try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Satın Alma İşlemleri Rehber Mevzuatlar

1. Gider gerçekleştirme görevlisi olan bir Başhekim Yardımcısına bağlı satın alma birimleri kurulmuş mudur? Bu birimlerde yeteri kadar idari, mali, teknik ve sağlık konularında bilgi ve deneyim sahibi personel görevlendirilmiş midir? Bu birimlerdeki personele eğitim verilmesi Genelge 2008/42

2. İhalelerin gizliliği ve güvenliği bakımından, kamu görevlisi olmadığı halde satın alma biriminde istihdam edilen eleman çalıştırılmaması K.İ.K. Md. 5, 61

3. Yapılacak inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere ihale işlem dosyalarının belge ve imza eksiksiz bir sureti, dizi pusulasına bağlanarak kurumda muhafaza edilmelidir K.İ.K. Md.7
T.K.B. Tüzük ve Yönetmeliği

4. İhtiyacın karşılanmasında, öncelikle açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü esas alınmakta mıdır? Pazarlık ve doğrudan temin yönteminin benimsenmesine dayanak gösterilen gerekçeler K.İ.K. Md. 5,21,22
Genelge 2008/42

5. İhalenin ihale komisyonunun kararı ile iptal edilmesi halinde, durum bütün isteklilere standart form KİK023.1 ile derhal bildirilmelidir.Uygulama Yönetmelikleri
Kamu İhale Genel Tebliği

6. İhale kararlarının, ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi halinde, isteklilere 4. Maddedeki şekilde bildirim yapılmalıdır. K.İ.K. Md.41

7. 4734 sayılı ve 4735 sayılı yasalar gereği yapılması gereken tebligatlar elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılıp, tebligata ilişkin belgeler ihale işlem dosyasına konulmalıdır. Genelge 2008/42

8. İhale yetkilisince iptal edilen ihale(ler) varsa buna ilişkin iptal karar(lar)ı gerekçe K.İ.K. Md. 40

9. İlave işlerin veya iş eksilişinin yapıldığı ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle mi yapılmalıdır Genelge 2008/42

10. 150.000 YTL ve üzeri tıbbi cihazlar için, ihale öncesinde Genel Müdürlüğe başvurularak Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu’ndan izin alınmalıdır.
Tıbbi Cihaz hizmet alımı ihale sonuçları bakanlığa bildirilmelidir. Genelge 2005/129

Genelge 2003/134
Genelge 2008/35
11. İhalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durum tespit edildiğinde, bu tespitten itibaren en kısa sürede konuyla ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza bildirim yapılmalıdır. Genelge 2008/42

12. Pazarlık yöntemiyle yapılan alımlarda, davet edilmese de ihale dokümanı almak isteyen isteklilerin talepleri yerine getirilmelidir. Kamu İhale Kurulunun 19.10.2006 tarihli ve 2006/UM.Z-2539 Sayılı Kararı, Genelge 2008/42

13. Doğrudan temin alımları, kanun ve tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. K.İ.K. md. 22
Kamu İhale Genel Tebliği

14. Doğrudan temin alımlarında, limit aşımı yahut parçalara bölme gibi hususlar. K.İ.K. md. 22, Kamu İhale Genel Tebliği

15. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar, ilgili kısımlar usulüne uygun olarak doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna internet üzerinden gönderilmelidir. Kamu İhale Genel Tebliği

16. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzemesinin alımlarında, Enfeksiyon Kontrol Komitesinin görüşü alınmalıdır. Yataklı Ted. Kur. Enfek. Kont. Yön. Md.7

17. Medikal gaz alımlarında 2008/26 sayılı genelge hükümlerine şartnamelerde yer verilip verilmediği, 2008/26 sayılı Genelge

18. Kron, köprü ve iskelet protez döküm iş ve işlemlerinin özel diş protez laboratuarlarına yaptırılmasında, bu konudaki usul ve esaslara aykırı hüküm ve uygulamalar. Genelge 2005/70, 2005/134

19. Hastanenin ilaç, serum ve sarf malzemesi ihtiyaçları yıllık olarak belirlenmeli. YTKİY Md. 17

20. Firmalarca talep edilen iş deneyim belgelerinin düzenlenmesinde gereken tüm hususlara yer veriliyor Genelge 2008/42

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar