try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Haziran 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27248

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (CÜSEM): Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan önlisans, lisans, lisansüstü dahil tüm eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program ve uygulamaları yürütmek,

b) Yükseköğretimin zaman ve mekan sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak,

c) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekandan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak,

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkanları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak,

d) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,

e) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Bilgi-iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

b) Senato kararları çerçevesinde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,

c) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses (audio), görüntü (video), bilgisayar (elektronik ortam) ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştirmek,

ç) Kursları, seminerleri, konferanslar ve benzerlerini, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri konusunda planlama ve uygulamalar yapmak,

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

ğ) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu eğitim ve derslerin Merkez ile birlikte projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

h) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür istediğinde yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek,

g) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür ve her dekanlıktan dekan tarafından önerilen Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir, süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiği zamanlarda Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Müdürün hazırladığı önerileri değerlendirmek,

c) Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, sertifika, ders geçme belgesi ve benzerlerine ilişkin esasları düzenlemek,

ç) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek ve karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilecek sınavlar ve değerlendirilmesi; 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar