2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin)

(SIRA NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2010 yılında yükseköğretim kurumlarının bütçe ödeneklerinin daha etkin, verimli ve yerinde kullanımına imkan verilmesi ve bütçe uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak üzere, bütçe ödeneklerinin dağılımı, gönderilmesi, kullanılması ve bütçe işlemlerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) (Birim Detay): Bakanlıkça vize edilen AFP’nin ödenek dağılımları esas alınarak harcama birimlerine dağıtılması sonucunda oluşan ayrıntılı finansman programını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Birimlere Ödenek Dağıtım Menüsü: Yükseköğretim kurumlarında ödeneklerin harcama birimlerine dağılımının yapılması aşamasında kullanılmak üzere Bakanlık e-bütçe sisteminde Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü – Birim Düzeyinde oluşturulan bölümü,

ç) Harcama Birimi: Ödenek Gönderme Belgesi ile kendisine ödenek gönderilen fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve bölümlerden oluşan akademik birimler ile üst yönetim, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları gibi idari birimleri,

d) Ödeneklerin Dağılımı: Yükseköğretim kurumları bütçelerinin toplulaştırılmış tertiplerinde yer alan ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla yapılan yıllık planlamasını,

e) Ödenek Değişikliği: Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri değiştirmemek kaydıyla yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımlarında yapılan değişiklikleri,

f) Toplulaştırılmış Tertip: Fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde değişiklik yapılmaksızın, kurumsal sınıflandırmada yer alan birimlerin “00.01 - Üst yönetim, akademik ve idari birimler” kurumsal kodu altında toplulaştırıldığı ve 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan tertipleri,

g) Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü: Yükseköğretim kurumlarının bütçe hazırlık sürecinde kurum teklifi oluşturmalarına ve toplulaştırılmış tertiplerdeki ödeneklerin birimlere dağıtılmasına imkan sağlamak üzere Bakanlık e-bütçe sisteminde oluşturulan modülü,

h) Üniversiteler Bütçe Uygulama Modülü: Yükseköğretim kurumlarının bütçe uygulama sürecinde ödeneklerini harcama birimi düzeyinde planlayabilmelerine, izleyebilmelerine, raporlayabilmelerine ve gider gerçekleşmelerini takip edebilmelerine imkan sağlamak üzere Bakanlık e-bütçe sisteminde oluşturulan ve harcama birimi düzeyinde bütçe uygulamalarını ve bütçe işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve takip edebilecekleri modülü,

ı) Yönetim Kurulu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

i) Yükseköğretim Kurumu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini,

ifade eder.

Ödeneklerin dağılımı

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları, ödenek dağılımlarını yaparken öncelikle (2010-2012) dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen genel esaslara uyacaklardır.

(2) Ödenek dağılımları yapılırken bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen genel esaslarla birlikte aşağıdaki özel esaslara da uyulacaktır.

a) Rektör, rektör yardımcıları, üniversite senatosunun giderleri ile araştırma projelerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki “Özel Kalem”de; genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının giderlerine ilişkin ödenekleri ise genel sekreterlik altındaki “Özel Kalem”de yer alacaktır.

b) Yükseköğretim kurumu adına yurt dışına eğitime gönderilen araştırma görevlilerinin yurt içi maaşlarına ilgili harcama biriminde; bunların yurt dışı maaşları, yollukları ve diğer giderlerine ise rektörlük altındaki “Özel Kalem”de yer verilecektir.

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak denetim faaliyetlerinde bulunan iç denetçilerin giderlerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki “Özel Kalem” de ve ilgili fonksiyonda yer alacaktır.

ç) Toplu projelerden;

- Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımlara, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında,

- Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile bunlara ilişkin büyük onarımlara, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı harcama birimleri altında,

yer verilecektir.

Diğer projeler ise ilgili harcama birimi altında izlenecektir.

d) Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin fonksiyonlarda yer alan ödenekler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında, diğer giderler fonksiyonunda yer alan ödenekler ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında ve/veya harcamaların yapılacağı ilgili harcama birimlerinde izlenebilecektir.

(3) Bütçe ödeneklerinin etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlamak amacıyla ödeneklerin dağılımında, harcama birimlerinin önceki yıllardaki ödenekleri, harcama kapasiteleri, yıl içi ihtiyaçları, öğrenci sayıları, meydana gelen hizmet veya fiziki mekan genişlemeleri, harcama birimlerinin performansları ve hizmetlerin yerindeliği gibi kriterler esas olmak üzere yükseköğretim kurumları tarafından oluşturulabilecek diğer objektif kriterler dikkate alınacaktır.

(4) Bütçe ödeneklerinin dağılımı yapılırken yukarıda sayılan esaslarla birlikte ödeneğin gönderileceği harcama birimi tarafından gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilecek ihaleli işler öncelikle dikkate alınacaktır. Harcama yetkilileri, dağılımı yapılan ödenekler çerçevesinde söz konusu işlerle ilgili harcama talimatı düzenleyebilir ve taahhüde girişebilir.

(5) Yükseköğretim kurumları, toplulaştırılmış tertiplerdeki ödeneklerin bu maddede belirtilen esaslar çerçevesindeki dağılımını, Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü içinde yer alan Birimlere Ödenek Dağıtım Menüsü yardımı ile harcama birimleri bazında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlayarak Bakanlık e-bütçe sistemine girişini yapacaklardır.

(6) Yükseköğretim kurumları tarafından ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlanarak Bakanlık e-bütçe sistemine girişi yapılan ödeneklerin dağılımı, üst yönetici tarafından ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibarıyla yönetim kurulunun bilgisine sunulacaktır. Üst yönetici, yapılan ödenek dağılımı konusunda, yönetim kurulunda temsil edilmeyen harcama birimlerinin en üst yöneticilerini de bilgilendirecektir. Üst yönetici tarafından onaylanan ödenek dağılımı 8/1/2010 tarihine kadar Bakanlık e-bütçe sisteminde onaylanacaktır.

(7) Bütçe ödeneklerinin onaylanan dağılımı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından harcama birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

(8) Öz gelirlere ilişkin ödeneklerin dağılımı ve kullanımında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan esaslar dikkate alınacaktır.

(9) Ödenek dağılımları, gerekli görülmesi halinde üst yönetici onayı ile değiştirilebilecektir. Yapılan bu değişiklik, ilgili harcama birimlerine yazılı olarak bildirilecektir. Ödenek dağılımı değişiklikleri, harcama birimlerinin harcama ve taahhüt durumları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

(10) Harcama birimleri, ödenek dağılımı ile planlanan ödenekler kadar değil, kendilerine Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekler kadar harcama yapma yetkisine sahip olacaklardır.

Harcama birimlerine ödenek gönderme

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim kurumları, birim detayında kullanılabilir bütçe ödeneklerini, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ilgili harcama birimlerine göndereceklerdir.

(2) Harcama birimlerine gönderilecek ödenekler, ödenek dağılımları ile uyumlu olacaktır. Harcama birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderilen ödenekler, ödenek dağılımı ile belirlenen ödeneklerden daha fazla olamaz. Herhangi bir harcama birimine planlanan ödeneklerden daha fazla ödenek gönderilmesi ancak ödenek dağılımının değiştirilmesi suretiyle mümkün olabilecektir.

(3) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 16 ncı maddesine istinaden, üst yöneticinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından da Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenebilecektir.

Harcama birimleri ve harcama yetkililiği

MADDE 6 – (1) 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki hüküm uyarınca, yükseköğretim kurumları bütçelerinin toplulaştırılmış tertiplerinde yer alan ödeneklerden, Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimidir.

(2) Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ödenek gönderme kuralları

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle harcama birimlerine ödeneklerin gönderilmesinde, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirlenen hususlar ile genel esaslara uyacaklardır.

Ödeneklerin kullanılması

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumları, Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) nda yer alan oranlar dahilinde AFP (Birim Detay) hazırlayacaklardır.

(2) Harcama birimleri, serbest bırakılan ödenekler ve gelir gerçekleşmelerini de dikkate alarak Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekleri kullanma yetkisine sahip olacaklardır.

(3) Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde veya Ödenek Gönderme Belgelerindeki ödenekleri aşan ödeme emri düzenleyemeyecek ve bu ödenekleri aşan bir harcama yapamayacaklardır.

(4) Harcama birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödeneklerden harcanamayacağı anlaşılan ödenekleri tenkis etmeye ve ihtiyacı olan harcama birimlerine göndermeye, ilgili harcama yetkilisinin bilgisi üzerine üst yönetici yetkilidir.

Aktarma ve diğer bütçe işlemleri

MADDE 9 – (1) Aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin % 20’sini aşmayan toplulaştırılmış tertip düzeyindeki ödenek aktarmaları yükseköğretim kurumları tarafından, % 20’yi aşan toplulaştırılmış tertip düzeyindeki aktarmalar ise Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2010 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler arasında aktarma yapılması halinde, bu aktarmanın gerektirdiği toplulaştırılmış tertipler arası aktarma işlemlerinde söz konusu % 20 oranı % 100 olarak uygulanır.

(2) Toplulaştırılmış tertip düzeyinde yer alan ödenekler, 5018 sayılı Kanun ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan aktarma yasaklarına tabi olduğundan söz konusu tertiplere ilişkin aktarma işlemleri, ilgili tertiplerin yıl sonu harcama tahminleri dikkate alınarak yapılacaktır.

(3) Harcama birimlerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları öncelikle AFP (Birim Detay)’nin değiştirilmesi ve/veya ödenek değişikliği yapılmak suretiyle karşılanacaktır.

(4) Toplulaştırılmış tertipte yer alan ödenekleri ilgilendiren her türlü bütçe işlemi (AFP revize, aktarma, ekleme vs.), yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımına ve AFP (Birim Detay)’ ye yansıtılacaktır.

(5) Toplulaştırılmış tertipte yer alan ödenekleri değiştirmemek kaydıyla ödenek dağılımlarında yapılacak her türlü değişiklik üst yöneticinin onayı ile yükseköğretim kurumları tarafından sonuçlandırılacaktır.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.