ACİL SERVİS HİZMETLERİ VE ACİL NÖBET HİZMETLERİ MEVZUATI

ACİL VE NÖBETLERLE İLGİLİ MEVZUAT

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME
YÖNETMELİĞİ

C - ACİL HİZMETLERİ

Madde 14 - Acil hizmetleri, acil polikliniği veya acil servisi, bunlar yoksa nöbetçi tabibi tarafından yürütülür. Bu hizmetler 24 saat süre ile kesiksiz olarak yürütülür.
(05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 7)
“Acil servis baştabibin teklifi ve Valilik onayı ile kurulur ve tescil için Sağlık Bakanlığına bildirilir.”
Bu hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile, hayati önemi haiz araç, gereç ve nöbetçi eczacı bulunmayan kurumlarda da lüzumlu ilaçlar bulundurulur.

B - ÇALIŞMA DÜZENİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ
Madde 37 - Yataklı tedavi kurumlarında çalışmalar günün 24 saatinde kesintisiz devam eder. Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler, acil vak'aların muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan hastaların bakımlarının devamını kapsar.

Madde 38 - (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 14) Yataklı tedavi kurumlarında tüm personelin mesai başlama ve bitiş saatleri, hizmetin ve mahallin özelliği ve kurum personel kadrosu göz önüne alınarak ilgili kanunlara göre Valilikçe belirlenir.
Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir.”

Madde 39 - Görevliler, sabah kahvaltısını göreve başlama saatinden evvel bitirmek zorunda olup, kurumun ve hastaların sabah temizliği, bakımları, hastaların kahvaltıları, nabız ve derecelerin alınması da saat 8.30 a kadar tamamlanır.
Sabah kahvaltıları 7-7.30 arasında, öğle yemeği genel olarak 12.00-13.00 arasında, akşam yemekleri ise saat 18.00 - 19.00 arasında verilir. Özel diyet ve tecrübe yemekleri tabibin lüzum gösterdiği şekilde, tabelada yazıldığı saatlerde hemşire nezaretinde yedirilir.

Madde 40 - Saat 15.00 den sonra servislerde sabahki gibi genel temizlik yapılır. Hastaların akşam nabız ve teneffüs sayıları, ısı dereceleri alınarak derece kağıdına kaydedilir. Saat 17.00 - 18.00 arasında serviste uzmanlık eğitimi görenler veya nöbetçi tabipler tarafından, hastaların akşam vizitleri yapılır. Hastaların akşam yemeği verilir. Buna ilişkin diğer hizmetler de tamamlandıktan sonra gündüz hizmetleri bitmiş olur.

C - NÖBET ESASLARI

Madde 41 - Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.
a) Nöbet Saat 8.00 den ertesi gün 8.00 e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar hiçbir surette kurumdan ayrılamazlar.
b) Nöbetçi personel nöbeti teslim alacak personel gelmeden ve nöbetinde geçen önemli olaylar, izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz.
Nöbeti teslim alacak vaktinde gelmediği takdirde, durum baştabibe bildirilir, gerekli tedbir alındıktan sonra eskisi ayrılabilir.
c) Nöbet günleri ancak baştabiplik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde nöbetçinin kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması, değişikliğin hastane müdürü tarafından daha önceden nöbet cetvellerine işlenmesi ve ilgililere duyurulması gerekir.
d) Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.
e) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içersinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda baştabip veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar.
Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.
f) Kurum nöbet cetvelleri her hizmet bölümü veya meslek gurubu için ayrı ayrı düzenlenir. Nöbet listeleri aylık olarak hazırlanır; tabip ve doğrudan baştabipliğe bağlı görevlilerin listelerini baştabiplik, idareye bağlı personelin listesini hastane müdürlüğü, başhemşireliğe bağlı olanların listelerini ise başhemşirelik düzenler ve bunları baştabip onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği baştabip odasına, nöbetçi tabip odalarına ve ayrıca kurumun görülebilen bir yerine asılır. Birer örneği de Sağlık müdürlüğüne gönderilir.
Nöbet listeleri normal günler için ayrı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil günleri için de ayrı olarak düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.
g) Nöbet tutan her meslek grubu için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir nöbet defteri tutulur. Nöbetçiler bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye devredilen tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri her gün hastane müdürü tarafından tetkik edilerek gerekleri yapılır. Önemli hususlarda baştabibe iletilir.

NÖBET TÜRLERİ

Madde 42 - Nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütülür. Acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde tutulacağı hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından tespit edilir. Eğitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık eğitimi görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacaklarını da baştabip tespit eder.

A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti) : Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.

B) Normal Nöbetler : Mesai saatleri dışında personelin mesai başlangıç saatini değiştirerek veya vardiya sistemi ile gördürülemeyen veyahut bunların dışında kalan hizmetlerin yürütülmesi için düzenlenen nöbet şeklidir. Bundan amaç; ilgili hizmetin mesai saati dışındaki devamını sürdürerek idari ve tıbbi hizmetlerde süreklilik sağlamaktır. Bu nedenle, bu nöbete kalan görevliler mensup olduğu hizmet bölümü amirinin yetki ve sorumlulukları ile mesleğinin yetki ve sorumluluklarını haizdirler.
Bu nöbetin tutulduğu kurumlarda, acil vak'alar için ayrıca nöbet veya hizmet birimi bulunmadığı takdirde acil vak'a muayenesini ve gerekli ilk yardım ve tedaviyi nöbetçi tabip yapar. Vak'a kendi branşıyla ilgili değilse süratle ilgili dal uzmanını ve acil vak'a için gerekli görülen diğer personeli de davet eder.
Bu nöbetle birlikte acil veya branş nöbeti tutulan kurumlarda normal nöbeti tutan tabip, baştabip yetkilerini haiz olarak sadece idari amir sorumluluğunu yüklenir.
Eğitim hastaneleri dışında uzman baştabip yardımcısı ile birlikte uzman tabip adedi normal nöbet tutmaya müsait kurumlarda baştabip yardımcıları da normal nöbete girerler.

C) Acil nöbetler : Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tespit eder.
Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler.
Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur.

D) Branş nöbeti : Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve klinik adedi gözönüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenler de bu ekibe eklenebilir veya davet edilebilir. Branş nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabip ve personel ekiplerini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabipliğe verirler. Bu kliniklere gereğinde başka hizmetlerden personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa ederler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez.

Madde 43 - Tabip Nöbetleri

A) Tek tabip bulunan kurumlarda, kurumda yatan hasta varsa, tabip arandığında bulunabileceği yeri bildirmekle ve akşam vizitlerini yapmakla görevlidir.
B) Baştabip dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tutulur.
C) Baştabip dahil dört ve daha yukarı tabip bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak baştabip dahil beş veya yukarı tabip olduğu zaman baştabip nöbet tutmaz.

Madde 44 - Diştabibi Nöbetleri

Dört veya daha fazla diş tabibi bulunan kurumlarda diştabibi nöbeti konulur.
Kurumların bünyesinde diş tedavi protez merkezi bulunup bulunmadığına, acil vak'a durumuna, iş hacmine ve diştabibi mevcuduna göre kaç diştabibinin nöbetçi kalacağına baştabip karar verir.

Madde 45 - Eczacı Nöbetleri

Başeczacı dahil bilfiil eczanede görevli dört eczacı bulunan kurumlarda eczacı nöbeti tutturulur.
Beş ve daha fazla eczacı bulunan kurumlarda başeczacı nöbete girmez kurumun iş hacmine, acil vak'a durumuna ve eczacı adedine göre kaç eczacının nöbete kalacağına baştabip karar verir.

Madde 46 - Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbetleri

Kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabip düzenler. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti tutan uzman nezaretinde çalışırlar. Kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda bulunduğu takdirde servis nöbeti tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetine girerler.
Uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamaz.
Bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu takdirde, bunlar sıra ile servis nöbeti tutarlar. Servis nöbetini servis şefi düzenler. Bu düzenlemede genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti göz önünde bulundurulur.

Madde 47 - Başhemşire Yardımcılarının Nöbetleri

Başhemşire yardımcısı adedi dört veya daha fazla ise bunlar başhemşirelik nöbeti tutarlar.

Madde 48 - Hemşire, Ebe ve Hemşire Yardımcılarının Nöbetleri
A) Bünyesinde doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı (başhemşire dahil) toplamı ikiden fazla ise, bunlar arasında nöbet uygulanır. Başhemşire ile beraber dörtten fazla hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı bulunan kurumlarda başhemşire nöbete girmez, herhangi bir sebeple sayıları dörtten aşağı inerse başhemşire de nöbete dahil olur.
B) Bünyesinde doğum servisi bulunan kurumlarda ebelik görevi yapanlarla, hemşirelik görevi yapanlar için A Fıkrasındaki ölçüler dahilinde ayrı ayrı nöbet düzenlenir. Kurumun özelliği, hizmetin gereği ebe ve hemşire görevi ifa edenlerin adedine göre baştabiplik bu nöbetleri birleştirip ayırabilir. Ebelik ve hemşirelik hizmeti görenlerin miktarı yeterli olduğu ve hizmetin icapları gerektirdiği takdirde baştabiplik ayrı ayrı yerlerde birden fazla hizmet yeri için hemşirelik nöbeti ihdas edilebilir. (Genel servisler, acil bakım, yoğun bakım v.s. gibi) Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler.

Madde 49 - Tıbbi Teknisyenlerin Nöbetleri

a) Aynı branştan bir veya iki tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda bu teknisyenler servis nöbeti tutmazlar. Gerekli ve acil hallerde sıra ile baştabip veya nöbetçi tabibin davetine gelirler.
b) Aynı branşta ikiden fazla tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda baştabibin lüzumlu gördüğü hallerde ve hizmet yerlerinde bunlar da kendi aralarında nöbet tutarlar.

Madde 50 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelin Nöbetleri

Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yardımcı hizmetler personeli gerekli hallerde baştabibin uygun göreceği şekilde nöbet tutarlar.

Madde 51 - İdari Memurların Nöbetleri
(05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 15) Yataklı tedavi kurumlarında genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan personelin nöbetleri aşağıdaki şekildedir:
a) Hastane Müdürü nöbet hizmetiyle yükümlü değildir.
b) Hastane müdür yardımcıları; hastane müdürünün belirleyeceği esaslara göre görevleri ile ilgili nöbete tabi tutulurlar. Baştabip, ihtiyaca göre hastane müdür yardımcılarını farklı çalışma saatlerinde çalıştırabilir.
c) Genel idare hizmetleri sınıfındaki veznedar hariç diğer memurların nöbetleri hizmet gerekleri dikkate alınarak hastane müdürü tarafından düzenlenir.”

Madde 52 - Teknik Personel Nöbetleri
a) Kadrolarında mühendis (makine, elektrik) bulunan kurumlarda mühendisler nöbet tutmakla yükümlü değildirler.
b) Dört ve daha fazla teknisyeni bulunan yataklı tedavi kurumlarında bunlar da teknik hizmetlerde nöbete tabi tutulurlar. Ancak başteknisyen nöbete girmez.
c) Nöbet tutulmadığı zamanlarda gerekli ve acil hallerde mühendis ve teknisyenler görevlilerin davetine gelirler.

YTKİY m.58
Acil vak’alarda aciliyetin devamı süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta boş yatağa yatırılır.

YTKİY m.57
Ağır ve acil müdahaleyi gerektiren hastalar müracaatları halinde yataklı tedavi kurumlarına sosyal güvencesine bakılmaksızın derhal kabul edilir. Gereken her türlü tıbbi müdahaleler zamanında yapılır, işlemleri daha sonra tamamlanır.”

657 sayılı DMK
Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.) Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı normal mesai saatleri dışında,genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde,normal,acil veya branş nöbeti tutarak,bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık veya yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline:her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir.Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Gösterge
———
a) Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip 60
b) Tabip,Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu tüzük
hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda
uzmanlık unvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar 55
c) Diş Tabibi 50
d) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 40
e) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 30
f) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 20

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.
Ek fıkra: 21/6/2005 – 5371/6 md.) İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi kesintisiz oniki saatten az olmamak üzere), yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30'u tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek icap nöbeti toplam süresi, aylık yüzyirmi saati geçemez.
(Ek fıkra: 21/6/2005 – 5371/6 md.) Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında döner sermaye bütçesinden ödenir.Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere acil sağlık hizmeti sunan ve bu hizmetin sunulması ile ilgili olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum ve kuruluşlarını ve bunların hizmetle ilgili olan bütün faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (Değişik: RG-15/03/2007-26463)
Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci ve 43 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b)Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c)Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
d) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,
e) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) Şube Müdürü: Acil sağlık hizmetleri şube müdürünü,
f) (Değişik: RG-15/03/2007-26463) Merkez: Acil sağlık çağrılarının karşılandığı ve ambulansların sevk ve idare edildiği komuta kontrol merkezini,
g) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) İstasyon: Acil çağrılara olay yerinde ve nakil sırasında sağlık hizmeti vermek üzere ambulans ve ekiplerin bulunduğu birimleri,
h) Acil Servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı tedavi kuruluşları bünyesinde yer alan acil servisleri,
i) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) Acil Sağlık Hizmetleri: Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini,
j) Acil Yardım: Acil sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbî araç ve gereç desteği ile olay yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmetlerin bütününü,
k) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
l) Acil Tedavi: Hastaneler ile diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında acil tıbbî tedaviye ihtiyacı olanlara sunulan hizmetlerin bütününü,
m) Olağandışı Durum: Aniden oluşan ve büyük zararlara yol açan doğal afetler ile teknolojik afetlerin ve büyük çapta gerçekleşen kitlesel kazaların bütününü,
n) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) Ekip: Hastaya veya yaralıya gerekli tıbbi müdahalede bulunmak, olay yerinde gerekli tedbirleri almak üzere görevlendirilen; acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim almış sağlık personeli ile şoförü,
o) Hasta:Acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan kişiyi,
p) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) Bölge Merkezi: Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde eşgüdüm içerisinde ve aynı standartlarda sunulması amacıyla çalışma yapmak üzere kurulan Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
r) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) İl Ambulans Servisi: İldeki tüm ambulans hizmetlerini koordine eden, Bakanlık ve kendisine bağlı diğer ambulanslarla hizmeti sunan başhekimlik, merkez ve istasyonlardan oluşan kuruluşu,
s) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) Başhekimlik: İl ambulans servisi başhekimliğini,
t) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) Başhekim: İl ambulans servisi başhekimini,
u) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) Danışma Kurulu: Acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Bakanlıkça kurulan Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulunu,
v) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) ASKOM: İl genelinde acil sağlık hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunu,
y) (Ek: RG 24/3/2004- 25412) Triaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemini,
z) (Ek: RG-15/03/2007-26463) Ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT): Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki 2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği programlarından mezun olmuş kişileri,
aa) (Ek: RG-15/03/2007-26463) Acil tıp teknisyeni (ATT): Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmuş kişileri,
bb) (Ek: RG-15/03/2007-26463) Tıbbi danışman: Komuta kontrol merkezinde çalışan acil hekimliği sertifika programını tamamlamış hekim veya merkez tarafından yönlendirilen ilgili branştaki uzman hekimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Acil Sağlık Hizmetlerinin Teşkili, Sevk ve İdaresi
Acil Sağlık Hizmetleri
Madde 5- Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde sunulabilmesi için, kesintisiz olarak, bir ekip anlayışı içinde yürütülmesi ve kısa zamanda ulaşılabilir olması esastır. Acil sağlık hizmetlerinin bu esaslara göre Bakanlığın koordinasyonunda kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşların iştiraki ile tek merkezden yönetilmesini sağlamak maksadıyla, hizmetin yürütülmesi için acil sağlık hizmetleri teşkil olunmuştur.
(Ek: RG 24/3/2004- 25412) Bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Bakanlıkça aşağıda görevleri ve üyeleri belirtilen Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve müdürlüklerce İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) teşkil edilir.
a) (Değişik: RG-15/03/2007-26463) Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu: Acil sağlık hizmetlerinin uygulanmasına yönelik tavsiye kararları almak, yapılacak mevzuat çalışmaları, acil sağlık hizmetleri ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışanların eğitim ve uygulama programlarının belirlenmesi, ilkyardım eğitimi, sertifika denkliği ile ilkyardım müfredat programı ve uygulamalarla ilgili görüşlerine başvurmak amacıyla, Genel Müdür veya görevlendireceği acil sağlık hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısının başkanlığında, konu ile ilgili sağlık yöneticileri, üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden Bakanlıkça oluşturulur.
b) Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi: Acil sağlık hizmetleri konusunda araştırma ve hizmete özel eğitimleri kendisine bağlı illerin desteği ile, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim halinde planlayan, bilimsel araştırmalar yapan, sertifikalı eğitim programları düzenleyen, eğitim materyalleri, yazılı ve görsel dokümanlar hazırlayan, afetler ve olağandışı durumlarda bağlı iller ile koordinasyonu sağlayan, planlamalar yapan, hizmete uygun bina ve arazilerde kurulmuş Bakanlığa bağlı merkezlerdir. Bu merkezler ihtiyaca göre acil sağlık hizmetleri bölge koordinasyon illerinde kurulur.
c) İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM): İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere müdürlüğün teklifi valiliğin onayı ile kurulur. İl sağlık müdürü veya görevlendireceği acil sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısının başkanlığında acil sağlık hizmetleri şube müdürü, yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü, il ambulans servisi başhekimi, resmi ve özel hastanelerin acil servis sorumluları ile meslek odası ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilir.
Hizmetin Sevk ve İdaresi
Madde 6- (Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
Genel Müdürlük, ülke düzeyinde acil sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumludur.
İllerde acil sağlık hizmetleri, şube müdürlüğü tarafından denetlenir ve koordine edilir, il ambulans servisinin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından yürütülür.
Olağandışı durumlarda, lüzumu halinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ambulans ve ekiplerin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından yapılır.
Olağandışı durumlarda, başlangıçta olay yeri yönetimini merkez yapar, olay yerine ilk ulaşan ambulans ekibinin görevli hekimi olay yerindeki tüm sağlık ekiplerinin yönetimini olay yerine yönetici gelene kadar üstlenir ve triajın yapılmasını sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Sağlık Hizmet ve Destek Birimleri
Acil Sağlık Hizmeti Birimleri
Madde 7- Acil sağlık hizmeti birimleri; temel hizmet ve destek hizmet birimlerinden oluşur.
İllerde faaliyet gösteren bütün acil sağlık hizmet birimleri ve hizmetle ilgili diğer birimler sundukları hizmet açısından Müdürlüğe karşı sorumludur.
Temel Hizmet Birimleri
Madde 8- (Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
Acil sağlık hizmetlerinde yer alan temel hizmet birimleri şunlardır:
a) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Müdürlük adına acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları koordine eden, planlayan, ildeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetimini yapan, hastane acil servislerini koordine eden ve denetleyen, il düzeyindeki ilkyardım eğitimlerinin verilmesini organize eden ve bununla ilgili ilkyardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapan, il sağlık afet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlayan, acil sağlık hizmetleri ile ilgili tüm verileri toplayan ve değerlendiren birimdir.
b) İl Ambulans Servisi Başhekimliği: Ambulans hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonunu, yönlendirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayan, merkez ve istasyonlarda görev yapan personelin hizmet içi eğitimleri ile sevk ve idaresini yapan, merkez ve istasyonlarda kullanılan tüm araç ve gereçlerin temin, kayıt, bakım ve onarımlarını sağlayan, hizmetle ilgili tüm kayıt ve istatistikleri tutan, merkezin de içinde olduğu, kendisine ait binası ve personeli olan birimdir.
c) (Değişik: RG-15/03/2007-26463) Hastane acil servisleri: İkinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde acil sağlık hizmeti verilen birimlerdir. Bu servis ve birimler kendilerine doğrudan başvuran veya il ambulans servisi başhekimliğine bağlı ekipler tarafından getirilen acil hasta ve yaralılara acil tıbbi müdahale yapmak, verilen hizmet ile ilgili kayıt tutmak ve gerektiğinde doğrudan veya bağlı oldukları kurum ve kuruluşları aracılığı ile Merkeze geri bildirim yapmak zorundadır.
Başhekimlik, Merkez ve Görevleri
MADDE 9 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-15/03/2007-26463)
Başhekimlik, Merkez ve istasyonlar ile ambulans servisinin tüm birimlerini ve personelini sevk ve idare eder. Başhekimlik hizmetin sürekliliği ve geliştirilmesi için gerekli personel, bina, araç ve malzemenin sağlanması amacıyla mali kaynak temini ve kullanılması için gerekli planlama ve organizasyonu yapar. Başhekimlik bünyesinde, ilin coğrafi özelliklerine, nüfusa ve ihtiyaca göre yeterli sayıda kara, hava ve deniz ambulansları ile acil sağlık araçları ve hizmet araçları bulundurulur.
Merkez, başhekimliğe bağlı olarak çalışır. Merkezler, ilin nüfusu, acil sağlık çağrı sayıları, istasyon sayıları ve ilin özelliklerine göre yeterli sayıdaki personel, teknik donanım ve yazılım alt yapısı ile birlikte uygun fiziki yapılarda kurulur. Merkezlerin başta depremler olmak üzere her türlü afete dayanıklı müstakil yapılarda kurulması ve hizmete uygun teknolojik bir alt yapıya sahip olması esastır. Gerektiğinde aynı coğrafi bölgede hizmet veren merkezler arasında teknik donanım ve iletişim alt yapısı ortak veya entegre kullanılarak hizmetin verimliliği ve kalitesi artırılabilir, iller arası hasta sevkleri, olağan dışı durumlar ile afetlerde bölgesel koordinasyon ve yönetim sağlanabilir.
Merkezler aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkeze ulaşan acil sağlık çağrılarını değerlendirmek, çağrılara göre verilmesi gereken hizmeti belirleyerek yeterli sayıda ekibi olay yerine yönlendirmek, hizmet ile ilgili her türlü veriyi kayıt altına almak, saklamak ve değerlendirmek.
b) İl düzeyindeki kendisine bağlı istasyonların acil yardım, hasta nakil, özel donanımlı ambulanslar, hava ve deniz ambulansları, acil sağlık araçları ile hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak.
c) Hastaneler arasındaki koordinasyonu sağlayarak hasta sevk sisteminin düzenli olarak işlemesini sağlamak, başta yoğun bakım yatakları olmak üzere kritik yatak ve birimler ile personelin takibini yapmak.
ç) Hizmetin verilmesi sırasında, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
d) Olağandışı durumlar ve afetlerde diğer kurumlarla işbirliği içerisinde olay yerine yeterince ambulans ve acil sağlık aracını görevlendirmek, hastane koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde ildeki tüm ambulansları ve özel ambulans servislerini sevk ve idare etmek.
e) Başhekimlikçe verilen diğer görevleri yapmak.
İstasyonlar
Madde 10- (Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
İstasyonlar; acil sağlık hizmeti sunmak ve tıbbi müdahalede bulunmak amacıyla, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda müdürlüğün teklifi ve valiliğin onayı ile kurulan birimlerdir. Ancak lüzumu halinde il sınırları dışında da valiliklerin teklifi ve Bakanlığın onayı ile istasyon açılabilir.
İstasyonlar verdikleri hizmete göre üç tipte kurulabilir. Bunlar;
a) (Değişik ikinci fıkra: RG-15/03/2007-26463) A Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen, ihtiyaca göre birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyonlardır. (A) tipi istasyonların açılış ve kapanış işlemleri Bakanlığın onayı ile gerçekleştirilir. Bu istasyonlar;
1) Ekip içerisinde hekim bulunanlar (A1) tipi istasyon,
2) Ekip içerisinde hekim bulunmayanlar ise (A2) tipi istasyon olarak adlandırılır.
b) B Tipi İstasyon: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile entegre olarak kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan, ekip içerisinde hekim bulunan istasyonlardır. Bu istasyonlar;
1) Hastane acil servisi ile entegre olanlar (B1) tipi istasyon,
2) Birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre olanlar ise (B2) tipi istasyon olarak adlandırılır.
c) C Tipi İstasyon: İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı acil sağlık istasyonlarıdır.
İstasyonlarda acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi donanımlı ambulanslar görev yapar. İstasyonlarda görev yapan personelin standart donanımları başhekimlik, iaşe, ibate ve güvenlikleri, içinde bulundukları kuruluşlar tarafından sağlanır. İstasyonda ambulans ve ambulansta görev yapan ekibe lojistik destek sağlamak amacıyla, en az üç oda, eğitim salonu, tuvalet, banyo, mutfak, malzeme deposu, ambulans garajı ile telefon, sabit telsiz ve gereken diğer malzeme bulunur. İstasyonların, Bakanlıkça bu hizmete özel inşa edilen ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan tesislerde faaliyet göstermesi esastır. Bakanlığa ait mevcut sabit sağlık tesislerinden, bu tesislerin de yeterli olmadığı durumlarda, diğer özel ve resmi kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden de önceden izin almak kaydıyla yararlanılabilir.
(B) tipi istasyonlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile idari hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
İstasyon yerlerinin belirlenme kriterleri:
Madde 11- (Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
İstasyon yerlerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır;
a) Hizmet sunulması planlanan hedef nüfusun azami elli bin kişi olması,
b) Ulaşım imkanlarının güçlüğü,
c) Acil yardım gerektiren olayların sıklığı,
d) Trafik ve iş kazaları sayısı ve benzeri olayların sıklığı,
kriter olarak kullanılır.
İstasyonun Görevleri
Madde 12- İstasyonun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yaptığı yönlendirmelere göre vermesi gereken hizmeti, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek,

b) İstasyona doğrudan yapılan çağrıları merkezin değerlendirmesine sunarak,verilecek talimata göre davranmak,
c) Hizmet ile ilgili kayıtları tutmak,
d) Hizmet için gerekli bütün araç, gereç ve taşıtları kullanıma hazır bulundurmak ve gerekli bakım, onarım ihtiyacını anında merkeze bildirmek,
e) Merkezin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Destek Hizmet Birimleri
Madde 13-: Destek hizmet birimleri şunlardır:
a) Birinci basamak sağlık kuruluşları,
b) (Mülga: RG 24/3/2004- 25412)
c) Yataklı tedavi kurumları,
d) Sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları,
e) Acil sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet sunan özel kuruluşlar ve şahıslar.
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Madde 14- Acil sağlık hizmeti, temel hizmet birimleri arasında sayılmayan ve hizmet içerisinde bir görev üstlenmemiş, ancak, ilk ve acil yardıma ihtiyacı olanların müracaat edebilecekleri, kamuya veya özel sektöre ait sağlık kuruluşları ve bu kuruluşların hizmete destek sağlamak amacıyla yerine getirmekle mükellef oldukları görevler şunlardır:
a) Sağlık evleri: İlk yardım yapmakla, ilk yardım yapılmasını organize etmekle, ilk ve acil yardım konularında halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olmakla,
b) Sağlık ocakları ve Bakanlığa bağlı diğer birinci basamak sağlık kuruluşları: Her türlü acil sağlık hizmetini, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde vermekle,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait birinci basamak hizmet veren sağlık kuruluşları: Acil sağlık hizmetine ihtiyacı bulunan bütün hastaların kuruma başvurusu halinde, başka hiçbir şart aramaksızın gereken acil müdahale ile tıbbî yardımı vermekle ve merkeze gerekli bildirimi yapmakla,
d) Muayenehane, Özel Poliklinikler ve Özel Hastaneler: Fertler arasında sosyal statü ve görevleri bakımından ayırım yapmaksızın, imkanları ölçüsünde gereken acil tıbbî müdahalede bulunmakla ve Merkeze gerekli bildirimi yapmakla, mükelleftir.
Yataklı Tedavi Kuruluşları Bünyesinde Yer Alan Acil Servisler
Madde 15- Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yataklı tedavi kurumları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi kurumları24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verirler. Bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan acil servislerde, acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî bakım yapılır. Hasta veya yaralılar için yönlendirme Merkezin bilgisi dahilinde yapılır. Birinci fıkrada sayılan özel ve kamuya ait bütün hastanelerin acil birimleri, bütün acil başvurularını ayırım yapmaksızın kabul ederler. Başvuran her hasta için acil tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanır.
Acil sağlık hizmeti, hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren, kesin tedavi sürecine kadar hiçbir kesinti olmadan verilir. Acil servisler, hastaya hastane öncesi bakım sağlayan ambulans hizmetlerini destekler ve gerekirse tıbbî yönlendirme sağlar.
İlk tıbbî müdahale yapıldıktan sonra ileri tıbbî bakım ve tedavi konusunda yetersizlik söz konusu ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlanarak verilen tıbbî bakımın tamamı ilgili birim sorumlusu tarafından yazılı olarak belgelendirilir. Bu belge nakil yapılacak kuruma hasta ile birlikte gönderilir. Nakil ancak, stabilizasyon sağlandıktan sonra veya hayatî tehlike veya sakatlık tehlikesi taşıyan hastaların uygun bakımlarının, stabilizasyonlarının ve tedavilerinin mevcut tıbbî-teknik imkanlar ile gerçekleştirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde yapılır.
Acil servislerde kaliteli ve itinalı hizmet sunumunun sağlanması için;
a) Bu birimler fizikî altyapı, insan gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılır. Hastane acil servisi için organizasyon planı yazılı olarak hazırlanır ve acil servisin faaliyetleri bu yazılı plan çerçevesinde yürütülür.
b) Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilir. Bütün görevlilerin acil servis birimindeki görev, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak hazırlanır ve acil serviste görülebilecek bir yere asılır.
c) Bu birimlerde görevlendirilecek personel; hizmetin hedefleri, çalışma standartları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları konusunda hizmet öncesi resmî bir eğitim programına alınır, hizmet sırasında sürekli izlenir ve sonuçlar periyodik olarak değerlendirilir.
d) (Değişik: RG 24/3/2004- 25412) Bu birimler fiziki konum itibarıyla araç giriş ve çıkışına elverişli ayrı girişi olan, ambulans park alanı, triaj alanı, hasta yakını bekleme salonu, ayaktan tedavi, gözlem, küçük müdahale, canlandırma üniteleri ile malzeme, haberleşme, güvenlik ve personel odalarından teşkil edilir. Bu birimler zemin katta ve bağımsız görüntü vermekle birlikte hastane dahilinde bulunan tanı, tetkik ve tedavi ünitelerine kolay ulaşılabilir, yönlendirme, tanıtma ve halkla ilişkiler bakımından yeterli ve uygun fiziki nitelikleri haiz olmalıdır.
e) Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbî donanım, daima kullanıma hazır halde bulundurulur.
f) Başvurudan işlemlerin tamamlanmasına kadar, acil vaka ile ilgili bütün veri kayıt ve arşiv sistemi kurularak ilgili mevzuatta öngörülen süre ve usulde saklanır. Adlî vakalara ilişkin işlem ve bildirimler mevzuata uygun olarak yapılır.
Acil servislerin malzeme, personel, hizmet kıstasları, fizikî şartları ve diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Sağlık Hizmeti İle İlgili Hizmet Veren Kamuya Ait Kurum ve Kuruluşlar
Madde 16- Sağlık hizmeti ile ilgili hizmet veren kamuya ait kurum ve kuruluşlar, diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan sağlık hizmeti ile ilgili olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Hizmet Sunan Özel Kuruluşlar Ve Şahıslar
Madde 17- Acil sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet sunan özel kuruluşlar ve şahıslara ait ambulans servisleri standartları ve hizmetin verilmesine dair usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Sağlık Hizmetlerinde Hizmetin Akışı
Acil sağlık yardımı çağrısı
MADDE 18 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-15/03/2007-26463
Hizmete ulaşmada ilk aşama, acil sağlık yardımı gerektiren durumlarda merkeze yapılan başvuru niteliğindeki çağrıdır. Çağrı merkeze, ücretsiz aranabilen 112 numaralı telefon aracılığı ile veya diğer iletişim araçları vasıtası ile yapılır. Çağrı, merkezin gerekli hizmeti değerlendirmesi ve planlayabilmesi için olay yeri ve niteliği bilgilerinin yanında hasta ya da yaralı sayısı gibi bilgileri de içerir.
Çağrının Değerlendirilmesi
Madde 19- Merkez, topladığı bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan tabibe aittir. Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür.
Yönlendirme
Madde 20 — (Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
Bu Yönetmelikte, acil sağlık hizmeti içinde belirtilen istasyonlar, acil servisler ve destek hizmetleri gerektiğinde, Merkez tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, yardım talebinin ulaşmasını takiben, Merkez tarafından mevcut iletişim sistemi ile en kısa sürede, talebin mahiyetine en uygun ve/veya en yakın birim veya birimlerin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca Merkez, durumun niteliğine göre ihtiyaç duyduğu diğer kuruluşları da hizmetlerini yönlendirebilmeleri maksadıyla bilgilendirir.
(Ek fıkra: RG-15/03/2007-26463) Merkez, ekip tarafından müdahale esnasında talep edilen tıbbi danışmanlık için 24 saat süre ile gerekli tıbbi danışman bulundurmak veya tıbbi danışmanlık yapacak Müdürlüğün teklifi Valiliğin onayı ile yetkilendirilmiş bir uzman hekime yönlendirmekle yükümlüdür. Gerektiğinde Eğitim Hastaneleri ve Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman hekimlerden de bilgi desteği alınır.
Talebin Yönlendirilen Birim Tarafından Karşılanması
MADDE 21 – (Değişik: RG-15/03/2007-26463)
Merkez tarafından yönlendirilen birim en kısa sürede olay yerine ulaşır. Olay yerine ulaşan ekip, yönlendirme sırasında ve olay yerinde edindiği bilgiler ışığında acil sağlık yardımını gerçekleştirir. Bu müdahale sırasında hizmeti sunan ekip tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ileri tıbbî müdahaleye ihtiyacı olan hastanın ambulans ile nakline karar verilir. Hizmet olay yerinde verilmiş ve hastanın daha ileri tıbbî müdahaleye ihtiyacı bulunmuyor ise, ekip sunduğu hizmet ile ilgili bilgileri merkeze bildirir.
Nakil
Madde 22- Ekip, nakle karar verir ise, nakil başlamadan Merkez ile iletişime geçerek, gerektiğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister.
Merkez, hizmet kapsamında yer alan acil servislerin o andaki kapasiteleri ışığında, ekibi yönlendirir. Merkez, yönlendirmeyi takiben, gerektiğinde acil servisi olay hakkında bilgilendirir.
Nakil sırasında gerekli görülüyor ise, tıbbî müdahale sürdürülür. Nakil sırasındaki tıbbı müdahalenin yürütülmesi için, bilgi desteğine ihtiyaç duyulur ise, uygun kurum ve kuruluş ile Merkez üzerinden veya iletişim imkanı var ise doğrudan temas kurulur.
Acil Servise Nakil
Madde 23- Hasta acil servise, tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlandıktan sonra gerekli bilgilendirmeyi takiben nakledilir.
Acil Servis Tarafından Yürütülecek İşlemler
Madde 24- Acil servis, hastanın ihtiyaç duyacağı hazırlıkları, nakil işlemi gerçekleşmeden önce yerine getirir.
Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar.
Vakanın tedavisinin başka bir sağlık kuruluşunda sürdürülmesi, mevzuat veya bu kuruluşun tıbbî-teknik imkanları açısından zorunlu ise, hastanın sosyal güvenlik durumuna en uygun kuruluş ile mutabakat sağlandıktan sonra, tıbbî bakım ve tedavisine devam edilmesi için, acil servis sorumlu tabibi Merkezden sevk işleminin gerçekleştirilmesini ister.
Merkezin sevk yükümlülüğü, ilgili kuruluşların sevk imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda ve sadece acil yardım talebi ile hizmete başvuran hastalar için mevcuttur. Merkez, göndereceği ekip ile hastanın sevkini gerçekleştirir. Ancak, sevk işlemi, ambulans ekibinin dışında başkaca personel ve araç desteği gerektiriyorsa, sevk eden kuruluş gerekli desteği sağlar.
Sunulan Hizmet ile ilgili Bildirimlerin Yapılması
Madde 25- Acil sağlık hizmeti sunan bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişiler ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum ve kuruluşları, Merkeze periyodik şekilde, aylık olarak gerekli bildirimi yaparlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel ve Eğitim
Personel İstihdam Alanları
Madde 26- Acil sağlık hizmetlerinde, Merkez idare biriminde ve acil sağlık hizmet birimlerinde, hizmetin gerektirdiği niteliklere haiz olan personel, 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi esasına göre istihdam edilir.
Yönetim Alanında İstihdam Edilen Personelin Nitelikleri
Madde 27 — (Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
Başhekimlik ve Merkezde, hizmeti idare becerisine sahip olan ve konu ile ilgili eğitim görmüş tabipler yönetici olarak istihdam edilir. Yönetim kadrosunda görevli personelin çalışma düzeni de, 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde planlanır. Başhekimlik ve Merkezde, hizmetin gerektirdiği sayıda başhekim yardımcısı, çağrıları değerlendirme ve yönlendirme hizmetlerini yürütmek maksadıyla tabip, acil sağlık hizmet birimlerinin mevcut kapasitesini takip etmek ve değerlendirmek üzere sağlık personeli, sunulan hizmetin toplanan veriler üzerinden değerlendirilmesini yapmak üzere veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetin bakım ve idamesini sağlamak maksadıyla teknisyen, hizmetin işleyişine yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek maksadıyla uygun nitelikte personel, Merkeze bağlı acil sağlık hizmet birimlerinin lojistik taleplerini değerlendirmek ve Müdürlüğe iletmek üzere personel bulundurulur.
İstihdam edilecek personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri
MADDE 28 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-15/03/2007-26463)
Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.
Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar.
Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri’nin acil bakımda tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;
a) Ambulans ve acil bakım teknikerleri, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;
1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
3) Oksijen uygulaması yapmak.
4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.
6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.
9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.
b) Acil tıp teknisyenleri, tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;
1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Oksijen uygulaması yapmak.
3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
Acil sağlık hizmetlerinde istihdam edilecek hekim ve diğer personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri, yukarıda düzenlenen hususlar da nazara alınarak, hizmetin ve hizmet verilecek birimin mahiyetine göre Bakanlık gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
İstihdam Edilen Personelin Eğitim Durumu
MADDE 29 – (Değişik: RG-15/03/2007-26463)
Acil sağlık hizmeti kapsamında istihdam edilen personelin, istihdam edildikleri alan ile ilgili eğitim veren kurumlardan mezun olması esastır. Görevleri ile ilgili eğitim programı bulunmayan personel, Bakanlıkça belirlenecek hizmet içi eğitim programını tamamladıktan sonra acil sağlık hizmetinin ilgili birimlerinde istihdam edilir.
Acil sağlık hizmet birimlerinde görev yapan personel, tedavi ve müdahale yöntemlerine ait bilgi ve becerilerinin güncelleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığın belirleyeceği bölge merkezleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kuruluşlarında belirlenecek sürelerde hizmet içi eğitime tabi tutulur.
Hizmet İçi Eğitim Sunan Kuruluşlar ve Nitelikleri
Madde 30-(Değişik: RG 24/3/2004- 25412)
Acil sağlık hizmetlerinde görev alacak personele yönelik hizmet içi eğitim programları sunacak bölge merkezleri ve kuruluşların sahip olması gereken nitelikler ve bu kuruluşlarda uygulanacak eğitim müfredatı ile kredilendirme, Bakanlıkça belirlenir. Hizmet içi eğitim kuruluşları Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre yetkilendirilir. Bakanlık tarafından yetki verilmeyen kuruluşlar, acil sağlık hizmetlerinde görev alacak personele hizmet içi eğitim sunamazlar.
ALTINCI BÖLÜM
İletişim Sistemi
Telefon İletişimi
MADDE 31 – (Değişik: RG-15/03/2007-26463)
Acil sağlık yardımı gerektiren olayların merkeze intikal ettirilmesi, bu hizmete tahsis edilmiş olan 112 numaralı telefon aracılığı ile veya diğer iletişim araçları vasıtası ile yapılır. Bu telefon numarası, merkez dışındaki kuruluşlar tarafından kullanılamaz ve bu maksatla başkaca bir üç rakamlı telefon numarası kullanıma tahsis edilemez.
Telsiz İletişimi:
Madde 32- İl düzeyinde Merkez ile hizmet sunan acil hizmet birimleri arasındaki iletişim, kaide olarak bu maksatla kurulan telsiz sistemi ve tahsis edilmiş telsiz frekansı veya frekansları üzerinden gerçekleştirilir. İl düzeyinde acil sağlık hizmeti için tahsis edilen frekans veya frekanslar, acil sağlık hizmetlerinin maksadı dışında ve hangi maksatla olursa olsun acil sağlık hizmetine dahil olmayan birimler veya kişiler tarafından kullanılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Bildirim ve Arşiv
Kayıt ve Bildirim
Madde 33- Acil sağlık hizmetleri sunan bütün hizmet birimleri, Bakanlıkça hazırlanan kayıt formlarını doldurmak ve bildirim formları ile sundukları hizmet ile ilgili bilgileri Bakanlığa periyodik olarak bildirmek zorundadırlar.
Kayıtların Saklanması ve Arşiv
Madde 34- Sunulan hizmet ile ilgili kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir. Var ise, bütün ses kayıtları üç ay süre ile saklanır. Bu süre sonunda herhangi bir başvuru olmaz ise kayıt silinir. Merkez, bu işlemi, kuruluşun teknik imkanları ve hizmet yoğunluğunun cevaz verdiği nispette gerçekleştirir. Seslerin kaydedilemediği veya kayıtların muhafaza edilemediği durumlarda yazılı kayıtlardan yararlanılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Acil Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
İlke
Madde 35- Acil sağlık hizmeti kapsamında sunulan hizmetleri geliştirmek ve idamesini sağlamak maksadıyla söz konusu hizmetlere ait bedel yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Trafik Kazalarında Yaralananlara Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedelinin Tahsili
Madde 36- Trafik kazalarından dolayı yaralananlara sunulan sağlık hizmetleri bedelinin tahsil işlemleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerdeki hükümlere tabidir.
Hizmet Kapsamında Yer Alan Diğer Acil Sağlık Hizmetleri Bedelinin Tahsili
Madde 37- Yataklı tedavî kuruluşları, acil sağlık hizmetlerinin bedelini hizmet sundukları kişinin ödeme imkanları ve kuruluşlarının tahsil işlemleri ile ilgili usul ve esaslar çerçevesinde tahsil ederler.
(Değişik: RG-24.03.2004-25412) Acil sağlık hizmeti kapsamında hastane öncesi ve hastaneler arası hasta nakil hizmetleri sırasında sunulan hizmetlerin bedeli, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı tarafından hastaların bağlı oldukları resmi veya özel sosyal güvenlik kuruluşlarına tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Sosyal güvencesi olmayıp ödeme gücü olmayanlardan ücret talep edilmez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Denetim
Madde 38- Acil sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar, bağlı bulundukları mevzuattan kaynaklanan denetim hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet yönünden Bakanlığın denetimine tabidir. Denetim ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.
Yükümlük ve Genel Sorumluluklar
Madde 39- Bu Yönetmelikte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuattan doğan sorumluluklar saklı kalmak üzere, genel hükümlere göre takibat yapılır
Acil sağlık hizmeti sunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşlarda görevli kişiler, yukarıda sayılan temel ilkelere uymakla mükelleftir.
ONUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
Yönergeler
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikte belirtilen düzenleyici işlemler, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanır.
Geçici Madde 2- İl düzeyinde kurulu haberleşme sisteminin karayollarını kapsayacak şekilde genişletilmesi tamamlandığında, Bakanlıkça kurulan karayolu ilk yardım istasyonları, acil sağlık istasyonlarına dönüşür.
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-15/03/2007-26463)
Bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 28 inci maddesine ilişkin düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır. Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
Madde 40- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41- Bu Yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütür.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI : B100THG0100002-3120 - 2847
KONU : Sağlık Kurulları ve Nöbet Hizmetleri

.......................... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2004/ 23
Bakanlığımıza bağlı hastanelerde sağlık kurullarının oluşturulması ve bu kurullarda yapılan işlemlerin ne şekilde yürütüleceği ile nöbet hizmetlerinin nasıl yürütüleceği konularında bilgi eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşandığı ve bazen yanlış uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle aşağıda belirtilen konuların vurgulanmasında yarar görülmüştür.
1-Sağlık kurullarının oluşturulması ve işleyişi:
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 22-23-24-25-26-27-28 ve 29 ncu maddelerinde belirlenmiştir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre, sağlık kurulları tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır.
Sağlık kurullarının teşkili için en az üç ayrı dal uzmanının (uzman olması halinde baştabip dahil olmak üzere) bulunması yeterlidir. Bu şekilde teşekkül ettirilen sağlık kurulunda verilecek sağlık kurulu raporları, kurula katılan uzman hekimlerin uzmanlık dalları ile sınırlı olup, diğer branşlar için sağlık raporu verilmesi mümkün değildir.
Genel dal hastanelerimizde üç ayrı uzman hekimden oluşturulacak sağlık kurullarında ilgili dal uzman hekimin alanında istirahat, ilaç, hastalık, ortez-protez kullanımına ilişkin düzenlenecek raporları vermek üzere sağlık kurulu oluşturulmasında bir sakınca görülmemektedir.
Ancak, herhangi bir hastanede iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, KBB, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması halinde bu uzmanların kurula dahil edilmesi zorunludur.
Bu dal uzmanlarından herhangi birinin bulunmadığı hallerde bunun yerine veya çok çeşitli dal uzmanlarının bulunduğu yataklı tedavi kurumlarında da bunlara ilaveten kurula iştirak edecek diğer uzmanları baştabip tespit eder.

Bütün bunlara ilaveten, kamuoyunun sağlık kurum ve kuruluşlarına olan güvenlerinin sarsılmaması, olumlu intibaın zedelenmemesi açısından kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan gelen rapor müracaatlarının değerlendirilmesi safhasında sağlık kurulu raporu veren Bakanlığımız hastanelerinin daha titiz davranmaları ve raporların düzenlenmesinde yararlanılan tetkik ve tahlillere ilişkin resmi belgelerin yapılabilecek bir denetimde değerlendirilmek üzere muhafazası zorunludur.
2-Nöbet hizmetlerinin yürütülmesi:
Yataklı Tedavi kurumlarımızda özellikle son zamandaki SSK-Sağlık Bakanlığı Tesisleri Ortak Kullanımı uygulamalarına bağlantılı olarak hasta yoğunluğu artmış bulunmaktadır. Bununla birlikte personel alımları ve personel dağıtımının reorganize edilmesi sonucu sağlık ve yardımcı sağlık personeli sayısında da bu yoğunluğu telafi edecek bir iyileşme görülmektedir. Bu olumlu gelişmelere rağmen bazı kurumlarımızın mesai saati sonrası vermiş oldukları nöbet ve icap nöbeti hizmetlerinde de aksamalar gözlenmiştir.
Özellikle uzman sayısı fazla olan bazı kurumlarda branş nöbetinin uygulanmadığı ve yine bazı kurumlarda ev nöbeti (icapçı nöbeti) uygulamasında yeterli hassasiyet gösterilmediği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere nöbet hizmetlerinin uygulama biçimi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42-52 nci maddelerinde ve buna bağlı yapılan düzenlemelerde belirtilmiştir. Buna göre, aynı branşda dört veya daha fazla uzman bulunması halinde, baştabip tarafından hastanenin türü, yoğunluğu, personel mevcudu, hizmetin gerekleri gibi kriterler gözönüne alınarak branş nöbeti konulabilir. Uzman nöbeti tutulan branşlarda branşla ilgili yardımcı sağlık personeli de branş nöbetine girerler. Branş nöbeti tutan uzman ve yardımcı sağlık personeline başka nöbet tutturulamaz.
İcap nöbeti, o daldaki uzman adedi branş nöbeti tutacak sayıdan (dört’ten) az ancak birden fazla olan durumlarda uygulanır. Bu uygulamada ev nöbeti tutacak uzman hekimler için aylık listeler Başhekimlikçe hazırlanır.
İcap nöbetçisi, kuruma her davette gelmeye mecburdur. İcap nöbeti tutmakla yükümlü olan personelin görevli olduğu sağlık kuruluşunun yerleşim sınırları içerisinde oturması esastır. Ancak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 20.maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere icap nöbetçisi hekimin mülki amiri izniyle Belediye mücavir alanı dışında ikamet ediyor olması, icap nöbetçisinin çağrılı olduğu vakaya gelmemesi veya geç gelmesi için hiçbir surette mazeret teşkil edemez. İcap nöbetçisi hekim davetin kendisine en kolay ve çabuk ulaşmasını sağlayacak şekilde idareyi bilgilendirmekten (bulunduğu yer, saat, telefon vb.) ve gerekli tedbiri almaktan sorumludur.
Yukarıda açıklanan hususların yerine getirilmesinde kurum ve kuruluşların amirleri sorumlu ve yetkili olup, konunun titizlikle takip edilerek gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0100002/3120 16.12.2005 * 23481
Konu : Nöbet Hizmetleri ve Acil
Sağlık Hizmetleri Hakkında
.................. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2005/180

Yataklı tedavi kurumlarımızın artan hasta yükünün karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda her hekime bir poliklinik muayene odası açılması, performansa dayalı döner sermaye uygulaması, hizmet alımı vb. çok önemli adımlar atılmıştır.
Olağan sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili alınan bu tedbirler büyük ölçüde rahatlamaya yol açmıştır. Aynı şekilde acil sağlık hizmetlerinin rahatlatılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
İl Sağlık Müdürlüğünce; hizmetin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesi, verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyulan diğer personelin temini konusunda gerekli tedbirlerin alınarak bu kapsamda nöbet ve acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde belirlenmiştir.
1) Acil nöbetleri; aynı branşta dört ve daha fazla uzman hekimin bulunması halinde bunlar tarafından branş nöbeti olarak tutulacaktır. Branş nöbeti tutan uzman hekimler ayrıca icap nöbeti tutmayacaktır.
2) Sağlık Müdürlüklerince il içerisindeki her hastanede acil sağlık hizmeti sunulmasının gerekliliği ve verimliliği değerlendirilecektir. Hastaneler ayrı ayrı ele alındığında uzman hekim sayısı branş nöbeti tutmaya elverişli olmayan hallerde (bir branşta 4 hekimden az olması), acil hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla uzman hekimler ortak bir havuzda toplanılarak acil hizmetlerinin en yoğun olduğu hastanede branş nöbetine kalmaları sağlanacaktır.
3) Uzman hekimlerin branş nöbeti tuttuğu merkez hastane dışında kalan diğer hastanelerde de eskiden olduğu gibi, acilde görevli pratisyen hekimler acil poliklinik yapmaya devam edecek, uzman müdahalesi gereken komplike durumlarda ilk müdahaleyi takiben hasta derhal ambulansla uzman branş nöbetinin tutulduğu merkez hastaneye ulaştırılacaktır.
4) Uzman hekim sayısının yeterli olması halinde her hastane kendi bünyesi içinde branş nöbeti tesis edecektir.
5) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları gibi özel dal hastanelerinde de uzman sayısı yeterli ise branş nöbeti tutulacaktır.
6) Acil ve normal nöbet listeleri aylık olarak hastane başhekimlikleri tarafından yapılacak ve her ayın ilk günü sağlık müdürlüklerinin elinde olacak şekilde iletişim sağlanacak, uygulama sağlık müdürlüklerince denetlenecektir. Nöbetlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesinden hastane başhekimleri ve sağlık müdürleri sorumludur.
Acil nöbetine iştirak edecek uzman hekim dışında diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin de nöbet listeleri yukarıda belirlenen usuller çerçevesinde hazırlanacak ve sağlık müdürlüklerine ulaştırılacaktır.
7) Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Tıbbi zorunluluk nedeniyle sevk gerektiğinde de öncelikle sevkin yapılacağı hastane ile iletişim sağlandıktan sonra sevk gerçekleştirilecektir. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç “yatağım yok” şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.
8) Branş nöbeti tutan uzman hekimlere sayı yeterliyse hizmeti aksatmayacak şekilde nöbet ertesi izin verilebilir. Ancak izin verilmesi rutin hizmeti aksatacaksa nöbet ücreti ödenmesi esastır. Bu konuda yetki ve sorumluluk başhekimdedir.
9) Acil servise başvuran acil muayene ve tedaviyi gerektiren kritik hastaların kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal tıbbi müdahaleleri başlatılacaktır.
10) Gereksiz sevklerin önüne geçmek için her hastane başhekimliği kendi bünyesinde “sevk denetleme ve kontrol” birimi kuracak ve belli aralıklarla (ihtiyaca göre haftada – 15 günde veya ayda bir) toplanarak sevkleri değerlendirecek, endikasyon harici gereksiz sevk yapan hekimler uyarılacaktır. Gereksiz sevklere müsamaha gösteren hastane başhekimleri sorumlu olacaktır.
Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde nöbet hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02.010.06 08.02.2006 - 2098
Konu : Branş Nöbetleri

GENELGE
2006 / 16

İlgi: 16.12.2005 tarih ve 23481 (2005/180) sayılı Genelge.

Yataklı tedavi kurumlarında nöbet esasları ve nöbet türleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41 ila 52 nci maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca nöbet hizmetlerine ilişkin olarak ilgi genelge yapılmıştır.
Ancak, alınan bilgilerden tereddütlerin giderilmesi için bazı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
1- İlgi Genelgenin 1 inci maddesinde belirtilen acil nöbet hizmetlerinin öncelikle İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarında planlanması, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Üroloji vb. branşlarda ise yine 4 ve daha fazla uzman hekim bulunması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekimliklerince yapılacak değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde branş nöbet hizmeti verilmesi gerekmektedir.
2- Branş nöbeti uzman başına ayda 5 (beş) nöbetten fazla olduğunda İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimliğin değerlendirmesi ile beş nöbetin üzerindeki nöbetler icapçı olarak tutulabilir. (Örneğin; branş nöbeti olarak bir uzman hekimin ayda 7 (yedi) nöbet tutması gerekiyorsa, bunun 5’ini hastanede branş nöbeti olarak, 2’sini de icapçı olarak tutabilir.)
3- Eğitim ve araştırma hastanelerinde, Başhekimin uygun görmesi durumunda, yan dal uzmanlık branşları ana dal içinde değerlendirilerek nöbete dahil edilecektir.
4- Acil nöbetine giren uzman hekimler dışında kalan branşlardaki uzman hekimler (FTR, Cildiye, Biyokimya, Radyoloji v.b) idari nöbete dahil edileceklerdir.
5- Uzman hekim tarafından nöbet tuttuğu hastanede yatırılarak tedavi ve ameliyat edilen hastanın takibi taburcu oluncaya kadar aynı hekim tarafından yapılacaktır. Şartlar elverir ve gerekli olursa ilgili hekim hastasını kendi çalıştığı hastaneye nakledebilecektir.
6- Başka ilçe hastanelerinde görevli uzman hekimler ile ilçe hastanelerinden haftanın belirli günlerinde il merkezindeki hastanede görevlendirilmiş bulunan uzman hekimler il merkezindeki nöbet hizmetleri için oluşturulan havuza dahil edilmeyecektir.
7- Nöbet hizmetlerinin ücretlendirilebilen kısmı ücretlendirilecek, aylık 80 saati aşan durumlarda 80 saatin üstü için izin verilecek, ancak kesinlikle gündüz verilen sağlık hizmetleri aksatılmayacaktır.
8- 09.05.2005 tarih ve 9155 (2005/79) sayılı genelgede belirtilen, 25 hizmet yılını doldurmuş personelin “hizmeti aksatmamak kaydıyla” nöbet hizmetlerine dahil edilmemeleri öngörülmüş olmakla birlikte, yeterli hizmet sağlanamaması durumunda bu personelin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi esastır.
9- Hastanelerde boş yatak olmadığı gerekçesi ile hastaların başka hastanelere sevk edilmelerinin önlenmesi amacıyla, her gün akşam başhemşirelik tarafından servislerdeki boş hasta yatakları tespit edilerek listesi acil nöbetçi hekimine verilecek ve tüm boş yataklar gerektiğinde kullanılmak üzere acil’in emrine tahsis edilecektir.
10- Acil nöbeti için havuzun oluşturulduğu hastanede nöbet tutan uzman hekimler nöbetleri esnasında yaptıkları muayene, tedavi ve girişimler neticesinde aldıkları puanlara göre Sağlık Bakanlığı 2. ve 3. Basamak Ek Ödeme Yönergesi esasları çerçevesinde döner sermaye katkı payını nöbet tuttuğu hastane döner sermayesinden alacaktır. Ancak ücretlendirmenin yapılabilmesi için kendi kurumları dışındaki hastanede nöbet hizmeti verecek hekimler için il içi görevlendirme onayı alınması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
Dağıtım:
81 İl Valiliği


Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12759/04.07.2006-Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri
GENELGE -2006/ 75

İlgi:30.03.2004 tarih ve 5089 sayılı (Genelge 2004/47) genelgemiz.

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımız için hizmete erişilebilirliğin sağlanması Bakanlığımızın temel ilke ve hedefleri arasında bulunmaktadır.
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olabilen hizmet bedelinin ödenmemesi sebebiyle hastanelerde rehin tutma, taburcu işlemlerini geciktirme, senet imzalatma gibi uygulamalar ilgi genelge ile kaldırılmıştır.
Sağlık hizmeti gibi geciktirilemez, ertelenemez, vazgeçilemez hizmet alınmadığı taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bir hizmet alanında ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi için, tüm hastanelerin 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, özel ve kamuya ait hastanelerin bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri pozitif hukukun öngördüğü zorunluluktur.
Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Acil durumlarda bir başka kuruma hasta nakli ancak daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerekiyorsa, ilk tıbbi müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurum ile gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacaktır. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç “yatağım yok” şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.
Bu itibarla, hastanelere başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavileri derhal yapılacak ve sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemler, tıbbi işlemlerin yapılmasını geciktirmeyecek şekilde yürütülecektir.
Tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi giderlerinin tahsili ile ilgili işlemler, taburcu işlemlerinden tamamen bağımsız olarak genel hükümlere göre yürütülecek ve herhangi bir senet veya taahhütname alınması yoluna gidilmeyecektir.
Özel ve kamuya ait sağlık kurumlarında tedavi faturalarının ödenmemesi gerekçe gösterilerek, hastaların taburcu edilmemesinden veya taburcu süresinin uzatılmasından veyahut buna benzer yanlış yorumlamalara yol açabilecek her türlü işlemden kesinlikle kaçınılarak, kamu hastanelerinden zorunlu sebeplerle özel hastaneye sevk edilen ve tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken hastalar ile kamu hastanelerinde tedavi olan ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşlara İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli desteğin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Gereğinin hassasiyetle ifasını, aksine hareket eden tüm ilgili ve sorumlular hakkında gerekli kanuni işlemlerin gecikmeksizin yapılması hususunu önemle rica ederim.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-010-06
Konu : Acil Hasta Sevkleri
20/10/2006-19933

..................... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2006 / 110

İlgi: 04.07.2006 tarih ve 12759 sayılı (2006/75) genelge.

Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılan inceleme sonucu düzenlenen inceleme raporları ve Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, tedavi amacıyla hastanelere başvuran acil hastalardan, ilk müdahalesi yapılarak durumunun ağır olması sebebiyle daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi zorunlu görülenlerin sevki için koordinasyon sağlanan hastane yöneticilerinin;
-Hastanede mevcut olması ve kullanılır olmasına rağmen boş yatak olmadığı,
-Branşında yeterli uzman hekim bulunmadığı,
-Cihazlarının arızalı olduğu vb. gerekçelerle hastayı kabul etmeyerek geri çevirdikleri ve bunun sonucu olarak da olumsuz sonuçlara sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.
İlgi Genelgemizle acil hizmetlerde yatakların nasıl kullanılacağı konusunda düzenleme yapılması ve bu hususlara hassasiyetle uyulması istenmiştir.
Acil sağlık hizmetlerinde aksamaya ve olumsuz olaylara sebebiyet verilmemesi açısından hasta yataklarının en uygun şekilde kullanılması, tıbbi cihazlara ait arızaların en kısa sürede giderilmesi, arızanın onarımı aşamasında hastanedeki diğer cihazlardan yararlanılması ve nöbet hizmetleri konusunda gerekli tedbirlerin zamanında alınması elzemdir.
Acil durumlarda zaman kaybının önlenmesi ve sevk işlemlerinde koordinasyonunun aksatılmadan yürütülmesi amacıyla her ilde bulunan bütün hastane baştabiplikleri tarafından hastanede mevcut olan yatak, boş yatak, yoğun bakım yatağı ve kullanılabilir durumdaki cihazlara (Ventilatör, Magnetik Rezonans, Tomografi, Ultrasonografi vb.) ait ekli formdaki bilgilerin güncellenerek düzenli ve sürekli olarak 112 Acil Komuta Merkezi Hastane Entegrasyon Bölümüne öncelikle bilgisayar ortamında aktarılması ve her il merkezinde Acil Komuta Merkezi tarafından (il içinden veya çevre illerden yapılan sevklerde) koordinasyonun sağlanması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
EKLER:
1- Form (1 adet)

.......................................................................... HASTANESİ
ACİL KOMUTA MERKEZİNE YATAK BİLDİRİM FORMU

İli :
Kurumu :
Form Bildirim Saati :

YATAK TIBBİ CİHAZ
Hasta Yatağı Sayısı Yoğun Bakım Yatağı Sayısı Faal Cihaz Adı Sayısı

Toplam Hasta Yatağı Toplam Yoğun Bakım Yatağı Ventilatör
Toplam Boş Yatak Toplam Boş Yoğun Bak.Yat. Magnetik Rezonans
Yatan Hasta Yoğun Bakımda Yatan Hasta Bilgisayarlı Tomografi
Yenidoğan Y.Bak.Boş Küvöz Ultrasonografi

Uygundur
İdari Nöbetçi Hekim Tarih - İmza
veya
Baştabip Yardımcısı

Not :
1- Form elektronik ortamda her gün akşam 16.00 ve sabah 08.00 saatlerinde sorumlusu tarafından Acil Komuta Merkezine bildirilecektir.
2- Her gün akşam ve sabah bildirim sonrasında hasta yatırılması veya çıkarılması durumunda boş yatak sayısındaki her değişiklik; idari nöbetçi hekim tarafından veya mesai saatlerinde ilgili baştabip yardımcısının bilgisi dahilinde aktarılacaktır.
3- Yukarıdaki formata uygun bilgiler her gün eksiksiz olarak bildirilecek, ayrıca, hastane baştabipliğince veya il koordinasyon merkezinin belirlediği bildirilmesine gerek görülen başka bilgiler var ise her il Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek formatta da bildirimi yapılabilecektir.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı :B100TSH0160001 / 14030*18.06.2007
Konu : Acil Sağlık Hizmetleri
GENELGE
2007/47

Acil hastalık ve yaralanma, trafik kazası gibi insan hayatını doğrudan tehdit eden bir çok
olayda, acil tıbbi yardımın yerinde ve en kısa sürede başlatılması, hasta ya da yaralının uygun
ekipman ve personel yardımıyla tedavi kurumlarına taşınması, tedavi kurumlarında
bekletilmeden gereken müdahalenin yapılması, hayat kurtarma zincirinin vazgeçilmez
halkalarıdır.
Gelişmiş ülkelerde yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip acil sağlık hizmetlerinin önemi
ülkemizde son yıllarda ancak anlaşılmış ve bu konuda Bakanlığımızca önemli çalışmalar
yapılarak vatandaşımız hak ettiği hizmeti almaya başlamıştır.
Bu amaçla Bakanlığımız 2006 yılı içerisinde her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hizmet
vermek amacıyla karayolu ambulanslarının yanı sıra deniz ambulansları ve paletli ambulanslar
satın alarak ihtiyaç duyulan bölgelere tahsis etmiş, hava ambulans sistemini de faaliyete
geçirmek için gerekli çalışmaları son aşamaya getirmiştir. Haberleşme, kayıt ve takip sistemi
konusunda da önemli mesafeler alınmıştır. 2002 yılında istasyon sayısı 481 iken Mayıs ayı
sonunda 1191 olmuş, kırsal bölgelerde 112 acil sağlık hizmeti verilen nüfus oranı %20 iken
bugün bu oran % 97' ye ulaşmıştır.
Bu çalışmalar çerçevesinde acil sağlık hizmetlerinde çok önemli mesafeler alınmıştır.
İllerimizin hiçbirinde eksik kalmayacak şekilde aşağıda belirtilen hususlar tamamlanacak olup
henüz eksikliklerini giderememiş iller için:

1. Tüm kırsal alanlar dahil hizmet verilmeyen bölge kalmayacaktır.
2. Komuta merkezlerinin dijital çağrı karşılama, araç takip, ses kayıt ve istatistik
programları kurularak faal hale getirilecektir.
3. İlinizde hizmet veren tüm ambulansların ilgili mevzuat çerçevesinde eksiklikleri var
ise tamamlanacaktır.
4. Telsiz haberleşme sisteminin kesintisiz sağlanabilmesi için il genelinde tüm bölgeleri
kapsayacak şekilde gereken röle ve sabit telsiz cihazları eksik ise tamamlanacaktır.
5. Ambulans personeli için gerekli görev kıyafetleri Bakanlığımız standartlarına uygun
şekilde temin edilerek personelin kıyafetsiz göreve çıkmaması sağlanacaktır.
6. Resmi ve özel tüm hastanelerin hastane başhekimlikleri, boş yatak kapasiteleri,
küvöz, ventilatör, yanık ünitesi ve yoğun bakım ünitelerinin durumları ile uzman
hekim durumlarını komuta merkezlerine anlık olarak bildirecek, komuta merkezleri
tarafından hastanın durumuna ve hastanelerden gelen bilgilere göre yönlendirme
yapılacaktır.
7. Komuta merkezlerine bildirilen acil vakaların en az % 90'ına, merkezlerde 10 dakika,
kırsal alanda 30 dakikadan önce ulaşılacak şekilde tedbir alınacak, aylık vaka
istatistikleri ve çalışma bildirim formları düzenli olarak Bakanlığımıza
gönderilecektir.
8. İl ambulans servisi komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda görev yapan tüm
önemli personelin hizmet içi eğitimleri tamamlanacaktır.
9. 2007 yılı Bütçe Kanununda öngörülen hibe ambulansların temini konusunda ilinizde
bulunan hayırseverler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşülerek ihtiyacın
giderilmesi sağlanacak ve bu konuda gereken hassasiyet gösterilecektir. Hibe edilen
ambulansların üzerinde; ambulansın tamamı hibe edilmişse ambulans arka kapı
üzerine veya her iki yan duvarında şerit alt kısmına yüksekliği 10 cm ve uzunluğu 50
cm’yi geçmeyecek şekilde hibe eden şahsın veya kuruluşun ismi ve varsa logosu ile
birlikte yer alabilecektir. Hibe ambulansın toplam bedelinin yarısını geçecek şekilde
araç veya donanım olarak hibe alındığı takdirde, ambulans arka kapı üzerine veya her
: iki yan duvarında şerit alt kısmına yüksekliği 5 cm ve uzunluğu 25 cm olacak şekilde
hibe eden şahsın veya kuruluşun ismi ve varsa logosu ile birlikte yazı veya ibare
bulunabilecektir.
10. Verilen ambulans hizmetleri için il ambulans servislerince vatandaşlarımızdan ücret
talep edilmeyecek, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza verilen
ambulans hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak, herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı vatandaşlar için tahakkuk eden ambulans ücretleri kişinin bağlı
bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşundan tahsil edilecektir. İl ambulans servisleri
özel sağlık kuruluşlarının ambulans ihtiyacını karşılamak amacıyla ambulans hizmet
sözleşmesi yapamayacaklardır. Yukarıda yer verilen hususlara titizlikle riayet edilmesi, bu kapsamda yapılan çalışmalar
ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi, anılan görevleri yerine getirmeyenler ve görevini
aksatan personel ve yöneticiler hakkında idari işlem yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE
AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulansların ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özellikleri ile ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acil sağlık aracı: Can kurtarma amacıyla ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak ve olay yerinde görev yapmak üzere hazırlanmış araçları,
b) Açmaya ve işletmeye yetkililer: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişiler ile özel hukuk ve tüzel kişilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,
c) Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve bu Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını,
ç) Ambulans/acil sağlık aracı uygunluk belgesi: Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ambulans servislerinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulanslar ve acil sağlık araçları için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
d) Ambulans servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi,
e) Ambulans servisi uygunluk belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
f) Ambulans çağrı merkezi: Gelen çağrıların değerlendirildiği ve ambulansların sevk ve idare edildiği yeri,
g) Ambulans istasyonu: Çağrı Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini,
ğ) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
h) Genel Müdürlük: Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ı) Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri,
i) İl ambulans servisi: Müdürlüğe bağlı il düzeyinde ambulans hizmetlerini sevk ve idare eden birimi,
j) Komisyon: Ambulans servisi ve ambulansların incelenmesi, teftiş ve denetimi amacıyla oluşturulan müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli bir hekim ve en az iki sağlık personelinden oluşan üç kişilik ekibi,
k) Mesul müdür: Kamu kurum ve kuruluşlarında başhekimleri, diğer ambulans servislerinde idari işlerden sorumlu olan hekimi, tıbbi işlemlerde ise diğer hekimler ile birlikte sorumlu olan hekimi,
l) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
m) Özel kuruluş: Gerçek kişiler ile özel hukuk ve tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,
n) Sağlık personeli: Ambulans ve acil bakım teknikerleri, anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenleri ve anestezi teknisyenlerini,
o) Şoför: Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip, temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ambulansların ve Acil Sağlık Araçlarının Sınıflandırılması,
Özellikleri, Personeli ve Tescili
Ambulanslar
MADDE 5 – (1) Ambulanslar ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları da kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır.
a) Kara ambulansları:
1) Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve EK–1 ve EK–2’ de yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
2) Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve EK–1 ve EK–2’ de belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
3) Özel donanımlı ambulanslar: Hasta veya yaralıların yaş, fiziksel ve tıbbi durumları ile ambulansların görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliğine göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre ekip ve ekipmanla donatılmış araçlardır. Bu araçlardan yoğun bakım ambulansı EK–1 ve EK–2’ de yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip olmalıdır. Yenidoğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamak kaydı ile ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Özel donanımlı ambulanslar grubuna girecek arazi tipi ve özel donanımlı bir başka araç başvurusu halinde; bu Yönetmeliğin genel esasları çerçevesinde asgari nakil ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamak kaydı ile Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak, müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir.
b) Hava ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni almış ve EK–3’ de belirtilen tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.
c) Deniz ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığından çalışma izni almış ve EK–3’ de belirtilen tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.
Acil sağlık araçları
MADDE 6 – (1) Acil sağlık aracı, acil sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak ve olay yerinde görev yapmak üzere kullanılan her türlü kara, hava ve deniz aracıdır. Olay yerinde tıbbi müdahale, teknik ve lojistik destek için kullanılacak olan bu araçlar motosiklet, bisiklet, doktor aracı, medikal kurtarma aracı, organ nakli aracı, mobil komuta kontrol aracı, mobil haberleşme aracı, mobil sağlık aracı ve benzeri araçlar olup, hasta taşıma amaçlı kullanılamaz. Bu araçlar aşağıda belirtilen genel özelliklere sahip olmalıdır:
a) Işıklı ve sesli uyarı sistemi,
b) Haberleşme cihazları (telsiz, telefon gibi),
c) Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,
ç) Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım.
(2) Acil sağlık araçları sadece ambulans servisleri ve sağlık kurumları bünyesinde ve amacına uygun olarak kullanılabilir. Başka kişi ve kuruluşlarca kullanılamaz.
Ambulans ve acil sağlık aracı personeli
MADDE 7 – (1) Kara ambulanslarından;
a) Acil yardım ambulanslarında en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri ve bir sağlık personeli olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır.
b) Hasta nakil ambulanslarında en az biri sağlık personeli olmak üzere iki personel görev yapar. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir.
c) Özel donanımlı ambulanslarda, en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli; Bakanlıkça onaylanmış erişkin ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli ise Bakanlıkça onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak zorundadır.
(2) Hava ve deniz ambulanslarında en az bir hekim ve bir sağlık personeli veya iki sağlık personeli ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personel görev yapar.
(3) Acil sağlık araçlarının personeli, aracın kullanım amacına ve kapasitesine uygun olmalıdır. Hekim, sağlık personeli ve şoför yanında aracın görev alanı ve içinde bulunan ekipmanları kullanabilecek teknik personel bulundurulabilir.
Ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alacak yazı ve işaretler
MADDE 8 – (1) Kara ambulansları beyaz renkte olur, bunlardan acil yardım, ambulanslarını, kırmızı renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde bir şerit çevreler, hasta nakil ambulanslarında ise bu şerit, lacivert renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde olur. Yoğun bakım ve yenidoğan ambulanslarında, en az 200 mm genişliğinde, biri kırmızı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevreler. Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal işareti aracın her iki yanında yer alır.
(2) Ambulanslar ve acil sağlık araçları üzerinde sadece kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır. Ambulans servisinin bir sağlık kuruluşu ile sözleşme yapması halinde, bu kuruluşun isim, marka ve işareti ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alabilir. Ancak bunlar ambulans servisinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.
(3) Hava ve deniz ambulanslarında asgari, kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır.
Ambulans ve acil sağlık aracı tescili
MADDE 9 – (1) Açmaya ve işletmeye yetkili kişi ve kurumlarca acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans ve acil sağlık aracı olarak tescili; bu Yönetmeliğin EK–1, EK–2 ve EK–4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır.
(2) Denizcilik Müsteşarlığı ve ulusal havacılık yetkili birimlerince çalışma yetkisi verilen deniz ve hava araçlarının ambulans veya acil sağlık aracı olarak tescili için, bu Yönetmeliğin EK–3’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ambulans veya acil sağlık aracı uygunluk belgesi düzenlenir.
(3) Müdürlükçe bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim ve değerlendirmeler neticesinde ambulans veya acil sağlık aracı olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, durum tespit tutanağı düzenlenir. Aracın sahibi veya mesul müdürü bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen süre içerisinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Bu süre zarfında araç, ambulans veya acil sağlık aracı olarak kullanılamaz. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde yetkili trafik birimine durum yazıyla bildirilerek, "ambulans" veya "acil sağlık aracı" ruhsatının iptal edilmesi ve araç üzerindeki yazı ve işaretler ile tepe lambası, siren gibi teknik ve tıbbi donanımların kaldırılması sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ambulans Servislerinin Ruhsatlandırılması, Başvuru Şartları ve
Başvurunun Değerlendirilmesi
Ambulans servislerinin ruhsatlandırılması
MADDE 10 – (1) Ambulans servisleri çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur. Acil yardım, özel donanımlı ambulans ile hava ve deniz ambulansı bulunduran servisler için gerekli çağrı merkezi standartları 16 ncı maddeye uygun olur.
(2) Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır.
(3) Ambulanslara, kullanım amacına göre ambulans uygunluk belgesi düzenlenir ve ambulanslar bu amacın dışında kullanılamaz. Acil yardım ambulansları gerektiğinde hasta nakli için kullanılabilir.
(4) Sağlık kuruluşları ambulans bulundurdukları takdirde ambulans uygunluk belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşlar birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde ambulans servisi uygunluk belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşların mesul müdürü veya sorumlu hekimi, aynı zamanda ambulans servisinin de mesul müdürüdür.
(5) Ambulans servisleri, özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabilir. Ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceği müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirlenir.
(6) İl ambulans servisleri kuruluş ve işleyiş bakımından 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Başvuru için gereken belgeler
MADDE 11 – (1) Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla, kuruluşun unvanının, sahip veya sahiplerinin, faaliyet adresinin, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların sınıfının belirtildiği dilekçe ile müdürlüğe başvurur. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.
a) Ambulans servisinin çağrı merkezi ile istasyonlarının adresleri, iletişim bilgileri,
b) Ambulans servisinde bulunması zorunlu asgari mekânlara ait 1/100 ölçekli plan,
c) Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesi örneği,
ç) Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesi örneği,
d) Özel ambulans servisinde çalışan ve bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildiren belgeleri,
e) Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin birer örneği, mesul müdüre ait nüfus cüzdanı örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgâh ilmuhaberi,
f) Ambulans servisinde çalışacak hekim ve sağlık personelinin ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu Yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer örneği, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, mesul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri,
g) Şoför olarak çalışacak personelin ehliyet fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgâh ilmühaberi ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası,
ğ) Bulundurulan ambulansın sınıfına göre bu Yönetmeliğin EK–1, EK–2, EK–3 ve EK–4’ünde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından her araç için onaylanmış liste,
h) Ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin mesul müdürce onaylanmış birer adet örneği,
ı) Hava ve deniz ambulansları için yetkili birimlerden (deniz ambulansları için Denizcilik Müsteşarlığından) alınmış kullanım izin belgelerinin, mesul müdürce onaylanmış birer adet örneği ve istasyon olarak kullanacakları hava ve deniz limanlarının kullanım izinleri,
i) İstasyonların bekleme yapacakları yerler ambulans servisine ait değilse ilgili kuruluş ile sözleşme veya izin belgesi,
j) Ambulans servisinin/ambulansın faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,
k) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler iki nüsha halinde hazırlanır.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılan başvuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kuruluş ve faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir komisyon oluşturulur.
(2) Komisyon, açılacak kuruluşu, çağrı merkezi ve istasyonlar ile ambulans ve acil sağlık araçlarını yerinde inceler. Bu inceleme neticesinde uygun bulunan kuruluşa ait ön inceleme raporu tanzim edilir. Uygun bulunmayanların eksikleri yazı ile müracaat eden kuruluşa bildirilir.
(3) Başvurusu uygun görülen kuruluşa; örneği EK-5’te yer alan Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi, ambulans servisinde bulunan her bir ambulans/acil sağlık aracı için örneği EK-6’da yer alan Ambulans/Acil Yardım Aracı Uygunluk Belgesi, mesul müdür adına örneği EK-7’de yer alan Mesul Müdürlük Belgesi, diğer çalışanların her birine, örneği EK-8’de yer alan Personel Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin müdürlükçe onaylı birer örneği ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği veya ilave istasyonlar açıldığı takdirde; 11 inci maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler düzenlenerek müdürlüğe 7 gün içinde bir dilekçe ile başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Altyapı
Mesul müdür
MADDE 13 – (1) Ambulans servislerinin çağrı merkezinde mesul müdür bulunur. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ve sağlık personeli ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, ambulans servisinin işleyişinden ve hizmetin sunulmasından ambulans servisinin sahipleri de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Mesul müdür veya mesul müdüre vekâlet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalışamaz. Mesul müdür kuruluşta bulunmadığı zamanlar için yazılı olarak kendisine vekil tayin eder ve mesul müdür vekilinin ismini Müdürlüğe bildirir. Bu vekalet yılda bir aydan fazla olamaz.
(2) Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,
b) Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve Bakanlıkça belirlenen veya belirlenecek kalite standartlarına uyulmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Ambulans servisinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,
ç) Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek,
d) Ambulans servisinin çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
e) Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,
f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,
g) Ambulansların EK–1 de istenilen teknik özellikleri koruyup korumadığı, EK–2, EK–3 ve EK–4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadığını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun şekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek,
ğ) Personelin periyodik hizmet içi eğitimlerinin ve Bakanlıkça zorunlu tutulan eğitimlerinin uygulanmasını sağlamak.
(3) Mesul müdür, ambulans servisinin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde müdürlüğün birinci derecede muhatabıdır.
(4) Mesul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istediğinde veya görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mesul müdür tarafından müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi zorunludur.
Hekim
MADDE 14 – (1) Ambulans servisinde, hekimler, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak saklanır.
(2) Hekimler; ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur. Hekim bulunmayan acil yardım ambulanslarında ve acil sağlık araçlarında görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerlerine tıbbi danışmanlık, çağrı merkezindeki hekimler tarafından yapılır.
Sağlık personeli
MADDE 15 – (1) Ambulans servisinde, sağlık personeli, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler. 24 saat faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak saklanır.
(2) Ambulans ve acil bakım teknikerleri, hekim bulunmayan ambulans ve acil sağlık araçlarında hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden, hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur.
Bulunması zorunlu asgari birimler
MADDE 16 – (1) Ambulans servisinde aşağıda belirtilen nitelikte birimler bulunur:
a) Çağrı merkezi: Çağrı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldığı birim,
b) Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kuruluşlar için nöbet tutan hekim ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış bir oda,
c) Asgari bir tuvalet ve lavabo,
ç) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,
d) Tıbbi malzeme deposu: Ambulans yedek demirbaş ve sarf malzemelerinin bulundurulduğu bölme veya oda,
e) Yönetim birimi: İdari ve mali işlerin yürütüldüğü birim,
f) Kara ambulansları ve acil sağlık araçları için park yeri.
(2) Ambulans servisinde uygunluk belgesi, mesul müdürlük belgesi, personel çalışma izin belgelerinin aslı bulunur. Uygunluk belgesi ve mesul müdürlük belgelerinin asılları ile mesul müdürün kuruluşta bulunmadığı süreler için belirlediği ve görevlendirdiği hekimin ismi ile çalışan bütün sağlık personelin isimlerinin bulunduğu tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikâyetlerin yapılabileceği müdürlüğün ve meslek odalarının telefonlarının bulunduğu liste, hasta hakları tabelası, ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca fiyat listesi ve şikayet yerleri ambulans kabininde görünür bir yerde bulundurulur.
(3) Acil yardım, özel donanımlı ambulans ile hava ve deniz ambulansı bulunduran servisler için gerekli çağrı merkezi 20 metrekareden az olamaz. Bu birim, en az dört kişinin çalışabileceği, havalandırma ve ısıtma sistemine sahip olacak şekilde düzenlenir. Çağrı merkezinde ayrıca aşağıda belirtilen asgari teknik ekipmanlar bulunur;
a) En az dört hatlı telefon santralı,
b) Çağrı raporlama ve yönetim sistemleri,
c) Ses kayıt sistemi,
ç) İsteğe bağlı araç takip ve coğrafi konum sistemleri,
d) Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Ambulans Servisi Çalışma Usul ve Esasları
Çağrı
MADDE 17 – (1) Çağrı; hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda müdürlük tarafından, şahsen başvuru veya haberleşme araçları ile yapılır.
Çağrının değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 18 – (1) Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından değerlendirilir. Çağrı, ambulans servisinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile ekipman durumuna göre kabul veya reddedilir. Talebin kabul edilmediği durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği ambulans servisince bildirilmek zorundadır.
Ekibin yapacağı işler
MADDE 19 – (1) Hasta veya yaralının bulunduğu yere ulaşan ekip, giden ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil işlemini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarının ulaştıkları hastalara yapılan işlemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile müdürlüğe bildirilir.
(2) Acil hasta veya yaralılar, gerektiğinde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir.
(3) Hasta veya yaralıya çağrılan ekip, örneği EK–12’ de gösterilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formunu, ek bilgilerin de yer alabileceği şekilde her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır.
Haberleşme
MADDE 20 – (1) Özel ambulans servislerinde çağrı merkezine ait yedi rakamlı bir telefon kullanılır. Bu telefon ve ambulans servisine ait diğer telefonlar, il ambulans servisi (112) komuta ve kontrol merkezine önceden bildirilir.
(2) Çağrı merkezi, istasyonlar, ambulanslar ve ekiplerinde haberleşme amacıyla telsizler kullanılır. İl genelinde müdürlükçe afet ve olağan dışı durumlar için kullanılmak üzere belirlenen telsiz frekansı, çağrı merkezlerindeki telsizlerde bulundurulur. Ortak frekanstan il ambulans servisi komuta ve kontrol merkezi (112) tarafından afet ve olağandışı durumlarda verilen görevlendirilmelere ambulans desteği verilir. Bu frekanslara ilave olarak hava ve deniz ambulanslarında uluslararası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunur.
Kıyafet
MADDE 21 – (1) Ambulans servisinde görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadır. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunur. Kıyafet üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sağlık işaretleri bulundurabilir.
Kimlik kartı
MADDE 22 – (1) Ambulans servisi personeli, müdürlükçe onaylı ve EK–11 de belirtilen bilgileri içeren kendi kurumuna ait tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Tutulacak Defterler
Teftiş ve denetim defteri
MADDE 23 – (1) Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için örneği EK-9’da gösterilen müdürlük tarafından onaylanan Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.
Kayıt
MADDE 24 – (1) Ambulans servisine başvuran her hastaya/yaralıya yapılan işlemler EK–12’ de belirtilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir.
(2) Özel ambulans servisleri, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemini ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutabilir. Bu amaçla kullanılacak form örneklerinin önceden çıktı alınarak mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.
(3) Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmî taleple istenildiğinde ibraz edilmesi ve bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Arşiv
MADDE 25 – (1) Ambulans servisinde kayıtlar beş yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisleri, kayıtlarını faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müdürlüğe devreder.
Bildirimler
MADDE 26 – (1) Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri örneği EK–13’ de gösterilen Ambulans Servisi Bildirim Formu ile müdürlüğe aylık dönemler halinde bildirmek zorundadır. Bu bildirimler yazılı veya bilgisayar çıktısı şeklinde olabilir. Gerektiğinde müdürlükçe istenecek her türlü bilgi kayıtlara uygun olarak verilmelidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu
Denetim
MADDE 27 – (1) Ambulans servisleri ile ambulans ve acil sağlık araçları komisyonca düzenli olarak yılda en az iki kez denetlenir. Şikâyet ve soruşturma ile Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi üzerine ayrıca olağan dışı denetimler de yapılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Denetim sonuçları en az yılda iki kez Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Gerekli görülen hallerde Bakanlık tarafından denetleme yapılabilir.
(2) Denetimlerde ambulans servisleri için örneği EK–10/A’da gösterilen Ambulans Servisi Denetleme Formu, ambulans ve acil sağlık araçları için örneği EK–10/B’de gösterilen Ambulans/Acil Sağlık Aracı Denetleme Formu kullanılır ve bu formlarda belirlenen yaptırımlar uygulanır.
(3) Denetimler sonucunda, ambulans ve acil sağlık aracı uygunluk belgesi iptal edilmiş ve bu iptal nedeni aracın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine bağlı ise, müdürlüğün yazılı teklifi üzerine araçların üzerinde bulunan her türlü yazı, sesli ve ışıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları müdürlükçe söktürülerek durumuna uygun araç olarak ilgili trafik birimlerince yeniden tescili yapılır.
Ücretlendirme
MADDE 28 – (1) Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; il sağlık müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında; il emniyet müdürlüğü, sanayi ve ticaret il müdürlüğü, belediye başkanlığı, tabip odası, ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşların bir temsilcisi ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdüründen oluşan bir komisyonca; maliyet, fiyat endeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak asgari ve azami ücretler olarak tespit edilir. Ücret tespit edilirken, şehir içi ve şehir dışı ambulans ücretleri, açılış ücreti ve mesafeler dikkate alınarak ambulansın sınıfına göre ayrı ayrı belirlenir. Ambulansta yapılan tıbbi müdahaleler ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca faturalandırılır.
(2) Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen veya değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak, toptan eşya fiyatları endeksi artışları %25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay sonra bu süre beklenmeden arttırma isteminde bulunulabilir.
(3) Hava ve deniz ambulans ücretleri Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşturulan komisyonca belirlenir.
Tabela
MADDE 29 – (1) Ambulans servisinin dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve/veya marka ve logosu ve unvanı yazılır.
Devir durumu
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.
(2) Ambulans servisini devralan kişiler 9 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, ambulans servisi uygunluk belgesi düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasaklar
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen;
a) Ambulans servisleri, ambulans servisi uygunluk belgesi almadan faaliyete geçemez.
b) Ambulans servisinde, hasta müdahalesi yapılan alanlar ve ambulanslarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine, stajyer öğrenci ve ilgili mevzuata göre çalışma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalışamaz ve çalıştırılamaz.
c) Ambulans servisleri dışında, sağlık personeli bulundurmayan ve bünyesinde sağlık birimi olmayan kurum ve kuruluşlar ambulans işletemez.
ç) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, ambulans servisinde/ambulansta çalıştırılamaz.
d) İl ambulans servisi komuta ve kontrol merkezi haricinde tek bir çağrı merkezinden diğer ambulans servisleri ve ambulanslarına aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, iletişim aracı, elektronik ortam, kişi veya kuruluş kullanılamaz.
e) Çağrı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamaz.
f) Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz.
g) Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemiş acil hastaların/yaralıların taşınmasında kullanılamaz.
ğ) Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz.
h) Olağandışı durumlar istisna olmak kaydıyla hiçbir ambulans ve acil sağlık aracı cenaze nakli amacıyla kullanılamaz.
ı) Ambulans servisi şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise, bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamaz.
i) Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorundadırlar. İl sınırları dışına il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile hasta nakletmek amacı ile çıkabilirler. Sevk işlemini gerçekleştiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım ve benzeri) haricinde il dışında uzun süreli bekleme yapamaz ve ambulans hizmeti veremezler. Ancak birden fazla ilde ruhsatlı özel ambulans servisi bulunan kuruluşlar, bu iller ve servisleri arasında o illerdeki müdürlüklere bilgi vermek koşulu ile çağrı yönlendirme, ambulans, acil sağlık aracı ve personel değişimi yapabilirler.
j) Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.
k) Ambulans servisleri, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.
l) Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.
Yaptırımlar
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar uygulanır. Ayrıca bu işletmeler, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.
Reklâm, tanıtım ve bilgilendirme
MADDE 33 – (1) Ambulans servisleri; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.
(2) Ambulans servisleri tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemez.
(3) Ambulans servisleri; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
(4) Ambulans servisleri tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi ile yazan kişi ve kariyeri açıkça belirtilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 34 – (1) 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Faaliyette olan ambulans servislerinin uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyette olan ambulans servisleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikteki şartları yerine getirerek Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Bu süre içerisinde Ambulans Servisi Uygunluk Belgesini almayanların faaliyetleri Valilikçe süresiz olarak durdurulur.
Faaliyette olan ambulansların uyumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Resmi ve özel kuruluşlarca halen kullanılmakta olan ambulanslarda, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre gerekli tadilat ve donanımların yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde, gerekli tadilat ve donanımları yerine getirilmeyen ambulansların tescil belgeleri, müdürlüğün yazılı teklifi ile yetkili trafik birimlerince iptal edilir.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK–1
AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN
TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve 5 (beş) yaşını doldurmuş olan araçlar her iki yılda bir teknik ve tıbbi araç-gereç muayeneleri yapılarak, uygun olanların izinleri 15 (on beş) yaşına kadar uzatılabilir.
b) Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipinde olacaktır.
c) Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde olmalıdır. Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel donanımlı ambulanslarda araç üreticisinin orijinal dış ölçüleri muhafaza edilecektir.
HASTA NAKİL AMBULANSI ACİL YARDIM AMBULANSI YOĞUN BAKIM AMBULANSI
GENİŞLİK 1300 mm 1400 mm 1500 mm
UZUNLUK 2400 mm 3000 mm 3000 mm
YÜKSEKLİK 1300 mm 1600 mm 1800 mm
ç) Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olmalıdır.
d) Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dahili haberleşme sistemi bulunmalıdır.
e) Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı, arka kapı(lar) asgari 90 derece açılabilmelidir. Arka girişe ilave olarak hasta bölmesinde alternatif bir çıkış kapısı olmalıdır.
f) Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere olmalıdır.
g) Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır.
ğ) Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır.
h) Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır.
ı) Egzoz çıkışı; egzoz gazı içeriye girmeyecek şekilde kapılardan uzak bir konumda olmalıdır.
i) Araçlar sarsıntısız bir şekilde hasta naklini sağlayacak özel bir süspansiyon sistemine sahip olmalıdır.
j) Ambulansların tasarımı ile donanımda kullanılacak tüm elektrik aksamı, cihaz ve malzemelerin montaj ve özellikleri TS-EN 1789 standardına uygun olmalıdır.
k) Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır.
l) Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır.


EK–2
AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ
TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI
SIRA NO TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI AMBULANS TİPİNE GÖRE
BULUNMASI GEREKEN SAYI
HASTA NAKİL ACİL YARDIM YOĞUN BAKIM
1 Ana Sedye 1 1 1
2 Kombinasyon Sedye 1 1 1
3 Vakum Sedye - 1 1
4 Faraş Sedye - 1 1
5 Sırt tahtası 1 1 1
6 Traksiyon Atel Seti - 1 1
7 Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti 1 1 1
8 Boyunluk Seti 1 1 1
9 KED kurtarma yeleği - 1 1
10 Sabit Oksijen tüpü ve prizi 1 1 1
11 Portatif oksijen tüpü* 1 1 1
12 Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfi bulunan) - 1 1
13 Sabit Vakum aspiratörü 1 1 1
14 Portatif aspiratör* 1 1 1
15 Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) 1 1 1
16 Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) 1 1 1
17 Oksimetre* - 1 1
18 Termometre 1 1 1
19 Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop) 1 1 1
20 Serum askısı 2 2 4
21 Enjektör pompası - 1 1
22 Defibrilatör (Monitörlü) - 1 1
23 Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz) - 1 1
24 Isı izolasyonlu kap - 1 1
25 Oksijen maskesi ve nazal kateterler (set) 1 1 2
26 Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda) 1 1 2
27 Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası 1 1 2
28 Muhtelif ölçüde enjektör 10 10 15
29 Toraks drenaj kiti - - 1
30 Ölçekli infüzyon cihazı - - 1
31 Perikardiyal delme kiti - - 1
32 Merkezi (santral) ven sondası (kateteri) - - 1
33 Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör* - - 1
34 Acil doğum seti - 1 1
35 Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli) - 1 1
36 Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) 1 1 1
37 Serum seti ve kelebek set ile intraketler 5 5 10
38 Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı) 2 2 2
39 Cenaze torbası 2 2 2
(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

EK–3
HAVA VE DENİZ AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TAŞITLARDA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

SIRA NO TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELER ADET
1 Ana Sedye 1 Adet
2 Kombinasyon Sedye 1 Adet
3 Scoop Sedye 1 Adet
4 Vakum sedye 1 Adet
5 Monitörlü Defibrilatör 1 Adet
6 Oksijen sistemi (Depo, Yedek tüpü ve aparatları) 1 Adet
7 Tıbbi Aspiratör sistemi 1 Adet
8 Sedye oturma rayları ve Emniyet kilitleri 1 Adet
9 Sağlık personel koltuğu 2 Adet
10 Puls Oksimetre* 1 Adet
11 Volüm ayarlı İnfüzyon veya Enjektör pompası 2 Adet
12 Boyunluk Seti (Küçük, orta ve büyük ebatlarda ayarlanabilir) 2 Adet
13 Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti 1 Adet
14 Reanimasyon Çantası (Komple) 1 Adet
15 Traksiyon Atel Seti 1 Adet
16 Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfi bulunan) 1 Adet
17 IV Sıvı Şişe/ Torba Askıları 1 Adet
18 Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop) 1 Adet
19 Cenaze torbası 2 Adet
20 Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli) 1 Adet
21 Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) 1 Adet
22 Oksijen maskesi ve nazal kateterleri (3 farklı boyda) 1'er adet
23 Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda) 1'er adet
24 Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası (3 farklı boyda) 1'er adet
25 Muhtelif ölçüde enjektör 10 adet
26 Serum seti ve kelebek set 5'er adet
27 Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) 1 Adet
28 Acil doğum seti 1 Adet
29 Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, hava yolu tüpleri) 1 Adet
(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

EK–4
AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE SERUMLAR
SIRA NO SERUM VE İLAÇLAR AMBULANS TİPİNE GÖRE
BULUNMASI GEREKEN SAYI
HASTA NAKİL ACİL YARDIM YOĞUN BAKIM
1 ADRENALİN AMP. 1 mg. 5 10 10
2 AMİNOCARDOL AMP. 1 4 4
3 LİDOKAİN %2 AMP. 1 5 5
4 ATROPİN AMP. 0.5 mg. 5 10 10
5 ANTİHİSTAMİNİK AMP 2 4 4
6 BETA BLOKER AMP 2 2
7 SPAZMOLİTİK AMP 1 4 4
8 CALCIUM AMP. 1 3 3
9 CITANEST FLK. (PRİLOCİNE) 1 1 1
10 KORTİKOSTEROİD AMP. 5 10 10
11 DİAZEPAM AMP. * 2 5 5
12 DİLTİAZEM 25 mg. AMP. 2 2
13 DOPAMİN 40 AMP. 2 2
14 DORMİCUM 5 mg. AMP. 1 1
15 ANTİEMETİK AMP.* 1 2 2
16 ANTİEPİLEPTİK AMP.* 2 2
17 ETİL CHLORIDE SPREY 1 1
18 İSOPTİN AMP. 2 2
19 JETOCAİNE AMP 1 2 2
20 LASİX AMP. (FUROSEMİDE) 5 5
21 AMİADARONE AMP 2 2
22 ANALJEZİK AMP* 5 10 10
23 NaHCO3 AMP. 5 10 10
24 NALOKSAN AMP. 1 1
25 NİTRODERM TTS 5 mg. VE 10mg 2 şer 2 şer
26 H2 BLOKER AMP 2 4 4
27 SERUM FİZYOLOJİK AMP. 5 10 10
28 İNHALER VEYA NEBUL (SALBUTAMOL) 1 İNHALER
3 NEBUL 1 İNHALER
6 NEBUL 1 İNHALER
6 NEBUL
29 ANESTEZİK POMAD 1 2 2
30 ANTİMİKROBİAL POMAD 1 2 2
31 SİLVERDİN POMAD 1 2 2
32 ASETİLSALİSİLİK ASİT TB 5 10 10
33 AKTİF KÖMÜR TÜP 1 2 2
34 İSORDİL 5 mg. TB 1 1 1
35 KAPTORİL TB. 25 mg. 1 1 1
36 %20 DEXTROSE 500 cc. 1 3 3
37 İSOLYTE 500 cc. 5 5 5
38 İSOLYTE P 500 cc. 5 5 5
39 İSOLYTE S 500 cc. 5 5 5
40 İZOTONİK 500 cc. 5 5 5
41 MANNİTOL 500 cc. 2 2 2
42 RİNGER LAKTAT 500cc 2 5 5
43 MAGNEZYUM SÜLFAT 2 5 5
44 FLUMAZENİL 1 2 2
45 PARACETAMOL TABLET 10 10 10

(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suiistimal edilmesi riskine karşı ambulansta görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.

EK–5
T.C.
............................VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Belge No: Tarih…/…/….

AMBULANS SERVİSİ
UYGUNLUK BELGESİ

AMBULANS SERVİSİNİN

ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ VE TEL :

SAHİB(LER)İ

ADI ve SOYADI :
ŞİRKET VEYA
TİCARET UNVANI :

MESUL MÜDÜR

ADI ve SOYADI :
UNVANI :

ÇALIŞMA SAATLERİ :

AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI:

Sıra No: Sınıfı Cinsi Sayısı
1-
2-
3-

Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel ambulans servisinin Mesul Müdür ...................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi ................İl Valiliği’nce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü

EK–6
T.C.
............................VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Belge No: Tarih…/…/….

AMBULANS /ACİL SAĞLIK ARACI UYGUNLUK BELGESİ

AMBULANSIN/ACİL SAĞLIK ARACININ
TİPİ :
MARKASI :
MODELİ :
PLAKA NO :
MOTOR NO :
ŞASİ NO :
TESCİL TARİHİ :
TESCİL SIRA NO :

SAHİB(LER)İ

ŞİRKET VEYA
TİCARET UNVANI :
ADI ve SOYADI :
ADRES :

GÖREV YAPTIGI KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda belirtilen ambulans aracının..................................................isimli kuruluşta faaliyet göstermesi …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmüştür.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü
YAPILAN MUAYENE VE KONTROLLER

EK- 7

T.C.
................................... VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Belge No: Tarih…/…/….

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

MESUL MÜDÜRÜN

ADI ve SOYADI :
UNVANI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE :
MEZUNİYET TARİHİ :
DİPLOMA NO :
UZMANLIK DİPLOMA NO(VARSA):

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan şahsın.................................................. isimli ambulans servisinde mesûl müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü

EK–8

T.C.
................................... VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Belge No: Tarih…/…/….

PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

PERSONELİN
ADI ve SOYADI :
UNVANI :
GÖREVİ :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEZUN OLDUĞU OKUL :
MEZUNİYET TARİHİ :
DİPLOMA NO :
UZMANLIK DİPLOMA NO (varsa) :
…….…KURSU SERTİFİKA NO (varsa) :

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık personelinin ........................................ isimli ambulans servisinde mesleğini icra etmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Vali a.
İl Sağlık Müdürü

EK–9
TEFTİŞ VE DENETİM DEFTERİ

Teftiş ve Denetim Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir:
a) Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz ve çizgili bir boş bir defterden oluşur.
b) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.
c) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;
1) Defterin hangi sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,
2) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
3) Defterin söz konusu kuruluşa onaylanan kaçıncı defter olduğu,
4) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü.
ç) Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.

Teftiş ve Denetim Defteri, adına düzenlenen sağlık kuruluşuna Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için ortak olarak kullanılır. Bu nedenle, her bir sağlık kuruluşuna bir adet Teftiş ve Denetim Defteri düzenlenir. Bu deftere, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişlerce yapılacak denetimler işlenmez.

Her bir denetim işlemine ait olmak üzere Teftiş ve Denetim Defterine sırasıyla aşağıdaki bilgiler yazılır:
a) Denetimin gerçekleştirildiği gün ve saat,
b) Denetim ne amaçla gerçekleştirildiği (olağan, olağandışı, şikâyet üzerine, vs.),
c) Denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kuruluş,
ç) Denetimde saptanan eksiklikler,
d) Denetim sonucunda verilen karar,
e) Denetimi gerçekleştiren yetkililer ile özel sağlık kuruluşu mesul müdürünün adı, soyadı ve imzalar
EK–10/A
T.C.
----------------------VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
AMBULANS SERVİSİ DENETLEME FORMU
Denetlenen Kuruluşun
Adı : Tarih :
Adresi : Saat :

Sıra No Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme Mevzuata Uygunluğu Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre Eksikliğin Devamında Uygunluk Belgesi İptal Süresi
1 Uygunluk Belgesi var mı? Var/ Yok - Süresiz Kapatılır
2 Mesul Müdürlük Belgesi var mı? Var/ Yok 5 gün 60 gün*
3 Mesul Müdür veya görevini devrettiği kişi görevinin başında mı? Evet/ Hayır - 7 gün
4 Kuruluşta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi var mı? Var/ Yok 5 gün 30 gün
5 Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı? Var/ Yok - 30 gün
6 Çağrı merkezinden diğer ambulans servisleri ve ambulanslara aracılık ediliyor mu? Evet/ Hayır - 60 gün
7 Çağrı merkezinin telefon numarası uygun mu? Evet/ Hayır 30 gün 60 gün
8 Kuruluş bünyesinde, kuruluş ile bağdaşmayacak birim var mı? Yok/ Var 7 gün 60 gün
9 Ambulanslarda / Araçlarda servisin isim ve unvanının yazılı olduğu dış tabela uygun mu? Evet /Hayır 15 gün 30 gün
10 Hasta gözlem formu var ve düzenli işleniyor mu? Evet /Hayır 3 gün 30 gün
11 Teftiş ve denetim defteri var mı? Var/ Yok 3 gün 15 gün
12 Kuruluşta Uygunluk Belgesinde belirtilen çalışma saatlerine uyuluyor mu? Evet/ Hayır - 30 gün
13 Kuruluşta çalışma saatleri süresi içerisinde asgari personel var mı? Var /Yok - 30 gün
14 Kuruluşta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu? Evet /Hayır 7 gün 15 gün
15 Kuruluşta personel kimlik kartı kullanılıyor mu? Evet /Hayır 7 gün 15 gün
16 Kuruluşta reklâm, tanıtım ve bilgilendirme yasağı ve düzenlenmesine uyuluyor mu? Evet/ Hayır - 30 gün
17 Kuruluşun hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu? Evet/ Hayır 3 gün 30 gün
18 Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak uygulanıyor mu? Evet/ Hayır 30 gün*

Komisyon Başkanı Üye Üye Mesul Müdür
adı soyadı adı soyadı adı soyadı kaşe, imza
imza imza imza

*2 ve 18. nci Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans servisi uygunluk belgeleri ile ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.
Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

EK–10/B
T.C.
----------------------VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI DENETLEME FORMU
Denetlenen Aracın
Sahibi : Tarih :
Plaka No : Saat :
Sınıfı :
Denetim Adresi:
Sıra No Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme Mevzuata Uygunluğu Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre Eksikliğin Devamında Uygunluk Belgesi İptal Süresi
1 Ambulans ve acil sağlık araçları uygunluk Belgesi var mı? Var/ Yok - Süresiz
2 Bulundurduğu ambulansın/aracın sınıfına uygun personel var mı? Var/ Yok - 90 gün*
3 Ambulansta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi var mı? Var/ Yok 5 gün 30 gün*
4 Ambulansta çalışan sağlık personelinin bu Yönetmelikte istenilen kurslara ait kurs belgesi var mı? Var/ Yok 30 gün 60 gün*
5 Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı? Var/ Yok - 30 gün
6 Ambulanslarda/araçlarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine öğrenci, stajyer çalışıyor mu? Evet/ Hayır - 30 gün*
7 Ambulans ve acil sağlık araçları Yönetmelikte geçen teknik ve tıbbi özelliklere uygun mu? Evet/ Hayır - Süresiz*
8 Ambulanslarda Yönetmelikte geçen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar bulunuyor mu? Var/ Yok 3 gün 90 gün*
9 Ambulans/Acil sağlık araçları başka kişi ve kuruluşlarca kullanılıyor mu? Evet /Hayır - Süresiz
10 Ambulans/araç üzerinde ambulansın niteliğini gösteren yazı var mı? Var /Yok 15 gün 30 gün
11 Hasta gözlem formu var mı? Evet /Hayır 3 gün 30 gün
12 Ambulansta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu? Evet /Hayır 7 gün 15 gün
13 Ambulansta personel kimlik kartı kullanılıyor mu? Evet /Hayır 7 gün 15 gün
14 Ambulanslar/araçlar amacı dışında kullanılıyor mu? Evet /Hayır - Süresiz*
15 Ambulansların hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu? Evet/ Hayır - 30 gün
16 Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak uygulanıyor mu? Evet/ Hayır 30 gün*

Komisyon Başkanı Üye Üye Mesul Müdür
adı soyadı adı soyadı adı soyadı kaşe, imza
imza imza imza
(*)2,3,4,6,7,8,14,16 ncı Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.
Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

EK–11

(Ön Yüz)

(Arka yüz )
EK–12

................. AMBULANS SERVİSİ
HASTA MUAYENE/GÖZLEM FORMU

Araç Plakası: …………. Tarih:.../..../.....

HASTA ADI SOYADI: T.C. KİMLİK NO:
PROTOKOL NO:
YAŞI/CİNSİYETİ:
ADRESİ:
YAKINMASI/ ÇAĞRI BİLGİLERİ:

MUAYENE BULGULARI
SAAT TA Nabız/dk. BİLİNÇ Açık Bulanık Semikoma Koma
PUPİLLER Normal Dilate Miyotik Reaksiyo Yok
NABIZ Düzenli Düzensiz Yüzeyel Alınmıyor
SOLUNUM Normal Yüzeyel Güç Yok
CİLT Normal Soluk Siyanotik Hiperemik
ÖN TANI:...................................
UYGULANAN TEDAVİLER
Aspirasyon uygulandı NGS takıldı Damar yolu açıldı Boyunluk takıldı
Oksijen verildi Defibrilasyon uygulandı İV İlaç uygulandı Atel takıldı
Entübe edildi Kanama kontrolü İM ilaç uygulandı Traksiyon uygulandı
CPR yapıldı Mekanik ventilasyon Diğer ilaç Diğer
Trakeostomi Pansuman yapıldı
AÇIKLAMA: (Hasta/yaralıya yapılan işlemler ve nakil yapıldı ise nakledilen yer belirtilecek)

AMBULANS PERSONELİ
PERSONELİN Doktor Sağlık Personeli Sürücü
Adı
Soyadı
İmza

EK–13
...................AMBULANS SERVİSİ
BİLDİRİM FORMU

Kuruluşun Adı ve Adresi :
Telefon No :
Fax No :


Ait Olduğu Dönem :

AMBULANS ÇIKIŞ NEDENİ YAPILAN İŞLEM
Medikal Yerinde Müdahale
Trafik Kazası Hastaneye Nakil
İş Kazası Eve Nakil
Diğer Kazalar Hastaneler Arası Nakil
Yaralanma Tetkik için Nakil
İntihar Ex. Yerinde bırakıldı
Yangın Ex Morga Nakil
Diğer Diğer
TOPLAM TOPLAM

Mesul Müdür
(İmza-Kaşe)
EK -14

PROTOKOL/ADLİ RAPOR DEFTERİ

Protokol Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;
a) Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları şunlardır;
1) Sıra Numarası,
2) Tarih,
3) Adı ve Soyadı,
4) Adresi,
5) Yaşı,
6) Cinsiyeti,
7) Tanı,
8) Karar,
9) Düşünceler,
10) Muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası.
b) Defter matbu olarak basılı olacaktır.
c) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.
ç) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;
1) Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,
2) Söz konusu sağlık kuruluşunun hangi bölümünde kullanılacağı,
3) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
4) Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu,
5) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.
d) Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık müdürlüğünce mühürlenir17 yorum

acil yardım ambulans kursu

ben antalyada oturuyorum ve alanım ea olduğu için seçemedim bu bölümü antalyada acil yardım ambulans kursu var mı?varsa nerde?bana yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü çok istiyorum

18.08.2009 - misafir

tskler

tskler

04.07.2014 - misafir