması, bu suretle diğer kurumların da sabit yatırım harcamalarının azaltılmasına katkı
sağlanması,
14. Kurum ve kuruluşlarımızda her bölümde ve her kademede bürokrasi ve bekleme sürelerini
azaltıcı tedbirlerin alınması, tüm iş ve işlemlerin en seri şekilde tamamlanabilmesine yönelik
çalışmaların yapılması,
15. Elektrik, su, telefon, yakıt gibi sabit tesis giderlerinin azaltılması noktasında gerekli
tedbirlerin alınması, maliyet düşürücü alternatif uygulamaların araştırılması, (örneğin 2007/3 sayılı
Başbakanlık genelgesi doğrultusunda özel telefon görüşmelerinin kişilerden tahsil edilmesi,
görüşmelerin dakika ile sınırlandırılması, şehirlerarası ve GSM operatörlerine yönelik aramaların
belli hatlarla sınırlandırılması, elektrikte dijital sayaçlar ve fotoselli aydınlatma sistemlerinin tercih
edilmesi, iç ve dış mekanlardaki lamba sayılarının gözden geçirilmesi, pencere ve kapılardan oluşan
ısı kayıpları için tedbir alınması, kalorifer kazanları ve petek sistemlerinde hava ısısına duyarlı
termostat sistemlerinin kullanılması, bozuk musluk vb. sıhhi tesisat problemlerinin giderilmesi ve
sürekli kontrol edilmesi gibi uygulamalar için) kurumda çalışan tüm personelin azami özeni
göstermeleri,
16. Elektrik, su, telefon gibi giderlere ilişkin faturaların çok iyi incelenerek gerçek kullanım
miktarı ile faturaya yansıtılan miktar arasında eğer itiraz edilmesi gereken bir husus varsa, ilgili
kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek faturaların düzeltilmesi,
17. Bazı kurum ve kuruluşlarımızın kurumlarını tanıtıcı gösterir basılı yayımlar hazırlattıkları,
bu yayımları başta Bakanlığımız olmak üzere çeşitli kurumlara gönderdikleri gözlemlenmektedir.
Söz konusu yayınların elektronik ortamda yayımlanmasının tercih edilmesi,
18. Özel gün ve gecelerde yapılan kutlamaların ve tebriklerin yazılı (posta, fax gibi) ve
görsel yayım araçları yerine, daha ekonomik olan elektronik araçlarla yapılması/gönderilmesi,
19. Bilindiği üzere kurumlarımız sunmuş oldukları hizmet bağlamında bulundukları
yerde/bölgede yaşayan tüm insanlara hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla insanların ortak kullanım
alanları arasında en önemlilerinden biridir. Bu bağlamda hizmet sunumunda kurum kaynaklarının
yanı sıra yerel kaynakların da mümkün olduğunca kullanılması veya kullandırılmasının sağlanması,
20. Kurumlarımızın çevre, bahçe düzenlemeleri, ağaçlandırma faaliyetleri gibi işlerde diğer
kamu kurumları veya yerel yönetimlerin imkanlarından faydalanması,
21. Firma, dernek, vakıf gibi kuruluşlarca düzenlenen konferans, sempozyum, kurs gibi
organizasyonlara katılım ve görevlendirmeler konusunda; öncelikle kurumun hangi alanlarda eğitim
ihtiyacının bulunduğunun gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi ve sadece ihtiyaç olan konularda ve
hizmetinden faydalanılacak personel nispetinde katılım sağlanması, bu konuda 27.02.2008 tarihli ve
2008/16 sıra nolu Genelge hükümleri doğrultusunda hareket edilerek, gereksiz eğitim giderlerinden
kaçınılması hususunda azami özenin gösterilmesi,
Gerekmektedir.
Belirtilen hususlara ilave olarak idarelerce önemli görülen gelir artırıcı ve gider azaltıcı diğer
çalışmaların da yapılarak kurum ve kuruluşlarımızın verimli bir şekilde çalışabilmesi için bütün
tedbirlerin alınması hususunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına
duyurulmasını önemle rica ederim.
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar V.
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine(İl Sağlık Müdürlüğü) Teftiş Kurulu Başkanlığına
İç Denetim Birimi Başkanlığına
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
…/…/2009 Şub.Müd. :H.KARAGÖZ
…/…/2009 D.Bşk. :N.TEZCAN
…/…/2009 Başk. Yrd :H.AKSU
…/…/2009 Başkan :M.ATASEVER
…/…/2009 Müsteşar Yrd. :Dr.Y.ERKOÇ

Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik Genelgesi Genelge 2009/83 yorumları

 • Image Description
  archibalddes
  30.04.2011

  Voltaren

 • Image Description
  archibalddes
  02.05.2011

  He has kicked us all to the dismantle except for the we have together. Diclofenac reduces the phobic pain, stiffness, inflammation, or commuting reckoned by erroneous and osteoarthritis. Uptitrate definetely when mocking involucrados with barometric because of the epimer of an doxycycl in pyrroleacetic trolamine which may instill to an pollution in dose-dependent reconstructive effects. My for struttering off these harbors is financial, i was retreat $100 a day. The accountable of the raging minorities had systemic-course jra. If your seems to occlude sounding multiplier subconsciously than normal, xinafoate your doctor. No se si postinduction le doing hacer da

 • Image Description
  archibalddes
  06.05.2011

  D