try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Taşınır Mal İşlemleri Mevzutları

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/akdeniz/modules/book/book.module on line 559.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :B.10.0.SGB.0.74.00.02./809.99 (9489) 012768 02/11/2007
Konu:Taşınır Mal Yönetmeliği Hk.

Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili Başkanlığımıza gönderilen belgelerin tetkikinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra harcama birimlerinde Ayniyat Saymanı ve Ambar Memuru kadrolu personel bulunmasına rağmen, söz konusu personelin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmediği; bu görevi ifa etmek üzere görevlendirilen personeller arasında da çok sık değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol kanununun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanıp 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde, “Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceğini; belirtmektedir.
Ancak; mezkur yönetmelikte hüküm altına alınan iş ve işlemlerin mevzuata uygun zamanında doğru ve eksiksiz olarak yapılabilmesi için Ayniyat Saymanı ve Ambar Memurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin de zorunlu haller dışında sık sık değiştirilmesinin de uygulamada aksaklıklara yol açacağı bilinen bir gerçektir.
Bu çerçevede, harcama yetkilileri tarafından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirmesi yapılırken yukarıda ifade edilen açıklamaların göz önünde bulundurulmasını ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize rica ederim

Uzm. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM :
A Planı
………………….. VALİLİĞİNE
GENELGE (2007 / 96 )

İlgi : (a) 24/11/2006 tarih, 10189 sayılı ve 2006/ 118sıra nolu Genelge
(b) 16/10/2007 tarih ve 12206 sayılı yazımız.

Bakanlığımızın, yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık kurumlarımızda verimliliğin artırılması, kaynakların israf edilmeden rasyonel kullanılması, halkımıza sunulan sağlık hizmeti kalitesinin her gün biraz daha iyiye götürülmesi yönündeki çabaları devam etmekte olup, kurumlarımızın mali durumları bağlı olunan saymanlık muhasebe kayıtlarının tutulduğu Tek Düzen Muhasebe Sistemi(TDMS) üzerinden takip edilmektedir.

İlgi genelge ve yazılarımızda, Sağlık kurumlarımızın mali durumlarının takip edildiği ve mali durum raporlarının hazırlanarak ödenek planlama çalışmalarının yapıldığı Tek Düzen Muhasebe Sistemine(TDMS) kayıtların düzenli ve doğru olarak zamanında girilmesinin önemi belirtilmiş ve Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımızca, kurum giderlerine ilişkin tahakkuk evraklarının belirtilen sürelerde ilgili Saymanlıklara gönderilmesinin önemi belirtilmişti.

Ancak, Kayıtların tetkikinden Gider Gerçekleştirme görevlileri tarafından gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılmadığı, alımı gerçekleşen sarf malzemelerinin stok girişlerinin saymanlıklara bildirilip kayıt altına aldırıldığı, depodan çıkış yapan malzemelerin bildirimi ile ilgili gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilmeyerek, daha önceki yıllarda olduğu gibi satın alma birimleri tarafından çeşitli tarihlerde gerek Sağlık Bakanlığınca gerekse Maliye Bakanlığınca yayınlanan tebliğ ve genel yazılara rağmen, ihtiyaç fişine istinaden ambar stoklarından fiilen yapılan çıkışların düzenli olarak yapılması gerekirken işletmeye alınan mal ve malzemelerin doğrudan 740.Hizmet Üretim Maliyetleri hesabına gider kaydı yaptırılmak suretiyle işlem yapıldığı, bu durumda işletmenin mal varlığından tamamen çıkmadığı halde söz konusu mal ve malzemenin hesaben yok edildiği; 150.İlk Madde ve Malzeme hesabının borç bakiyesi vermesi ve ertesi aya veya yıla mevcut mal ve malzeme stoku devretmesi gerekirken bu hesabın kapatılarak bakiye verdirilmediği;

Ayrıca, Ambar Depo Birimleri tarafından depoya girişi yapılan malzemelerin stok çıkışlarının düzenli olarak Saymanlık Müdürlüklerine bildirilmeyerek kurumların yıl içerisindeki gerçek stok bilgilerinin gereğinden fazla gözükmesine neden olunduğunun anlaşıldığı ve bu nedenle en kısa sürede Gider Gerçekleştirme görevlileri tarafından bir an önce kurumun ambar veya deposunda bulunan malzeme ile Saymanlık kayıtlarında bulunan malzeme miktarının kontrol edilerek tutarsızlık olanlarda gerekli düzeltmelerin yaptırılarak yılın son aylarına biriktirilmemesi ve bundan sonra yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi istenmiş olmasına rağmen kayıtların tetkikinden kurumlarca gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

-2-

Bu nedenle, kurumların mali durumlarının gerçekçi olarak takip edilebilmesi açısından;

İlişikte gönderilen kurum stok bilgilerinin Gider Gerçekleştirme görevlileri tarafından incelenerek kurumun ambar veya deposunda bulunan malzeme kayıtları ile Saymanlıklarda bulunan malzeme kayıtları arasında tutarsızlık olanların, genelgenin yayımlanma tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması, kurum kayıtları ile saymanlık muhasebe kayıtlarının tutarlı hale getirilmesi ve bu tutarlılığın devamının sağlanması gerekmektedir.

Bakanlığımızca stok kayıt bilgileri yakından takip edilecek olup, kurumlarındaki (ambar veya depo) fiili stokları ile saymanlıklardaki stok kayıt bilgilerinin birbirini tutmasının sağlanması konusunda kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerinin gereken önem ve hassasiyeti göstermeleri, genelgenin iliniz dahilindeki bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Uzm.Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar

Eki: 1 (Liste)

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

T.C.
SAĞLİK BAKANLİĞİ
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.74.00.02/809.99/ 14793(10739) 28.12.2007
Konu : 2007 yılı taşınır işlemleri hk.
Bilindiği üzere 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinde; “Harcama yetkilileri tarafından Sayışta’ya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla noksanları gösterir. Harcama Yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay’ca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayışta’ya, bir nüshasını ise mali yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.” Aynı Yönetmeliğin 35’inci maddesinde; “İl taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar ve İlçe Taşınır Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, İl Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar. Kamu idaresinin bölge teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının onbeşine kadar bölgedeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.” denilmektedir.
Bu itibarla; Bakanlığımıza bağlı tüm harcama birimlerinin ÇKYS(MKYS) programına genel bütçe kaynaklı taşınırların giriş-çıkış işlemlerini 31.12.2007 tarihine kadar tamamlaması gerekmekte olup bu tarihten sonra geriye dönük (2007 yılına ait) herhangi bir işlem yapılamayacaktır.
Bakanlığımıza bağlı tüm harcama birimlerimizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem tesis etmesi önem arz etmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı: B.10.0.SGB.0.74.00.02.809.99/ 013190 15/11/2007

Konu: Döner Sermaye Kaynaklı Taşınırların Veri Akışı Hk.

Bilindiği üzere 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin Geçici 2’nci maddesinde; “Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir”.
“Muhasebe birimlerince; daha önce 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş olan değerler 30/6/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen taşınırlar 1/7/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır”.
“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık (Maliye Bakanlığı) yetkilidir” denilmektedir.
Maliye Bakanlığı, Başkanlığımızın yazılı talebi üzerine Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki süreyi (30/06/2007 tarihini) Genel Bütçe için 31/08/2007 tarihine kadar uzatmış, bu husus bütün harcama birimlerimize bir genelge ile duyurulmuştu.
Şimdi ise, yukarıda izah edilen hususlara ilaveten Bakanlığımıza bağlı tüm Harcama Birimlerinin Döner Sermaye kaynaklı taşınır kayıtlarına ilişkin sağlıklı bilgi ve veri akışına ihtiyaç duyulmaktadır.Bu hususla ilgili olarak tüm Harcama Birimlerimiz;
1- 150,253,254,255 hesap kodlarında izlenen taşınır gruplarına ilişkin 30/11/2007 tarihi itibariyle fiili envanterlerini yapacaklardır.
2- Bu tarihten (30/11/2007) sonraki tüm taşınırın giriş ve çıkış işlemlerini ÇKYS(MKYS) sistemi üzerinden takip edeceklerdir.
3- Yapacakları bu işlemlerle ilgili herhangi bir dokümanı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüklerine vermeyeceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan V.DAĞITIM :
A Planı

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar