try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Tıbbi Atık Yönetmeliği Ekleri

EK-1
FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN
SAĞLIK KURULUŞLARI
a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları
1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri,
2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri,
3) Doğum hastaneleri ve klinikleri,
4) Askeri hastaneler ve klinikleri.
b) Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları
1) Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler,
2) Ayakta tedavi merkezleri,
3) Morglar ve otopsi merkezleri,
4) Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar,
5) Bakımevleri ve huzurevleri,
6) Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar,
7) Hayvan hastaneleri,
8) Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri,
9) Acil yardım ve ilk yardım merkezleri,
10) Diyaliz merkezleri,
11) Rehabilitasyon merkezleri,
12) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri,
13) Tıbbi araştırma merkezleri.
c) Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları
1) Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri),
2) Veteriner muayenehaneleri,
3) Akapunktur merkezleri,
4) Fizik tedavi merkezleri,
5) Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri,
6) Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri,
7) Eczaneler,
8) Ambulans hizmetleri,
9) Hayvanat bahçeleri.
EK-2
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
(20 03* ve 15 01*)
TIBBİ ATIKLAR
(18 01* ve 18 02*)
TEHLİKELİ ATIKLAR RADYOAKTİF
ATIKLAR
A: Genel Atıklar
20 03 01*
B:Ambalaj Atıkları
15 01 01*,15 01 02*
15 01 04*,15 01 05*,
15 01 06*,15 01 07*,
C: Enfeksiyöz Atıklar
18 01 03* ve 18 02 02*
D: Patolojik Atıklar
18 01 02*
E: Kesici Delici Atıklar
18 01 01* ve 18 02 01*
F: Tehlikeli Atıklar
18 01 06*, 18 01 08*,
18 01 10*, 18 02 05*,
18 02 07*
G: Radyoaktif
Atıklar
Sağlıklı insanların
bulunduğu
kısımlar, hasta
olmayanların
muayene edildiği
bölümler, ilk
yardım alanları,
idari birimler,
temizlik hizmetleri,
mutfaklar, ambar
ve atölyelerden
gelen atıklar:
B, C, D, E, F ve G
gruplarında
anılanlar hariç,
tıbbi merkezlerden
kaynaklanan tüm
atıklar.
Tüm idari birimler,
mutfak, ambar,
atölye v.s den
kaynaklanan tekrar
kullanılabilir, geri
kazanılabilir atıklar:
- kağıt
- karton
- mukavva
- plastik
- cam
- metal v.b.
Enfeksiyöz ajanların yayılımını
önlemek için taşınması ve imhası
özel uygulama gerektiren atıklar:
Başlıca kaynakları;
I. Mikrobiyolojik
laboratuvar atıkları
- Kültür ve stoklar
- İnfeksiyöz vücut sıvıları
- Serolojik atıklar
- Diğer kontamine laboratuvar
atıkları (lam-lamel, pipet,
petri v.b)
II. Kan kan ürünleri ve
bunlarla kontamine olmuş
nesneler
III. Kullanılmış ameliyat
giysileri (kumaş, önlük ve
eldiven v.b)
IV. Diyaliz atıkları (atık
su ve ekipmanlar)
V. Karantina atıkları
VI. Bakteri ve virüs
içeren hava filtreleri,
VII. Enfekte deney
hayvanı leşleri, organ
parçaları, kanı ve bunlarla
temas eden tüm nesneler
Anatomik atık
dokular, organ ve
vücut parçaları ile
ameliyat, otopsi v.b.
tıbbi müdahale
esnasında ortaya
çıkan vücut sıvıları:
- Ameliyathaneler,
morg, otopsi, adli
tıp gibi yerlerden
kaynaklanan
vücut parçaları,
organik parçalar,
plasenta, kesik
uzuvlar v.b
(insani patolojik
atıklar)
- Biyolojik
deneylerde
kullanılan kobay
leşleri
Batma, delme sıyrık ve
yaralanmalara neden
olabilecek atıklar:
- enjektör iğnesi,
- iğne içeren diğer
kesiciler
- bistüri
- lam-lamel
- cam pastör pipeti
- kırılmış diğer cam
v.b
Fiziksel veya
kimyasal
özelliklerinden
dolayı ya da yasal
nedenler dolayısı ile
özel işleme tabi
olacak atıklar
- Tehlikeli
kimyasallar
- Sitotoksik ve
sitostatik ilaçlar
- Amalgam
atıkları
- Genotoksik
ve sitotoksik
atıklar
- Farmasötik
atıklar
- Ağır metal
içeren atıklar
- Basınçlı
kaplar
Türkiye Atom
Enerjisi
Kurumu
mevzuatı
hükümlerine
göre toplanıp
uzaklaştırılır.
*Avrupa Birliği Avrupa Atık Katalogu Kod Numaraları
EK-3
ULUSLAR ARASI BİYOTEHLİKE AMBLEMİ
TIBBİ ATIK KAPLARI, TAŞIMA ARAÇLARI, GEÇİCİ DEPOLAMA BİRİMLERİ VE DİĞER İLGİLİ MALZEME
VE ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN AMBLEM ÖRNEĞİ
DİKKAT!
TIBBİ ATIK
EK-4
TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASI AMACIYLA
VALİLİKLERE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENECEK
BİLGİ VE BELGELER
a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.
1) Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası,
2) Aracın tipi,
3) Plaka numarası ve şasi numarası,
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,
5) Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz
etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
6) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
7) Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik
rapor
8) Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike
grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi.
b) Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluşun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve
belgeler bulundurulacaktır.
1) Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası,
2) Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,
3) Araç sayısı,
4) Lisans alacak araçların plakaları,
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim
sertifikası,
6) Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup
numarası.
EK-5
STERLİZASYON TESİSLERİNE ÖN LİSANS ALINMASI İÇİN
YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLİ
BİLGİ VE DOKÜMANLAR
a) BAŞVURU DİLEKÇESİ
b) TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1) Tesisin Adı :
2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
3) Telefonu :
4) Faksı :
5) Elektronik posta adresi :
6)İşyeri Vergi Kimlik No :
7) Tesis sahibinin / ortaklarının
Adı, Soyadı :
Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
Telefonu :
Faksı :
Elektronik posta adresi :
8) Tesis işletmecisinin
Adı, Soyadı :
Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
Telefonu :
Faksı :
Elektronik posta adresi :
9) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun
Adı, Soyadı (veya unvanı) :
Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :
Telefonu :
Faksı :
Elektronik posta adresi :
10) Diğer Bilgiler
Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi :
Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri :
Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık) :
Ekipman listesi :
Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş, revir ve benzeri)
:
c) FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER
1) Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür yapısına temel etkileri
verilecektir.
2) Tesisin Yüzölçümü
Kapalı alan : ............................ m²,
Açık alan : ............................ m²,
Toplam : .............................m².
3) Tesisin Kapasitesi
Kurulu Kapasite : ............................kg/saat, kg/gün, ton/yıl,
Fiili Kapasite : ............................kg/saat, kg/gün, ton/yıl.
4) Sterilizatörün, mekanik güvenlik (yüksek kabin içi basınç, sıcaklığa dayanıklılık ve benzeri.) ve sterilizasyon performansı
açısından uluslar arası kabul edilmiş standartlara (ISO, CE ve benzeri) uygunluğu.
5) Proses akım şeması ve teknolojisi.
Tıbbi atığın kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve
şekiller.
6) Sterilizasyon verimi.
7) Tıbbi atığın temin edileceği yerler
8) Tesiste kullanılacak kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri
9) Tıbbi atığın işleme alınmadan önce bekletileceği konteynerlerin/depoların özellikleri
10) Sterilizasyon işleminden çıkacak tıbbi atıkların bileşimi ve nasıl bertaraf edilecekleri.
d) ÇEVRESEL TEDBİRLER
(16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi
olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.)
1) Su Kirliliği;
Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı
Kuyu suyu,
Şebeke suyu,
Diğer.
Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler,
Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri,
Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler.
2) Hava Kirliliği;
Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları,
Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısı,
Toz kaynakları ve alınacak önlemler.
3) Gürültü Kirliliği;
Gürültü kaynakları,
Alınacak önlemler.
4) Toprak Kirliliği;
Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler.
5) Koku Kirliliği;
Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler.
6) Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri;
Yangın,
İşçi Güvenliği,
İlk yardım,
Diğer.
Başvuru Sahibi
Tarih, İsim, İmza
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.
EK-6
STERİLİZASYON TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİNDE İSTENECEK
BİLGİ VE BELGELER
a) Ön Lisans Belgesi,
b) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor,
c) Tıbbi atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,
d) Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi,
e) Tesise tıbbi atık getiren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri,
f) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde
bertaraf edildikleri,
g) Diğer Belgeler;
1) GSM Ruhsatı,
2) Vergi Dairesi ve Numarası,
3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
4) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği,
5) İmza Sirküleri,
6) Kapasite Raporu,
7) Sanayi Sicil Belgesi,
8) İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış).
Başvuru Sahibi
Tarih, İsim, İmza
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar