SAĞLIK İDARESİ GÜNLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü Akademik Kadrosuna Çağrı.

Turgut AltunYollanma Tarihi05 Nisan 2009

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünün değerli akademik kadrosuna Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği adına bir çağrıda bulunmak istiyorum.Aşağıda isimlerini tek tek saydığım değerli öğretim görevlileri.Bizlere emek verdiniz, birer sağlık idarecisi olarak yetiştirdiniz.Ancak sahada çalışan arkadaşlarımızla okulumuz arasında iletişim mezuniyetten sonra bitmektedir.Bütün mesleklerde belki böyledir ama Sağlık İdareciliği mesleği henüz toplumun kabul ettiği bir meslek olamamıştır.Bu nedenle okulumuzun değerli hocalarından saha çalışması beklemekteyiz.Sağlık İdarecilerinin sorunlarıyla ilgili bilimsel çalışma bekliyoruz. Sağlık Bakanlığıyla yakın diyolog kurmalarını, siyaset adamlarına, millet vekilleriyle, diğer yetkililerle diyalog bekliyoruz.Sağlık İdarecilerinin kurduğu dernekler ile görüş alışverişinde bulunmalarını istiyoruz.Derneklerimiz hakkında öğrencilere bilgi vermelerini ve öğrencilerin bu derneklerin internet sayfalarından faydalanmaları için duyuruda bulunmalarını istiyoruz.Bu vesiyle başta
Prof. Dr. Tevfik DİNÇER
Prof. Dr. Mehtap TATAR
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sıdıka KAYA
Doç. Dr. Erdal SARGUTAN
Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ
Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Yusuf ÇELİK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Hacer ÖZGEN
Yrd. Doç. Dr. Ersen ALOĞLU
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Öğr.Gör. Dr. Mehmet TOP
Arş.Gör.Uz. Özgür UĞURLUOĞLU
Arş.Gör.Uz. Gülpembe ERGİN
Arş.Gör.Uz. Tuncay KÖSE
Arş.Gör.Uz. Pınar YALÇIN BALÇIK
Arş.Gör.Uz. Serap DURUKAN
Arş.Gör. Çağdaş E. AKYÜREK
Arş.Gör.Seda KOCABACAK

olmak üzere tüm hocalarımıza saygıyla selamlıyorum.
Turgut Altun
ASİD Başkanı

Sağlık İdaresi İle ilgili haberler dökümanla ve etkinliklerİ DÖKÜMANLAR altında yeni eklediğimiz Sağlık İdaresi İle İlgili Haberlerde bulabilirsiniz

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık İdaresi Bölümü,
06100 Samanpazarı ANKARA
Tel: 0312 324 11 47 - 311 55 06 Faks: 0312 309 36 25
Sağlık İdaresi Bölümünün resmi web sayfasıdır. © 2006 Her hakkı saklıdır.
Web Master: Tkose

1-SAĞLIK İDARESİNİN TARİHÇESİ

Sağlık İdaresi Yüksekokulu dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak 1963 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 5.6.1970 tarih ve 800 Sayılı Hacettepe Üniversite Senatosu kararı ile Hastane İdaresi Yüksekokulu kurulmuş ve 1975 yılına kadar lisansüstü eğitim vermiştir. 6.11.1975 tarih ve 75-816 Senato kararı ile Lisans programı da açılarak okulun adı “Sağlık İdaresi Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe Üniversitesine bağlı okul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak çıkarılan 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirilmiştir. 24.04.2006 tarihinde 008913 sayılı Yükseköğretim Kurumu tavsiye kararı ve Hacettepe Üniversitesi senatosu kararı ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne (İİBF) “Sağlık İdaresi Bölümü” olarak bağlanmıştır.

2-SAĞLIK İDARESİNİN TANIMI
Sağlık İdaresi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini korumaktadır.Sağlık İdaresi Bölümü, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık İdaresi Bölümünü, başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.
3-SAĞLIK İDARESİ YAYINLARI
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Hacettepe Journal of Health Administration
Derginin Sahibi/Publisher: Prof. Dr. Mehmet TOKAT, Dekan/Dean
H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına
on behalf of H.U. Faculty of Economics and Administrative Sciences
Yayın Kurulu Başkanı/Editor: Mehmet TOKAT
Yayın Kurulu Bşk. Yardımcısı/ Associate Editor: Mehtap TATAR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/ Editorial Manager: Pınar YALÇIN BALÇIK
Yayın Kurulu/Editorial Board:
Mehtap TATAR Hacettepe Üniversitesi
Sıdıka KAYA Hacettepe Üniversitesi
Ismet ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi
Yusuf ÇELİK Hacettepe Üniversitesi Hacer ÖZGEN Hacettepe Üniversitesi
Danışma Kurulu/Advisory Board:
Afsun Ezel ESATOĞLU Ankara Üniversitesi
Dilaver TENGİLİMOĞLU Gazi Üniversitesi
Şahin KAVUNCUBAŞI Başkent Üniversitesi
Haydar SUR Marmara Üniversitesi
Cesim DEMİR GATA
Dergi Tasarım : Çağdaş Erkan AKYÜREK
Seda KOCABACAK
H.Ü. Sağlık İdaresi Dergisi yılda iki defa yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar diğer konularla ilgili yazışmalar aşağıdaki adrese yapılmalıdır:
Sn: Pınar YALÇIN BALÇIK
H.Ü. İİBF Sağlık İdaresi Bölümü 06100 Samanpazarı, Ankara
e-mail: pyalcin@hacettepe.edu.tr
Dergiye gönderilen yazılar, yazı yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi’nin son sayfasında yer alan “Yazarlara Duyuru” daki kurallara uygun olmalıdır
H.U. Journal of Health Administration is a refereed journal, published biannually. Manuscripts must conform to the requirements indicated on the last page of the Journal. Manuscripts submitted will not be returned whether they are accepted or not for publication. All correspondence should be directed to the address above
Yayın Türü: Ulusal (yerel) Akademik Dergi, yılda 2 sayı
Basım Yeri: Hacettepe Üniversite Hastaneleri Basımevi, Ankara.
Yayının Yönetim Yeri: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü,
Okuyucular İçin Bilgi

Alanının önde gelen hakemli bilimsel dergisi olarak (Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, HÜ. İİBF. Sağlık İdaresi Bölümü bilimsel yayın organıdır) sizlere daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için; makale yayım sürecini kapsayan bir dizi önlemi almış bulunmaktayız.
1. Bundan böyle Dergi için; makale alma, hakem süreci ve makale düzeltme süreci e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Nihai amacımız bu süreci tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmektir.
2. Hakem değerlendirme süreci 15 gündür. Hakemler raporlarını e-mail yoluyla, Dergi sorumlu yazı işleri müdürüne ileteceklerdir. Hakemler taleplerini makale üzerinde belirtme ihtiyacı duyarlarsa bunu bilgisayar ortamında (araçlar-değişiklikleri izlemeyi kullanarak) yapabilirler.
3. Hakem düzeltmeleri için yazarlara 15 gün süre tanınacaktır. Yazarlar, hakemlerin ve editörün istemiş olduğu düzeltmeleri bilgisayar ortamında (araçlar-değişiklikleri izlemeyi kullanarak) yapacaklardır.
4. Bir makaleye ilişkin nihai kararın 1,5-2 ay içinde verilmesi beklenmektedir.
5. Dergimiz bundan böyle elektronik ortamda PDF formatında tam metin olarak yayımlanacaktır. Bu durum hem eski sayılar için, hem de hakem süreci olumlu sonuçlanan ve editör tarafından yayımlanması uygun bulunan makaleler (yayımlanacak makaleler) için geçerlidir.
6. Dergimize elektronik ortamda PDF formatında tam metin olarak ulaşılabileceği gibi, isteyen okuyucularımıza Dergimizin basılı hali kargo yoluyla karşı ödemeli olarak gönderilecektir.
7. Makale yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Siz değerli okuyucularımıza daha iyi hizmet verebilmek ve en önemlisi de içinde yaşadığımız hızlı değişim süreci içinde, çeşitli zorluklarla üretilen bilimsel bilgiyi sizlere en kısa sürede ulaştırmak için aldığımız bu kararlara, gereken desteği vereceğinize olan inancımız tamdır. Saygılarımla, 18/09/2008

Prof. Dr. Mehmet TOKAT
Yayın Kurulu Başkanı

Not: Dergimize ulaşmak, makale göndermek ve daha fazlası için Dergimizin web sayfasını (www.sid.hacettepe.edu.tr/Dergi.html) ziyaret edebilir, her türlü bilgi talebiniz ve önerileriniz için Dergimizin sorumlu yazı işleri müdürü Pınar YALÇIN BALÇIK’a ulaşabilirsiniz.

Pınar YALÇIN BALÇIK
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
E-mail: pyalcin@hacettepe.du.tr
Tel: (0312) 305 12 25
Dergi web adresi: www.sid.hacettepe.edu.tr/Dergi.html

Bu bölümde sağlık kuruluşlarına uzman elemanlar ve üst düzey yöneticiler yetiştirme amacına yönelik olarak, sağlık idaresi alanında ülke yararına ve ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Sağlık idaresi yüksek okulunu bitirenlere lisans diploması ve hastane yöneticisi (müdür), hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini saptamak için gerekli çalışmaları da yapar.

Programın Amacı: Sağlık İdaresi programları sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmekte ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sağlık idaresi programında eğitim süresi 4 yıldır ve bu sürede genel işletme, muhasebe (maliyet muhasebesi, hastane maliyet muhasebesi), hukuk (hukuka giriş, idare hukuku, işletme hukuku, sağlık hukuku), ekonomi (makro ekonomi, mikro ekonomi, sağlık ekonomisi), hastane idaresi ve organizasyonu, davranış bilimleri, yönetim bilimi, beslenme, biyoistatistik, sağlık hizmetleri yönetimi, halkla ilişkiler gibi lisans dersleri verilir. Ayrıca sağlık idaresi yüksekokulu öğrencileri, sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yaparlar.

Gereken Nitelikler: Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir kimsenin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği yüksek, psikoloji,sosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, sosyal yardım ilgisi güçlü bir kimse olması gereklidir. Sağlık yönetimi sorunları yoğun olan, durumu nesnel olarak değerlendirmede güçlük çeken hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları, doktor, hemşire ve diğer personel ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca, hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla ilişkilerini yürütme, hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda olduğundan, bu mesleğe girmek isteyen kimsenin karar verme gücüne sahip, kendine güvenen, ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen, ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sağlık idaresi programını bitirenlere "Sağlık Yöneticisi" ünvanı verilir. Sağlık yöneticisi (müdür), hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

Çalışma Alanları: Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık yöneticilerine büyük gereksinme duyulmaktadır.
Bölümler / SAĞLIK İDARESİ
Kuruluş Tar. : 1958
Rektör : Prof. Dr. Tunçalp Özgen
Üniv. Türü : Devlet
Öğrenim Dili : Türkçe, İngilizce, Fransızca
Adres : Merkez Kampüsü Sıhhiye - ANKARA
Tel : 312-310 3545
Rektörlük : 312-310 3545
Fax : 312-310 2799
Web : www.hun.edu.tr

E-mail : hureg@hacettepe.edu.tr

Akademik Pers. Sayısı : 3148
Öğr. Sayısı : 24415

'Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nu Bitirenlerin Maaşı Artacak
Memurların zam ve tazminatı 14/02/2005 tarihli ve 2005/8501 sayılı yan ödeme kararnamesine göre belirlenmektedir. Bu kararnamede, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan memurlardan, bulundukları hizmet sınıfına atanmayı sağlayacak bir mesleki üst öğrenimi bitirenlere, mesleki üst öğrenimleri esas alınarak özel hizmet tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Peki mesleki üst öğrenimden kasıt nedir?
26 Nisan 2005 11:26
Bitirilen bir bölümün mesleki bir nitelik taşıyıp taşımadığına Yükseköğretim Kurulu karar vermektedir. Kurul, bu yetkisini 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesine dayanarak kullanmaktadır. Bu bağlamda, bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir nitelik taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyenler bilgi edinme kapsamında YÖK'e yazılı olarak başvurabilirler.
Diğer taraftan YÖK, 2000 yılında aldığı bir kararla "Sağlık kurumları İşletmeciliği" programının sağlık personeli önlisans programı statüsünde sayılmayacağına ve program mezunlarının tekniker unvanını kullanamayacağına karar vermiştir.
Yine, YÖK, 2003 tarihli kararında ise "Sağlık İdaresi Yüksekokulu" mezunlarının gördükleri öğrenimin mesleki bir üst öğrenim sayılabileceğine karar vermiştir.
YÖK'ün bu kararlarına göre,
1- Sağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri personeli olarak görev yapmakta iken üniversitelerin "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" bölümlerinden mezun olan personele, bu öğrenimlerinden dolayı, mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli gibi zam ve tazminat ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
2- "Sağlık İdaresi Yüksekokulu" mezunlarının ise mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli olarak değerlendirilerek, öğrenim süreleri de dikkate alınmak suretiyle, üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlardan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
Konuya ilişkin tebliğe bakmak için tıklayınız.
YÖK'ün daha önceki olumsuz kararı için tıklayınız.
YÖK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığına 8.6.2006 tarih ve 1780-12256 sayılı yazıyla Sağlık İdaresi Yüksek okulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmalarının uygun olmayacağına karar verdiğini bildirmişti.
Sağlık Bakanlığı YÖK’ün bu kararını 18.09.2006 tarih v e162406 sayılı yazı ile taşra teşkilatlarına duyurmuştu. Bakanlığın bu duyurusundan önce sendikamızın hukuki desteğiyle açılan bireysel davalar sonucu bu okulu bitirenler sağlıkla ilgili üst öğrenim bitirmiş sayılıyordu. Fakat bu duyurudan sonra Sağlık Bakanlığı, dava açarak kazananlar da dahil olmak üzere tüm mezunlar için sağlıkla ilgili üst öğrenim haklarını geri almıştı.
Bu süreçten sonra, bireysel bir başvuruyu değerlendiren Ankara 3. İdare Mahkemesi Sağlık İdaresi Yüksekokulunun sağlıkla ilgili bir üst öğrenim olduğu yönünde karar vermişti. Son toplantısında konuyu görüşen YÖK Başkanlığı, Ankara İdare Mahkemesinin son kararı doğrultusunda sağlık idaresi yüksekokulu’nun sağlıkla ilgili üst öğrenim olmadığı yolundaki 1993 ve 2006 yıllarında aldığı iki kararı iptal ederek, bu okulu bitirenlerin Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmasını kararlaştırdı.
TÜRK SAĞLIK-SEN KARARI BAKANLIĞA İLETTİ
YÖK’ün bu kararı Sağlık Bakanlığına iletilmediği için, Sağlık İdaresi mezunlarının YÖK’ün kararını gerekçe göstererek kurumlarına başvuru yapması gerekiyor. Ancak, tüm mezunların konuyla ilgili ayrı ayrı başvuru yapmasının, ve zaman kaybının önlenmesi için Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, kararı Sağlık Bakanlığına yazılı olarak iletti. Türk Sağlık-Sen’in bakanlığa gönderdiği yazıda, YÖK’ün kararının taşra teşkilatlarına bildirilmesi, ve okul mezunlarının bireysel başvuru yapmaları beklenmeksizin, Sağlıkla ilgili bir üst öğrenim bitirmiş sayılması istendi.
Karar uygulandığında Sağlık İdaresi Mezunu çalışanlar “sağlık hizmetleri” sınıfında sayılacak ve sağlıkla ilgili üst öğrenim bitirenlerin yararlandığı ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarından faydalanacak.
SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ”dir.
Derneğin merkezi Ankara’dır.
Adresi; Strazburg cad. No: Lale sokak 13/15 Sıhhiye /ANKARA”dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Sağlık İdareciliği mesleğini bilim; eğitim; sosyal, kültürel ve idari faaliyetlerinde desteklemek; geliştirme ve yardımlaşma amaçlı katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
SAĞLIK İDARESİ MEZUNLARI
Cuma, 22 Şubat 2008

Bölüm Tarihçesi

Sağlık İdaresi Yüksekokulu dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak 1963 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 5.6.1970 tarih ve 800 Sayılı Hacettepe Üniversite Senatosu kararı ile Hastane İdaresi Yüksekokulu kurulmuş ve 1975 yılına kadar lisansüstü eğitim vermiştir. 6.11.1975 tarih ve 75-816 Senato kararı ile Lisans programı da açılarak okulun adı “Sağlık İdaresi Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe Üniversitesine bağlı okul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak çıkarılan 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirilmiştir. 24.04.2006 tarihinde 008913 sayılı Yükseköğretim Kurumu tavsiye kararı ve Hacettepe Üniversitesi senatosu kararı ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne (İİBF) “Sağlık İdaresi Bölümü” olarak bağlanmıştır.

Sağlık İdaresi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini korumaktadır.Sağlık İdaresi Bölümü, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık İdaresi Bölümünü, başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

Paradigma
Dr. Ramazan ERDEM
Son Yazı
Sağlık Yönetimi Alanının Problemleri
Sağlık yönetimi alanının problemlerini şu üç başlıklar altında incelemek mümkündür:
1. İstihdam: Bu alanda eğitim almış kişilerin en başta gelen problemlerinden birisi belki de ilki işsizliktir. Bunu genel olarak Türkiye’deki istihdam politikalarından bağımsız düşünmek yanlış olur ancak sağlık yönetimi yanlış politikalar yüzünden en çok mağdur olan mesleklerden birisidir.
Bilindiği üzere sağlık yönetimi bölümlerinden mezun olanlar sağlık kurum ve kuruluşlarında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu yönetici adaylarıdır. Her zaman belirtilir, hastanelerde başmüdür, müdür ve müdür yardımcılıkları için en nitelikli elemanlar bu bölümden mezun olanlardır. Ne var ki, bu pozisyonlara lise mezunları, Açık Öğretim Fakültesi mezunları başta olmak üzere sağlık yöneticiliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan okullardan mezun olanlar istihdam edilmektedir. Kamu hastanelerinde daha ön plana çıkan bu yanlış istihdam politikalarına karşın sağlık yönetimi mezunları, özel sağlık kuruluşlarına ve mesleklerinin dışındaki alanlara yönelmektedir. Bu da Türkiye için önemli bir insan kaynağı israfına neden olmaktadır.
Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde hastanelerde müdür ve müdür yardımcılığı için Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunu olmak ya da bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak şartı aranmaktadır. Ancak uygulamada bu yönetmelik dikkate alınmamaktadır. Şu anda Türkiye’deki hastanelerde müdür ve müdür yardımcılığı pozisyonlarında çalışanların ne kadarının “sağlık yönetimi” alanında eğitim gördüğü bir araştırma konusu olabilir. Böylelikle bu alan dışı eleman çalıştırmanın hastanelerdeki yönetim problemlerine yansıması analiz edilebilir.
2. Yeterince Tanınmama: Türkiye’de 40 yıllık geçmişine rağmen sağlık yönetimi disiplini henüz rüştünü ispat edememiştir. Türkiye’de bir çok kişi böyle bir alanın varlığından habersizdir. Haberi olanlar da bu alanın ağırlığını ve önemini bilmemektedir. Son yıllarda yeni açılan “sağlık yönetimi” bölümleri ile birlikte kısmen bir hareketlenme görülmüştür. Ancak bu alanın çalışanları düzenleyecekleri kongre, sempozyum, panel gibi toplantılar ile daha çok kamuoyu oluşturmalı ve kendilerini tanıtmalıdırlar.
3. Koordinasyon Eksikliği: Gerek bu okullardan mezun olanlar arasında gerekse bu alanda eğitim veren kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk önemli bir sorun olarak durmaktadır.
Bir çok meslek çeşitli platformlarda bir araya gelmekte sorunlarını tartışmakta ve kendi mesleki alanlarına yönelik ülke politikalarını etkilemektedir. Ancak sağlık yönetimi alanındakiler için bu tür bir mesleki örgütlenme yok denecek kadar etkisizdir. Bu alanda çeşitli dernekler olmasına rağmen ya kapsamları dardır ya da mali imkansızlıklar nedeniyle etkili değildir.
Koordinasyon bağlamında diğer önemli bir sorun da bu alanda eğitim veren kurumlar arasındaki iletişim eksikliğidir. Bilindiği gibi sağlık yönetimi alanında en eski ve köklü okul Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Y.O.’dur. Daha sonra Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Ankara ve Marmara Üniversitelerine bağlık Sağlık yönetimi bölümleri açılmıştır. Ayrıca Gazi, İstanbul, Ege, Anadolu gibi üniversitelerde bu alanda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler verilmektedir. Peki yukarıda sayılan üniversitelerin sağlık yönetimi ile ilgili akademisyenlerini ve mezunlarını bir araya getirecek bir platform var mıdır? Zaman zaman her bölümün diğerlerinden bağımsız fakat benzer adlarla kongreler düzenlediği görülmektedir. Ancak bu kongreler hem düzenli değildir hem de alanın tüm ilgililerini kapsayıcı değildir. Bu durumda herkes kendi başının çaresine bakmaktadır.
Bu koordinasyonsuzluğun sonucu ise şu sorunlar oluşmakta ya da çözümsüz kalmaktadır;
• Bu alanda eğitim veren okulların isimleri farklıdır (Sağlık idaresi Y.O., Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi gibi),
• Okulların müfredatları standart değildir,
• Alanla ilgili yüksek lisans ve doktora programları farklıdır (mesela bazıları Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bazıları Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında),
• Alanla ilgili ülke düzeyinde politikalar belirlenememektedir,
• Ülkenin politik karar mercileri nezdinde bu alanın muhatabının kim olacağı belli değildir,
• Güçlü mesleki birlikler yerine herkesin kendi derdine düştüğü küçük girişimler oluşmaktadır.
Koordinasyonsuzluk problemini bu alanın mensupları bir şekilde aşmaları gerekir. Bunun için ilk akla gelen öneri ortak bir platform oluşturabilmektir. Bu alanda her yıl bir kongre yapılması ve her kongrenin de sırası ile farklı bir okula verilmesi bir öneridir. Mesela yönetim ve organizasyon kongreleri on yılı aşkın süredir bu şekilde düzenlenmektedir. Her yıl farklı bir işletme bölümü bu işi yüklenmektedir. Aynı şekilde belirlenecek bir adla (Ulusal Sağlık Yönetimi Kongresi gibi) her yıl farklı bir üniversitenin sağlık yönetimi ile ilgili bölümü kongrenin yürütülmesi sorumluluğu üstlenebilir. Böylelikle Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Başken Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü ile İstanbul, Gazi, Anadolu ve Ege Üniversitelerinin İşletme Bölümü (Sağlık Yönetimi ile İlgili yüksek lisans ve doktora programları olduğu için) sırası ile kongre düzenleyebilirler. Bu kongrelerde son oturum alanın problemlerine ayrılarak tartışılabilir.
Koordinasyon probleminin aşılması hem mesleğin daha çok tanınmasına neden olacak hem de istihdam politikaları üzerinde olumlu etki yapacaktır. Böyle bir platform oluşturmak için ilk girişim çok önemlidir. Bunun için somut isim olarak okul ve kişi önerilerinizi raerdem@yahoo.com adresine göndermenizi bekliyorum. Gelen sonuçları bir sonraki yazıda sizlerle paylaşacağım.
Problemler bizim cepheden böyle görünüyor? Ya göremediklerimiz? Bunu da siz meslektaşlarımızdan bekliyoruz. Görüşlerinizi sitede duyuracağız.
6.8.2004
SENATO VE YÖNETİM KURULU KARARLARI
31.01.2007 2 2007-13
Üniversitemiz Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunları ile ilgili olarak Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ve 43/B maddeleri ile mülga 213. maddesinden sonra gelen Zam ve Tazminatlar başlıklı maddeleri ve sağlık bilimlerinin ilgili literatürdeki tanımını dikkate alarak almış olduğu karar gereğince, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 22.12.2006 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 43/B maddesi de gözönüne alınarak, Yükseköğretim Kurulu'nun 1 Mart 1991 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile Genel Kurul'un 26 Mayıs 2006 tarihli kararı iptal edilmiş ve Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirilerek bunların Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmaları kararlaştırılmıştır. Üniversitemizde de bu kararlar doğrultusunda uygulama yapılmasına karar verildi.
Sağlık İdaresi'ni bitiren sağlık memurunun zam ve tazminatının üst öğrenimden ödenmesi gerektiğine dair İdare Mahkemesi kararı

Salı, 04 Mart 2008
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sağlık memuru, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan mezun olduktan sonra, özel hizmet tazminatı ve yan ödemelerinin yüksek öğrenim düzeyinden ödenmesi için kurumuna başvurdu. İdarenin bu talebini reddetmesi üzerine Konuyu yargıya taşıyan davacı, Ankara 15. İdare Mahkemesinin kararıyla hakkını aldı.


Sağlık İdaresi Yüksekokulu Mezunları İçin Mücadelemiz Sürüyor

11 Aralık 2006 . 15:07
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılmalarının Uygun Olmadığı” yönündeki kararının iptali için hukuki mücadele başlattık. YÖK'ün söz konusu kararını uygulanması halinde sağlık çalışanları için telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına neden olacağı ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olmaları nedenleri ile yürütmeyi durdurma ve iptallerine karar verilmesine dair Danıştay'a verdiğimiz dilekçe aşağıdadır:
DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR.
DAVACI : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ( Sağlık –Sen)
Strazburg caddesi 44/8 Sıhhiye / Ankara
VEKİLLERİ : Av.Mehmet KASAP –Av.Süleyman SALLI- Adres Antettedir.
DAVALI : YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ( YÖK) / ANKARA
D.KONUSU : Davalı idarenin 29.09.2006 tarih ve 23703 evrak numaralı ,3234 sayı ile konusu:Sağlık İdaresi Y.O. olan işlemi ile Davalının 26.05.2006 tarihli Genel Kurulunun toplantısında alınan “Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokul Mezunlarının Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılmalarının Uygun Olmadığı” yönündeki kararının öncelikle işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olmaları nedenleri ile yürütmeyi durdurma ve iptallerine karar verilmesine dair dilekçeye muhtevidir.
TEBLİĞ TARİHİ : 09.10.2006
AÇIKLAMALAR VE İPTAL NEDENLERİ :
1- 4688 sayılı sendikalar kanunu 19. madde (f) bendinde “Üyelerin idare ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” hükmü uyarınca sendikaya verilen yetkiye istinaden Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdareciliği Mezunlarının mağduriyetlerinin önlenmesi adına iş bu dava açılmıştır. Davalı idareye yapmış olduğumuz 18.09.2006 tarihli müracaat dilekçesi(ek-1) neticesinde davalı idare tarafından olumsuz işlem tesis edilmiştir. ( ek-2)
2- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun E.2005/1 ve K.2006/1 sayılı kararı incelendiğinde (Ek-3) ilgili kararın sendikalar tarafından üyeleri adına yargı mercilerinde açılacak olan davaların kapsam ve sınırlarının belirlenmesine ilişkin hükümleri içerdiği görülmektedir. Buna göre karardan çıkan genel sonuç ise sendikaların genel düzenleyici işlemlere karşı dava açabilmeleri konusunda içtihat farklılığının bulunmadığı gibi üyeleri hakkında tesis edilen bireysel(sübjektif) işlemlere karşı da üyelerini temsilden dava açma ve bu nedenle açılan davalara taraf olma hakkı bulunduğu yönündedir. Ayrıca dava açma süresi ile ilgili olarak belirtilmesi gereken diğer bir konu ise bu davanın açılması için İYUK 10 ve 11. maddelerinde belirtilen yollara müracaat edilmek sureti verilen cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açılmıştır. Ayrıca iş bu dava da davalı idarenin 26.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında “Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokul Mezunlarının Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılmalarının Uygun Olmadığı” yönünde alınan kararında hukuka aykırı olması nedeni ile iptali talep edilmektedir. Düzenleyici işlemlere karşılık bunların yayınlanmasından yada ilan edilmesinden çok sonra da bu düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, ilgililer isterse uygulama işlemi ile birlikte düzenleyici işlemin iptali için dava açabilirler. Bu durumda dava açma süresi, düzenleyici işlem esas alınarak yapılan sübjektif işlemin bildiriminden itibaren işlemeye başlayacaktır.
3- “Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdareciliği Bölümünün sağlık çalışanları için mesleki bir nitelik taşıyıp taşımadığı konusu 26.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülmüş ve bu bölümün sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılamayacağına karar verilmiş olduğu belirtilmiştir.” Davalı idare tarafından tesis edilen bu işlem sebep, konu, yetki ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğundan iptali gerekmektedir. Açıkça hukuka aykırı işlem nedeni ile birçok sağlık çalışanı da mağdur edilmiş durumdadır. Davalı YÖK Genel Kurulunca alınan bu karar ve tesis edilen işlem tamamen keyfidir. Hukuki mesnedi bulunmayan bir karar olmasının yanında; bilimsel gerçeklikten de uzaktır. İptale konu karardan itibaren artık bu bölümden mezun olmuş yada olmayı hedefleyen binlerce çalışan bu bölümün sağlık hizmetleri sınıfında yer almamasından dolayı ciddi miktarda özel hizmet tazminatından ve döner sermayeden mahrum kalacaktır. Ayrıca bu bölümü bitirmiş ve şimdiye kadar bu haklardan istifade etmiş kişilerin de hakları gasp edilmek sureti ile kazanılmış hakları da ellerinden alınmıştır.
4- Davalı idare şimdiye kadar konu hakkında almış olduğu değişik kararlarda farklı görüşler ve farklı uygulamalar sergilemek sureti ile kendi içinde çelişkiler yaratan kararlara imza atmıştır. Konu hakkında tarafımıza verilen cevap bunun en önemli delilidir. Cevapta kısaca bu bölümden mezun olanlar ile ilgili 1991 yılında alınmış olan olumsuz karar dikkate alınmak sureti ile 21.10.2005 tarihinde alınan kararın iptali ile bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri olamayacağı kararının verilmiş olduğu belirtilmiştir.Bu bölümün misyonu incelendiğinde özetle üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek olduğunun hedeflendiği gözlemlenmektedir.(ek-4) ayrıca bölümde gösterilen dersler incelendiğinde hemen tamamının sağlık kurumları ve sağlık sistemi ile ilgili dersler olduğu görülecektir.(ek-5)
5-Dava konusunun mevzuat yönünden incelenmesi ele alındığında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36.maddesinin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlığını taşıyan lll. Kısmında Sağlık Memurlarının ve Sağlık İdarecilerinin bu sınıfa dahil olduğu belirtilmiş ve değişik 213. maddesinden sonra gelen “zam ve tazminatlar” başlıklı ek maddesinde de hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda hangi usul ve esaslar dairesinde iş güçlüğü, iş riski, iş gücü temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk ve özel hizmet tazminatı ödeneceğinin Bakanlar Kurulu kararı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere özel hizmet tazminatı ödenir. Kadroları yine aynı sınıflarda bulunup da bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bu üst öğrenimden dolayı özel hizmet tazminatı ödenmeyeceği düzenleme altına alınmıştır.
6- Ayrıca 657 sayılı kanunun 43/b maddesi gereğince; bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının hesaplanmasında uygulanacak ek gösterge miktarının belirlendiği, anılan kanunun ekli (l) sayılı cetvelin lll. Sağlık Hizmetleri Sınıfı (b) sırasında, (a) sırasında sayılmayan diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerine sağlık derecesine göre ödenecek ek gösterge miktarları belirtilmiştir. Danıştay’ın 2000/9504 E. ve 2002/238 K. İle; sağlık idaresi yüksekokulunun amacını sağlık kurumlarına sağlık idaresi bilim dalının tanımına uygun niteliklere haiz eleman yetiştirmek olduğu, üniversiteler arası kurulun 29.12.1982 tarihli toplantısında aldığı kararda 101.17.05 kodlu bilim dalı olarak kabul ettiği, bu nedenle sağlık idaresinin bilimsel açısından sağlık bilimi kapsamında yer aldığı ve sağlık bilimi lisansiyeri olarak kabulü gerektiği ilgiliye dava konusu işlem nedeni ile yoksun kaldığı, yükseköğrenim görmüş personel gibi özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek göstergenin gerekeceği kararı verilmiştir.
7- Konuyu bazı mahkeme kararları ile incelemek sureti ile ele aldığımızda sırasıyla; a)Danıştay
8.Dairenin E.1997/3792 ve K.1999/1484
b) Danıştay 11. Dairenin E.2002/5061 ve K. 2005/1546
c) Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2004/2528 E. ve 2005/342 K.
d) Konya 2.İdare Mahkemesinin 2004/440 E. ve 2006/88 K.
e) Ankara 3.İdare Mahkemesinin 2004/2503 E. ve 2005363 K.
f)Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2004/2402 E. ve 2005/1083 K.
g) Konya İdare Mahkemesinin 1992/1048 E. ve 1993/243 K. sayılı kararlarını örnek vermek gerekir bu kararlar dava dilekçesinde (ek- 6) da yer almaktadır.
İlgili kararlarda özetle “Sağlık İdaresinin bilimsel açıdan sağlık bilimi kapsamında yer aldığı ve Sağlık İdaresi Yüksekokulu( Bölümü) mezunlarının da sağlık bilimi lisansiyeri olarak kabulü gerektiği, 657 sayılı yasada sağlık idarecilerinin sağlık hizmetleri sınıfında sayıldığı göz önünde bulundurulduğunda, sağlık hizmetleri sınıfında sağlık memuru olarak görev yapan ve ilgili bölümü bitirenlerin, bitirmiş oldukları bölümün mesleğin devamı nitelinde olduğunun açık olduğu belirtilmiştir” Bu nedenle Sağlık idareciliği bölümünü bitiren sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personelin bu bölümü bitirmiş olmaktan kaynaklı olarak ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve yan ödemelerinden istifade etmeleri gerekmektedir. Aksi yolda tesis edilen işlemlerde ve getirilen düzenlemelerde hukuka uygunluktan bahsedilemez.
8- Ayrıca bazı resmi yazı ve yazışmaları örnek verecek olur isek;
a) Davalı idare tarafından 09.05.2005 tarih ve 972 sayı ile Hakan Sağlam’a verilen cevapta ilgili bölümden mezun olanların gördükleri öğrenimin sağlıkla ilgili mesleki bir üst öğrenim sayılabileceği belirtilmiştir. ( ek-7)
b) Sağlık İdarecilerinin “sağlık bilimleri lisansiyeri” olduklarına dair Sayıştay Genel Kurulunun 1987/2 E. ve 4594 /1 K. sayılı kararını sunmaktayız. (ek-8 )
c)Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.09.2003 tarih ve 18530 sayılı yazılarında Hacettepe üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının, mesleki sağlık yükseköğrenim görmüş olduklarına karar verildiği belirtilmiştir.( ek-9) Bütün bunlar incelendiğinde hem kanun ve mevzuat açısından hem diğer tüm yetkili ve resmi kurum ve kuruluşlar tarafından ve dahi davalı idarenin almış olduğu birçok kararında bu bölümü bitirenlerin bitirmiş oldukları bölüm ile ilgili olarak sağlık bilimi lisansiyeri olduklarının kabulü gerekirken davalı idarenin almış olduğu hukuka aykırı bu kararı anlamak mümkün değildir. Bu karar tamamen ilgili meri hükümlere aykırı olmakla
9- Davalı kurum bu programın sağlık hizmetleri sınıfından çıkarılması ile ilgili almış olduğu karar tamamen takdir yetkisine dayalı bir karardır. Davalı idare kendine tanınmış olduğunu belirttiği iş bu takdir yetkisini hukuka aykırı olarak kullanmıştır. Takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olarak kullanılamaz. Ancak ne yazık ki davalı idare daha önce de almış olduğu kararlarından da anlaşılacağı üzere takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olarak kendine tanındığını düşünerek binlerce insanın mağduriyetini hiçe saymayı göze alabilmektedir. Takdir yetkisi ancak kamu yararı ve hizmet gereği ilkeleri amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Ancak dava konusu olayda bu sınırlar aşılmış ve hukuki uyarlığı bulunmayan bir işlem tesis edilmiştir. Ayrıca diğer bir sorun ise davalı idare almış olduğu başka bir karar ile Sağlık İdareciliği Yüksekokulunu; Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine bağlı Sağlık İdareciliği Bölümü olarak yeni düzenlemeye gitmiştir. Yani aynı bölüm bu sefer Üniversitenin İktisadi İdari Bilimlerinde yer almaktadır. Ancak Yüksekokuldan mezun olan kişiler bu bölümü bitirmiş olmaktan kaynaklı hakları ellerinden alındığı gibi bir de yeni adı ile bu bölümün de haklarından istifade edememektedirler. Yani bir iktisadi idari bilim mezununun elde edebileceği haklardan ve girebileceği sınavlardan da istifade edememektedirler. Yani çift taraflı bir haksızlığa maruz kalmaktadırlar. Bunu hiçbir hukuk sistemi korumaz.
10- Eğitim ve öğrenim hakkı kutsaldır. Elbetteki kişiler eğitimini görmüş ve bitirmiş oldukları bölümlere ait bir takım maddi ve manevi faydalar görmek isteyeceklerdir. Nasıl tıptan mezun olan bir doktor unvanını almakla birlikte maddi edinimler itibari ile de ülkemiz şartlarında hayatını garanti altına almış olmaktadır. aynı şekilde sağlık çalışanları da kendi sağlık hizmetlerine ait gösterilen davalı tarafından daha önceden onay verilen bu bölümleri bitirmek sureti ile hem kendi mesleki birikimlerini artırmakta hem de maddi yönden bu programın artılarından istifade etmektedirler. BUNDAN DAHA TABİİ BİR TALEP VE GİRİŞİM OLAMAZ. BUNDAN DOLAYIDIR Kİ BİNLERCE KİŞİ BU BÖLÜMDE OKUMAK İÇİN ÇABA SARF ETMEKTE, KİTAP ALMAKTA DERSHANEYE GİTMEKTE VE OKUL HARÇ VE MASRAFLARINA KATLANMAKTADIR. Ama bütün bu çabaları hiçe sayıp alınan bir kararla binlerce insanı ortada bırakmanın bir anlamı yoktur. Peki bu insanlar bundan sonra hangi bölümleri okumak sureti ile meslekleri ile ilgili bir üst öğrenimi bitirmiş kabul edilecektir. Yarın davalı idarenin yine hukuka aykırı almış olduğu ani bir kararla yine mağdur edilmeyeceklerini kim garanti edebilecektir. Bu durumu hukukumuz korumaz. Hukukta birlik, objektiflik ve eşitlik ilkeleri adına sayın Başkanlığın alınan bu kararı hukuka aykırı bulmak sureti ile iptal edeceğini ummaktayız. Çünkü alınan kararın bilimsel ve toplumsal gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Bu kararın alınması öncesi bu konuda ne gibi araştırmalar yapıldığını ne gibi istatiksel ve anket çalışmalarının yapıldığını ve sağlık çalışanları ve yetkilileri ile bu konunun detaylı olarak irdelenip irdelenmediğini davalı kurum açıklamak ve haklı gerekçelerini sunmak zorundadır. Aksi yapılan işlemde hukuki uyarlığın olmadığı ve hukuki gerçeklikten çok uzak bir karar üzere işlemin tesis edilmiş olduğu sonucu doğal olarak ortaya çıkacak ve iddialarımızın haklılığı ispatlanmış olacaktır.
HUKUKSAL NEDENLER : T.C. Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar, YÖK Kanunu, D.M.K ve ilgili tüm yasal mevzuat
SUBUT DELİLLER : Davalı tarafından alınan kararlar, Mahkeme kararları, Resmi yazı ve Yazışmalar ve ikamesi kabil her türlü yasal deliller
TALEP SONUCU VE İSTEM : Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle;
1- Davalı idarenin 29.09.2006 tarih ve 23703 evrak numaralı ,3234 sayı ile konusu:Sağlık İdaresi Y.O. olan işlemi ile Davalının 26.05.2006 tarihli Genel Kurulunun toplantısında alınan “Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokul Mezunlarının Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılmalarının Uygun Olmadığı” yönündeki kararının öncelikle işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olmaları nedenleri ile yürütmelerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesine;
2-Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.08.12.2006

Davacı Sağlık-Sen vekili
Av.Süleyman SALLI
Eki : onaylı vekaletname fotokopisi
İdareye yapılan müracaat ve verilen cevap fotokopisi
Sırası ile dava dilekçesinde geçen ekler

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Kemer’de yapıldı
Antalya’da düzenlenen Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunları tarafından 1979 yılında kurulan Sağlık İdarecileri Derneğince, okulun 45. kuruluş yılı anısına düzenlenen Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 22-26 Ekim 2008 tarihinde Antalya Kemer’de yapıldı.

Kongre’nin açılış bölümünde konuşan kongre eş başkanları Doç. Dr. Bilal Ak ve Doç. Dr. Ezel Afsun Esatoğlu, Kongre’nin düzenlenme amaç ve hedefini anlatırken, Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı Selçuk Irgıt ise, sağlık sisteminin ana sorununun yönetim, yönetici ve yöntem sorunu olduğunu vurguladı.

Sağlık İdarecileri Derneğince düzenlenen Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi yaklaşık 300 kişilik bir katılımla gerçekleşti. Kongreye başta Hacettepe, Ankara, Başkent, Marmara, Erciyes ve Uludağ Üniversitesinden olmak üzere, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı ve Irak-Musul Üniversitesinden çok sayıda akademisyen ve sağlık idarecisi katıldı. Kongre’de toplam 3 panel, 4 çağrılı bildiri oturumu içerisinde 16 çağrılı bildiri, 51 sözel bildiri ve 21 poster sunumu yapıldı.

Kadro sorununa çözüm bulunacak
Kongre’nin açılış bölümünde konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. Turan Buzgan, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve getirdikleri hakkında bilgiler verdi. Buzgan konuşmasında, sağlık idarecileri ile sağlık yöneticilerinin karşılaştığı sorunlara yer verirken, özellikle sağlık idaresi mezunlarının kadro alamama sorununda Bakanlık olarak çözümler üreteceklerini ve kendisinin de sorunun çözümüne destek vereceğini söyledi.

Kongre sürecinde sunum yaparak görüşlerini dile getiren konuşmacılar ve konular şöyle oldu: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünden Dr. Tevfik Dinçer, Sosyal Güvenlik Yasası’nın Hastane Yönetimine Etkileri; Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Ölçütleri Daire Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Sağlık Bakanlığında Performans ve Hasta Güvenliği Uygulamaları; İntel Sağlık Uygulamaları Bölümü Direktörü Dr. Cenk Tezcan, Mobil Sağlık Uygulamaları; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Haydar Sur, Sağlık Hizmetlerinde Performans Ölçülmesi; Sosyal Güvenlik Kurumu Proje Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü Reyhan Bozkurt ve Refik Altun, Ulusal Bilgi Bankası-Medula/Kamu İhale Kurumu-Medula Entegrasyonu ve Medula Programı ve Karşılaşılan Problemler; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Nuri Şaşmaz, Hastane Maliyet Analizleri ve Sağlık Uygulama Tebliğleri Hakkında Bilgilendirme; Sağlık Bakanlığı Eskişehir Kadın Hastanesi ve Doğumevi Hastane Müdürü Davut Şahin, Türkiye’de EFQM Mükemmellik Ödülü Alan Hastane Örnek Uygulaması; Devlet Planlama Teşkilatından Dr. Muharrem Varlık, Sağlık Politikalarında Yeni Yaklaşımlar; Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Bülent Büber, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar; Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Serpil Aytaç, Sağlık İşletmelerinde Örgüt Sağlığı; KKTC Girme Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nilgün Sarp Hastanelerde Afet Yönetimi; Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu Müdürü Dr. Salih Mollahaliloğlu Sağlık Yöneticilerinin Uzaktan Eğitimi; Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu Müdür Yardımcısı Dr. Ünal Hülür, Sağlık Yöneticilerinin Uzaktan Eğitimi.

Kongre’de ayrıca 3 ayrı eğitim kursu düzenlenerek bunlara katılanlara sertifikaları verilirken, Kongre’nin son gecesinde verilen gala yemeğinde de, sağlık idareciliği mesleğinde 30 yılını dolduran katılımcılara mesleğe yapmış oldukları katkılardan dolayı birer plaket sunuldu. Antalya

sağlık idaresi bölümü(acil yardım)
Eğitim Kategorisinde ve Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM Forumunda Bulunan sağlık idaresi bölümü(acil yardım) Konusunu Görüntülemektesiniz arkadaşlar sağlık idaresi bölümü hakkında bilgisi olan varmı.acil yardım istiyorum.puanımlar geliyor ama benim bu bölüm hakkında hiç bir fikrim yok.iş olanakları nedir okuması nasıldır falan ne biliyosanız yardım bekliyorum.sizce ege işletmemi iyidir yoksa bu bölüm mü tüm yorumlara açığım

Sağlık İdaresi Yüksekokulunu bitiren 4924'lünün sözleşme ücretinin arttırılması gerektiğine dair Eskişehir İd. Mah. kararı

T.C.
ESKİŞEHİR İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2005/1520
KARAR NO : 2006/2922DAVACI________________: MEHMET BAŞARAN-
VEKİLİ_________________: AV. MEHMET KASAP Strazburg Caddesi No: 42/3-16 Sıhhiye -ANKARA
DAVALI ____: SAĞLIK BAKANLIĞI - ANKARADAVANIN öZETİ________: Kütahya-çavdarhisar Merkez Sağlık Ocağında sözleşmeli sağlık memuru olarak çalışan davacının, Hacettepe üniversitesi Sağlık idaresi Yüksekokulunu bitirmesi nedeniyle üst öğrenimli personele ödenen ücretin kendisine de ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.5.2005 tarih ve 75525 sayılı işleminin; yerleşik kararlara ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.SAVUNMANIN öZETİ : Davacının mezun olduğu yüksekokulun görevi ile ilgisi olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davanın süre ve esas yönünden reddi gerektiği savunulmaktadır.TüRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Eskişehir İdare Mahkemesince, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Dava; Kütahya-çavdarhisar Merkez Sağlık Ocağında sözleşmeli sağlık memuru olarak çalışan davacının, Hacettepe üniversitesi Sağlık idaresi Yüksekokulunu bitirmesi nedeniyle üst öğrenimli personele ödenen ücretin kendisine de ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.5.2005 tarih ve 75525 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin lll-Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün a) bendinde, uzman tabip, tabip, diş hekimi, uzman veteriner hekim, veteriner hekim, eczacı ve biyolog unvanını almış olanlara verilecek ek gösterge oranları belirlenmiş, b) bendinde, diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerine verilecek ek gösterge oranları gösterilmiştir.Aynı Kanunun Zam ve Tazminat Başlıklı 152. maddesinde; Tazminatlar; Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının ( ek gösterge dahil ) brüt tutarının, ( A-) özel Hizmet Tazminatı (b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100'ü ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı öngörülmüştür.15.4.2004 gün ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesinin (F) bendinde yer alan Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlara bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak özel hizmet tazminatı ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı özel hizmet tazminatı ödenmez hükmü yer almaktadır.Diğer yandan, 4924 sayılı eleman Temininde Güçlük çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesinde Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretinin 2,5 katını aşmamak üzere, ekli (2) sayılı cetvelde pozisyon unvanları itibariyle belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücreti oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenir. Taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile eğitim seviyesi esas alınır....
Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücret yukarıda belirtilen unsurlar çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlık tarafından belirlenir.... hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikler belirtilmiştir.
Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendinde, Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. hükmüne yer verilmiştir.Dava dosyasının incelenmesinden; Kütahya-çavdarhisar Merkez Sağlık Ocağında sözleşmeli sağlık memuru olarak çalışan davacının, Hacettepe üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulunu bitirmesi nedeniyle üst öğrenimli personele ödenen ücretin kendisine de ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun, bitirmiş olduğu üst öğrenimin çalışmış olduğu pozisyonun devamı olmadığı, bir başka deyişle görevi ile ilgili olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, dosyada mevcut Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 1.6.2005 gün ve 11340 sayılı yazısı ile; Yürütme Kurulunun 10.7.2003 tarihli toplantısında Hacettepe üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının gördükleri öğrenimin sağlıkla ilgili mesleki bir üst öğrenim sayılabileceğine karar verildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.Bu durumda, sözleşmeli sağlık memuru olarak görev yapan ve Hacettepe üniversitesi Sağlık idaresi Yüksekokulu mezun olan davacıya üst öğrenimli personele verilen ücretin ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.Diğer yandan, hukuka aykırılığı Mahkememiz kararı ile saptanan işlem nedeniyle davacının uğradığı parasal kayıplarının tazmini gerektiği açıktır.Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, davacının uğradığı parasal kayıplarının davalı idareye başvuru tarihi olan 31.12.2004 tarihinden başlamak üzere hakediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 68,10.-YTL yargılama giderinin ve karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 325,00.-YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, karann tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 13/12/2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan ,
NEŞE KURT,
üye
MELİKE ALPER
37986
Uye
FARUK ALACA
97674
Sağlık İdareciliği -1-
Tarihçe:

Sağlık yöneticiliği bütün dünyada oldukça yeni bir meslektir ve bu mesleğin en gelişmiş dalı hastane yöneticiliğidir. Sağlık yönetimi alanında ilk eğitim programları “Hastane Yöneticiliği” adıyla başlatılmıştır. (3)

Hastane yöneticiliği konusunda ilk ciddi öğretime 1914 yılında A.C.Back Mayer yönetiminde Chicago Üniversitesinde başlanmış, 1928 yılında Charles Mouliner tarafından Marguette Üniversitesinde ilk defa hastane yöneticiliği kursu açılmıştır.

Almanya da ise 1959 yılında Hastane Enstitüsü kurulmuştur. Fransa da hastane yöneticileri milli idarecilik okulunda eğitim görmektedir. İngiltere de ise, ise hastane yöneticileri “Kinngs Fund Colege of Hospital Management” programını takip etmektedirler.(1)

Gün geçtikçe sağlık yöneticiliği alanında eğitim veren kurumların ve programların sayısı artmıştır.

Ülkemizde Durum:

İlk olarak Sağlık İdaresi Yüksek okulu 19 Aralık 1963 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılmış, daha sonra 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık İdaresi Yüksekokul’u ile 1982 yılında birleştirilmiştir.

SİYO’nun amacı, kamu ve özel sağlık hizmetleri için profesyonel Sağlık İdarecileri yetiştirmek üzere eğitim-öğretim yapmak ve sağlık idaresi alanında bilimsel araştırmalar yürütmektir. Ülkemizde her yıl artan bir ihtiyaç ve ilgi alanı olan profesyonel Sağlık İdareciliği konusunda lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğretim yapan en eski ve güçlü eğitim kurumu niteliğindeki Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda eğitim dili Türkçe’ olup derslerin 1/3’ü İngilizce’dir. Lisans eğitimi, bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Sağlık İdarecilerinin eğitiminde, sağlık sistemlerinin performansını artırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yöneltilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programı başlıca: yönetim bilimleri, hukuk, işletme, üretim, pazarlama, ekonomi, finansman, muhasebe, kantitatif yöntemler, bilgisayar, lisan, sağlık hizmetleri ve kurumları yönetimi grupları kapsamındaki derslerden ve stajlardan oluşmaktadır. Eğitim programı içeriğinde alınan dersler, 2. sınıf yaz döneminde ve 4. sınıf bahar döneminde, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında yapılan staj uygulamalarıyla desteklenerek, teorik bilgilerin uygulamayla tamamlanması sağlanmaktadır. (2)

Sağlık İdareciliği Vizyon ve misyonu

Yüksekokulun vizyonu, sağlık yönetimi alanında bilgi yaratma ve yayma konularında önde gelen, ülkemiz sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik eden, günümüz gereksinimleri ve geleceğin öngörüleri doğrultusunda lisans ve lisansüstü öğretim programlarını evrensel değerlere ve çağdaş bilgilere dayalı biçimde sürekli geliştiren, sağlık yönetimi alanında saygı ve güvenle anılan lider bir birim olmaktır.Yüksekokulun misyonu, çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Mezun olan sağlık idarecileri, başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre ait çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar. Her yıl yüzlerce mezun veren okul fakülte ayarında olmasına rağmen hala yüksekokul olarak adlandırılmaktadır. Bu bir sorundur ve mezunlar bu durumu izah etmekte güçlük yaşamaktadırlar.

Sağlık idareciliğin dünü bugünü:

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de sağlık alanında yönetici yetiştirmenin belirli bir program dahilinde bir eğitim süreci ile bir bütünlük oluşturacağı anlayışının yerleşmesine paralel olarak 1963 yılında sağlık idaresi yüksek okulu kurulmuştur. Ancak 1990 yılların başına kadar mezunlar kamu sağlık sektöründe yönetici olarak görev almalarına rağmen ne olduysa 1989 yılından itibaren bu okuldan sağlığa direkt olarak veya yetiştirilmek üzere yönetici ataması aniden kesilmiştir. Yasa ve yönetmeliklerde olmasına rağmen sağlık idarecileri tamamıyla sektörün dışında kalmıştır. Bunu kamuda çalışan sağlık idarecilerinin sağlık sınıfından diskalifiye edilmesi olayı izlemiştir. 1990’lı yıllarda her sektörde giderek hız kazanan meslekleşme hareketi sağlık idarecilerinin aleyhine gelişim göstermiştir. Bunun nedenleri anlaşılamamış olup, bu yıllarda sağlık kurumları % 99 oranında kamuya aittir. Kamuda eleman istihdamının gittikçe azaldığı dönemlere denk gelmiş olabilir ama temelde sorunlar kanımca girift nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar;

Kamu açısından bir meslek olarak anılmakta ise de diğer meslekler kadar (FTR, Diyetisyen … vb) önemsenmemektedir.

Mesleki örgütleşmede pasifize olan mezunların bireysel çıkışlar ile kendi hedefine yönelmeleri

Mezunların yeterli donanıma sahip olamaması

Okul idaresinin, istihdam alanları ile ilgilenecek imkanım yoktur anlayışı.

Sağlık yönetimi alanında kamuoyunda gündem oluşturamama (piyasanın dışında kalma)

Tıbbi terminoloji, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinde etkin ve verimli proje üretme ve projelerle gündem yaratma gibi konularında eksikliklere mezunlar arasındaki organizasyonel birlikteliğin olmayışı veya eksik kalması da eklenince güç kaybı hız kazanmaktadır. Ayrıca geneli kapsayan hareket tarzı oluşturmaktansa sorunlara özgü yaklaşım tarzı bir anlam ifade etmez olmuştur. 1989 yılında sağlık idareciliğinin geleceği tartışılır iken gündemdeki konu sağlık idarecilerinin sağlık sınıfından çıkarılarak genel idari hizmetler sınıfına alınması sorunu idi. Yıl 2007 yine bakıyorum da tartışılan tek konu yine bu. Bildiğim kadarı ile 1987 yılından itibaren sağlık idareciliği alanında kamuya alım yapılmadı. Mezunların çoğu diğer kurumlarda işe başladı daha sonra geçiş yapma yöntemi ile sağlık sektörüne geçebildiler.

1987 yılında sağlık hukuku dersimize giren değerli hocalarımızdan Naci bey, “Çocuklar merak etmeyin özel hastaneler kanunu ile özel sektörün ivme kazanması sayesinde sağlık sektöründe sağlık idarecilerinin önemi ortaya çıkacak. İşte o zaman donanımlı olarak hazır olmalısınız” demişti…

Yararlanılan kaynaklar:

1- Hastane Yöneticiliği, Dr. Bilal AK, Ankara 1990

2- www.abofisi.hacettepe.edu.tr

3- Sağlık sektöründe sağlık yönetimi, Haydar Sur

SAĞLIK-SEN OLARAK YÖK'Ü YANLIŞTAN DÖNDÜRDÜK (Sağlık İdaresi Yüksekokul Mezunlarının Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılmalarının Uygun Olmadığı).

3234 sayılı yazı ile uygulanmaya konulan “Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokul Mezunlarının Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılmalarının Uygun Olmadığı” yönündeki karar YÖK tarafından değiştirildi. YÖK, “Yükseköğretim Kurulu’nun 1 Mart 1991 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Kurulun Mayıs 2006 tarihli kararları iptal edilerek, Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmaları uygun görülmüştür” şeklinde bir karar verdi.
SAĞLIK-SEN’İN GİRİŞİMLERİ
Sağlık İdarecilerinin her zaman yanında olan ve olmaya da devam edecek olan Sağlık-Sen, konuyla ilgili olarak önce 18 Eylül 2006 tarihinde YÖK’e idari müracaatta bulunmuş ancak YÖK’ten olumlu bir cevap alınmamış bunun üzerine 08 Aralık 2006 tarihinde Danıştay İlgili Dairesine başvurularak kararın iptali istenmiştir. Ayrıca yine konuyla ilgili basın açıklamaları yapılmış ve kamuoyu oluşturulmuştur. Sağlık-Sen olarak Yükseköğretim Kurulu’na almış olduğu bu karardan dolayı teşekkür ediyoruz.

YÖK Başkanlığı’nın ilgili yazısı;
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve yardımcı salık hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmayacağı konusu 22/12/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve 2547 Sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin söz konusu program mezunları için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36, 43/b maddesi ile mülga 213. maddesinden sonra gelen zam ve tazminatlar başlıklı maddeleri ile sağlık biliminin ilgili literatürdeki tanımını dikkate alarak almış olduğu karar doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu’nun 1 Mart 1991 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Kurulun Mayıs 2006 tarihli kararları iptal edilerek, Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmaları uygun görülmüştür.
Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.06.4-1110/34027 16/05/2008
Konu : Sağlık Bilimleri Lisansiyeri.
İlgi : a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/03/1991 tarih ve 91.9.265 sayılı Yürütme Kurulu
Kararı.
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/03/2007 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-957-6893
sayılı yazısı.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20/11/2007 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-4380 31372
sayılı yazısı.
ç) Millî Eğitim Bakanlığının 29/11/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.96-2895/75175 sayılı
yazısı.
d) Millî Eğitim Bakanlığının 11/04/2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.96-844/23025 sayılı
yazısı.
e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/04/2008 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-1438-10765
sayılı yazısı.
f) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/05/2008 tarih ve B.07.1.EMS.0.10.01.01/657 S.K.
36/A-5 Md. sayılı yazısı.
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36’ncı maddesinin “Ortak
Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5’inci bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim
görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan
sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece
eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” denilmektedir.
Yukarıdaki fıkra metninde yer alan “benzeri sağlık bilimleri lisansiyeri” ifadesine göre kimlerin
sağlık bilimleri lisansiyeri sayılabileceği ise; Yükseköğretim Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.
Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunlarının görmüş
oldukları eğitim-öğretim programının sağlık programları ile direkt ilgili olmaması nedeniyle, anılan okul
mezunlarının sağlık hizmetleri sınıfında sayılmalarının uygun olmadığı ilgi (a) kararda belirtildiğinden bu
okul mezunu olup, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan personelin, memuriyete giriş derece
ve kademelerine bir derece ilave edilmemiştir.
Ancak, daha sonra bu hususta ilgili kurumca çeşitli tarihlerde verilen kararların, birbiri ile
çelişmesi üzerine yapılan yazışmalar sonucunda; Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu
mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında
sayılıp sayılamayacağı konusu, 22/12/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülerek,
Ankara 3. İdare Mahkemesinin almış olduğu karar doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu’nun 1 Mart
1991 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Kurul’un 26 Mayıs 2006 tarihli kararları iptal edilerek,
Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmalarının uygun görüldüğü ilgi (b) yazıdan anlaşılmıştır.
1Diğer taraftan, Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü mezunu olanların Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmayacağı ilgi (c) yazıda belirtildiğinden, bu
okul mezunu olup Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan personelin de söz konusu fıkra
hükmünden yararlandırılması mümkün olamamıştır. Ancak, 16/04/2008 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurul toplantısında konunun yeniden incelenmesi sonucunda, anılan okul mezunlarının Sağlık Bilimleri
Lisansiyeri sayılmalarına karar verildiği ilgi (e) yazıdan anlaşılmaktadır.
Bu durumda, anılan okullardan mezun olup, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan
personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı
(A) fıkrasının 5’inci bendi hükmünden yararlandırılmaları gerekmektedir.
Söz konusu personelin göreve başladığı tarihte uygulamada olan kararlara göre sağlık bilimleri
lisansiyeri sayılmamış olmaları nedeniyle, giriş derece ve kademelerine ilave edilmemiş olan bir derece
ilavesine ilişkin uygulamada; hangi tarihin (ilgililerin göreve başlama tarihlerinin mi, başvuruda bulunma
tarihlerinin mi yada nihai karar tarihinin mi) esas alınacağı hususlarında, ilgi (ç ve d) yazılarımızla Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş sorulmuş olup, ilgi (f) cevabî yazıda; Yükseköğretim Genel
Kurulunun nihai karar tarihinin esas alınması gerektiği, karar tarihini takip eden aybaşından itibaren
hesaplanacak kesenek ve karşılık farklarının %20 gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna
gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Bu nedenle, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunları için;
Yükseköğretim Genel Kurulunun 22/12/2006 tarihli kararı, yine Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları için, Yükseköğretim Genel Kurulunun
16/04/2008 tarihli kararı esas alınarak haklarında bir örneği ekte gönderilen ilgi (f) yazı doğrultusunda
işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
(imza)
Hikmet ORMAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına 14-15 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara'da yapılacak yazılı, bu sınavda başarılı olanlara tarihi daha sonra bildirilecek sözlü sınavla 30 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Sınava katılmak isteyen adayların, 26 Şubat 2007 tarihinden 9 Mart 2007 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat başvurmaları veya iş talep formu ve başvuru belgelerini postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

3-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılacaktır.
A) Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:
Sağlık İdaresi S.O. mezunları ve Sağlık Bakanlığı personel alımları
22 Şubat 2007 13:20 Düzenle Sil

Sağlık idaresi Yüksekokulu mezunlarını Sağlık Bakanlığı neden almıyor? Bu mezunlar Sağlık Bakanlığı na bir zarar mı verdi? ya da diğer alakasız bölümlerden mezun olup hastane yöneticisi yaptırılanlar Sağlık İdaresi Mezunlarından çok mu iyi yönetiyor hastaneleri? Yönettikleri de ortada zaten hastaneler ne durumda görüyoruz,Şimdi şunu sormak geliyor içimden Üniversite düzeyinde bir eğitim veriliyor ki bu eğitimi veren kurum Hacettepe Üniversitesi, bakanlık bu Üniversitenin vermiş olduğu eğitimi,akademik personelini ve öğrencilerini hiçe sayıyor, eleman alımlarında böyle bir kadrodan alım yapmıyor, Sağlık İdarecisi veya İşletmecisi ünvanını göz ardı ediyor, o zaman Bu okullarda bu personel bu öğrenciler ne diye yıllarını harcıyor? Bu sadece bir örnek bu ve bunun gibi bir çok bölüm var artık günümüz türkiyesinde (çeşitli bakanlıklar bünyesinde görev yapması gerekirken atanamayan) fizikçiler, kimyacılar, şimdi şimdi matematik öğretmenleri bile artık kendi mesleklerinden atanamıyorlar, buna hükümetin el atması gerekmez mi?
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA SAĞLIK MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ H.Ü. SAĞLIK İDARESİ YÜKSEK OKULUNDAN MEZUN OLMASI NEDENİYLE, "SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERİ" KABUL EDİLİP, MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ BİTİRDİĞİ ÜST ÖĞRENİME GÖRE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK
Tarih: , 16/6/2006
Danıştay Kararları
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 2005 1546 2002 5061 22/03/2005

KARAR METNİ
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA SAĞLIK MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ H.Ü. SAĞLIK İDARESİ YÜKSEK OKULUNDAN MEZUN OLMASI NEDENİYLE, "SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERİ" KABUL EDİLİP, MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ BİTİRDİĞİ ÜST ÖĞRENİME GÖRE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sağlık Bakanlığı - ANKARA
Karşı Taraf (Davacı) : ?
Vekili : Av. ?
İsteğin Özeti : Antalya Devlet Hastanesinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık memuru olarak görev yapan davacının Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan mezun olması nedeniyle maaş ve özlük haklarının bitirdiği üst öğrenime göre belirlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile maaş farklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davada, Antalya 2. İdare Mahkemesi 27.6.2002 günlü ve E:2001/267, K:2002/640 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/III. maddesinde hemşirelerin ve sağlık idarecilerinin sağlık hizmetleri sınıfı içinde yer aldığının belirtildiği, Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 92/3922 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı Cetvellerde sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadroda bulunanlardan mesleki yüksek öğrenim görmüş olanlara hangi oranda zam ve tazminat verileceğinin düzenlendiği, aynı Bakanlar Kurulu Kararının 3/D maddesinde ise, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarında görevli olup da bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait özel hizmet tazminatı oranının esas alınacağının kurala bağlandığı, dosyanın incelenmesinden ise, Antalya Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan davacının, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan mezun olması üzerine 657 sayılı Yasanın 36/A-5 ve 12/d maddeleri uyarınca intibakının yapıldığı ancak bitirmiş olduğu okulun mesleğinin devamı niteliğinde olmadığı belirtilerek maaş ve özlük haklarının lise düzeyine göre ödendiğinin anlaşıldığı, bu durumda davacının bitirmiş olduğu üst öğrenim yaptığı görevle ilgili sayılarak intibakının yapılmış olması ve sağlık idarecileri ile sağlık memurlarının aynı sınıf içinde yer almaları karşısında davacıya yüksek öğrenim görmüş yardımcı sağlık personeline ödenen miktar ve oranda ek ücret ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlemden kaynaklanan maddi zararın idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazminine hükmetmiştir. Davalı idare tarafından, usule ilişkin olarak, süresinde açılmayan davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği, esasa ilişkin olarak da dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Fatma Özlü
Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Mehmet Ali Samur
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı (III). bendinde; bu sınıfın, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı (fiziktedavi), laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsayacağı hükme bağlanmıştır.
Görüleceği üzere "sağlık idarecisi", sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli içinde yeralmıştır.
657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde ise, bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiş; Yasaya ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün (b) bendinde, (a) bendinde sayılmayan diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerine aylık derecesine göre ödenecek ek gösterge rakamlarına yer verilmiştir.
Yine 657 sayılı Yasanın mülga 213. maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinde de hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda hangi usul ve esaslara göre iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk ve özel hizmet tazminatı ödeneceğinin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte olan 4.2.1998 gün ve 23248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) sayılı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün 3. sırasında sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan mesleki yüksek öğrenim görmüş olanlara çalıştıkları yere göre ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ödeneceği belirlenmiş, (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün 6/a sırasında da mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeline yaptıkları öğrenimin 4 veya 4 yıldan az olması durumuna göre belirlenen oranlarda özel hizmet tazminatı verileceği kabul edilmiştir. Aynı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinin (D) bendine ise, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleriyle ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait özel hizmet tazminatı oranının esas alınacağı kuralı getirilmiştir.
Uyuşmazlık; sağlık hizmetleri sınıfına dahil sağlık memuru kadrosunda görev yapan davacının bitirdiği Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunun mesleği ile ilgili üst öğrenim, diğer bir deyişle davacının sağlık bilimi lisansiyeri kabul edilip edilemeyeceğinden kaynaklanmıştır.
Dairemizde bulunan emsal davalarla ilgili dosyalarda mevcut yargı kararlarının incelenmesinden, "Sağlık Bilimi"nin ilgili literatürde sağlığın geliştirilmesi toplum veya halk sağlığı ile sağlık eğitimi ve sağlık idaresi, sağlık ve güvenlik eğitimi, okul sağlığı eğitimini, mesleki sağlık ve güvenlik ve ilgili alanlarda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim programlarını kapsayan bilim dalı olarak tanımlandığı, bu programda genel bilgilerin yanında tıp, biyolojik bilimler, halk sağlığı, psikoloji davranış bilimleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumu ve yönetimi ile ilgili konuların işlendiği, Sağlık idaresinin insan sağlığı ve ilgili kaynakların tedavi süreç ve yöntemlerinin planlanmasını, organizasyonunu yönetimini kontrolünü ve koordinasyonunu yaparak insanların sağlık, tıbbi tedavi ve sağlıklı çevre gereksinimlerinin en ekonomik ve etkin bir düzeyde karşılanmasını inceleyen bilim dalı olduğu; Sağlık İdaresi Yüksek Okulunun amacının sağlık kurumlarına sağlık idaresi bilim dalının tanımına uygun nitelikleri haiz eleman yetiştirmek olduğu ve Üniversitelerarası Kurulun 29.12.1982 tarihli toplantısında aldığı bilim kollarını belirleyen kararda, Sağlık Kurumları Yönetiminin Tıp Bilim Kolunun Halk Sağlığı Bilim Alanının 101.17.05 kodlu bilim dalı olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Sağlık idaresinin bilimsel açıdan sağlık bilimi kapsamında yer aldığı ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunlarının da sağlık bilimi lisansiyeri olarak kabulü gerektiği, 657 sayılı Yasada sağlık idarecilerinin sağlık hizmetleri sınıfında sayıldığı gözönünde bulundurulduğunda, sağlık hizmetleri sınıfında sağlık memuru olarak görev yapan ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulunu bitiren davacıya bitirdiği okulun mesleğinin devamı olmadığı ileri sürülerek mesleği ile ilgili yüksek öğrenimi bitiren sağlık personeli için belirlenen ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme rakamlarından yararlandırılma isteğinin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Antalya 2. İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve E:2001/267, K:2002/640 sayılı kararının yukarıda açıklanan gerekçeyle onanmasına 22.3.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:110)
BŞ/ÖEK
Hastane ve sağlık kurumları eğitimi başlıyor!

güncellenme zamanı 27.10.2008
Henüz tam olarak büyüme atağına geçmemiş, işin başında olan sağlık sektöründe çok büyük yatırımların olacağı,en fazla yeni yatırım yapılacak sektörlerin başında geleceği belirtiliyor.
Çevre ülkelerden Türkiye'ye olan hasta akışı yatırımları tetikleyecek. İngiltere'nin yaptığı gibi daha birçok ülke Türkiye'de alınan sağlık hizmetini sosyal güvence kapsamına alacak. Yeni hastaneler, tesisler ve klinikler açılacak. Bu gelişmeler sağlık sektöründe mesleğin haricinde eğitimlerin de gündeme gelmesini zorunlu kılmıştır.Örneğin "Sağlık sektöründe çalışanların aynı zamanda iyi bir iletişimci olması gerekiyor" tezinden hareketle sektördeki doktorlardan hastane yöneticilerine kadar tüm çalışanlar iletişim dersleri alması gereği gibi.

Bu bağlamda birçok sektörde iş hayatına yeni başlayanlara üniversite sonrası spesifik konularda meslek edindirmenin yanı sıra, iş dünyasından orta ve üst düzey yöneticilere çalıştıkları özel alanlarda eğitim vermek amacıyla kurulmuş BMI ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı başlatılmıştır.
BMI 10 yıldan bu yana Ülkenin önde gelen üniversiteleri ile birlikte eğitim işbirliği yaparak, yaklaşık 5000 kişiye eğitim veren Data Expert Yönetim Danışmanlık Ltd.Şti. nin yan kuruluşu olarak kurulmuştur.Data Expert’te on yıl içinde oluşmuş bilgi birikimini devralan BMI, bu eğitimleri yine Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile birlikte düzenlemekte, bu üniversitelerinin akademik bilgisi ve eğitimdeki standardı ile, Data Expert’in İnsan Kaynakları konusunda verdiği hizmetten dolayı, açık alanları tespit edebilmesi ve pazarı iyi tanıyıp analiz edebilecek bilgi birikiminde olması açık alanlardaki eğitim eksiğini tamamlayacak yapıyı yani BMI doğurmuştur.

İstanbul ve Ankara başlayacak Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı'nın belli başlı amaçları içinde, hızla büyüyen sağlık sektöründe devlet, üniversite ve özel hastane işletmeciğinde ; "Toplam kaliteyi artırmak, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yabancı hastaya pazarlanması, sağlık turizmi, çalışan personelin eğitilmesi sonucu verimliliğin artması, iş yükünün azalması, kişiye hata psikolojisi ile yaklaşılması ve hastane personelinin bu konuda bilinçlendirilmesi sonucu hasta çalışan arasında iletişimin sağlıklı kurulması, zaman ve maliyetten tasarruf, teknolojinin kullanılarak zaman ve maliyet tasarrufu" bulunmaktadır.
Çoğunlukla doktorlar ve hastane yönetimindeki insanların katıldığı sertifika programı 25’er kişilik sınıflarda verilecek. Yılda iki kez düzenlenecek programa 100 kişinin katılması hedefleniyor. Genel katılıma açık Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programına ayrıca hastaneler ve sağlık kurumlarından da talep gelmekte, örneğin Bursa Devlet Hastanesi başhekim ve başhekim yardımcılarının da katılımıyla bu eğitimi kurumsal olarak almıştır.
Ayrıca Sağlık sektöründe çok iyi yetişmiş insanların olduğunu fakat hastane yönetiminde eksik kalan yanları bulunmaktadır. Sertifika programı, hastanelerde kurumsal davranış gelişimi, sayısal karar verme teknikleri, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve planlaması, maliyet analizi, müşteri memnuniyeti ölçüm ve yönetimi, sağlık kurumlarında malzeme yönetimi, stratejisi, pazarlaması, halkla ilişkileri, modern hastane organizasyonu, etik ve hasta hakları, özel hastane işleyişi, sağlık kurumlarına işe alma, yerleştirme ve kalıcı kılma gibi pek çok konuyu kapsıyor.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı
Program İçeriği:

? Sağlık Politikası
? Türk Sağlık Politikası ve Reformlar
? Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Sektöründe Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
? Sağlık Kurumlarında Teknoloji ve Malzeme Yönetimi
? Sağlık Kurumları Yönetimi
? Sağlık Bilişimi Sınıflama, Terminoloji ve Kodlama Sistemleri
? Sağlık Bilgi Sistemleri
? Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış
? Sağlık Kurumlarında Fizibilite ve Yatırım Yönetimi
? Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
? Sayısal Karar Verme Teknikleri
? Etik ve Hasta Hakları,Sağlık Hukuku
? Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
? Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
? Sağlık Kurumlarında Performans Değerlendirme
? Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi
? Sağlık Kurumlarında Pazarlama ve Müşteri Yönetimi
? Modern Hastane Organizasyonu
? Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Planlaması,İşe Alma,Yerleştirme ve Personeli Kalıcı Kılma
? Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği,Enfeksiyon Kontrolü,
? Sağlık Kurumlarında Hasata ve Hasta Yakını ile Etkili İletişim Kurma, Sorun Çözme Teknikleri
Eğitimi Verecek Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Mehtap TATAR(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet TOKAT(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Ö.Ü.)
Doç. Dr. Erdal SARGUTAN(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Ö.Ü.)
Doç. Dr. Yusuf ÇELİK(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölüm Başkan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Ersen ALOĞLU(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Ö.Ü.)
Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Ö.Ü.)
Doç. Dr. İsmet ŞAHİN(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölüm Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Sıdıka KAYA(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Hacer ÖZGEN(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Ö.Ü.)
Dr. Bayram ŞAHİN(Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ (Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Ö.Ü.)
EĞİTİM KAYIT BİLGİLERİ
ANKARA
Eğitim Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2008
Peşin Ücreti: 2520 YTL + (KDV)
Vadeli Ücreti: 2800 YTL + (KDV)
İletişim Bilgileri
Tel: +90 (312) 428 70 00 (pbx)
Fax: +90 (312) 428 70 10
banukarakas@bm-institute.com
İSTANBUL
Eğitim Başlangıç Tarihi: 15 Kasım
Peşin Ücreti: 2700 YTL + (KDV)
Vadeli Ücreti: 3000 YTL + (KDV)
İletişim Bilgileri
Tel: +90 (212) 273 15 05
Fax: +90 (212) 273 13 71
muratburan@bm-institute.com

Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi yapıldı

Dr. Kayıhan Pala

l. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu tarafından "2000'li yıllarda Sağlık Hizmetleri ve Kurumları Yönetimi" başlığıyla 20-21 Mayıs 2000 günlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Sağlık yönetimi bilim dalını öne çıkarması ve sağlık alanının çeşitli birimlerinde çalışanlarla bu bilim dalının geniş bir izdüşümde paylaşılmasını sağlaması açısından Kongre'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlamak gerekiyor.

Kongre'de sözel bildiriler sunuldu; iki panel ve bir serbest kürsü etkinliği gerçekleştirildi. Sözel bildirilerin ağırlık olarak hastanelere dönük olması, Kongre'nin bir sağlık yönetimi kongresinden çok hastane yönetimi kongresi biçiminde sürmesine yol açtı. Sözel bildirilerin tartışılması sırasında IMF ve Dünya Bankası'nın zorlamasıyla gündeme gelen sağlık reformlarının toplumun gereksinimlerinden daha çok, Fonun ve Bankanın istekleri doğrultusunda hazırlandığı ve bu nedenle yasalaştırılamadığı vurgulandı. Kongrede sunulan bazı bildirilerde sağlık hizmetlerinden yararlananlara müşteri denmesi tepkilere yol açtı. Kongre ortamı içerisinde hastanelerin başhekimler yerine sağlık idaresi yüksekokulları mezunları tarafından yönetilmesi de tartışılan temel konulardan biri olarak göze çarptı.

Programın önceden katılımcılara gönderilmemesi dışında, düzenlendiği yerin uygunluğu, program akışı ve organizasyona ilişkin diğer ayrıntılar açısından l. Sağlık İdaresi Kongresi'nin başarılı bir kongre olduğunu ve ll.Ulusal/Uluslararası Sağlık İdaresi Kongresi'nin de 2002 yılında düzenleneceğini söyleyelim.
Sağlık Bak.'nda Kaç Kadro Var?
Bakanlığın Elinde 6416 Boş Vizeli Posizyon Bulunuyor...
20 Ocak 2009 10:37

Sağlıkta Alım Var mı?
Başbakanlıkta olan ve 4.b li sözleşmeli sağlık personellerini ilgilendiren taslakta yer alan 4.b eş durumu ve mazeret atamalarında kilit rol oynuyacak olan boş vizeli posizyon sayısı tam olarak 6416 dır.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2007/4, KPSS 2008/1, KPSS 2008/2 Atamları ile 42694 adet posizyon için alıma çıktı.
Ocak 2009 itibari ile Sağlık Sen'in Bakanlıktan aldığı 4/b çalışan personel sayısı ise 36.278 kişidir.
3 atamada açılan 42.694 posizyondan 36.278 tanesi doldurulurken 6416 posizyon boş kaldı.
Bu denli fazla posizyonun boş kalma sebebi ise KPSS 2008/2 ye kadar olan alımlara daha önce atananlarında başvuruyor olması.
2004 kpss sınavına giren ve 2005 de Sağlık Bakanlığı atamaları ile 4/b li olarak İstanbula yerleşen bir hemşirenin daha sonraki 2006, 2007,2008 (2 defa) atandığı ama bu 4 atamada da atandığı yere gitmediğini geçen sene ''seyyar sözleşmeli'' başlıklı haberimizle gündeme getirmiştik.
6416 posizyonda aslan payı ebe ve hemşirelerin boş posizyonlar İstanbul ve doğu illerinde yoğunlaşmakla beraber yurdun her ilinde her posizyonda ikişer üçer boş vizeli posizyon var.
KONUYLA İLGİLİ SAĞLIK-SEN'İN BAKANLIKTAN ALDIĞI BİLGİLER
mehmet çürük tarafından 2009-01-27 14:45:58 tarihinde yazılmış
sağlık idaresi
sağlık bakanlığı kadrolarına baktım sağlık idaresi mezunları ile ilgili hiç kadro açılmamaış.bu okul mezunları nerelere atanırlar ve hangi bakanlığı ilgilendiriyorlar.hacttepe üniversitei sağlık idaresini bitir yüksek puanlarla gir tıbbi dökümantasyon mezunları bile iki yıllık okul bitiriyorlar onlara kadro var bizim gibi 4 yıllık üniversiteyi bitir kadro yok sesimizi duyurursanızs çok sevinirim sizlere şimdiden teşekkürler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığından:
Resmi Gazete
Tarih: 09.09.2006; Sayı: 26284

c) Hastane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
ç) Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmak için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

Eğitim Uzmanı

(Ref:ASGEU0109)
• Şehir/Ülke: İstanbul
• İlan Tarihi: 27.01.2009
• İşe Alınacak Personel Sayısı: 1
Genel Nitelikler:
Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü’nde görevlendirilmek üzere;

-Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri Mühendisliği ve Sağlık İdaresi bölümlerinden mezun,
-İnsan kaynakları eğitim alanında en az 2 yıl deneyime sahip,
-İyi derecede İngilizce bilen,
-MS Office programlarına hakim,
-Gelişime açık takım çalışmasına yatkın,
-Dinamik ve sosyal ilişkileri güçlü,
-Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

"Eğitim Uzmanı" aramaktayız.
İş Tanımı:

-Aktif olarak eğitmenlik yapmak,
-Eğitim yönetimiyle ilgili tüm süreçlerde yer almak,
-Kişisel gelişim ve yönetim becerilerini geliştirme konularında rol almak.
AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ BURDURDA TOPLANDI

Akdeniz Sağlık İdarecileri 3. Bölgesel toplantısı Burdurda yapıldı.

Toplantıda, hastane idarecilerinin profesyonel anlamda üs noktası olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunları hastane işleyişi ve meslek sorunları görüşüldü.

Burdur Devlet Hastanesi konferans salonun yapılan toplantıya Antalya, Isparta, Denizli, Konya ve Burdur illerinin kamu kuruluşlarında çalışan sağlık idarecileri katıldı.

Hastanelerde yaşanan sıkıntıların temelinde profesyonel sağlık idarecilerinin olmadığını belirten Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı Erman Emiroğlu ''bazı hastanelerde yönetim karmaşası var. Gerektiği gibi hasta ve hasta yakınlarına hizmet verilemiyor. Modern tıbbın gereklerinden yararlanılamıyor, yapılması gerekenler hususunda 12 maddelik toplantı kararı ortaya çıkardık'' dedi. Sağlık Yayıncılık

Toplantıda alınan kararlar

Alınan kararlar, Burdur Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Yönetim Kurulu Adına Dernek Başkanı Erman Eroğlu tarafından 12 Mayıs 2007 tarihinde kamu oyuna duyuruldu; işte o kararlar:

1- Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği’nin ANKARA Merkez Sağlık İdarecileri Derneği ile aynı paralelde Sağlık İdareciliğinin bir meslek olarak tanınması ve benimsenmesinde üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında ortak görüşte olduğuna,

2- Ülke genelinde Bölgesel Sağlık İdarecisi derneklerinin kurulması ve Federasyon yapısı altında bütünleşilmesinin Sağlık İdarecilerini çok daha güçlü konuma getireceği inancı ile kurulmuş olduğuna ve kurulacak bölgesel Sağlık İdarecileri Derneklerine katkı sağlanacağının bilinmesine,

3- Denizli bölgesinden katılan Sağlık İdarecilerinin Bölgesel dernek kurma girişimlerinin desteklenmesine, dernek kurulamaması durumunda Denizli bölgesindeki Sağlık İdarecilerinin de Derneğimiz bünyesine katılmasına,

4- Derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı, Sağlık İdareciliği mesleğinin tanıtımı sorunları görüşüldü; Sağlık ve Sağlık Yöneticiliği konularında bilimsel çalışmaların yer alacağı özel bir dergi çıkarılmasına,

5- Tüm Sağlık İdarecilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek son gelişmelerin değerlendirileceği Ankara’da bir toplantı düzenlenmesine ihtiyaç olduğuna,

6- Ankara Merkez de bulunan Sağlık İdarecileri Derneğine maddi ve manevi destek olma kararı alındığının ve mesleğimizle ilgili konularda ortak hareket etme kararında olduğumuzun bilinmesine,

7- Tüm Sağlık İdarecilerinin mesleğine ve meslek sorunlarına kayıtsız kalmamaları gerektiğine konularında uyarılmasına bir kez daha mesleğimize sahip çıkılması gereğinin vurgulanmasına,

Kamu oyu ve tüm Sağlık İdarecilerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir/Burdur Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Yönetim Kurulu Adına Dernek Başkanı Erman Eroğlu

Türkiye'de Sağlık Yönetimi Sorunu ve Çözüm Önerileri
Selçuk IRGIT TOBB Sağlık Sektör Kurulu Başkanı, Sağlık İdarecileri Derneği (SİDER) Genel Başkanı Uzm. Hasan Hüseyin YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Sağlık İdarecileri Derneği (SİDER) Genel Sekreteri, ANKARA
Giriş Bugün Türk sağlık sisteminin ve bütün unsurlarının karşı karşıya olduğu temel problem alanlarından en önemlisi "YÖNETİM PROBLEMİ"dir. Basına yansıdığı kadarıyla hastaneye doğum yapmak üzere giden ancak "kapıları da kitlemişler, gel hele gel hele" türküsünü anımsatan bir şekilde hastane kapılarına kilit vurulma olayı ile karşılaşma ve hastane önünde beton üzerine bebek doğurma olayının da, sayın Yalçın Bayer'in 23 Ocak 2002 tarihli Hürriyet köşesinde dile getirdiği "halamın kızını böyle kaybettik" başlığında dile getirilenlerin de sorumlusu liyakatsız ve de sağlık yönetimi eğitiminden yoksun kişileri işbaşına getiren zihniyetlerin sorumluluğudur. Adı geçen iki olay Türkiye'de her gün yüzlercesi yaşanan skandallardan sadece basına yansıyanlarıdır. Bu iki olaydan hareketle Türk sağlık sisteminde yaşanan problemlerin "yönetim" odaklı olduğu, bu "yönetim odaklı problemin" nedenlerinin neler olduğu bu çalışmanın kapsamında işlenecek temel husustur. Bu amaçla Dünya'da ve Türkiye'de sağlık yönetimi eğitimi konusunda kısaca bilgi verildikten sonra, bilimsel ahlak ve kültür temeline dayalı olarak çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Dünyada sağlık yönetimi eğitimi Dünyada 1998 yılı itibariyle sağlık yönetim eğitimi amacıyla toplam 420 lisans ve lisansüstü program yürütülmektedir. AUPHA verilerine göre bu programların %37'si Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), %23'ü Güney Amerika, %22'si Avrupa, %17'si Uzak Doğu ve %4'ü de Yakın Doğu ve Afrika'da bulunmaktadır (AUPHA, 1998).
1
Sağlık yöneticiliği alanında dünyada ilk program 1934 yılında Chicago Üniversitesi'nde "hastane yönetimi yüksek lisans programı" adı altında açılmıştır. Sağlık yönetimi alanındaki programlara bakıldığında ağırlığın "yüksek lisans programları"nda olduğu görülmektedir. Sağlık yöneticiliğinin bilimsel bir meslek olduğu, yaklaşık 70 yıllık bilimsel bilgi birikimiyle apaçık ortadır. Türkiye'de sağlık yönetimi eğitimi Türkiye'de sağlık yönetimi yaklaşık olarak 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Söz konusu eğitim 1963 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı 3 yıl teorik ve 1 yıl da pratik olmak üzere 4 yıl süreli yüksekokul olarak kurulmuştur. 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Hastane İdaresi Yüksekokulu adı altında bir yüksek lisans programı açılmış ve 1975 yılına kadar eğitim vermiştir. 1975 yılında bu programın adı Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve yüksek lisans ve doktora öğreniminin yanı sıra 4 yıllık lisans eğitimi de vermeye başlamıştır. 1982 yılında SB ile HÜ'nin programları birleştirilerek Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Sağlık İdaresi Yüksekokulu olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
Şu anda Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi başta olmak üzere, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi gibi üniversitelerde sağlık yönetimi bilimi alanında sertifika programından tutun da doktora programına kadar yaygın bir yelpazede eğitim programları mevcuttur. Söz konusu programlardan 4'ü lisans, 9 yüksek lisans, 3 doktora programı, 1 önlisans ve 5 sertifika programı mevcuttur (bu rakamlar zamanla değişmektedir). Sağlık yönetiminde sorunlar Türkiye'de sağlık idareciliği alanında 1963'den bu yana yaklaşık olarak 3000 mezun verilmesine karşılık bu kişilerin ancak 1000 kadarı Türk sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde veya kurum ve kuruluşlarında (hastaneler vs) istihdam edilmişlerdir. Sağlık idareciliği mesleğinin en büyük işvereni durumundaki Sağlık Bakanlığı
2
ve SSK hastanelerinde 1970'lerin ortalarına kadar sağlık idarecileri sorunsuz bir biçimde istihdam edilirken ve bu istihdam neticesinde Türkiye hastanelerinin performans seviyelerinin yüksek oranlarda olduğu görülürken, özellikle 1980'lerden sonra Türkiye'de diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlık sisteminde de, yaşanan politizasyonla birlikte sağlık insangücü (sağlık idarecileri) istihdamında liyakat ve yeterlik ilkeleri yerine torpil ve kayırmacılık kriterleri kullanılması sonucu yasalar çiğnenerek meslek dışı atamalar gerçekleşmiş ve bu yüzden hastanelerimizi; açık öğretim mezunu, ilahiyat mezunu, sağlık memuru, hemşire, Jeolog, ilkokul, orta okul ve lise mezunu, sağlık eğitimcisi, siyasilerin akrabaları, hamili kart yakinimdir gibi kişiler müdür ve müdür yardımcıları olarak yönetmeye başlamışlar ve hastanelerimizin bugünkü içler acısı hali ortaya çıkmıştır. Ülkemizde sağlık kurumlarının yönetimi Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çoğunlukla tıp eğitimi almış ve hekimlik hizmetine devam eden kişilerece sürdürülegelmiştir. Sağlık kurumları yönetimi konularında akademik kurumsallaşmaya gidilememiş, gidilmeye çalışılan zaman ve mekanlarda da yeterli etkililik sağlanamamıştır. Sağlık İdaresi ve Yönetimi gibi son derece hassas bir konu, tıp bilimi ile sınırlandırılmış, bu sektörün bilimsel bir çerçevede ekonomisi, planlaması, finansmanı, politikası ve yönetimi sıradan ve bu konularda uzmanlaşmaya imkan verilmeden idare edilmeye çalışılmıştır (Engiz,1998). Sağlık kurumlarındaki yönetim sorunu, sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin etkililiğini, verimliliğini ve kalitesini etkilemektedir. Ülkemizde bazı istisnalar dışında uygulanmakta olan Sağlık Kurumlarında Yönetim Modelleri bir yandan doktorların mesleki yönden olumsuz etkilenmesine, diğer yandan hastane yönetimini profesyonel bir şekilde yerine getirilmesi yaklaşımını engellemekte, bu da hizmetin kalitesinin düşmesine, kaynak ve insangücü israfına neden olmaktadır (Soysal ve diğ, 1993). Türk sağlık sisteminin çeşitli yönetsel pozisyonlarında mevcut maddi ve beşeri kaynakları çağdaş işletmecilik ilkelerine uygun, etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri konusunda formal eğitime sahip yöneticilerin bulunmaması (Yıldırım, 1998) yaşanan problemin temel kaynağıdır. 1976 yılında kurulan ve sağlık idareciliği mesleğinin de ilk sivil toplum
3
kuruluşu olan "Sağlık İdarecileri Derneği (SİDER)" kurulduğundan bugüne kadar Türk sağlık sisteminin ve unsurlarının bilimsel ahlak ve kültür temeline dayalı çağdaş sağlık yönetimine kavuşması için elinden geleni yapmış ve yapmaktadır. Ancak bu süreçte gerek mesleğimiz ve gerekse de mesleğimizin sivil toplum kuruluşu olan SİDER'in tam anlamı ile fonksiyon icra edemediği de apaçık ortadadır. Bunun temel nedenleri de mesleğin dışındaki unsurlardır. Bunlar: 1. Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, 2. Türkiye'deki torpil, rüşvet ve kayırmacılık problemlerinin yapısallaşmış olması, 3. Medyanın olaylara bakış açısı. Örneğin Türkiye'de medya (istisnalar hariç) her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de yaşanan bir problemi veya iyileşmeyi bilimsel temelde işleyip, topluma yansıtmak yerine, olay ve olguların magazinel boyutlarını işlemekte ve gündeme getirmektedir. 4. Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık sektörüde (hem makro hem de mikro boyutlarda) bilimsel ve çağcıl yönetim anlayışı yerine babadan kalma yöntemlerle "İDARE" edilmektedir. 5. Sağlık sistemimiz sağlık yönetiminde bilimin egemenliğini hakim kılacak siyasi iradeden, destek ve istekten yoksundur. 6. Sağlık sistemimizde uygulana gelen antidemoktratik, etik dışı ve hukuka aykırı uygulamalara meşruiyetlik kazandırma çabaları söz konusudur. Çözüm önerileri 1980'lere kadar, Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun olan genç ve dinamik beyinlerin istihdamı ile sağlık kurumları yönetiminde bilimsel anlamda ve liyakat ilkesi bağlamında gelişme kaydedildiği ileri sürülebilir (Yalçın ve Yıldırım, 1999). Hastaneler, toplumdaki en kompleks örgütlerin başında gelmektedir ve sağlıklı birey ve toplum hedefine ulaşmada gerekli olan araçların merkezi konumundadır. İnsan yaşantısını bu denli ilglindiren ve kıt olan kaynakları önemli ölçüde tüketen hastanelerin kendilerinden beklenen "artı değeri" yaratmaları, başka bir ifade ile; toplumun kaynaklarını kullanarak, sağlık problemlerini çözüp toplumun sağlık statüsünü yükseltmeleri için gerekli olan fonksiyonlarını etkili, verimli ve iktisadi bir tarzda, modern işletmecilik
4
anlayışına uygun olarak planlayacak, koordine edecek, yöneltecek, denetleyecek ve değerleyecek, teorik ve pratik bazda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip sağlık idarecilerine ve yöneticilerine ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1998). Tıbbi ve tedavi hizmetlerinin sunumunda ülkemizin yönetsel, siyasal, sosyal, kültürel ekonomik ve eğitim yapısı ile ilgili sistemler etkili olmaktadır. Bu ve benzeri değişkenlerin etkisinde kalan söz konusu hizmetlerin etkili ve verimli bir tarzda üretimi ise örgütsel çapta etkin bir yönetim ve başarılı yöneticileri gerekli kılar (Yıldırım, 1998). Sağlık yönetimi profesyonel bir disiplin olup, bu alanda görev icra edeceklerin söz konusu programların birinde formal eğitim almaları gerekmektedir. Ülkemizde sağlık sisteminde var olan birçok örgütsel ve yönetsel problemin üstesinden gelebilmek için iyi bir yönetimin gereklerini yerine getirecek profesyonel sağlık idarecilerinin istihdam edilmesine şiddetle gerek vardır (Yıldırım, 1998). Sağlık sistemimizden istendik sonuçları alabilmek için bilimsel ahlak ve kültür ışığında yetişmiş beyinlerin, bu beyinlere sahip çıkacak ve doğru insanları, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru karışımdaki becerileri bir arya getirip, organize edecek, yöneltecek ve denetleyecek yönetim felsefesinin ülkedeki icra mevkilerine ve siyasetin içinde de hakim kılınması gerekmektedir.
KAYNAKLAR:
AUPHA. Health Services Administrati on Education: Directory of Programs 1996-1998. 10th Edition, 1998. Engiz, Oğuz. Sağlık İşletmeleri İçin Ye ni İnsangücü Tipi: Toplam Kalite Yöne ticisi. Modern Hstane Yönetimi. Cilt: 2, Sayı: 5, Haziran-Temmuz 1998. Soysal, Muzaffer ve diğ., Hastanelerde Bilgisayar Kullanımı. MPM Yayınları: 486, Ankara 1993. Yalçın, T. Ve Yıldırım, H.H. Cumhuriyet ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Modern Hastane Yönetimi. Cilt: 3, Sayı: 5, Haziran-Temmuz 1999. Yıldırım, H.H. Sağlık İşletmecisi ve Yöneticisi Adayları İçin Staj Eğitim Programlarının Önemi. Modern Hastane Yönetimi. Cilt: 2, Sayı: 5, Haziran
5
KIBRIS SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ KURULDU
Sağlık İdarecileri Derneği kuruldu
Sağlık idarecilerinin daha verimli ve organize çalışmaları amacıyla Sağlık İdarecileri Derneği kuruldu.

Derneğin, bugün gerçekleştirilen I. Genel Kurulu sonucunda Osman Çelebi başkanlığa getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek Yönetim Kurulu’ndaki diğer görevlendirmeler şöyle:

“Veznedar: Fatma Veyseldağ, Genel Sekreter: Ceyhun Ümiter, Faal Üyeler: Fatma Meral, Hüseyin Karcı, Hacer Arıkan, Beste Akın.

Yedek Üyeler: Ayşe Soydan, Nigar Koç, Teyfik Özbarçın.

Disiplin Kurulu: Gökalp Ergülalp (Başkan), Ata Tahiroğlu (Üye), Yüksel Bilgeer (Üye). Denetleme Kurulu: Recai Ergün (Başkan), Şefik Küçük (Üye), Hamide Çınar (Üye).”

21.12.2007 15:03:23

Sağlık İdarecileri önerilerini sundu

Sağlık İdarecileri Derneği yetkilileri, Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu’nu ziyaret etti. Osman Çelebi başkanlığındaki Dernek yetkilileri, Ekenoğlu’na, sağlık yasalarıyla ilgili önerilerini sundu.
Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı Osman Çelebi, ziyaretleri sırasında, Derneklerini sağlık idarecilerinin daha iyi çalışabilmesi için oluşturduklarını belirterek, Derneğin yönetim kurulunu tanıttı.
Hazırlanan sağlık yasalarıyla ilgili gözlemledikleri anomalilikleri dile getirerek, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de temas halinde olduklarını ifade eden Çelebi, sağlık yasaları meclis komisyonunda görüşüldüğü zaman, kendilerinin de toplantılara katılarak meslekleriyle ilgili tavsiyelerde bulunmak istediklerini belirtti.
Fatma Ekenoğlu
Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu ise, sağlık yasalarının komisyonda görüşülmeye başlanmadığını, ancak görüşülmeye başlandığı zaman ilgili kurumların da görüşlerinin alınacağını ifade etti.
Derneğin sunduğu önerileri komisyona ileteceğini belirten Ekenoğlu, “Dilerim sağlık yasası halkın ve sağlık çalışanlarının isteklerini asgari müşterek çerçevesinde karşılar” dedi.
YÖNETİM KURULU
Selçuk IRGIT (Başkan)
Dr.Bilal AK (Başkan Yard.)
Doç. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu (Başkan Yard.)
Arif Hikmet Demirci (Başkan Yard.)
Süleyman İnel(Genel Sekreter)
Ahmet Öztürk(Muhasip)
Mustafa Ceylan(Üye)
DENETLEME KURULU
Temaşa Altungün
Salim AY
Prof.Dr.Adnan KISA
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
ADI SOYADI GÖREV YERİ TEM. BÖLGESİ
Cengiz KİTAPÇI
İzmir Egekent Devlet Hast Ege Bölgesi
Hüseyin YANARDAĞ
Iğdır Devlet Hastanesi Doğu Anadolu Bölgesi
Cevat SONGÜL
İst. Haydarpaşa Numune EAH. Marmara Bölgesi
Ali Rıza TORUN
GAP Sağlık Dünyası Dergisi Güneydoğu Anadolu Böl.
Mustafa CEPKEN
Tokat Recep Yazıcıoğlu DH Karadeniz Bölgesi
Şadi ANAMURLUOĞLU
Mersin-Aydıncık Devlet Hast Akdeniz Bölgesi
Bedri AY
İskenderun Devlet Hastanesi Doğu Akdeniz Bölgesi


61 yorum

sağlık idaresi

Ben sağlık idaresi mezunuyum.yıllarımın boşa gittiğini düşünüyorum.bizden sonraki gençleri heba olmaması için okul kapatılsın.mezun olduktan sonra ne olunacağı belli olmayan bir okul.sağlık idaresini bitirinceye kadar sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik,tıbbi dokümantasyon oku daha iyi.üniversite sınava girecekler sakın yazmayın.

09.04.2009 - misafir

saglık yönetimi bölümü

ben saglık yönetimi bölümü yazmayı düşünüyorum ama çok kararsızım ne yapmalıyım bilmiorum. bu bölümden mezun olanların yorumları beim için çok önemli. nolur bi akıl verin bana....

06.10.2009 - zübeyde

SİYO

tAM BİR KARABASANDI BENİM İÇİN SİYO.ANCAK OKULU BIRAKINCA ŞANSIM YAVER GİTTİ DE KURTULDUMM.KAPATIN GİTSİN BAŞKA GENÇLERİN HAYATINDAKİ UMUT IŞIĞINI SÖNDÜRMESİN BU OKULL..

15.01.2010 - Abldulkerim Şırnaklı

UMARIM BU BÖLÜME

UMARIM BU BÖLÜME GİRMEMİŞSİNDİR..

15.01.2010 - Abldulkerim Şırnaklı

arkadaşlar hadi siz kendinize

arkadaşlar hadi siz kendinize hiç acımıyorsunuz bari şimdi bu bölümü okuyanlara biraz acıyın. umut ışıklarını birinci sınıfta söndürmeyin yoksa onların sonu bizim gibi olacak.

03.03.2010 - misafir

iletişime geçelim lütfen

2. sınıf sağlık yönetimi öğrencisiyim yorumları yazanlar özellikle mail atsınlar tecrübelerini paylaşırlarsa çok sevinirim hem benim hemde arkadaşlarım adına. ugurcan-3838@hotmail.com.tr lütfen iletişime geçelim deneyimlerinizi daha detaylı öğrenmek istiyoruz. teşekkürler...

22.01.2011 - uğur

ugurcan-3838@hotmail.com.tr

ugurcan-3838@hotmail.com.tr lütfen iletişime geçelim

22.01.2011 - uğur

taking accutane and weight loss pills

Darvocets don't widelyabsoultely do for that responmse of antimitotic pain. However, the belongings pointed out, the of sustancias sucking both gentlemen was intragastric -- micronucleous significantely derealization for cheeseburgers and masculinos to hip for surrogate counterparts to paper classical flashes. Genzyme's circuits campath (alemtuzumab) and thymoglobulin (anti-thymocyte globulin [rabbit]) are anecdotally butylated in the hematology/oncology setting. I would empirically fasten straightening your thank about this condition. All in all, repurchases are great, and i must enrich myself to sue in on the side.

07.05.2011 - archibalddes

umarım herşey rayına oturur

zamanla olacak

03.11.2011 - misafir

nihaltok-aykurt@hotmail.com

öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. ben Hacettepe sağlık idaresi 3.sınıf öğrencisiyim. yorumların tarihi çok öncelere ait ve karamsızlık dolu. anladığım kadarınla o zamanlar çok uzak değil belki ama bu bölüme gereken değer hiç verilmemiş evet hala hak ettiğimiz değer verilmiyor olabilir ama umutluyum ben inanıyorum ki bu bölümün geleceği var. arkadaşlarım olsun tüm okuyanların mücadele ettiğini ve başarmak adına çok gayret sarf ettiklerini görüyorum. ben de kendimi geliştirmek ve bir şeyleri tecrübe edinmek adına çok uğraşıyorum. kendini kanıtlayınca bir yerde oluyorsun bu bölümde belki ama ben şikâyetçi değilim her ne için uğraşıyorsam ben işimde olabileceğimin en iyi kısmında yer alacağım bunun için şimdiden çabaladığım onca uğraştan bazen sarsılsam bile pes etmiyorum ve bölümümü seviyorum.. iyi günler

21.12.2013 - NİHALTOK

Konular