try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Performans Ek Ödeme İşlemleri MevzuatıPerformans ve Ek Ödeme Yönetmeliği,

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA
GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN
EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 12.5.2006; Sayı: 26166

Sağlık Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) (Değ: RG: 25.8.2007/26624) Kuruluş: İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezleri ve benzeri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,
c) (Değ: RG: 25.8.2007/26624) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci basamak (entegre ilçe hastaneleri dâhil) ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,
ç) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,
d) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
e) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,
f) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,
g) Girişimsel işlemler: Bu Yönetmeliğin EK-6 sında yer alan işlemleri,
ğ) (Değ: RG: 25.8.2007/26624) Serbest meslek katsayısı: Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (0,3), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,
h) Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri ve nöbet izinleri hariç olmak üzere, tüm çalışılmayan günleri,
ı) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
i) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Kurum ve kuruluşlarda bulunan poliklinik, ameliyathane, acil servis, diyabet polikliniği, aile planlaması polikliniği, klinikler ve servisler gibi ünitelerde hasta bakan, girişimsel işlemler ile radyolojik, patolojik tetkik işlemleri yapan idari görevi olan tabipler dahil, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinin her biri için ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,
j) Klinik hizmet toplam puanı : Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin girişimsel işlemler karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,
k) Klinik hizmet puan ortalaması : Klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan ve o dönem içinde klinik hizmet puanına katkısı olan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,
l) Hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,
m) Bilimsel çalışma destek puanı : Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şef, şef yardımcısı, başasistanlar ve uzmanlara bir önceki yıl içerisinde bu Yönetmeliğin EK-5 indeki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,
n) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 60 saat eğitim çalışması ve her bir klinik için 10 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığı belgelendirilmesi halinde, hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, oranında verilen ek puanı,
o) Mesai dışı çalışma puanı : Tabip dışı personele haftalık mesai saatini aşan, mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,
ö) Ek puan : Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,
p) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı : Kurumlarda çalışan personel için bu Yönetmeliğin EK-3 ünde, kuruluşlarda çalışan personel için bu Yönetmeliğin EK-4 ünde belirlenen katsayıyı,
r) Eğitim hastaneleri kadro unvan katsayısı : Eğitim ve araştırma hastanelerinde, klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman, yan dal asistanları ve asistanlar için bu Yönetmeliğin EK-2 sinde belirlenen katsayıları,
s) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için bu Yönetmeliğin 17 nci, kuruluşlarda çalışan her personel için ise 18 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,
ş) Hastane toplam puanı : Kurumlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,
t) İl toplam puanı: Kuruluşlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,
u) Dönem ek ödeme katsayısı : Kurumlarda, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan, kuruluşlarda ise bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
ü) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, bu Yönetmeliğin EK-1 inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,
v) Kurumsal performans katsayısı : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her kurum ve kuruluş için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
y) (Yeni: RG: 25.8.2007/26624) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurum ve kuruluşun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı,
ifade eder.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar