try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Taşınır Mal İşlemleri

1. Kurum kapasitesi doğrultusunda gerekli birimlerde yeterli sayıda Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri görevlendirilmiş midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.5, 6
Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 02.11.2007 tarih ve 012768 sayılı yazısı

2. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri görev ve sorumluluklarına uygun çalışmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.6

3. Taşınır mal işlemlerinin yönetmelikte belirtilen defterlere usulüne uygun olarak kaydı yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.9

4. İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasındaki devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/a

5. Ambardan taşınır talep edildiğinde Taşınır İstek Belgesi kullanılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/c

6. Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenerek bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/ç

7. Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/e

8. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/f

9. Taşınırların sayımı yapılarak tespitler için Sayım Tutanağı düzenlenmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/g

10. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenmekte midir?, Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/ğ

11. Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10/ğ

12. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetveller bilgisayar ortamında tutulmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.11

13. Taşınırların, giriş ve çıkış kayıtları yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.13/1

14. Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde Taşınır İşlem Fişi kullanılarak çıkış kaydı yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.13/2-b

15. Değer Tespit Komisyonu oluşturulmasında ve bu komisyonun çalışmasında yönetmeliğe uyulmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.13/3

16. Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla Taşınır İşlem Fişi düzenlenmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.15

17. Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara alınmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.17

18. Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden tüketim malzemesi çıkışı yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.22/1

19. Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.22/4

20. Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenen taşınırlar, ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınmak suretiyle teslim edilmiş midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.23/5

21. Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle kullanılamaz hale gelen taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi düzenlenmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.27

22. Taşınır İşlem Fişleri gerekli muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi için Muhasebe birimine zamanında gönderilmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.30/1

23. Taşınırların, gereken durum ve zamanlarda sayımı yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.32/1

24. Taşınır sayımları, sayım kurulu tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmüş müdür? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.32/2

25. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devrederek ayrılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.33/1

26. Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek Taşınır Yönetim Hesabı yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.34

27. Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmiş midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.36

28. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince yapılan taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde Taşınır Kod Sistemi kullanılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.38/b-2

29. İhtiyaç fazlası taşınır oluşmaması için gerekli tedbirler alınmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.5
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği(Sayı 1)

30. Hastane envanterine kayıtlı olsun veya olmasın teknoloji gerektiren mevcut tüm tıbbi cihaz ve araçların düzenli olarak bakım onarım ve kalibrasyonları yapılmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md.106/A, 107

31. Kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemler yapılmakta mıdır? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.5
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik Md.5

32. Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmakta mıdır? Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Md.12

33. Malî yılbaşından önce, harcama biriminin ve bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeler Sayıştay’a bildirilmek üzere Bakanlığa gönderilmekte midir? Taşınır Mal Yönetmeliği Md.38/b-3 Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 15.11.2007 tarih ve 013195 sayılı yazısı

34. Kurum stok bilgileri Gider Gerçekleştirme görevlileri tarafından incelenerek kurumun ambar veya deposunda bulunan malzeme kayıtları ile Saymanlıklarda bulunan malzeme kayıtları arasında tutarsızlık olanlar için gerekli düzeltmelerin yapılarak, kurum kayıtları ile saymanlık muhasebe kayıtlarının tutarlı hale getirilmesi sağlanmış mıdır? GENELGE
(2007 / 96 )

35. 30.11.2007 tarihinden sonraki tüm taşınırın giriş ve çıkış işlemlerini ÇKYS(MKYS) sistemi üzerinden takip edilmekte midir? Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 15.11.2007 tarih ve 013190 sayılı yazısı

36. Genel Bütçe kaynaklı taşınırların ÇKYS(MKYS) programına giriş-çıkış işlemlerinin 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanmış mıdır? Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.12.2007 tarih ve 14793 sayılı yazısı

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar