try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Poliklinik Hizmetleri Mevzuatları

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/akdeniz/modules/book/book.module on line 559.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ
I - TIBBİ HİZMETLER
A – PoliklinikHizmetleri :
Madde 6 – Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleridir.
Madde 7 – Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiblerine riayet esastır. Burada, halkın gelenek ve ahlak kurallarına saygı gösterilir. Hastalar teker teker muayene edilir. Muayene esnasında poliklinik odasında tıp ve yardımcı tıp meslekleri personelinden başka kimsenin bulunmaması gerekir. Ancak hasta isterse ailesinden biri veya bir yakını bulunabilir.
Madde 8 – (Değişik birinci fıkra: 1/4/2005-2005/8720 K.) Yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkan sağlanır.
Aynı cerrahi dalda tek uzman tabib olursa; baştabiblikçe bu uzmanın görüşü alınarak ameliyat ve poliklinik günleri ayrılabilir. Bu takdirde poliklinik günü dışında müracaat eden acil vak’alar bekletilmez.
Kadrolarında diş tabibi bulunan yataklı tedavi kurumlarında diş tabibleri de yukarıdaki hükümlere göre poliklinik yaparlar.
(Mülga Dördüncü fıkra: 1/4/2005-2005/8720 K.)
Madde 9 – Baştabibin uzmanlık şubesinde başka bir uzman tabib varsa baştabib poliklinik yapmakta yükümlü değildir.
Madde 10 – (Değişik: 1/4/2005-2005/8720 K.)
Eğitim hastanelerinde poliklinik muayeneleri baştabibin düzenleyeceği bir program dahilinde aynı daldaki şef, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlar tarafından yapılır.
Madde 11 – Polikliniklere başvuran hastalara sıra numarası verilir. Muayene buna göre yapılır. Ağır, acil, yaşlı hastalarla sakatlar ve adli vak'alar için sıra gözetilmez.
Adli vak'alara, poliklinikte ve diğer gerekli işlemlerin tamamlanmasında, geçici ve kesin raporların düzenlenmesinde öncelik tanınır.
Tüberkülozlu hastaların (acil vak'alar hariç) verem savaşı dispanserlerinden sevk edilmiş olmaları icap eder.
Ayrıca yataklı tedavi kurumlarına, sağlık ocaklarından, koruyucu sağlık hizmeti yapan kuruluşlardan (verem savaş,ana çocuk sağlığı, trahom dispanserleri gibi) sevk edilen hastalarla, daha küçük bir tedavi kurumu, müdavi tabib veya müessese tabibi tarafından tıbbi bir zorunluluk icabı gönderilen hastalara polikliniklerde öncelik verilir. Bunlardan ve tüberkülozlu hastalardan yatırılmayanlara yapılan işlemlerle, tavsiye edilen tedaviler, ait oldukları ocak, dispanser veya ilgili kuruluşlara bildirilir.
Madde 12 – (Değişik: 1/4/2005-2005/8720 K.)
Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri baştabiplikçe belirlenerek duyurulur ve belirlenen saatler içerisinde kesintisiz olarak sürdürülür. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta adedi branşlara, tabip sayısına ve hizmetin gereğine göre baştabip tarafından tespit edilebilir.
Poliklinik ve tedavi hizmetleri mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de verilebilir. Bu durumda gerekli düzenlemeler baştabipçe yapılır.
Uzman tabipler, talebi üzerine poliklinik veya tedavi hizmetlerini yürütmek için aynı ilde olmak kaydıyla çalıştığı kurumdan başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna Valilikçe görevlendirilebilir.
Poliklinikte muayene edilen bütün hastalar kaydedilir. Ağır, acil ve adli vak'aların kuruma müracaat saatleri de mutlaka kaydedilir. (Ek 42 Form 101)

17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE”

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; hastaların sağlık hizmeti alacağı veya almakta olduğu hekimi serbestçe seçmesine, değiştirmesine, sağlık kurumlarındaki hekimlerin buna uygun poliklinik hizmeti vermesine yönelik tedbirlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli hizmet, fizik ve personel altyapısının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları ile ilçe hastaneleri, genel hastaneler, özel dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi, 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin değişik 8 inci maddesi, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde – 4 (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Hekim seçme uygulaması: Hastanın, kendisine sağlık hizmeti veren veya verecek olan hekimi serbestçe seçme ve değiştirme haklarını kullanabilmelerini teminen, bu Yönerge kapsamındaki sağlık kurumlarında yürütülen uygulamaların tümünü,
c) Hekim çalışma tabloları: Kurum hekimlerinin poliklinik, ameliyathane ve diğer birimlerdeki günlük ve aylık çalışma programlarını gösteren tabloları,
ç) Kurum: Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları ile ilçe hastaneleri, genel hastaneler, özel dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerini,
d) Hekim Seçme Logosu: Hekim seçme hakkını kullanmayı sağlayan kurumları belirten logoyu,
e) Tam Gün Logosu: Hekimlerinin tümü tam gün çalışan hastanelerin kullandıkları logoyu,
f) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
g) Poliklinik: Ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı hastaların ilk müracaat ünitelerini,
ğ) Poliklinik sekreterliği birimi: Hastanın, muayene olacağı hekime karar vereceği, kurumun işleyişiyle ilgili bilgi alabileceği birimi,
ifade eder.
İlkeler
Madde 5- (1) Poliklinik hizmetlerinin sunumunda;
a) Temel hasta haklarından olan, hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan hekimi seçme ve değiştirme hakkının kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, kurumlarda hastanın hekim seçmesine imkân tanınması,
b) Her hekime bir poliklinik odası sağlanarak poliklinik yapılan oda sayılarının artırılması suretiyle belirli saatlerde yaşanan yığılmaların önlenmesi ve hasta bekleme sürelerinin azaltılması,
c) Hastaların sağlık hizmet sunumunda en iyi işbirliği yapabileceği ve iletişim kurabileceği hekimi seçmesinin sağlanması,
ç) Hastaların sağlık kurumuna her gelişinde, istedikleri takdirde aynı hekime muayene olabilmesinin sağlanması,
d) Hastanın isteği doğrultusunda, sağlık kurumuna ilk kabulünden itibaren aynı hekimin kontrolü altında olmasının sağlanması,
e) Hastanın yataklı tedavi kurumundaki tedavisinin herhangi bir aşamasında hekimini değiştirme hakkının sağlanması,
f) Sağlık hizmeti sunumunda, sağlık kurumlarındaki hekim seçme uygulamalarının standartlaşmasının ve uygulamada birliğin sağlanması,
g) Hekim seçme ve değiştirme hakkı kapsamında hastaya talebi halinde kendisine sağlık hizmeti veren veya verecek olan hekimlerin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında bilgi verilmesi,
ğ) Yapılacak tüm düzenlemelerde hasta yararının gözetilmesi ile hastalara gerekli danışmanlık hizmetleri verilerek bilgilendirilmeleri ve personel-hasta iletişimini kolaylaştıracak uygulamalar yapılması,
esastır.

İKİNCİ BÖLÜM
Poliklinik Sekreterliği Birimlerinin Kurulması,
Birimde Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ve Görevleri
Poliklinik sekreterliği birimi kurulması
Madde 6 - (1) Kurumda, hastanın hekimini seçtiği, kurumun işleyişi hakkında bilgi aldığı ve muayene sırasının verildiği poliklinik sekreterliği birimi kurulur. Hastaya ilişkin bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla hasta kayıt, kabul ve poliklinik sekreterlik hizmetleri birleştirilmiş olarak aynı sekretaryadan yürütülebilir. Altyapısı uygun olan kurumlarda her poliklinikte kayıt ve kabul işlemlerinin ayrı yapılması esastır.
(2) Poliklinik sekreterliği birimlerinin şu şartları taşıması gerekir;
a) Poliklinik sekreterliği birimleri, hastaların rahatça ulaşabileceği ve görebileceği şekilde poliklinik odalarına yakın yerlerde oluşturulur.
b) Poliklinik sekreterliği birimleri çevresi açık, masa veya masa kullanım yüksekliğine sahip, hastaların oturtularak işlemlerinin yapıldığı birimler şeklinde düzenlenir.
c) Hastaların sıra takibini kolaylıkla yürütebilmeleri için uygun elektronik sistem kurulabilir. Hasta ve yakınlarına yardımcı olmak ve yönlendirmek için refakat görevlisi görevlendirilebilir.
ç) Poliklinik sekreterliği biriminin çalışmasına uygun olarak telefon ve bilgisayar gibi gerekli donanım bulunur ve fiziki düzenlemeler yapılır.
Poliklinik sekreterliği biriminde görevlendirilecek personelin nitelikleri ve görevleri
Madde 7- (1) Poliklinik sekreterliği biriminde, tercihen tıbbi sekreterlik bölümü olmak üzere en az lise mezunu, bilgisayar kullanabilen ve kişilerarası iletişim becerisi yüksek olan sekreter görevlendirilir.
(2) Poliklinik sekreterliği biriminin personeli,
a) Hasta ve yakınlarını nezaket kuralları içerisinde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kurumun belirlediği renk ve özellikte kıyafet giyer ve tanıtıcı kimlik kartı takar.
c) Hastayı prosedür ve süreçler hakkında bilgilendirir.
ç) Hekim tercihi belirtmeyen hastaları, şikâyetlerine uygun uzmanlık dalındaki en az hasta sayısı olan hekime yönlendirir.
d) Telefonla bilgi isteyen hastalara hekimlerin çalışma günleri konusunda bilgi verir.
e) Her ayın son beş iş günü öncesi hekimlerin bir sonraki aya ait çalışma takvimini idareden temin eder.
f) Poliklinik hizmeti veren hekimlerin günlük ve aylık çalışma takvimi poliklinik sekreterliği biriminde bulunur, hasta ve yakınlarının bilgilenmesi sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Polikliniklerin Düzenlenmesi, Çalışma Usul ve Esasları
Polikliniklerin düzenlenmesi
Madde 8 – (1) Kurumlarda, hekim sayısı kadar poliklinik muayene odası ve diş hekimi sayısı kadar diş ünitesi oluşturulur. Bu odalarda poliklinik hizmetlerinin sunulmasına uygun gerekli donanım bulunur ve fiziki düzenlemeler yapılır. Her polikliniğe alınması mümkün olmayan cihazlar ortak kullanım için planlanır.
(2) Bu Yönerge kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için;
a) Poliklinik odaları hasta muayenesine uygun olarak düzenlenir.
b) Poliklinik oda kapılarına hekimin adı soyadı, varsa uzmanlık alanı ve unvanını belirten tabela asılır.
c) Poliklinik odalarına muayene yapılan uzmanlık dalına uygun malzemeler kurum idaresince temin edilir.
ç) Her poliklinikteki muayene olacak hastaların ismi ve sıra numarasının görülmesi için her bir polikliniğin dışına uygun elektronik sistem konulur.
d) Poliklinik odalarında iç ağ ve otomasyona bağlantısı olan bilgisayar bulundurulur.
e) Muayene esnasında hasta mahremiyetinin sağlanması ve hasta muayenesinin kesintiye uğramaması için gerekli önlemler alınır.
f) Klinik dallarda uzman olan başhekim yardımcılarının odaları aynı zamanda poliklinik odası olarak da düzenlenebilir.
g) Hekimin kendine ait poliklinik odasını kendi imkânları ile tefriş edebilmesine fırsat verilir.
Çalışma usul ve esasları
Madde 9- (1) Bu Yönerge kapsamındaki poliklinik hizmetleri şu şekilde düzenlenir.
a) Polikliniklerde hastaların ihtiyacına göre öncelikli olarak tıbbi sekreter olmak üzere gerekli sağlık personeli görevlendirilir.
b) Tetkik isteme ve tetkik randevusu verme işlemleri poliklinik odasından yapılarak sonuçlar poliklinik odasındaki bilgisayardan görünecek ve çıktı alınacak şekilde düzenlenir.
c) Yatarak tedavi görmekte olan hasta, hekimini değiştirmek istediğinde istediği hekime muayene ve tedavi olma imkanı sağlanır.
ç) Kurum, kendi seçimi ile ilgili hekime muayene olan hastanın, tıbbi açıdan da bir engel yoksa, tedavi ve ameliyatını aynı hekimin yapması için gerekli düzenlemeleri yapar.
d) Cerrahi uzmanlık dallarında hekimlerin ameliyat günleri aylık olarak belirlenir ve listeler hastaların bilgilendirilmesi amacıyla poliklinik sekreterliklerinde bulundurulur. Hastalar muayene olmak istedikleri hekime yönlendirilir. Listede olabilecek değişiklikler konusunda hasta ve yakınları poliklinik sekreterleri tarafından zamanında bilgilendirilir.
e) Hekimin hizmetin gerektirdiği zorunlu hallerde poliklinik odasından ayrılması durumunda hastalara gerekli bilgi, ilgili personel tarafından verilir.
f) Hastanın isteği doğrultusunda poliklinik odasında yanında bir yakını bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hekim Çalışma Tabloları, Hekim Seçme Logosu ve Tam Gün Logosu Kullanılması
Hekim çalışma tabloları
Madde 10- (1) Poliklinik sekreterliklerinde Ek-1’deki Günlük Hekim Çalışma Tabloları ve Ek-2’deki Aylık Hekim Çalışma Tabloları bulunur. Ayrıca varsa kurumun resmi internet sayfasında; hekimlerin adı-soyadı, unvanı, uzmanlık alanı ve yan dal ihtisası bilgileri bulundurulur. Hekimlerin isteği halinde özgeçmişine ve fotoğrafına da internet sayfalarında yer verilebilir. Çalışma tabloları kurumun internet sayfasında ilan edilir ve ayrıca hasta kabul/poliklinik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler gibi bilgilendirme birimlerine verilir. Baştabip tarafından onaylanan Günlük ve Aylık Hekim Çalışma Tabloları Müdürlüklere gönderilir. Müdürlükler tarafından çalışma tablolarındaki programlara uyulup uyulmadığı denetlenir.
Hekim Seçme Logosu kullanılması
Madde 11- (1) Hekim seçme uygulamasına geçen kurumlar hastalarına hekim seçme hakkı sağladıklarını duyurmak için Hekim Seçme Logosu kullanırlar.
(2) Logonun kullanımında sırasıyla aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilir;
a) Kurum Ek-3’te belirlenen Denetim Formundaki şartları yerine getirir.
b) Denetim formundaki şartları yerine getiren kurum, logoyu kullanabilmek için Müdürlüğe başvurur.
c) Müdürlük, hasta hakları il koordinatörü aracılığıyla şartların yerine getirilip getirilmediğini denetler. Şartların yerine getirildiği kurumda hekim seçme uygulaması başlatılır.
ç) Ek-4’teki Hekim Seçme Logosu, Müdürlükten temin edilerek uygulama başlatılan kurumlara asılır. Hekim seçme logosu hastane girişine, poliklinik katına ve hastaların görebileceği yerlere asılır.
d) Müdürlük, uygulamanın başlatıldığı kurumlarla ilgili bilgileri EK-5’teki forma uygun olarak Bakanlığa gönderir.
Tam Gün Logosu kullanılması
Madde 12- (1) Kadrolarındaki hekimlerin tamamı tam gün çalışan kurumlar tam gün logosu kullanırlar.
(2) Ek-6’daki Tam Gün Logosunun temini müdürlüklerden yapılır.
(3) Müdürlük bu logoyu kullanan Kurumlarla ilgili değişiklikleri de içeren bilgileri takip eden ay Bakanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurumun sorumlulukları
Madde 13- (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasına ilişkin kurumun sorumlulukları şunlardır:
a) Kurum idaresi, hekim seçme uygulaması için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
b) Kurumda poliklinik sayılarının artması ile diğer birimlerde, hizmetlerde oluşacak yığılmaların engellenmesi için gerekli tedbirler alınır.
c) Kurum idaresi, hekim seçme uygulamasıyla ilgili çalışanların hizmet içi eğitiminden sorumludur.
Yasaklar ve cezai hükümler
Madde 14- (1)Bu Yönerge kapsamında yasak işler şunlardır:
a) Kurum çalışanları, hastaları herhangi bir hekime kesinlikle yönlendiremez.
b) Poliklinik sekreterliği biriminde herhangi bir hekime ait kartvizit ve yönlendirmeye yarayacak diğer dokümanlar bulundurulamaz.
c) Fiziki sorunlar gerekçe gösterilerek hekimlere poliklinik odası açılması geciktirilemez.
Bu maddede belirlenen yasaklara ve Yönerge hükümlerine aykırı hareket eden personel hakkında genel hükümlere göre idari ve disiplin işlemi yapılır.
Denetim
Madde 15- (1) Bu Yönerge kapsamında denetime ilişkin esaslar şunlardır:
a) Uygulama ile ilgili denetimler süreklidir. Hasta hakları il koordinatörü tarafından yılda en az iki kez olmak üzere rutin denetimler yapılır.
b) Logo kullanan kurumlara yapılan düzenli denetimler sonucunda, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması, gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için bir ay süre verilir, yerine getirilmeyen hususlar için gereği yapılmak üzere Bakanlığa bilgi verilir.
Uygulamanın sınırlılıkları
Madde 16- (1) Acil servisler ve acil durumlar hekim seçme uygulaması kapsamına dâhil değildir.
Uygulamanın başlatılması
Geçici Madde 1- (1) Uygulama; acil servisler ve idari görevlerde çalışanlar hariç olmak üzere, poliklinik hizmeti verilen birden fazla hekimi bulunan sağlık kuruluşları ile birden fazla diş hekimi bulunan ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile başlatılır.
Yürürlük
Madde 17 - (1) Bu Yönerge Bakan Onayını müteakiben yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08.09.2004 – 15314 Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapilandirilmasi- GENELGE-2004/117

Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinde verimlilik ve etkililik insan gücünün, tıbbi donanımın ve fiziki mekanin uygun kullanimi ile dogrudan ilgilidir. Saglik kurumlarimizda 2003 yilinda gerçeklestirilen poliklinik sayisi 70 milyondur. Bu sayinin 2004 yilinda 90-100 milyona ulasmasi beklenmektedir. Poliklinik hizmet alanlari hastanelerimizde vatandaslarimizin yogun oldugu ve bekleme sürelerinin uzun oldugu yerlerdir. Hastanelerimizde hizmet sunumunun iyilestirilmesi kapsaminda hastalarimizin hekimlerini seçebilmesini öngören bir sistemin uygulamasina geçilecektir. Sartlari ve alt yapisi uygun olanlardan baslamak üzere hekim seçme uygulamasina geçilecek olan hastanelerimizde poliklinik hizmetlerinin asagida belirlenen hususlar dogrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir:
a-Poliklinik hizmetlerinin sunumunda, hastalarimizin hekimini seçebilme özgürlügü esastir. Bu nedenle hastalarin hekimini seçebilmesine imkan verecek her türlü tedbir alinacaktir.
b-Hastane bastabipleri, aktif olarak çalisan klinisyen uzman hekim sayisi kadar poliklinik odasi açacak, poliklinik odalarinda hastaya hizmet sunmak için gerekli olan tibbi araç, gereç ve demirbas malzemesinde eksiklik olmamasina azami itina gösterilecektir.
c- Hastane bastabipleri poliklinik yapilan alanda branslar itibariyle hizmet sunan tüm hekimlerin isimlerini herkesin görebilecegi sekilde ilan edecektir.
d-Poliklinik odalarinin uygun yerlerine odayi kullanacak uzman hekimin adi, soyadi ve bransi yazilacaktir.
e-Poliklinik hizmetlerinin sunuldugu yerlerde hastalari bilgilendirmek, yönlendirmek ve uzman hekimlerin hastalarla ilgili sekreteryasini yürütmek üzere yeteri kadar tibbi sekreter
ile danisma ve rehberlik hizmetleri için saglik personeli görevlendirilecektir. Bu konuda gerekli görülmesi halinde hizmet alimi yapilacaktir.
f-Sekreteryalar, yogunlugun bir yerde toplanmamasi için ilgili polikliniklerin oldugu yerlerde kurulacaktir.
g-Sekreteryada görev yapan personel, halka iliskiler konusunda egitimden geçirilecektir. Sekreteryada görev yapan personelin özel kiyafet giymeleri saglanacaktir.
h-Sekreteryadaki personelin, kaç poliklinige bakacagi yogunluk dikkate alinarak belirlenecektir.
i-Hastalar, hekim seçme uygulamasi ve nasil yararlanacaklari konusunda bilgilendirilecek, ancak sekreterya veya baska çalisanlar tarafindan belirli bir hekime yönlendirilmeyecektir.
i-Polikliniklerin bulundugu alanlarda hastalarin rahatlikla oturmalari, dinlenmeleri veya oturarak siralarini beklemelerini saglamak üzere uygun ortamlar saglanacaktir.
j-Hastalarin yönlendirilmesi, siralarini takip edebilmeleri ve gerekli duyurularin yapilabilmesine imkan verecek düzenlemeler yapilacaktir.
k-Poliklinik hizmetlerinin hafta içi oldugu gibi hafta sonu ve aksam da verilmesi mümkün oldugundan, istekli olan uzman hekimlerin bu talebini bashekimlige yazili olarak iletmesi kaydiyla gerekli düzenlemeler yapilarak hizmet sunumu saglanacaktir. Laboratuar ve görüntüleme ünitelerinde de bu dogrultuda tedbir alinacaktir. Hekim seçme özgürlügünün hayata geçirilmesi amaciyla yapilan düzenlemeler sonucu uygulamaya geçilen hastanelerde, hastanenin dis cephesine ilgili duyurular ekte yer alan formatta asilacak ve hekim seçme özgürlügünün basladigini gösteren logolarin kullanilmasina izin verilecektir.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Hasta Başvuruları, Poliklinik ve Hizmet Faaliyetleri-21147/13.11.2006-GENELGE-2006 / 113

İlgi : a) 14.10.2003 tarihli ve 19434 (2003/123) sayılı Genelge.
b) 07.05.2004 tarihli ve 7456 (2004/65) sayılı Genelge.
c) 09.05.2005 tarihli ve 9155 (2005/79) sayılı Genelge.
Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında verilen tıbbi hizmetler ile sağlık alanındaki ihtiyaç ve taleplerin zamanında, etkin, kaliteli ve kolay ulaşılabilir bir şekilde karşılanması Bakanlığımızın önceliklerindendir.
Hastanelerdeki hasta yoğunluğu dikkate alınarak poliklinik oda sayıları arttırılmış, hasta hakları birimleri oluşturularak hekim seçme uygulaması başlatılmıştır. Hastaların başvuru ve sıra bekleme esnasında oturarak dinlenebilmeleri için çeşitli tedbirler alınmıştır.
Hastanelerde verimlilik ve etkinliği arttırmak maksadıyla tıbbi donanımla birlikte fiziki mekanın uygun hale getirilerek, hastaların ilgili birimlerde bekletilmeksizin hizmet alması sağlanmalıdır.
Poliklinik odalarında hasta kayıt ve kabul sistemi oluşturuluncaya kadar; tek merkezden hasta kayıt ve kabul yapılan kurumlarımızda yeterli eleman ve banko bulundurup (sıramatik v.b imkanlar) hastalara bekleme koltuğu temin edilerek işlemler sırasında personel - hasta ilişkisini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi ve ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmalıdır.
Bu sebeple;
1- Hastanelerimizde, poliklinik başvurusunun kabul edildiği hizmet bankolarının (danışma, kayıt bürosu, yönlendirme vb.) camlı, kapalı, yüksek ve iletişimi kısıtlayan mevcut yapısının hastaları olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Hastanelerde kayıt-kabul birimleri ile danışmanlık hizmetinin verildiği yerler çevresi açık, masa veya masa kullanım yüksekliğine sahip, hastaların oturtularak işlemlerinin yapıldığı birimler şeklinde düzenlenmelidir. Bu birimlerde görevlendirilecek personelin eğitimli ve deneyimli kimseler arasından seçilmesi, bu personelin gerekli hizmet içi eğitimi alması, mevzuat konusunda sürekli bilgilendirilmesi ve hasta ve hasta yakınlarını nezaket kuralları içerisinde bilgilendirmesi ve yönlendirmesi,
2- Uzman hekime tahsis edilen poliklinik odası aynı zamanda çalışma odası konumunda olduğundan isteyen hekimin talebi doğrultusunda poliklinik odasını zevkine uygun olarak kendi imkanlarıyla düzenlemesi konusunda yardımcı olunması,
3- Hizmet kalitesinin arttırılması açısından;
Çocuk polikliniklerinde bebek boy ölçme ve tartı aleti bulundurulması,
Tetkik isteme ve tetkik randevusu verme işlemlerinin poliklinik odasından yapılarak sonuçların poliklinik odasındaki bilgisayardan görünecek ve çıktı alınacak şekilde düzenlenmesi,
Mümkünse her kadın doğum polikliniğinde bir adet veya ortak (2-3 poliklinik) kullanılabilecek ultrasonografi cihazının bulundurulması,
4- Muayene masaları üzerinde mümkünse tek kullanımlık kağıt masa örtüsü kullanılması,
5- Yoğun bakım yatak sayısı açısından sıkıntı yaşanan hastanelerde, fiziki mekan olarak uygun olan hasta odalarının yoğun bakım ünitesine dönüştürülerek ihtiyacın karşılanması,
6- Sırası ile istiklal madalyası sahipleri, gazi ve şehit yakınları, özürlüler, 65 yaş üstü yaşlılar, hakimler ve savcılar, sağlık personeli ve il dışından sevkli gelen hastaların poliklinik muayenelerinde genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde öncelik tanınması,
7- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri gereği hastane içinde duyurulması gereken afiş, ilan ve duyuruların sadece personelin yoğun ve toplu bulunduğu yemekhane salonlarında oluşturulacak panolarda asılması,
8- Hastanelerimizce düzenlenen ilaç raporlarından yeterli nüshada çoğaltılan fotokopinin “Aslı Gibidir” tasdiki yapılarak hastaya verilmesi,
9- Hizmet satın alımı yoluyla gördürülen işler sonucunda düzenlenen raporlar ve faturalar ile hastane binalarına asılan tabelalarda hastane isminin kullanılması ve firma isminin kullanılmaması,
10- Tanıtım ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmış çeşitli firmalara ait broşür veya afişlerin hastane içerisinde kapı, pencere ve odalarda iç ve dış duvarlara görüntü kirliliği oluşturacak şekilde asılmaması,
Konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-9608/16.05.2005-Y.T.K.İşletme Yönetmeliği Değişikliği GENELGE-2005/84

10.09.1982 tarih ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği”, yataklı tedavi kurumlarında yürütülen sağlık hizmetlerinin ve hizmet birimlerinin türlerini, hizmetin tıbbi, idari ve teknik yönlerden uygulama esaslarını, buralarda görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hukuki düzenlemedir. Gelişen, değişen tıp ve işletmecilik anlayışları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanması amacıyla Yataklı TedaviKurumları İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması zarureti doğmuştur. Bu amaçla hazırlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre;
1-Ağız diş sağlığı merkezleri ayaktan ve yatarak tedavi verilen sağlık kurumu olarak tanımlanmıştır.
2-İlçe ve beldelerde bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren sağlık
kuruluşlarının kurulmasına imkan verilmiştir.
3-Gün hastanesi tanımlanması yapılarak, sağlık kurumlarının bu şekilde yapılanmasına imkan tanınmıştır.
4-Yataklı tedavi kurumlarında çalışan her klinisyen uzman hekime, poliklinik hizmeti verme zorunluluğu getirilerek, hekim seçme uygulaması teşvik edilmiştir.
5-Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesi yetkisi baştabibe verilmiştir. Poliklinik ve tedavi hizmetlerinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de
verilebilmesine imkan tanınmıştır.
6-Acil serviler ile yoğun bakım servislerinin Valilik onayı ile açılmasına yönelik yetki devri yapılmıştır.
7-Sağlık kurulunun teşekkülü ve çalışma şekli ile raporların kapsamı yeniden belirlenmiştir.
8-Sağlık kurumlarında Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin veya Enfeksiyon Kontrol sorumlularının belirlenmesi ve çalışmalarını bir Yönergeye göre yürütmesi esası getirilmiştir.
9-Yataklı tedavi kurumlarında tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ve saklanmasına imkan verilmiştir.
10-Hastane müdür yardımcılarının görevi ile ilgili konularda nöbet tutmasının ve farklı saatlerde çalıştırılmalarının önü açılmıştır.
11-Yataklı tedavi kurumlarının hasta yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla farklı çalışma saatleri uygulamasına imkan verilmiştir.
12-Yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz hasta kabulü, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenenlerle sınırlandırılmıştır.
13-Ağır ve acil müdahale gereken hastalara sosyal güvencesine bakılmaksızın muayene ve tedavi edilmeleri hususu düzenlenmiştir.
14-Yeni yapılacak yataklı sağlık kurumlarının hasta odalarının standartları belirlenmiştir. Tüm sağlık kurumlarında hasta odalarının 1 ve 2 kişilik olması benimsenmiştir.
15-Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi görerek hastane ile ilişiği kesilen hastaların döner sermaye ile ilişiğinin kesilememesi halinde hasta veya yakının fatura
muhteviyatı hakkında bilgilendirilerek taburcu işleminin yapılması esası getirilmiştir. Hastaların rehin tutulması veya rehin kalması kesin olarak yasaklanmıştır.
16-Hastanın tüm bakımından hemşireler sorumlu tutulmuştur.
17-Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşılması halinde Cumhuriyet Savcılığına veya adli kolluğa
haber verilmesi zorunluluğu yeniden düzenlenmiştir.
18-Yataklı tedavi kurumlarının poliklinik, servis, laboratuar, ameliyathane, mutfak, çamaşırhane, bahçe gibi hizmet birimlerinin temizliklerinin hizmet alımı yoluyla yapılmasına
imkan verilmiştir.
19-Sağlık kurumlarının tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanlarının periyodik bakımlarını yapmak üzere biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimleri kurmaları veya bu
hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yoluyla gördürmelerine imkan verilmiştir.
20-Eğitim ve araştırma hastanelerinin baştabiplerinin tıp alanında doçent veya profesör yada servis, laboratuar şef veya şef yardımcıları arasından atanması hükme bağlanmıştır.
Diğer hastanelerde ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler yada iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabiplerden atanabilecekleri hükmü getirilmiştir.
21-Hizmetin gereklerine göre ihtiyaç duyulan yerlerde koordinatör baştabip, kurucu başhekim, kurucu müdür vb personel atanmasına imkan verilmiştir.
22-Sağlık kurumlarında, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, hasta hakları konusunda hasta ve personelin eğitilmesi vb uygulamaları yürütmek
üzere hasta hakları birimleri ile hasta hakları kurulları kurulması zorunluluğu getirilmiştir.
23-Sağlık kurumlarının acil servislerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında çalıştırılmak üzere acil tıp teknisyeni çalıştırılmasına izin verilmiştir. Yönetmelik değişikliği
ile daha önce olmayan acil tıp teknisyeni görev ve yetkileri tanımlanmıştır.
24-Sağlık kurumlarının güvenlik hizmetlerini kendi bünyelerinde oluşturulan birim veya hizmet alımı yoluyla özel güvenlik kuruluşlarına gördürmelerine imkan verilmiştir.
25-Ebe ve hemşirelerin kıyafetleri yeniden düzenlenmiştir. Farklı renklerde forma giyilebilmesine imkan verilmiştir.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.10.2007 / 21481 2007/89 Genelge (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri):

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde hizmetin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar 19.10.2001 tarihli ve 20555 sayılı Yönerge ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönergede klinik hizmetler tanımlanmış olup buna göre hizmet, dişhekimliğinin tüm branşlarında klinik sisteme göre sunulmaktadır.
Ancak Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet sunumunun iyileştirilmesi kapsamında değişik tarihlerde yapılan düzenlemelerle hastaların hekimlerini seçebilmelerine imkân sağlanmış, bu bağlamda 05.05.2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde, hastaların hekim seçme hakkını göz önünde bulundurarak yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen uzman hekimin poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenlemelerin yapılması yönünde bir hükme yer verilmiş ve kadrolarında diş hekimi bulunan yataklı tedavi kurumlarında diş hekimlerinin de bu hükümlere göre poliklinik hizmeti verecekleri belirtilmiştir.
Bu bağlamda, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında hastaların hekim seçme hakkı göz önünde bulundurularak her diş hekimine bir ünit düşecek şekilde klinik çalışma düzenlerinin yeniden oluşturulması ve diş tedavisi amacıyla müracaat eden hastaların teşhis ve tedavi planlamasından başlayarak tüm tanı ve tedavi işlemlerinin aynı hekim tarafından yerine getirildiği muayenehane - entegre sistemine göre yapılandırılması uygun görülmektedir.
Konunun iliniz dahilindeki diş hastanesi, ağız diş sağlığı merkezi ile bünyesinde diş tedavi ve protez merkezi ve diş polikliniği bulunan Devlet hastaneleri baştabipliklerine tebliğ edilerek, dişhekimliği hizmetlerinin muayenehane - entegre sistemine uygun olarak verilmesini sağlayacak şekilde multidisipliner klinik çalışma düzenlerinin oluşturulması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14.10.2003 / 19424-2003 / 123 Genelge (Çeşitli Uygulamalar):
Bakanlığımız, tüm personeli ile ülke genelinde sağlık hizmetlerini büyük bir özveriyle sunmaya çalışmaktadır.
Birikmiş, ötelenmiş ve tümü acil hale gelmiş olan sağlık sorunlarının çözümü için toplumsal beklenti çok yüksektir.
Bu toplumsal beklenti doğrultusunda, doğru teşhis, kaliteli, hızlı sağlık bakım hizmeti ve tedavi yanında güleryüzlü, şefkatli insani muamele her çalışanımızdan Bakanlığımızın vazgeçilmez beklentisidir.
Genel çerçevesi çizilen bu hizmet sunumu sırasında aşağıdaki konulara tüm kurum ve kuruluş çalışanlarının özen göstermeleri hususunun hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- Bulundukları hastanelerde çeşitli nedenlerle tedavisi mümkün olmayan hastalar hastaneden çıktıktan sonra nereye gideceklerini bilmeden hastane hastane dolaştırılmakta ve hizmet bütünlüğü bozulmaktadır. Bu nedenle referans hastanelere gönderilmesi gereken hastalar için sevk edilecek hastane ile temasa geçilerek hastanın beklemeden veya başka kurumları dolaşmadan sevki ve tedavileri sağlanacaktır,
2- İstiklal madalyası sahibi vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları ile özürlülere öncelik tanınması ve tedavileri sırasında gerekli anlayış ile kolaylığın sağlanmasına özen gösterilecektir.
3- Yataklı tedavi kurumlarında bulunan sabit tesis, tıbbi cihaz ve malzemelerin bazılarının arızalı olduğu, ihtiyaç olduğunda kullanılamadığı ve hizmette aksamalara neden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu cihazların her zaman çalışır halde bulundurulmasına azami gayret gösterilecek, arızaların kısa sürede giderilmesine çalışılacak, tamiri mümkün olmayan cihazlarla sunulan hizmetler hizmet satın alınması yoluyla karşılanacaktır.
4- Bazı kurumlarımızda aynı dalda birden fazla uzman bulunduğu halde sadece bir uzmanın poliklinik hizmeti verdiği, bu nedenle polikliniklerde yığılmalara neden olduğu tespit edilmiştir. Yığılmaların azaltılması amacıyla uzman hekim sayısı talep ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeni poliklinik odalarının açılması yoluna gidilecektir.
Ayrıca, poliklinik, laboratuar ve röntgen hizmetlerinde yığılmaları önlemek ve hastaya daha fazla zaman ayırmak için poliklinik hizmetlerinin saat 08.00 -16.00 arasında kesintisiz olarak sürdürülmesi konusunda Başhekimlerce gerekli tedbirler alınacaktır.
5- Hastanelerimizde verilen sağlık kurulu raporları özel ve genel mevzuata uygun olarak düzenlenecek, Bakanlık ve kurum imajını zedeleyecek, güveni sarsacak sonuçlar doğuracak uygulamalara fırsat verilmeyecektir.
6-Hastane hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde, verimliliğin sağlanmasında, maliyet analizlerinin yapılmasında ve personelin iş doyumunun ve motivasyonunun arttırılmasında modern yönetim teknikleri kullanılacaktır.
7- Çalışanlarımızdan çok küçük bir grubun hasta ve hasta yakınlarından çeşitli adlar altında yasal olmayan taleplerde bulunmaya devam ettikleri basına yansıyan haberlerden ve şikayet dilekçelerinden anlaşılmaktadır.
Bu türden yasal olmayan davranışlara karşı idari ve adli gerekli cezaî müeyyidenin uygulanması konusunda Bakanlığın kararlılığı sürdürülecek olup, hiçbir çalışanımızın mağdur olmaması için gerekli uyarılar yapılacaktır.
8- Tüm personelin (şef, şef yardımcısı, uzman vb.) iş planları yapılarak Başhekimliklere teslim edilecektir. Başhekimlikler tarafından iş planlarının uygulanıp uygulanmadığı denetlenecektir. İş planlarının uygulanmasında Başhekimler sorumlu olacaklardır.
9- Kurum veya kuruluşlarca yapılan sabit tesis, demirbaş alımı vb. yatırımların ihtiyaçlar nispetinde, akılcı ve başkaca beklentilerden uzak olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır.
10- Hekimdışı sağlık meslek elemanlarının kurum ve kuruluşlarımızda verimin, kalitenin ve hizmetlerin geliştirilmesinde daha etkin, doğru ve yerinde kullanılmalarına özen gösterilecektir.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Hasta Odalarının Düzenlenmesi-12677/14.06.2007 GENELGE-2007 / 44

İlgi : 20.07.2006 tarihli ve 13962 (2006/87) sayılı Genelge.
Gelişen ve değişen tıp ve hastane işletmeciliği anlayışı doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanması amacıyla, “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yapılan değişiklikle tüm sağlık kurumlarında hasta odalarının 1 ve 2 kişilik olması benimsenmiş, ancak, kurum fiziki şartları dikkate alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.
Yapılan incelemelerde, hastanelerde mevcut koğuş tipi hasta odalarının bölünerek hasta odaları düzenlendiği, düzenlenen hasta odalarının ise banyo, wc ve lavabosunun bulunmadığı, yalnızca yatak sayısının azaltıldığı, ancak, bu şekilde oluşturulan hasta odalarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip olmadığı, bu konuda gerekli özenin gösterilmediği tespit edilmiştir.
Bu sebeple aşağıda belirtilen açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
- Hastanenin fiziki şartları dikkate alınarak yapılacak tadilatlarda, her hasta odasının yatak sayısı ne olursa olsun, yatak sayısından bağımsız olarak banyo, wc ve lavabo bulunacak şekilde planlanması gerekmektedir. Koğuş tipi odalarda tadilat yapılacak ise banyo, wc ve lavabo bulunacak şekilde tadilat planının yapılması, bunun dışında yalnızca odayı bölerek yatak sayısının azaltılması yönünde tadilat yapılmaması,
- Hasta odalarında özürlü hastaların kullanımına yönelik olarak tutunma barları ve lavabo, banyo ve tuvaletlerde özürlü hastalara yönelik düzenleme yapılarak, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması,
- Polikliniklerde, özellikle özürlü hastalar başta olmak üzere bütün hastalara hostes hizmetinin verilmesi,
- Hastane içinde ve hasta odalarında tekerlekli sandalye geçişini engelleyecek şekilde seviye farkı olan yerlerde uygun bağlantı rampaları yapılması,
- İki ve daha fazla yatak bulunan odalarda gerektiğinde kullanılmak üzere, yatakların uygun şekilde (paravan vb.) seperatör ile ayrılabilmesi için düzenleme yapılması,
- Refakatçilerin gerektiğinde yatıp dinlenebileceği pozisyon verilebilen koltuk ile mümkünse odalarda televizyon, telefon, mini buzdolabı ile hasta ve hasta yakınlarının eşyalarının konabileceği dolap bulundurulması,
- Hasta odalarında hemşire çağırı sisteminin kurulması veya varsa mevcutların çalışır durumda bulundurulması hususlarında hastane baştabipliklerince gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Konunun iliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm yataklı tedavi kurumlarına tebliği ile gereğini önemle rica ederim.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-12759/04.07.2006-Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri GENELGE -2006/ 75

İlgi:30.03.2004 tarih ve 5089 sayılı (Genelge 2004/47) genelgemiz.

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımız için hizmete erişilebilirliğin sağlanması Bakanlığımızın temel ilke ve hedefleri arasında bulunmaktadır.
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olabilen hizmet bedelinin ödenmemesi sebebiyle hastanelerde rehin tutma, taburcu işlemlerini geciktirme, senet imzalatma gibi uygulamalar ilgi genelge ile kaldırılmıştır.
Sağlık hizmeti gibi geciktirilemez, ertelenemez, vazgeçilemez hizmet alınmadığı taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bir hizmet alanında ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi için, tüm hastanelerin 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, özel ve kamuya ait hastanelerin bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri pozitif hukukun öngördüğü zorunluluktur.
Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Acil durumlarda bir başka kuruma hasta nakli ancak daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerekiyorsa, ilk tıbbi müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurum ile gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacaktır. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç “yatağım yok” şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.
Bu itibarla, hastanelere başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavileri derhal yapılacak ve sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemler, tıbbi işlemlerin yapılmasını geciktirmeyecek şekilde yürütülecektir.
Tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi giderlerinin tahsili ile ilgili işlemler, taburcu işlemlerinden tamamen bağımsız olarak genel hükümlere göre yürütülecek ve herhangi bir senet veya taahhütname alınması yoluna gidilmeyecektir.
Özel ve kamuya ait sağlık kurumlarında tedavi faturalarının ödenmemesi gerekçe gösterilerek, hastaların taburcu edilmemesinden veya taburcu süresinin uzatılmasından veyahut buna benzer yanlış yorumlamalara yol açabilecek her türlü işlemden kesinlikle kaçınılarak, kamu hastanelerinden zorunlu sebeplerle özel hastaneye sevk edilen ve tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken hastalar ile kamu hastanelerinde tedavi olan ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşlara İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli desteğin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Gereğinin hassasiyetle ifasını, aksine hareket eden tüm ilgili ve sorumlular hakkında gerekli kanuni işlemlerin gecikmeksizin yapılması hususunu önemle rica ederim.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-18.07.2006 * 13728- İlaç Firmaları Temsilcileri-GENELGE-2006/85
İlgi a) 31.01.2000 tarih ve 1155 sayılı yazı.
b) 15.12.2000 tarih ve 23911 sayılı genelge.

İlaç firmaları temsilcilerinin ilaç tanıtımı yapmak maksadıyla hastanelerde görevli hekimlerimiz ile yaptıkları tanıtım görüşmeleri sırasında hizmetin aksayabildiği, ayrıca hastanelerimizde ilaç tanıtımlarının, hizmetin gereği hasta yoğunluğunun çok fazla olduğu acil, poliklinik, laboratuvar, röntgen ve benzeri birimlerde yapılmaması konusunda ilgide kayıtlı genelge ile kurumlarımız uyarılmış idi.
Sözkonusu uyarılara rağmen Bakanlığımıza intikal eden bilgiler neticesinde bazı kurumlarımızda mesai içindeki ilaç tanıtımlarının vatandaşlarımıza verilen hizmetlerde aksamalara yol açtığı anlaşılmaktadır. Hizmetin akışını engelleyen, hasta ve hasta sahiplerini mağdur eden bu durumun önlenmesi için kurum içindeki ilaç tanıtımlarının mesai saatleri dışında yapılması uygun görülmüş olup, aksine yapılacak uygulamaların titizlikle takibi ve gereğini önemle rica ederim.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-09.05.2005/09155-Çalışma Düzeni GENELGE-2005/79

İlgi: a) 01.10.2004 tarih ve 16637 sayılı genelge,
b) 20.10.2004 tarih ve 18047 sayılı genelge,

Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında;
Sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde son derece etkin ve önemli bir yeri olan sağlık insan gücünden en üst seviyede yararlanmak suretiyle sağlık kurum ve
kuruluşlarımızda hasta haklarını gözeterek, insan yaşamının kutsallığından ödün vermeksizin, verimlilik ve etkililik esaslarına dayalı sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak öncelikli ve temel hedefimizdir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hasta memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, her türlü özveri ve gayretle hizmet sunma çabası içerisinde olan sağlık personelimizin çalışma şartlarının da iyileştirilmesi bağlamında aşağıdaki hususların vurgulanmasında lüzum ve yarar görülmüştür:
1-Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarımıza başvuran sağlık çalışanlarının görevlerinden kaynaklanan özel durumları dikkate alınarak sıra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
2-Uygulamada ebe, hemşire ve sağlık memurlarının; vezne görevlisi, mutemet, döner sermaye memuru, santral memuru, danışma görevlisi, tutukevlerinde üst arama memuru gibi
görevlerde çalıştırıldıkları Bakanlığımıza iletilmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının belirlenmiş görev yetki ve alanları ile temel eğitim, hizmet içi eğitim, görev ve unvanlarına uygun olarak çalıştırılmaları gerekmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurları sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmamalı, mevzuat ile belirlenen görev ve yetkileri dışında görev verilmemelidir. Bu durumda olanlar da gerekli tedbirler alınıp personel desteği sağlanarak hizmetin aksamasına meydan verilmeden düzeltilmelidir.
3-657 Sayılı Kanun’ un 104 üncü maddesinin (A) bendinde, “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir... Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır” şeklinde düzenleme yapılarak ilgi (b) de kayıtlı genelgemiz ile tüm valiliklere tebliğ edilmiştir. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan bayan personelin gebeliklerinin 24. haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar ve doğum yapanların da süt izni süresince hizmeti aksatmayacak şekilde zaruret olmadığı sürece nöbete girmemeleri sağlanmalıdır.
4-Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personelinin, hizmetin aksatılmaması kaydıyla mümkün mertebe nöbet hizmetlerinden muaf tutulmaları sağlanmalıdır. Bilgilerinizi ve uygulamaların buna göre yürütülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunun ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-01.10.2004 – 16637- Saglik Personeli Çalisma Düzeni-GENELGE-2004/124

Ilgi: a) 28.12.1994 tarih ve 24462 sayili,
b) 03.01.1997 gün ve 00139 sayili,
c) 17.07.1997 tarih ve 13093 sayili genelgeler.

Saglik kurum ve kuruluslarimizda çalisma düzeni ve çalisma saatleri ile nöbet esaslarina titizlikle riayet edilmesi gerektigi Bakanligimizca muhtelif tarihlerde yayinlanan genelgelerde önemle vurgulanmistir. Buna karsin yapilan denetimler, Bakanligimiza yapilan vâki müracaatlar, basina yansiyan haberlerden hastanelerimizde özellikle mesai saati uygulamalarinda istenmeyen bazi aksakliklarin yasandigi tespit edilmistir. Saglik hizmetlerinin sunuldugu kurum ve kuruluslarda aksamalara meydan verilmemesi için asagidaki hususlarin bir kez daha vurgulanmasinda lüzum ve yarar görülmüstür. 2368 sayili “Saglik Personelinin Tazminat ve Çalisma Esaslarina Dair Kanun”un 2 inci maddesi uyarinca kamu saglik hizmetlerinde çalisan saglik personelinin haftalik kanuni çalisma süresi 45 saattir. Ancak, bu Kanunun birinci maddesi kapsamina giren personelden 1219 sayili “Tababet ve Suabati San’atlarinin Tarzi Icrasina Dair Kanun” hükümlerine göre meslek ve sanatlarini serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, is güçlügü, is riski ve teminindeki güçlük zamlari veya bu mahiyetteki zamlardan yararlanmamak kaydi ile meslegini serbest olarak icra eden saglik personeli ile saglik hizmetleri sinifi disindaki diger çalisan personel için ise haftalik çalisma süresi 40 saat olarak belirlenmistir. Saglik kurum ve kuruluslarinda çalisan personelin ilgili mevzuatlarda öngörülen mesai sürelerini kesintisiz olarak tamamlamalari gerekmektedir. Hizmetler, Valiliklerce belirlenen mesai baslama saati dogrultusunda baslatilacak, verilen hizmetlerin sürekli oldugu dikkate alinarak hizmete ara verilmeyecektir. Saglik hizmetlerinin sunuldugu mesai saatleri içerisinde (özellikle ögle saatlerinde 12.00-13.00) hekimlerin muayenehanelerine gitmeleri yasaktir. Çalisan personelin ögle yemekleri ise saat 12.00-13.00 arasinda hizmeti aksatmayacak sekilde münavebeli olarak verilecek, bu saatlerde hizmetin devamini saglayacak sekilde birimlerde personel bulundurularak hizmete devam edilecektir. Ilgide kayitli genelgeler yürürlükten kaldirilmis olup, konuya iliskin uygulamalarin bu genelgeye göre yürütülmesi, mesai saatlerinin kontrolünün Valiliklerce yapilmasi ve genelge hükümleri ile mesai saatlerine uymayan personel hakkinda gerekli disiplin ve idari islemlerin titizlikle yapilmasi hususunda ilgililere emirlerinizi ve geregini önemle rica ederim.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar